Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
SISLink 23 en 24 juni 2011
Waar Sander eindigde in 2010
Spoorboekje
• Wet Versterking Besturing
• Bekostiging
• Woonland...
2
Wet Versterking Besturing
• Scheiding bestuur en toezicht
• Medezeggenschap
• Kwaliteitszorg en examens
• Internationali...
3
Wet Versterking Besturing
Collegegeld en subsidieregeling bij tweede opleiding
• Tweede opleiding na behalen B/M-graad -...
4
Woonlandbeginsel
Met het aannemen van het wetsvoorstel Versterking besturing
is het woonplaatsvereiste in de wet opgenom...
5
Woonlandbeginsel
Voorstel van de HBO-Raad:
9
1. Tot het studiejaar 2012/2013 blijft een accountantscontrole
op het door ...
6
Maatregel langstudeerders
• Student op grond WSF 2000 extra jaar prestatiebeurs
vanwege functiebeperking -> extra jaar u...
7
WHW versus andere regelgeving
• Gedragscode Internationale Studenten HO vraagt eisen omtrent Engelse
taalvaardigheid, te...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SISLink11 - Wet versterking besturing en de gevolgen voor de instelling inclusief de langstudeerders - Sander Annink (Hanzehogeschool Groningen)

350 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

SISLink11 - Wet versterking besturing en de gevolgen voor de instelling inclusief de langstudeerders - Sander Annink (Hanzehogeschool Groningen)

