Offentlighetsloven - Arne Jensen_ 26 November 2009

1,633 views

Published on

Presentasjon fra Software Innovation sitt frokostseminar 26.11.2009 om Offentlighetsloven.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,633
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Offentlighetsloven - Arne Jensen_ 26 November 2009

 1. 1.
 2. 2. Frokostseminar – Ny offentlighetslov til glede eller bekymring?<br />Knut A. Strøm-Gundersen<br />Salgsdirektør<br />26. November 2009<br />
 3. 3. Software Innovation – Nordisk med internasjonale ambisjoner<br />Ledende Nordisk softwareselskap <br />Etablert 1984<br />Ca. 300 medarbeidere <br />Mer enn 800 kunder og 200 000 brukere<br />Leverer løsninger til store og mellomstore virksomheter:<br />Informasjons – og dokumenthåndteringsløsninger til privat og offentlig sektor (Produkt: 360º) <br />Teknisk dokumenthåndtering (Produkt: ProArc) <br />
 4. 4. Informasjons- og dokumenthåndtering er forretningskritisk<br />Sentrale drivere Utfordringer Resultater<br />
 5. 5. Agenda<br />0900-0930 ”Ny offentlighetslov – til glede eller bekymring”Arne Jensen – Ass. Generalsekretær i Redaktørforeningen<br />0930-0950 Offentlig elektronisk postjournal - OEP Bakgrunn, status og veien videre Sidsel I. Tønnessen,  Seniorrådgiver FAD <br />0950-1000 Kaffepåfyll<br />1000-1030 Hvordan forholder Politiet seg til ny offentlighetslov?Liv Heidi Siljebråten,  Politidirektoratet<br />
 6. 6.
 7. 7. Ny offentlighetslov<br />- til glede eller bekymring?<br />Software Innovation, 26. november 2009<br />
 8. 8. Historien om offentleglova<br /><ul><li> Juni 1995: Stortinget ber regjeringen utarbeide en</li></ul> stortingsmelding om offentlighetsprinsippet.<br /><ul><li> April 1998: Stortingsmeldingen fremlegges.
 9. 9. November 1998: ” Komiteen ser fram til at </li></ul> Regjeringen så raskt som mulig kommer tilbake til<br /> Stortinget med forslag som følger opp Stortingets<br /> synspunkter.”<br /><ul><li> Des 1999: Offentlighetslovutvalget oppnevnes.</li></ul> Samtlige medlemmer – med ett unntak – er knyttet<br /> til offentlig forvaltning.<br /><ul><li> Des 2003: Utvalget avgir sin innstilling
 10. 10. Juni 2005: Ot prp nr 102 (2004-2005)
 11. 11. Oktober 2005: Ot prp nr 9 (2005-2006)
 12. 12. Mai 2006: Stortinget vedtar loven
 13. 13. Oktober 2008: Forskriften passerer statsråd
 14. 14. Januar 2009: Loven trer i kraft</li></li></ul><li>
 15. 15.
 16. 16. Arne Jensen Norsk Redaktørforening<br />Er det slik det er?<br />”Offentlighetsloven er i praksis en lov om rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter, så langt forvaltningen ikke opplever dette som problematisk”.<br />(Prof. dr. juris Jan Fr. Bernt om offentlighets-loven i Lov og Rett 1996 – s 626)<br />
 17. 17. Fremover, langsomt…<br />● Utvidet virkeområde<br />● Hva er et dokument?<br />● Vi har krav på sammenstilling av dok<br />● Fakta fra rådgivere kan ikke unntas<br />● Dok mellom komm enheter er ikke interne<br />● Økonomi-, lønn- og personal gjelder det<br /> off. forhandlingsposisjon<br />● Søkerlister er offentlige – opplysningsplikt<br />
 18. 18. Fremover, langsomt…<br />● Utvidet virkeområde<br />● Hva er et dokument?<br />● Vi har krav på sammenstilling av dok<br />● Fakta fra rådgivere kan ikke unntas<br />● Dok mellom komm enheter er ikke interne<br />● Økonomi-, lønn- og personal gjelder det<br /> off. forhandlingsposisjon<br />● Søkerlister er offentlige – opplysningsplikt<br />
 19. 19. Arne Jensen Norsk Redaktørforening<br />Altså…<br />Statlige organer<br />Fylkeskommunale organer<br />Kommunale organer<br />Statlig selskaper?<br />Kommunale selskaper?<br />Stiftelser?<br />Ikke rettspleie<br />Ikke Stortinget<br />
