Kapitel 8: Skriftlig interaktion

S
SamfundslitteraturSamfundslitteratur
Skriftlig interaktion
Kapitel 8
Jeanette Landgrebe
Indhold
• Introduktion til skriftlig kommunikation
• Traditionelle kommunikationsparadigmer og det
interaktionelle perspektiv
• Konversationsanalytisk tilgang til skriftlig interaktion
• Høflighedsstrategier og alignment
• Formalitet, høflighed og kontekst
• Skriftlig interaktion i praksis
• Best practice
”Er det overhovedet nødvendigt for
universitetsstuderende at tilegne sig
viden om skriftlig kommunikation på
engelsk? Det er jo bare at skrive – det
kan enhver da finde ud af!”
-Anonym
Tidens krav
• Med globaliseringens og digitaliseringens indpas forventes mange
vidensmedarbejdere at kommunikere skriftligt på engelsk, uanset
uddannelsesmæssig baggrund og kommunikative kunnen – såvel eksternt
som internt (Guffey og Seefer 2014).
God skriftlig virksomhedskommunikation
• Kræver færdigheder i den formelle genre business communication og den
hertil knyttede faste sprogbrug og terminologi.
• Kræver forståelse for i hvilken kontekst hhv. formel og uformel sprogbrug er
hensigtsmæssig.
• Kræver at man ved, hvilke formuleringer der fremmer samarbejde og fælles
forståelse-
3 kommunikationsparadigmer
Paradigme 1
(informationsparadigmet)
• Fx nyhedsbrev via
e-mail, artikler på
hjemmeside/intranet
, medarbejder-
håndbog
Paradigme 2
(dialogparadigmet)
• Fx anmodning-svar,
rundsending af
nyhedsbrev til
godkendelse hos
afdelingschefer m.fl.,
høringsskrivelse og
høringssvar
Paradigme 3
(interaktionsparadigmet)
• Fx Samskrivning af
dokument på
Google Docs,
Instant messaging,
gruppechat,
maildiskussion, chat
i facebook-tråd
Figur 1: Analytisk opdeling af typer af skriftlig virksomhedskommunikation
Valg af paradigme
• Skriftlig kommunikation forløber parallelt med udgangspunkt i alle tre
paradigmer alt efter formålet med kommunikationen.
• Kommende vidensmedarbejdere, der skal tilegne sig skriftlig kompetence,
skriver ofte til og med samarbejdspartnere ud fra et paradigme 2-perspektiv.
• Med et paradigme 3-perspektiv søger man at skabe en ligeværdig
interaktion og at opbygge varige relationer og reelt samskabende
samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere.
Det historiske perspektiv
• Skriftlig virksomhedskommunikation som genre kan dateres tilbage til det
15. århundrede (Richardson 1985)
• Genren opstod som et modsvar og opgør med aristokratiets opfattelse af
god sprogbrug
• Den britiske handelsmand Daniel Defoe har haft en essentiel betydning for
udviklingen af genren (Defoe 1727-1728)
Defoes anbefalinger
• Ifølge Defoe burde et forretningsbrev være ”plain, concise, and to the
purpose; no quaint expressions, no book-phrases, no flourishes; and yet
they must be full and sufficient to express what he means so as not to be
doubtful, much less unintelligible”
[vol.1, p.17] (citeret fra Lund 1988: 511)
Moderne lærebøger anbefaler
De 5 C’er:
• Klarhed (clarity)
– præcisér formål og forstå modtager
• Kohærens (coherence)
– Brug en logisk struktur og et tilgængeligt format
• Korrekthed (correctness)
– Sikr, at dine skriftlige formuleringer er fejlfri
• Kortfattethed (conciseness)
– Hold din kommunikation kort og sagsorienteret
• Selvtillid (confidence)
– Demonstrér en sikker tone
(Barrett 1991)
Formålet
• At effektivisere og formalisere kommunikation mellem forretningspartnere
for at undgå misforståelser, mangelfuld eller fejlagtig levering, økonomisk
tab eller erstatningskrav (Thomas 1999).
– Kan sammenlignes med Grices samarbejdsprincip (CP) med de 4
maksimer: kvantitet, kvalitet, relevans, måde.
Traditionelle lærebøger
• Er præskriptive og fremhæver kunsten at beherske den formelle
skrivekunst i praksis.
• Fokuserer på korrekte forretningstermer, faste vendinger og grammatisk
korrekthed.
• Sætter ikke mennesker, deres relationer og den interaktion, der foregår
mellem dem i centrum.
Eksisterende lærebøger
• Hæmmer forståelsen af, at der altid er tale om interaktion mellem
mennesker, uanset mediet man skriver i.
• Tager ikke en (fuld) interaktionel tilgang og er fanget i traditionelle
paradigmeopfattelser af, hvad god og effektiv skriftlig kommunikation er.
• Er fanget i det kommunikationsteoretiske fundament, de historisk set
stammer fra.
Skriftlig interaktion
• Tager udgangspunkt i konversationsanalyse (CA), der er en
sprogvidenskabelig og sociologisk metode, der på mikroniveau
undersøger og gengiver deltagernes praksissier i den situerede kontekst,
parterne interagerer i.
• Siden 1960erne er praktisk talt alle former for social interaktion blevet
undersøgt med et CA-perspektiv – undtagen skriftlig interaktion.
• Sociologen Harold Garfinkel anerkendte i 1975 at man kunne analysere