  1. 1. 1 SISLink 23 en 24 juni 2011 Waar Sander eindigde in 2010 Spoorboekje • Wet Versterking Besturing • Bekostiging • Woonlandbeginsel • Maatregel langstudeerders • WHW versus andere regelgeving (b.v. Gedragscode) SISLink 23 en 24 juni 2011 2
  2. 2. 2 Wet Versterking Besturing • Scheiding bestuur en toezicht • Medezeggenschap • Kwaliteitszorg en examens • Internationalisering • Bekostigingsgerelateerde elementen • Collegegeld en in- / uitschrijving 3 Groot aantal onderwerpen in WVB geregeld waaronder: SISLink 23 en 24 juni 2011 Wanneer Wettelijk Collegegeld? • Student heeft niet eerder een bachelor- of mastergraad behaald. Geldt niet wanneer student een opleiding op het gebied van onderwijs of zorg volgt. • Student is woonachtig in Nederland, België, Luxemburg of een van de deelstaten Noord-Rijnland-Westfalen, Nedersaksen of Bremen in Duitsland. • Student behoort tot één van de groepen van personen, bedoeld in artikel 2.2 van de Wet studiefinanciering 2000 of bezit de Surinaamse nationaliteit. Dit dient de student bij inschrijving aan te tonen. In alle andere gevallen: instellingscollegegeld Bron: Sander Annink juni 2010 4SISLink 23 en 24 juni 2011
  3. 3. 3 Wet Versterking Besturing Collegegeld en subsidieregeling bij tweede opleiding • Tweede opleiding na behalen B/M-graad -> Instellingscollegegeld • Gelijktijdig 2 opleidingen en geen B/M-graad -> Wettelijk collegegeld • Resterende deel studiejaar -> Wettelijk collegegeld • Vervolgens -> Instellingscollegegeld. Afspraak met koepels studiejaren 2010- 2011, 2011-2012 en 2012-2013 Instellingscollegegeld thv Wettelijk collegegeld ivm subsidieregeling • Geen bekostiging, wel gedurende 2011, 2012, 2013 subsidie voor graadverlening 5SISLink 23 en 24 juni 2011 Wet Versterking Besturing Collegegeld HG tot 01-09-2011 Zittende studenten die een tweede studie doen (na afronding eerste studie) betalen wettelijk collegegeld voor nominale opleidingsduur, daarna instellingscollegegeld. Ze mogen hun studie daarbij niet onderbreken Veel vragen van studenten! 6SISLink 23 en 24 juni 2011
  4. 4. 4 Woonlandbeginsel Met het aannemen van het wetsvoorstel Versterking besturing is het woonplaatsvereiste in de wet opgenomen als één van de voorwaarden voor inschrijving tegen wettelijke collegegeld en bekostiging van de inschrijving of graad. In de regeling financiën zou oorspronkelijk al in september 2010 de voorwaarde zijn opgenomen dat, indien wordt aangegeven dat een student in Nederland woonachtig is, de registratie in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) getoetst wordt om te controleren of aan het woonplaatsvereiste is voldaan. Bron: HBO-Raad juni 2011 7SISLink 23 en 24 juni 2011 Woonlandbeginsel Uitgangspunt van de koepels: De regelgeving moet zo eenvoudig en transparant mogelijk zijn, opdat de administratieve lasten zo beperkt mogelijk zijn. Voorstel KROS: • Uitstel tot het studiejaar 2012-2013, systematiek gelijk aan 2011-2012 • Inschrijvingen 2012-2013; woonplaatsvereiste verruimen tot 1 december • Graden voldoen aan woonplaatsvereiste als de student tenminste tijdens één van zijn inschrijvingen aan het woonplaatsvereiste voldeed 8SISLink 23 en 24 juni 2011
  5. 5. 5 Woonlandbeginsel Voorstel van de HBO-Raad: 9 1. Tot het studiejaar 2012/2013 blijft een accountantscontrole op het door de instelling opgegeven adres van de student voldoende toetsing om ook aan het Nederlandse woonplaatsvereiste te voldoen 2. Vanaf september 2012 wordt voor iedere (op 30 september van dat jaar) inschrijving en verleende graad getoetst of de betreffende student ergens in de periode 1 september tot 30 november ingeschreven is in de gba. Als hieraan niet voldaan is, wordt voor dezelfde periode in het voorafgaande jaar de controle op registratie uitgevoerd. 3. Hogescholen leggen aan een student wiens inschrijving bekostigd is geen instellingscollegegeld op. SISLink 23 en 24 juni 2011 Maatregel langstudeerders • hbo bachelorstudent vanaf het 6e studiejaar verhoogd wettelijk • wo bachelorstudent vanaf het 5e studiejaar verhoogd wettelijk • masteropleidingen ook na nominale studieduur (uiteenlopend tussen de verschillende masteropleidingen) en één uitloopjaar het verhoogde wettelijk collegegeld 10 Doel per 01-09-2011: o.a. op orde brengen overheidsfinanciën (taakstelling M€370,-) Wijze: afdracht verhoging €3000,- op wettelijk collegegeld (M€180,-), anderzijds een instellingsspecifieke verrekening (M€190,-) Betekent: SISLink 23 en 24 juni 2011
  6. 6. 6 Maatregel langstudeerders • Student op grond WSF 2000 extra jaar prestatiebeurs vanwege functiebeperking -> extra jaar uitloop • 2e opleiding op gebied van onderwijs of gezondheidszorg -> extra jaar uitloop • Bij 2 opleidingen ingeschreven waarvan 1 langstudeerder -> eenmaal basistarief + eenmaal opslag verschuldigd 11 Verder van belang: Afhankelijk Eerste kamer invoering 01-09-2011 zonder korting en per 01-09-2012 inclusief de kortingen SISLink 23 en 24 juni 2011 Maatregel langstudeerders 12 Beëindigen in maand Restitutie Kosten student Resultaat instelling September 11/12*4713 = € 4320 € 393 (4713-4320) €-2607 (3000-393) Oktober 10/12*4713 = € 3928 € 785 (4713-3928) €-2215 (3000-785) November 9/12*4713 = € 3535 € 1178 (4713-3535) €-1822 (3000-1178) December 8/12*4713 = € 3142 € 1571 (4713-3142) €-1429 (3000-1571) Januari 7/12*4713 = € 2749 € 1964 (4713-2749) €-1036 (3000-1964) Februari 6/12*4713 = € 2366 € 2347 (4713-2366) €-653 (3000-2347) Maart 5/12*4713 = € 1964 € 2749 (4713-1964) €-251 (3000-2749) April 4/12*4713 = € 1571 € 3142 (4713-1571) €+142 (3000-3142) Mei 3/12*4713 = € 1178 € 3535 (4713-1178) €+535 (3000-3535) Juni 2/12*4713 = € 786 € 3927 (4713-786) €+927 (3000-3927) Juli Geen € 4713 €+1713 Augustus Geen € 4713 €+1713 Bron: Susanne Harperink Saxion Hogecholen Op basis van collegegeld studiejaar 2010-2011 € 1713,-. Hoogte collegegeld € 1713,- + € 3000,- = € 4713 SISLink 23 en 24 juni 2011
  7. 7. 7 WHW versus andere regelgeving • Gedragscode Internationale Studenten HO vraagt eisen omtrent Engelse taalvaardigheid, terwijl een grondslag in de WHW ontbreekt • Gedragscode Internationale Studenten HO stelt bij onvoldoende studievoortgang dienen studenten afgemeld te worden bij de IND, echter het is geen grond voor beëindiging inschrijving • Er dienen vaak bij accreditatie allerlei documenten voor handen te zijn, terwijl wettelijke bewaartermijnen ontbreken • Verplichte GBA-registratie terwijl de WHW dat niet noemt als inschrijvingsverplichting • WHW kent geen bepaling die ertoe strekt dat de student op enig moment in het jaar niet voldoet aan het woonplaatsvereiste 13SISLink 23 en 24 juni 2011 Te snel komt even laat aan als te traag William Shakespeare

×