Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

MÀQUINES TÈRMIQUES

 1. MÀQUINES TÈRMIQUES Silvia Mejías Tarancón James Watt (1736-1819) “Dues idees van suposar la creació de la primera màquina de vapor que va fer moure locomotores, telers, rodes de vaixells, etc i es va iniciar la revolució industrial: 1. una vara metàl·lica que unia l'èmbol amb una roda 2. va afegir un espai on el vapor es condensava
 2. ÍNDEX 1. ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT 2. MÀQUINES TÈRMIQUES 2.1. Màquina de vapor 2.2. Turbina de vapor 2.3. Motor de combustió interna: parts 2.4. Motor 4T i 2T 2.5. Turbina a gas 2.6. Motors a reacció
 3. Energia tèrmica Energía tèrmica perduda Combustible (Energía química) Màquina tèrmica Energia mecànica TRANSFORMACIÓ DE L’ENERGIA • Els motors tèrmics transformen l'energia química d'un combustible en energia de moviment, en energia mècanica. • Es produeix en els motors a través d'un conjunt de mecanismes.
 4. • El treball és l’acció d’aplicar una força o més sobre un cos per desplaçar-lo o modificar-ne el moviment. • L'expressió matemàtica de treball és: W=F·s (J) on W és el treball expressat en joules (J), F és la força aplicada, en newtons (N) i s és el desplaçament del cos, en metres (m). • La unitat de treball és el Joule (J), equival al trebal realitzat per una força d'un newton que , aplicada a un cos, li provoca un desplaçament d'un metre. • La capacitat per fer un treball l’anomenem energia. TREBALL I ENERGIA 1 joule= 1 newton · 1 metre
 5. • La potència és la quantitat de treball efectuat per unitat de temps. Dóna idea de la rapidesa amb què es pot realitzar un treball. • La fórmula matemàtica de potència és: • On P es la potència en watts; W, el treball en joules; i Δ𝑡, i l’interval de temps en segons en el qual es fa el treball. • Fixa’t que la unitat de potència és el watt (W): • Si un mateix treball es fa amb menys temps, la capacitat de realitzar-lo és més gran; per tant, la potència de la màquina és més elevada. • El cavall de vapor (CV) és una unitat de mesura de la potència que no forma part del sistema internacional d’unitats. 1 CV equival a 735,5 W POTÈNCIA
 6. • El rendiment és l'eficàcia de transformació energética i és una forma d'expressar l'eficiència d'una transformació energètica, que s'obté de relacionar útil (Eu) amb l'energia d'entrada (Ee). Es multiplica per 100 per obtenir el %. • Els motors tèrmics tenen un rendiment baix i pot variar entre un 15% i un 40%, en canvi, els motors elèctrics tenen un rendiment alt, al voltant del 90%. • Totes les transformacions energètiques tenen un rendiment inferior al 100%. h = 𝐸𝑢 𝐸𝑒 · 100 Eu = 𝐸𝑒 − 𝐸𝑝 RENDIMENT h = 𝑊𝑢 𝑊𝑒 · 100 h = 𝑃𝑢 𝑃𝑒 · 100
 7. CLASSIFICACIÓ DE MÀQUINES TÈRMIQUES Classificació depenent d’on es crema el combustible: • Màquines de combustió externa: es crema a fora de la màquina per escalfar aigua fins a convertir-la en vapor. El vapor a pressió es condueix al mecanisme que transforma la seva força en energia mecànica. • Màquines de combustió interna: es crema a l'interior del motor i l'expansió dels gasos es transforma en energia mecànica. Classificació segons el mecanismes utilitzats: • Motors rotatius: La conversió de l'energia tèrmica en un moviment motriu es produeix en mecanismes rotatius, sense intermediaris. • Motors alternatius: La primera transferència d'energia es produeix sobre un element, anomenat èmbol, que té un desplaçament rectilini alternatiu, d'anada i tornada, que s'ha de convertir en giratori a través d'un sistema de biela- manovella.