tekster ud fra et interaktionelt perspektiv.
Fælles forståelse
• Indenfor CA er man optaget af, hvordan mennesker, der interagerer med
hinanden, opnår fælles forståelse.
• En fælles forståelse er helt grundlæggende for at etablere en god relation.
• En fælles forståelse forudsætter en proces, hvor de deltagende parter
skiftes til at tage en taletur.
Begrebet ”forståelse”
”Understanding matters as a natural phenomenon in that conversational
sequencing is built in such a way as to require that participants must
continually, there and then […] demonstrate to one other that they
understood or failed to understand the talk that they are party to.”
(Moerman og Sacks 1988:85)
Mening og betydning samskabes
• Mening og betydning samskabes i den skriftlige interaktion mellem to parter,
og er kontekstsensitiv, kontekstskabende og kontekstfornyende.
• Parterne der interagerer vil via deres sprogbrug eller ytringer demonstrere
en forståelse eller mangel på samme.
• I skriftlig interaktion er første taler dén, der fx sender første mail eller chat-
besked – næste taler er den, der svarer på mail eller chatbesked.
Skriftlige taleture
• En skriftlig taletur inviterer til – eller udvælger næste taler (en-til-en)
• Primære og sekundære næste talere (en-til-flere)
– ”Til”, Cc” Bcc”
– sladreeffekten
Skriftlig turtagning
• Turtagning er sekventielt organiseret, hvor parterne skiftes til at tage en
skriftlig taletur
– Første taler [FPP]
– Næste taler [SPP]
• FPP og SPP udgør et turpar
• En FPP kan invitere til eller skabe en præference for et bestemt svar
(Pomerantz 1984a)
• Dispræfereret svar; så får man ikke det svar som FPP’en lægger op til via
sin konstruktion
Høflighedsstrategier
• En række høflighedsstrategier kan fremme en hensigtsmæssig og
ligeværdig interaktion (Zhu, 2011; Brown & Levinson, 1987)
1. Vær opmærksom på modtageren
2. Søg enighed
3. Overdriv interesse, billigelse, sympati
4. Undgå uenighed
5. Insistér på fælles forståelse
6. Giv tilbud og giv tilsagn
7. Forudsæt og insistér på gensidighed
8. Fremsæt årsager
9. Brug humor
Alignment
• Man kan aligne med en situeret organisatorisk identitet, dvs. man påtager
sig den forventede institutionelle rolle eller man kan disaligne, dvs. man
undlader at påtage den rolle (Zimmerman, 1998).
Formel skriftlig virksomhedskommunikation
• har klare retningslinjer for faste fraser, vendinger, forretningstermer og
struktur.
• opstod i 1500-tallet og anvendes stadig i bestemte institutionelle kontekster
i dag.
• omtales også som ”ritualized and formulaic writing” (Jenkins og Hinds 1987:
328).
Formalitet og høflighed
• Høflighed forbindes ofte med dét at være formel.
• Høflighed defineres som en afbødende handling, der skal mindske risiko for
et brud i relationen til ens kommunikative part (Brown & Levinson, 1987).
• Med høflighed søger man at opbygge og bevare den gode relation; at
undgå at true den andens face (Goffman 1955;1967).
Formalitet og kontekst
• Det institutionelle formål og den konkrete kontekst afgør typisk, hvor formel
en sprogbrug der anvendes.
• En første henvendelse vil typisk indeholde formel sprogbrug, og graden af
formalitet vil mindskes i takt med, at man får etableret en kontakt og
længerevarende relation.
• Organisatoriske, nationale og lokale kulturelle konventioner kan
afstedkomme, at formel sprogbrug fastholdes over tid.
• Størrelse og type af virksomhed, kommunikationsteknologi samt emnet
eller situationen kan også have betydning.
Udviklingen i skriftlig sprogbrug
• E-mails blev allemandseje i 90’erne.
• E-mails varierer i formalitetsgrad.
• Hybrid mellem skrift og tale; forkortelser, simple ord, simpel syntaks,
stavefejl, symboler m.m.
• Instant messaging (IM)bruges som erstatning for e-mails og ansigt til ansigt-
interaktion.
• IM bruges ofte i kundesupport og virtuelle teams, foregår i realtid og har
mange fællestræk med konversationelle lingvistiske strukturer.
Skriftlig interaktion i praksis
• Kan anskues som social interaktion.
• Skriftlig interaktion er kontekstsensitiv kontekstskabende og
kontekstfornyende.
• Varierer i formalitets- og kompleksitetsgrad.
• En til en-interaktion.
• En til flere-interaktion.
Best practice
• Første kontakt bør altid være formel og ’efter bogen’.
• Med grammatisk korrekthed og kendskab til den formelle sprogbrug
fremstår man mere professionelt.
• Hav altid konteksten for øje, før valg af sproglige strategier, og vær parat til
at ændre/tilpasse strategi løbende.
• Brug af høflighedsstrategier og alignment er essentielt, såfremt man ønsker
en samarbejdende og ligeværdig relation.
• At interagere i et paradigme 3-perspektiv vil oftest være den bedste strategi.
1 of 27