 20. 20. Unntatt i forskrift<br />Eksportutvalget for fisk AS<br />Gassco AS<br />NRK Aktivum AS<br />Petoro AS<br />Posten Noreg AS<br />Statkraft SF<br />Bare delvis for kulturinstitusjoner<br />Ikke for programvirksomheten i NRK<br />Begrenset for Norfund og Innovasjon Norge<br />
 21. 21. Fremover, langsomt…<br />● Utvidet virkeområde<br />● Hva er et dokument?<br />● Vi har krav på sammenstilling av dok<br />● Fakta fra rådgivere kan ikke unntas<br />● Dok mellom komm enheter er ikke interne<br />● Økonomi-, lønn- og personal gjelder det<br /> off. forhandlingsposisjon<br />● Søkerlister er offentlige – opplysningsplikt<br />
 22. 22. Sagt på en annen måte<br />Ny lov § 4:<br /> ”Med dokument er meint ei logisk avgrensa informasjonsmengd som er lagra på eit medium for seinare lesing, lytting, framsyning, overføring eller liknande.” <br />
 23. 23. Eller dette…<br />
 24. 24. Fremover, langsomt…<br />● Utvidet virkeområde<br />● Hva er et dokument?<br />● Vi har krav på sammenstilling av dok<br />● Fakta fra rådgivere kan ikke unntas<br />● Dok mellom komm enheter er ikke interne<br />● Økonomi-, lønn- og personal gjelder det<br /> off. forhandlingsposisjon<br />● Søkerlister er offentlige – opplysningsplikt<br />
 25. 25. Sammenstilling fra databaser<br />Offentleglova § 9:<br /> ”Alle kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet dersom samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar .” <br />
 26. 26.
 27. 27. Fremover, langsomt…<br />● Utvidet virkeområde<br />● Hva er et dokument?<br />● Vi har krav på sammenstilling av dok<br />● Fakta fra rådgivere kan ikke unntas<br />● Dok mellom komm enheter er ikke interne<br />● Økonomi-, lønn- og personal gjelder det<br /> off. forhandlingsposisjon<br />● Søkerlister er offentlige – opplysningsplikt<br />
 28. 28. Arne Jensen Norsk Redaktørforening<br />Interne dokumenter<br />Dokumenter fra andre – skadekrav<br />NB! Vi har krav på fakta fra utenforstående!<br />Dokumenter i kommunene:<br /> - Ikke unntak for saksfremlegg for<br /> politiske organer<br /> - Ikke sakslister<br /> - Ikke dokumenter til kontrollorganer<br /> - Ikke dokumenter mellom enheter <br /> med selvstendig beslutningsmyndighet<br />
 29. 29. Før kommuneloven av 1992<br />
 30. 30. Etter kommuneloven av 1992<br />Kommunestyre<br />Formannskap<br />Hovedutvalg<br />Hovedutvalg<br />Hovedutvalg<br />Hovedutvalg<br />Rådmannen og stab<br />R<br />E<br />S<br />U<br />L<br />T<br />A<br />T<br />E<br />N<br />H<br />E<br />T<br />E<br />R<br />
 31. 31. Fremover, langsomt…<br />● Utvidet virkeområde<br />● Hva er et dokument?<br />● Vi har krav på sammenstilling av dok<br />● Fakta fra rådgivere kan ikke unntas<br />● Dok mellom komm enheter er ikke interne<br />● Mer åpenhet rundt anbud<br />● Søkerlister er offentlige – opplysningsplikt<br />
 32. 32. Arne Jensen Norsk Redaktørforening<br />Anbud og anbudsprotokoller<br />§ 23, 3. ledd:<br />Det kan gjerast unntak frå innsyn for tilbod og protokoll etter regelverk som er gitt i medhald av lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlege innkjøp, til valet av leverandør er gjort. <br />
 33. 33. Fremover, langsomt…<br />● Utvidet virkeområde<br />● Hva er et dokument?<br />● Vi har krav på sammenstilling av dok<br />● Fakta fra rådgivere kan ikke unntas<br />● Dok mellom komm enheter er ikke interne<br />● Mer åpenhet rundt anbud<br />● Søkerlister er offentlige – opplysningsplikt<br />