 8. CLASSIFICACIÓ DE MÀQUINES TÈRMIQUES Màquines de vapor Màquines tèrmiques generadores d’energia mecànica (motors) De combustió externa Alternatives Rotatives Alternatives Rotatives Turbines de vapor De combustió interna D’encesa provocada (Otto) D’encesa per compressió (dièsel) Turbines de gas de cicle obert, motor Wankel
 9. MÀQUINA COMBUSTIÓ EXTERNA ALTERNATIVA MÀQUINA DE VAPOR
 10. MÀQUINA COMBUSTIÓ EXTERNA ALTERNATIVA MÀQUINA DE VAPOR • La va inventar Watt i es va utilitzar en vaixells, trens i màquines industrials. • El vapor produït en una caldera s'introdueix a pressió en un cilindre, desplaçant el pistó en un moviment de vaivé. Mitjançant el mecanisme biela-manovella, es pot convertir en moviment giratori.
 11. MÀQUINA DE VAPOR DISTRIBUÏDOR DE UN CILINDRE DE DOBLE EFECTE
 12. MÀQUINA DE VAPOR CORREDERA FUNCIONAMENT
 13. MÀQUINA DE VAPOR EL REGULADOR CENTRÍFUG O DE WATT
 14. MÀQUINA COMBUSTIÓ EXTERNA ALTERNATIVA MÀQUINA DE VAPOR
 15. La transformació d’energia calorífica en energia mecànica es du a terme fora de la màquina, generalment per escalfar aigua, transformar-la en vapor i, amb la pressió d’aquest, moure una turbina. MÀQUINA COMBUSTIÓ EXTERNA ROTATIVA TURBINA DE VAPOR
 16. MÀQUINA COMBUSTIÓ EXTERNA ROTATIVA TURBINA DE VAPOR
 17. MÀQUINA COMBUSTIÓ EXTERNA ROTATIVA TURBINA DE VAPOR
 18. MÀQUINA COMBUSTIÓ EXTERNA ROTATIVA TURBINA DE VAPOR
 19. MOTORS DE COMBUSTIÓ INTERNA • El combustible es crema dins d'un cilindre. • La pressió dels gasos produïts empeny un pistó (o èmbol) • El pistó va unit mitjançant una biela a un cigonyal, que fa la funció de manovella i d'aquesta manera es transforma el moviment rectilini en giratori.
 20. MOTORS DE COMBUSTIÓ INTERNA
 21. MOTORS DE COMBUSTIÓ INTERNA CILINDRES Normalment, excepte motors de petita potència, els motors de combustió tenen diversos cilindres (4, 6 o més) en paral·lel o en V.
 22. MOTORS DE COMBUSTIÓ INTERNA PARTS: BLOC I CULATA
 23. ELEMENTS ESTRUCTURALS O FIXOS DEL MOTOR BLOC
 24. ELEMENTS ESTRUCTURALS O FIXOS DEL MOTOR CULATA • La culata és la peça que tanca el bloc per la part superior. • La culata i el bloc van units per les superfícies perfectament planes amb interposició d’una junta, anomenada junta de culata, que es caracteritza pel seu disseny tecnològic. • Estan units per uns perns roscats que asseguren l’estanquitat entre culata i bloc.
 25. ELEMENTS ESTRUCTURALS O FIXOS DEL MOTOR TAPA DE CULATA La tapa de culata o de balancins és la que s’encarrega de fer el tancament estanc de la part alta de la culata.
 26. ELEMENTS ESTRUCTURALS O FIXOS DEL MOTOR EL CARTER • El CÀRTER és la tapa que tanca el bloc motor per la seva part inferior de forma estanca. • Té la missió de fer de dipòsit d’oli, refrigerant- lo lleugerament. • Allotja el tap de buidatge per realitzar el canvi d’oli i pot allotjar sensors de temperatura, nivell d’oli, etc.
 27. MÀQUINES DE COMBUSTIÓ INTERNA ALTERNATIVES MOTORS DE COMBUSTIÓ: ÈMBOLS I BIELES MOTORS DE COMBUSTIÓ INTERNA PARTS: ÈMBOLS I BIELES
 28. TREN ALTERNATIU DEL MOTOR • El tren alternatiu està format pels elements mòbils del motor. • Són els encarregats de transformar l’energia química del combustible en energia mecànica.