Recommended

Tal Målrettet. by
Tal Målrettet.Tal Målrettet.
Tal Målrettet.Ida Borch
3K views83 slides
De 8 største digitale trends for virksomheders kommunikation i 2017 by
De 8 største digitale trends for virksomheders kommunikation i 2017De 8 største digitale trends for virksomheders kommunikation i 2017
De 8 største digitale trends for virksomheders kommunikation i 2017Infomedia
252 views18 slides
Aarhus folkeuni feb2014 sociale medier og virks.komm by
Aarhus folkeuni feb2014 sociale medier og virks.kommAarhus folkeuni feb2014 sociale medier og virks.komm
Aarhus folkeuni feb2014 sociale medier og virks.kommAnnette Agerdal-Hjermind
911 views100 slides
Kom godt i gang med Zotero by
Kom godt i gang med ZoteroKom godt i gang med Zotero
Kom godt i gang med ZoteroMarc Sales
7.5K views38 slides
Proyecto Nuevas Tecnologías en la Tercera Edad by
Proyecto Nuevas Tecnologías en la Tercera EdadProyecto Nuevas Tecnologías en la Tercera Edad
Proyecto Nuevas Tecnologías en la Tercera EdadToñi Quiñones
1.9K views11 slides
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning by
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivningKapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivningSamfundslitteratur
349 views17 slides

More Related Content

Viewers also liked

Fisiología DEL SISTEMA DIGESTIVO by
Fisiología DEL SISTEMA DIGESTIVOFisiología DEL SISTEMA DIGESTIVO
Fisiología DEL SISTEMA DIGESTIVODiana Azas
442 views10 slides
Dernek okul kaza ilkyardim by
Dernek okul kaza ilkyardimDernek okul kaza ilkyardim
Dernek okul kaza ilkyardimGurkan Ersoy
429 views64 slides
Kapitel 16: Globalt lederskab by
Kapitel 16: Globalt lederskabKapitel 16: Globalt lederskab
Kapitel 16: Globalt lederskabSamfundslitteratur
613 views21 slides
09092014 ata ws by
09092014 ata ws09092014 ata ws
09092014 ata wsTheBASolutions
913 views47 slides
9. tema by
9. tema9. tema
9. temaSamfundslitteratur
3.4K views15 slides
12. tema by
12. tema12. tema
12. temaSamfundslitteratur
2.4K views51 slides

