SISLink10 - BRON HO: een bron met toekomst! - DUO

455 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SISLink10 - BRON HO: een bron met toekomst! - DUO

 1. 1. BRON HO Een bron met toekomst! 17 juni 2010
 2. 2. 2 Agenda Aanleiding BRON HO Onderzoeksopdrachten en het proces tot nu toe Resultaten Wat betekent BRON HO voor de instellingen en de SISsen? Project BRON HO | 17 juni 2010
 3. 3. Aanleiding BRON HO • Nieuwe wetgeving bekostiging niet in CRIHO • Voorjaar 2009 opdracht OCW • Extern onderzoek Capgemini (oktober 2009) • Vervolgopdracht OCW november 2009 bestaande uit 6 deelopdrachten - Opstellen Definitiestudie, Plan van Aanpak en Project Start Architectuur voor het basisscenario - Scenario’s voor aanmelden - Beschikbaar stellen diplomagegevens - Uitwisseling van inschrijvingen en graden - Integratie status toekenning - 1Cijfer HO 3 Project BRON HO | 17 juni 2010
 4. 4. 4 Proces febr - maart: Interviewrondes Samenvoeging opdrachten Desktop research Denktank, bestaande uit afvaardiging Proceswerkgroep SL april: Versie 0.2 rapport Validatiesessie 22 april PWG SL en AS mei: Versie 0.5 rapport Validatiesessie 17 (HBO CSA) en 19 mei (LCSA) Versie 1.0 rapport opgeleverd aan OCW 25 mei juni - …. Besluitvorming OCW i.o.m. HBO-raad en VSNU Project BRON HO | 17 juni 2010
 5. 5. 5 Analyseresultaten scenario’s aanmelden Onderzoeksvraag: Welk nut dient aanmelding en is centrale aanmelding in het huidig tijdsgewricht nog wel nuttig en noodzakelijk als eigenstandig proces? De jure bestaat de verplichting van centrale aanmelding nog wel, de facto ligt dit nu bij Studielink Centrale aanmelding bij DUO als eigenstandig proces heeft in het huidige tijdsgewricht geen nut Project BRON HO | 17 juni 2010
 6. 6. 6 Consequenties scenario’s aanmelden Wettelijke taak van centrale aanmelding verdwijnt aanpassen WHW & RAS bewerkerovereenkomst met Studielink vervalt Verantwoordelijkheid inschrijven van studenten ligt bij instelling Studielink koppelvlak student – instelling DUO ondersteunt met informatiediensten en selectie en plaatsing Project BRON HO | 17 juni 2010
 7. 7. 7 Analyseresultaten beschikbaar stellen diploma’s Onderzoeksvraag: Hoe en onder welke voorwaarden kunnen authentieke en gevalideerde diplomagegevens digitaal beschikbaar gesteld worden voor het inschrijfproces voor het Hoger Onderwijs? Over nut en noodzaak beschikbaar stellen diplomagegevens en actuele inschrijving is iedereen het eens Dit wordt ook ondersteund door de cijfers voor de instelling betekent dit dat in gemiddeld 70% van de gevallen betekent niet meer diplomagegevens bij de student opvragen De barrière die genomen moet worden is de wet- en regelgeving Project BRON HO | 17 juni 2010
 8. 8. 8 Wat levert het op? Directe instroom • leveren huidige inschrijving • vanaf 1 juli ook leveren diplomagegevens Indirecte instroom • leveren diplomagegevens Project BRON HO | 17 juni 2010
 9. 9. 9 Consequentie beschikbaar stellen diploma’s Wet op Diplomaregister (in ontwikkeling): Een instelling mag resultaatgegevens (diploma’s) van een persoon inzien, die ingeschreven is bij de instelling, dan wel die wensen te worden ingeschreven bij de instelling. Huidige inschrijving: Hiervoor is (nog) geen wetgeving in ontwikkeling, regel dit door expliciete toestemming van student te vragen in proces. Studielink Inzagerecht door Studielink zal geregeld moeten worden via een bewerkerovereenkomst. Doelbinding Een centrale registratie van aanmeldingen Project BRON HO | 17 juni 2010
 10. 10. 10 Analyseresultaten uitwisselen inschrijvingen en graden Opdracht: Werk uitvoeringsvarianten uit over de aanlevering van gegevens over inschrijvingen (en graden), te weten rechtstreeks door instellingen aan DUO en/of via Studielink. Houdt daarbij rekening met het scenario beschreven door Capgemini waarin is voorzien in het terugdringen van drie naar twee opslagpunten voor inschrijfgegevens van studenten. Voorkeur in het veld om inschrijvingen en graden uit te wisselen via Studielink of rechtstreeks met DUO is verdeeld Wel vindt het hele veld dat men minimale risico’s wil lopen met de bekostiging Wie is verantwoordelijk als er iets misgaat? Project BRON HO | 17 juni 2010
 11. 11. 11 Uitgangspunten voor toekomstige inrichting Scheiding privaat en publiek domein Privaat = instellingen, student en Studielink Publiek = OCW/DUO Informatieprincipes van directie Kennis (ROSA) Standaardisering gegevensuitwisseling Service gerichte architectuur Sectorregisters en het verminderen van opslagpunten Minimale faalkosten, maximale efficiency Project BRON HO | 17 juni 2010
 12. 12. 12 Dit betekent voor het ketenproces inschrijven Dienst Dienst Dienst Private domein Publieke domein Procesregie Project BRON HO | 17 juni 2010
 13. 13. 13 Integraal perspectief Drie opdrachten zijn niet los van elkaar te zien Ook verband met integratie status toekenning en 1Cijfer HO Project BRON HO | 17 juni 2010
 14. 14. 14 Project BRON HO | 17 juni 2010
 15. 15. 15 Project BRON HO | 17 juni 2010
 16. 16. 16 Uitwisseling van inschrijvingen en graden Problematiek is wel of niet via Studielink 3 varianten • Variant A: instellingen wisselen rechtstreeks gegevens uit via hun SIS met DUO • Variant B: Studielink heeft de rol van postbode • Variant C: Studielink heeft de rol van postbode en vertaler Hybride: zowel variant A, B als C. Keuze is aan de instelling Project BRON HO | 17 juni 2010
 17. 17. 17 Scenario A: Rechtstreeks met DUO Project BRON HO | 17 juni 2010
 18. 18. 18 Scenario B: Studielink als postbode Project BRON HO | 17 juni 2010
 19. 19. 19 Scenario C: Studielink als postbode en vertaler Project BRON HO | 17 juni 2010
 20. 20. 20 Hybride variant Project BRON HO | 17 juni 2010
 21. 21. 21 En verder … • Besluitvorming door OCW i.o.m. HBO-raad en VSNU in de eerste week juli • Scenario voor aanmelden (voorstel) apart project beginnen met gezamenlijk uitwerken van het ketenproces Inschrijven (van verzoek tot inschrijving tot daadwerkelijke inschrijving) • Diploma’s Workaround voor komend jaar, mits … DUO wil service BRON HO zo snel mogelijk beschikbaar stellen. Project BRON HO | 17 juni 2010
 22. 22. 22 En verder … • Vervanging CRIHO applicaties DUO, Studielink en SISsen gereed mei 2012 een jaar de tijd voor ketentesten, acceptatietesten, etc • Operationeel mei 2013 Project BRON HO | 17 juni 2010

×