 29. TREN ALTERNATIU DEL MOTOR PISTÓ O ÈMBOL I SEGMENTS
 30. CILINDRADA D’UN MOTOR • La cilindrada és una característica dels motors que està relacionada amb la potència que pot lliurar i el seu consum. • El volum d’un cilindre (Vc) es calcula a partir del seu radi (r) i de la cursa (c). La cursa és la distància màxima que recorre l’èmbol: entre el PMS i el PMI. • La cilindrada del motor (Vt) dependrà del nombre de cilindres (nc) que tingui • El volum màxim d’un cilindre (Vmàx) es calcula sumant el volum del cilindre (Vc) i el volum de la cambra de combustió (Vmín) • La relació de compressió (rc) d’un motor es calcula amb el quocient entre el volum màxim (Vmàx.) i el volum de la cambra de combustió (Vmín) • En els motors Otto, la rc està entre 8:1 i 11:1 i en els dièsel pot arribar a 22:1
 31. TREN ALTERNATIU DEL MOTOR BOLÓ • El boló és l’eix a través del qual s’uneixen el pistó i el peu de la biela. • S’hi transmet tota la força de la combustió.
 32. MÀQUINES DE COMBUSTIÓ INTERNA ALTERNATIVES MOTORS DE COMBUSTIÓ: BUGIES I VÀLVULES
 33. MÀQUINES DE COMBUSTIÓ INTERNA ALTERNATIVES MOTORS DE COMBUSTIÓ: ARBRE DE LLEVES I CIGONYAL
 34. TREN ALTERNATIU DEL MOTOR BIELES La biela és la peça que transmet la força del pistó al cigonyal i és clau en la transformació del moviment lineal alternatiu del pistó en un moviment de rotació del cigonyal.
 35. TREN ALTERNATIU DEL MOTOR CIGONYAL • El cigonyal és un arbre motor, on s’allotgen tants colzes com cilindres tingui el motor. • La força de la combustió que rep a través de les bieles es converteix en un parell que fa girar el cigonyal.
 36. TREN ALTERNATIU DEL MOTOR CASQUETS DE FRICCIÓ O SEMICOIXINETS • Els casquets de fricció o semicoixinets són elements que s’interposen entre les monyequetes de bancada del cigonyal i la bancada pròpiament dita i entre les monyequetes de biela del cigonyal i les bieles. • La seva missió és reduir el coeficient de fricció entre aquestes peces i, en conseqüència, eliminar temperatures elevades i desgastos.
 37. TREN ALTERNATIU DEL MOTOR CIGONYAL El volant motor és la peça encarregada d’emmagatzemar energía cinètica de les carreres de treball o motores i cedir-la a les carreres no motores. Per això, ha de tenir una massa important.
 38. Conjunt de sistemes que asseguren el correcte funcionament d’un motor. Aquí es mostra uns quants exemples. Filtres d’oli Radiador Mecanisme de transmissió Injectors de gasolina Sistemes auxiliars dels motors tèrmics L'AIMENTACIÓ LA REFRIGERACIÓ EL SISTEMA D'ENCESA LA LUBRICACIÓ MECANISMES I CIRCUITS AUXILIARS
 39. Alimentació d’injecció electrònica MECANISMES I CIRCUITS AUXILIARS SISTEMA D’ALIMENTACIÓ
 40. Radiador MECANISMES I CIRCUITS AUXILIARS SISTEMA DE REFRIGERACIÓ
 41. Mecanismes i circuits auxiliars
 42. CIRCUITS GREIXATGE I REFRIGERACIÓ
 43. Fan la combustió dins la màquina i n'hi ha de dos tipus: • els motors d'encesa per guspira o de cicle Otto, i • els d'encesa per compressió o de cicle dièsel. Hi ha diferents solucions estructurals que es diferencien pel nombre de cicles: • de 2 temps (2T) i • les de 4 temps (4T). Màquina de 2 temps Màquina de 4 temps MÀQUINES DE COMBUSTIÓ INTERNA ALTERNATIVES
 44. Característiques: • Són motors simples, perquè manquen de vàlvules i de lleves. • Són més lleugers, econòmics i necessiten menys operacions de manteniment. • Els gasos entren i surten del cilindre a través d'orificis anomenats llumeneres, que són oberts i tancats pel propi pistó en moure’s. • El rendiment és menor que en els de 4 temps. MÀQUINA DE COMBUSTIÓ INTERNA ALTERNATIVA MOTOR DE 2 TEMPS
 45. MÀQUINA DE COMBUSTIÓ INTERNA ALTERNATIVA MOTOR DE 2 TEMPS Es realitza el cicle de treball en només dues carreres del pistó: • Durant la baixada: l'expansió, la fuita i l'admissió. • Durant la pujada: la compressió.