Similar to Kapitel 8: Skriftlig interaktion

Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion by
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktionKapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktionSamfundslitteratur
1.2K views17 slides
Kapitel 6: Møder by
Kapitel 6: MøderKapitel 6: Møder
Kapitel 6: MøderSamfundslitteratur
372 views15 slides
Akademisk skriftlig fremstilling 6, sprog og formalia by
Akademisk skriftlig fremstilling 6, sprog og formaliaAkademisk skriftlig fremstilling 6, sprog og formalia
Akademisk skriftlig fremstilling 6, sprog og formaliaGryjensen
2.9K views13 slides
Et oplæg om en ny (tysk)lærers erfaringer og udfordringer by
Et oplæg om en ny (tysk)lærers erfaringer og udfordringerEt oplæg om en ny (tysk)lærers erfaringer og udfordringer
Et oplæg om en ny (tysk)lærers erfaringer og udfordringerLine Poulsen
391 views20 slides
Detdialogiskeprincip by
DetdialogiskeprincipDetdialogiskeprincip
DetdialogiskeprincipJanus Aaen
372 views21 slides
Akademisk skriftlig fremstilling 6, sprog og formalia by
Akademisk skriftlig fremstilling 6, sprog og formaliaAkademisk skriftlig fremstilling 6, sprog og formalia
Akademisk skriftlig fremstilling 6, sprog og formaliaGryjensen
822 views13 slides

Similar to Kapitel 8: Skriftlig interaktion(20)

Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion by Samfundslitteratur
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktionKapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion
Samfundslitteratur1.2K views
Akademisk skriftlig fremstilling 6, sprog og formalia by Gryjensen
Akademisk skriftlig fremstilling 6, sprog og formaliaAkademisk skriftlig fremstilling 6, sprog og formalia
Akademisk skriftlig fremstilling 6, sprog og formalia
Gryjensen2.9K views
Et oplæg om en ny (tysk)lærers erfaringer og udfordringer by Line Poulsen
Et oplæg om en ny (tysk)lærers erfaringer og udfordringerEt oplæg om en ny (tysk)lærers erfaringer og udfordringer
Et oplæg om en ny (tysk)lærers erfaringer og udfordringer
Line Poulsen391 views
Detdialogiskeprincip by Janus Aaen
DetdialogiskeprincipDetdialogiskeprincip
Detdialogiskeprincip
Janus Aaen372 views
Akademisk skriftlig fremstilling 6, sprog og formalia by Gryjensen
Akademisk skriftlig fremstilling 6, sprog og formaliaAkademisk skriftlig fremstilling 6, sprog og formalia
Akademisk skriftlig fremstilling 6, sprog og formalia
Gryjensen822 views
Gode råd til mødeledelse by Rhetorica
Gode råd til mødeledelseGode råd til mødeledelse
Gode råd til mødeledelse
Rhetorica1.5K views
Artikel til Fokus-1 by Karen H
Artikel til Fokus-1Artikel til Fokus-1
Artikel til Fokus-1
Karen H157 views
Corporate by Janus Aaen
CorporateCorporate
Corporate
Janus Aaen1.1K views
Corporate dk by Janus Aaen
Corporate dkCorporate dk
Corporate dk
Janus Aaen921 views
E twinning internationalt_si_boegeskovskolen_022011_upload by Signe Sloth
E twinning internationalt_si_boegeskovskolen_022011_uploadE twinning internationalt_si_boegeskovskolen_022011_upload
E twinning internationalt_si_boegeskovskolen_022011_upload
Signe Sloth246 views
Effective Virtuelle teams by Johnny Ryser
Effective Virtuelle teamsEffective Virtuelle teams
Effective Virtuelle teams
Johnny Ryser448 views
Gode råd til samtaleteknik by Rhetorica
Gode råd til samtaleteknikGode råd til samtaleteknik
Gode råd til samtaleteknik
Rhetorica3.4K views
Det transkulturelle praksisfællesskab_artikel by Mads Christensen
Det transkulturelle praksisfællesskab_artikelDet transkulturelle praksisfællesskab_artikel
Det transkulturelle praksisfællesskab_artikel
Mads Christensen269 views