 34. 34. Arne Jensen Norsk Redaktørforening<br />Søkerlister - § 25<br />Det kan gjerast unntak frå innsyn for dokument i sak om tilsetjing eller forfremjing i offentlegteneste. <br />Unntaket i første ledd gjeld ikkjesøkjarlister. Organet skal snarast etter at søknadsfristen er gått ut, setje opp ei søkjarliste som skal innehaldenamn, alder, stilling eller yrkestittel og bustad- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan likevel gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om einsøkjar dersom vedkommandesjølv ber om det. Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særlegoffentleg interesse til stillinga. I utlysinga skal det gjerast oppmerksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlegesjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjarenvarslast om dette. Det skal gå fram av søkjarlista kor mange søkjarar det har vore til stillinga, og kva kjønn dei har. <br />Unntaket i første ledd gjeld ikkje nominasjonsvedtak og røysteresultat ved utnemning av biskop. <br />
 35. 35. Arne Jensen Norsk Redaktørforening<br />Søkerlister - § 25<br />Det kan gjerast unntak frå innsyn for dokument i sak om tilsetjing eller forfremjing i offentlegteneste. <br />Unntaket i første ledd gjeld ikkjesøkjarlister. Organet skal snarast etter at søknadsfristen er gått ut, setje opp ei søkjarliste som skal innehaldenamn, alder, stilling eller yrkestittel og bustad- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan likevel gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om einsøkjar dersom vedkommandesjølv ber om det.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særlegoffentleg interesse til stillinga. I utlysinga skal det gjerast oppmerksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlegesjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjarenvarslast om dette. Det skal gå fram av søkjarlista kor mange søkjarar det har vore til stillinga, og kva kjønn dei har. <br />Unntaket i første ledd gjeld ikkje nominasjonsvedtak og røysteresultat ved utnemning av biskop. <br />
 36. 36. Arne Jensen Norsk Redaktørforening<br />Søkerlister - § 25<br />Det kan gjerast unntak frå innsyn for dokument i sak om tilsetjing eller forfremjing i offentlegteneste. <br />Unntaket i første ledd gjeld ikkjesøkjarlister. Organet skal snarast etter at søknadsfristen er gått ut, setje opp ei søkjarliste som skal innehaldenamn, alder, stilling eller yrkestittel og bustad- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan likevel gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om einsøkjar dersom vedkommandesjølv ber om det.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særlegoffentleg interesse til stillinga. I utlysinga skal det gjerast oppmerksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlegesjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjarenvarslast om dette. Det skal gå fram av søkjarlista kor mange søkjarar det har vore til stillinga, og kva kjønn dei har.<br />Unntaket i første ledd gjeld ikkje nominasjonsvedtak og røysteresultat ved utnemning av biskop. <br />
 37. 37. Det som er vanskelig<br />● Lovgivningen er dels uklar, dels vanskelig<br />● Endringer til det bedre tar laaaaang tid<br />● Kunnskapsnivået er for lavt<br />● Rutinene er for dårlige<br />● Mange etater mangler kultur for åpenhet<br />
 38. 38.
 39. 39. Takk for oppmerksomheten! <br />
 40. 40.
 41. 41. AnnualConference 2010 i Barcelona<br />Helgen 19. -22. mars avholder Software Innovation sin internasjonale kundekonferanse – denne gang i vakre Barcelona. <br /> Temaet for konferansen er ”Business Productivity”. <br />Oppnå økt effektivitet, lønnsomhet og kontroll ved hjelp av Software Innovations fleksible og brukervennlige løsninger! <br />  <br />Komplett program med oversikt over key-notes, foredragsholdere og nyheter vil bli sendt ut i begynnelsen av desember. <br />

×