 46. MÀQUINA DE COMBUSTIÓ INTERNA ALTERNATIVA MOTOR DE 2 TEMPS 1876
 47. MÀQUINA DE COMBUSTIÓ INTERNA ALTERNATIVA MOTOR DE 4 TEMPS DE CICLE OTTO
 48. Admissió o entrada de la mescla combustible (aire i combustible gasificada). 1 Comprensió de la mescla gasificada. 2 Salt de l'espurna entre els contactes de la bugia. 3 Fuita o sortida dels gasos cremats cap a tub d'escapament. 4 CICLE TEÓRIC D’UN MOTOR DE 4 TEMPS GASOLINA O CICLE D’OTTO • L’any 1876, l’enginyer alemany Nikolaus Otto va dissenyar un motor de gas amb elements molt similars als de la màquina de vapor. • El motor de cicle Otto s’alimenta amb gasolina, també anomenada benzina. • El cicle de funcionament d’aquest motor consta de quatre temps o fases i va suposar la base del motor d’explosió de gasolina.
 49. FUNCIONAMENT DEL MOTOR DE QUATRE TEMPS 3r temps 4t temps 2n temps 1r temps
 50. 1r TEMPS: ADMISSIÓ A mesura que l’èmbol comença a baixar es fa el buit que provoca una succió que aspira l’aire de l’exterior, que entra al cilindre barrejat amb una petita quantitat de gasolina que ha estat polvoritzada per l’injector A l’inici d’aquesta fase l’èmbol se situa al punt mort superior (PMS) i es desplaça fins al punt mort inferior (PMI) La vàlvula d’escapament està tancada La vàlvula d'admissió está oberta Aquesta fase acaba quan l’èmbol arriba al PMI.
 51. 2n TEMPS: COMPRESSIÓ La barreja d'aire i gasolina arriba a la seva màxima compressió. L’èmbol inicia l’ascens des del punt mort inferior (PMI) fins a arribar al punt mort superior (PMS) i es produeix la compressió de la barreja d’aire i gasolina La 1ª vegada l’èmbol pujarà pel motor d’arrancada alimentat per la batèria del cotxe, després ho farà pel propi gir del cigonyal. La vàlvula d’escapament està tancada La vàlvula d'admissió está tancada
 52. 3r TEMPS: EXPLOSIÓ En aquest temps es produeix l’explosió del combustible. En el cas del cicle d’Otto o motors de gasolina, l’explosió és provocada per la guspira de la bugia. En el cas dels motors dièsel, l’explosió és provocada per la mateixa compressió del combustible, ja que no porten bugia. La bugia ha de saltar la guspira per inflamar la barreja d’aire i gasolina. Les vàlvules d’escapament i d’admissió estan tancades Els gasos s’expandeixen iempenyen fortament l’èmbol que va del punt mort superior (PMS) cap al punt mort inferior (PMI) La bugia rep una alta tensió, que en arribar als elèctrodes fa saltar un arc voltaic o guspira que inflama la barreja, i es produeix una forta explosió.
 53. 4t TEMPS: ESCAPAMENT • El moviment continuat del cigonyal que es transmet a la caixa de canvis o sistema de transmissió on s’utilitza el motor. • En un automòbil de turisme, la velocitat d’aquest gir continuat es mesura en la freqüència de rotació del cigonyal, que pot anar de 900 rpm a 6.000 rpm. Quan l’èmbol arriba al punt mort superior (PMS), la válvula d’escapament es tanca i el cicle torna a iniciar-se pel temps d'admissió, desplaçant-se l’èmbol cap al punt mort inferior (PMI) S'obre la vàlvula d'escapament i els gasos surten a l'exterior empesos per la pujada de l’èmbol. La vàlvula d'admissió està tancada S’ha completat el cicle de 4 temps i comença novament el cicle
 54. MOTORS D’ENCESA PER COMPRESSIÓ MOTORS DIESEL • Va ser inventat i patentat per Rudolf Diesel en 1892. • El funcionament del motor dièsel, és molt semblant al funcionament del Cicle d'Otto, només difereix en els processos dels quatre temps. • El que es comprimeix en el cilindre és aire (no barreja combustible). • En comprimir a l'alta pressió, aconseguint grans temperatures (600°C). • En injectar el combustible es produeix la combustió sense necessitat que salti una espurna i per això, aquests motors no tenen bugies, tenen un injector. • El combustible que usen és el gasoil o diesel que tenen millor rendiment que els motors de gasolina. 3r temps 4t temps 2n temps 1r temps
 55. MOTORS D’ENCESA PER COMPRESSIÓ MOTORS DIESEL
 56. MÀQUINA DE COMBUSTIÓ INTERNA ROTATIVA TURBINA A GAS Té tres parts principals: 1. El compressor comprimeix l'aire perquè entre més oxigen en la cambra de combustió. 2. En la cambra de combustió s'injecta combustible i es produeix la combustió de la mescla de combustible i aire (oxigen) generant-se gasos a molta pressió 3. La turbina gira a causa del pas per ella dels gasos de combustió. La turbina mou el compressor i la màquina acoblada al motor. S'aplica en avions, trens, vaixells i en centrals elèctriques.