More from Samfundslitteratur

Eksempler på quizspørgsmål by
Eksempler på quizspørgsmålEksempler på quizspørgsmål
Eksempler på quizspørgsmålSamfundslitteratur
43.1K views5 slides
Kapitel 24: Undersøgelsesmetoder by
Kapitel 24: UndersøgelsesmetoderKapitel 24: Undersøgelsesmetoder
Kapitel 24: UndersøgelsesmetoderSamfundslitteratur
2.8K views16 slides
Kapitel 22: Træning i kulturforståelse by
Kapitel 22: Træning i kulturforståelseKapitel 22: Træning i kulturforståelse
Kapitel 22: Træning i kulturforståelseSamfundslitteratur
587 views12 slides
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding by
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingKapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingSamfundslitteratur
1K views27 slides
Kapitel 19: Innovation og idéudvikling by
Kapitel 19: Innovation og idéudviklingKapitel 19: Innovation og idéudvikling
Kapitel 19: Innovation og idéudviklingSamfundslitteratur
479 views15 slides
Kapitel 18: Viden i netværk by
Kapitel 18: Viden i netværkKapitel 18: Viden i netværk
Kapitel 18: Viden i netværkSamfundslitteratur
864 views28 slides

More from Samfundslitteratur(20)

Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding by Samfundslitteratur
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingKapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding
Kapitel 17: Teams i internationale virksomheder by Samfundslitteratur
Kapitel 17: Teams i internationale virksomhederKapitel 17: Teams i internationale virksomheder
Kapitel 17: Teams i internationale virksomheder
Samfundslitteratur571 views
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser by Samfundslitteratur
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesserKapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser
Kapitel 13: Socialisering i organisationer by Samfundslitteratur
Kapitel 13: Socialisering i organisationerKapitel 13: Socialisering i organisationer
Kapitel 13: Socialisering i organisationer
Samfundslitteratur1.4K views
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer by Samfundslitteratur
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationerKapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer
Samfundslitteratur706 views
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation by Samfundslitteratur
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikationKapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation
Samfundslitteratur272 views
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis by Samfundslitteratur
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksisKapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis
Samfundslitteratur405 views
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefon by Samfundslitteratur
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefonKapitel 7: Møder via video, web eller telefon
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefon
Samfundslitteratur284 views

Kapitel 8: Skriftlig interaktion

 • 2. Indhold • Introduktion til skriftlig kommunikation • Traditionelle kommunikationsparadigmer og det interaktionelle perspektiv • Konversationsanalytisk tilgang til skriftlig interaktion • Høflighedsstrategier og alignment • Formalitet, høflighed og kontekst • Skriftlig interaktion i praksis • Best practice
 • 3. ”Er det overhovedet nødvendigt for universitetsstuderende at tilegne sig viden om skriftlig kommunikation på engelsk? Det er jo bare at skrive – det kan enhver da finde ud af!” -Anonym
 • 4. Tidens krav • Med globaliseringens og digitaliseringens indpas forventes mange vidensmedarbejdere at kommunikere skriftligt på engelsk, uanset uddannelsesmæssig baggrund og kommunikative kunnen – såvel eksternt som internt (Guffey og Seefer 2014).
 • 5. God skriftlig virksomhedskommunikation • Kræver færdigheder i den formelle genre business communication og den hertil knyttede faste sprogbrug og terminologi. • Kræver forståelse for i hvilken kontekst hhv. formel og uformel sprogbrug er hensigtsmæssig. • Kræver at man ved, hvilke formuleringer der fremmer samarbejde og fælles forståelse-
 • 6. 3 kommunikationsparadigmer Paradigme 1 (informationsparadigmet) • Fx nyhedsbrev via e-mail, artikler på hjemmeside/intranet , medarbejder- håndbog Paradigme 2 (dialogparadigmet) • Fx anmodning-svar, rundsending af nyhedsbrev til godkendelse hos afdelingschefer m.fl., høringsskrivelse og høringssvar Paradigme 3 (interaktionsparadigmet) • Fx Samskrivning af dokument på Google Docs, Instant messaging, gruppechat, maildiskussion, chat i facebook-tråd Figur 1: Analytisk opdeling af typer af skriftlig virksomhedskommunikation
 • 7. Valg af paradigme • Skriftlig kommunikation forløber parallelt med udgangspunkt i alle tre paradigmer alt efter formålet med kommunikationen. • Kommende vidensmedarbejdere, der skal tilegne sig skriftlig kompetence, skriver ofte til og med samarbejdspartnere ud fra et paradigme 2-perspektiv. • Med et paradigme 3-perspektiv søger man at skabe en ligeværdig interaktion og at opbygge varige relationer og reelt samskabende samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere.
 • 8. Det historiske perspektiv • Skriftlig virksomhedskommunikation som genre kan dateres tilbage til det 15. århundrede (Richardson 1985) • Genren opstod som et modsvar og opgør med aristokratiets opfattelse af god sprogbrug • Den britiske handelsmand Daniel Defoe har haft en essentiel betydning for udviklingen af genren (Defoe 1727-1728)
 • 9. Defoes anbefalinger • Ifølge Defoe burde et forretningsbrev være ”plain, concise, and to the purpose; no quaint expressions, no book-phrases, no flourishes; and yet they must be full and sufficient to express what he means so as not to be doubtful, much less unintelligible” [vol.1, p.17] (citeret fra Lund 1988: 511)
 • 10. Moderne lærebøger anbefaler De 5 C’er: • Klarhed (clarity) – præcisér formål og forstå modtager • Kohærens (coherence) – Brug en logisk struktur og et tilgængeligt format • Korrekthed (correctness) – Sikr, at dine skriftlige formuleringer er fejlfri • Kortfattethed (conciseness) – Hold din kommunikation kort og sagsorienteret • Selvtillid (confidence) – Demonstrér en sikker tone (Barrett 1991)
 • 11. Formålet • At effektivisere og formalisere kommunikation mellem forretningspartnere for at undgå misforståelser, mangelfuld eller fejlagtig levering, økonomisk tab eller erstatningskrav (Thomas 1999). – Kan sammenlignes med Grices samarbejdsprincip (CP) med de 4 maksimer: kvantitet, kvalitet, relevans, måde.
 • 12. Traditionelle lærebøger • Er præskriptive og fremhæver kunsten at beherske den formelle skrivekunst i praksis. • Fokuserer på korrekte forretningstermer, faste vendinger og grammatisk korrekthed. • Sætter ikke mennesker, deres relationer og den interaktion, der foregår mellem dem i centrum.
 • 13. Eksisterende lærebøger • Hæmmer forståelsen af, at der altid er tale om interaktion mellem mennesker, uanset mediet man skriver i. • Tager ikke en (fuld) interaktionel tilgang og er fanget i traditionelle paradigmeopfattelser af, hvad god og effektiv skriftlig kommunikation er. • Er fanget i det kommunikationsteoretiske fundament, de historisk set stammer fra.
 • 14. Skriftlig interaktion • Tager udgangspunkt i konversationsanalyse (CA), der er en sprogvidenskabelig og sociologisk metode, der på mikroniveau undersøger og gengiver deltagernes praksissier i den situerede kontekst, parterne interagerer i. • Siden 1960erne er praktisk talt alle former for social interaktion blevet undersøgt med et CA-perspektiv – undtagen skriftlig interaktion. • Sociologen Harold Garfinkel anerkendte i 1975 at man kunne analysere tekster ud fra et interaktionelt perspektiv.