 57. Principi d'acció i reacció: Si un cos realitza una força sobre un altre (acció), aquest reacciona exercint sobre el primer una altra força d'igual valor i direcció, però de sentit contrari (reacció). MÀQUINES DE COMBUSTIÓ INTERNA ROTATIVES MOTORS DE REACCIÓ
 58. • L'aire que entra per l'admissió és comprimit en el compressor que el fica a pressió en la cambra de combustió. • En la cambra de combustió, l'aire es barreja amb el combustible (querosè) i crema, produint una gran quantitat de gasos que surten a gran velocitat. • Els gasos mouen la turbina (que acciona el compressor) i surten per la fuita, produint per reacció l'embranzida sobre el motor. MÀQUINES DE COMBUSTIÓ INTERNA ROTATIVES MOTORS DE REACCIÓ
 59. MÀQUINES DE COMBUSTIÓ INTERNA ROTATIVES MOTORS DE REACCIÓ
 60. MÀQUINA DE COMBUSTIÓ INTERNA ROTATIVA MOTOR A REACCIÓ: TURBOHÈLIX Avió C-130 Hércules
 61. MÀQUINA DE COMBUSTIÓ INTERNA ALTERNATIVA MOTOR A REACCIÓ: TURBOREACTOR Avió Airbus A380
 62. MÀQUINA DE COMBUSTIÓ INTERNA ALTERNATIVA MOTOR A REACCIÓ: TURBOREACTOR Avió Concorde
 63. Motor Wankel Turbina de gas de cicle obert MÀQUINES DE COMBUSTIÓ INTERNA ROTATIVES MOTOR WANKEL I TURBINA DE GAS
 64. MÀQUINES TÈRMIQUES PRINCIPI DE FUNCIONAMENT El funcionament de les màquines tèrmiques es basa a cremar una energia primària (combustible) per convertir-la en energia mecànica.
 65. . MÀQUINES TÈRMIQUES ELS COMBUSTIBLES La gran majoria de combustibles que fem servir avui dia són fòssils, concretament la gasolina i el gasoil, derivats del petroli, contaminants del medi ambient i causants de l’efecte d’hivernacle. En els darrers anys s’ha intentat iniciar un canvi de model, sobretot a través del cotxe elèctric; tot i això, encara queda molt camí per recórrer si es vol substituir a gran escala els combustibles fòssils
 66. Les màquines de combustió externa: •El carbó •El fuel-oil •El gas natural ... Les màquines de combustió interna: •La gasolina •El gasoil •El querosè … Actualment es comencen a utilitzar els anomenats biocarburants MÀQUINES TÈRMIQUES ELS COMBUSTIBLES
 67. Nivell d’emissions dels diferents combustibles Nivell d’emissions dels diferents combustibles Contaminant Gasolines Gas-oil Carbó Gas natural Biocombustibles CO2 Important Important Molt Important Important Poc Important CO Important Poc important Important Poc important Poc important SOx Poc Important Important Molt Important Quasi nul Poc important NOx Important Molt Important Molt Important Poc important Poc important HC Molt Important Poc important Nul Nul Poc important Fums Important Important Molt Important Poc important Important Metalls Poc Important Important Poc important Nul Important MÀQUINES TÈRMIQUES ELS COMBUSTIBLES
 68. MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ !!
Advertisement