 • 15. Fælles forståelse • Indenfor CA er man optaget af, hvordan mennesker, der interagerer med hinanden, opnår fælles forståelse. • En fælles forståelse er helt grundlæggende for at etablere en god relation. • En fælles forståelse forudsætter en proces, hvor de deltagende parter skiftes til at tage en taletur.
 • 16. Begrebet ”forståelse” ”Understanding matters as a natural phenomenon in that conversational sequencing is built in such a way as to require that participants must continually, there and then […] demonstrate to one other that they understood or failed to understand the talk that they are party to.” (Moerman og Sacks 1988:85)
 • 17. Mening og betydning samskabes • Mening og betydning samskabes i den skriftlige interaktion mellem to parter, og er kontekstsensitiv, kontekstskabende og kontekstfornyende. • Parterne der interagerer vil via deres sprogbrug eller ytringer demonstrere en forståelse eller mangel på samme. • I skriftlig interaktion er første taler dén, der fx sender første mail eller chat- besked – næste taler er den, der svarer på mail eller chatbesked.
 • 18. Skriftlige taleture • En skriftlig taletur inviterer til – eller udvælger næste taler (en-til-en) • Primære og sekundære næste talere (en-til-flere) – ”Til”, Cc” Bcc” – sladreeffekten
 • 19. Skriftlig turtagning • Turtagning er sekventielt organiseret, hvor parterne skiftes til at tage en skriftlig taletur – Første taler [FPP] – Næste taler [SPP] • FPP og SPP udgør et turpar • En FPP kan invitere til eller skabe en præference for et bestemt svar (Pomerantz 1984a) • Dispræfereret svar; så får man ikke det svar som FPP’en lægger op til via sin konstruktion
 • 20. Høflighedsstrategier • En række høflighedsstrategier kan fremme en hensigtsmæssig og ligeværdig interaktion (Zhu, 2011; Brown & Levinson, 1987) 1. Vær opmærksom på modtageren 2. Søg enighed 3. Overdriv interesse, billigelse, sympati 4. Undgå uenighed 5. Insistér på fælles forståelse 6. Giv tilbud og giv tilsagn 7. Forudsæt og insistér på gensidighed 8. Fremsæt årsager 9. Brug humor
 • 21. Alignment • Man kan aligne med en situeret organisatorisk identitet, dvs. man påtager sig den forventede institutionelle rolle eller man kan disaligne, dvs. man undlader at påtage den rolle (Zimmerman, 1998).
 • 22. Formel skriftlig virksomhedskommunikation • har klare retningslinjer for faste fraser, vendinger, forretningstermer og struktur. • opstod i 1500-tallet og anvendes stadig i bestemte institutionelle kontekster i dag. • omtales også som ”ritualized and formulaic writing” (Jenkins og Hinds 1987: 328).
 • 23. Formalitet og høflighed • Høflighed forbindes ofte med dét at være formel. • Høflighed defineres som en afbødende handling, der skal mindske risiko for et brud i relationen til ens kommunikative part (Brown & Levinson, 1987). • Med høflighed søger man at opbygge og bevare den gode relation; at undgå at true den andens face (Goffman 1955;1967).
 • 24. Formalitet og kontekst • Det institutionelle formål og den konkrete kontekst afgør typisk, hvor formel en sprogbrug der anvendes. • En første henvendelse vil typisk indeholde formel sprogbrug, og graden af formalitet vil mindskes i takt med, at man får etableret en kontakt og længerevarende relation. • Organisatoriske, nationale og lokale kulturelle konventioner kan afstedkomme, at formel sprogbrug fastholdes over tid. • Størrelse og type af virksomhed, kommunikationsteknologi samt emnet eller situationen kan også have betydning.
 • 25. Udviklingen i skriftlig sprogbrug • E-mails blev allemandseje i 90’erne. • E-mails varierer i formalitetsgrad. • Hybrid mellem skrift og tale; forkortelser, simple ord, simpel syntaks, stavefejl, symboler m.m. • Instant messaging (IM)bruges som erstatning for e-mails og ansigt til ansigt- interaktion. • IM bruges ofte i kundesupport og virtuelle teams, foregår i realtid og har mange fællestræk med konversationelle lingvistiske strukturer.
 • 26. Skriftlig interaktion i praksis • Kan anskues som social interaktion. • Skriftlig interaktion er kontekstsensitiv kontekstskabende og kontekstfornyende. • Varierer i formalitets- og kompleksitetsgrad. • En til en-interaktion. • En til flere-interaktion.
 • 27. Best practice • Første kontakt bør altid være formel og ’efter bogen’. • Med grammatisk korrekthed og kendskab til den formelle sprogbrug fremstår man mere professionelt. • Hav altid konteksten for øje, før valg af sproglige strategier, og vær parat til at ændre/tilpasse strategi løbende. • Brug af høflighedsstrategier og alignment er essentielt, såfremt man ønsker en samarbejdende og ligeværdig relation. • At interagere i et paradigme 3-perspektiv vil oftest være den bedste strategi.