Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Training on EU Directives, Skopje 16- 17 June 2014 Agenda in Macedonian

262 views

Published on

Training by SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management), on the new EU public procurement directives for staff of the Public Procurement Bureau and State Appeals Commission in Skopje, the former Yugoslav Republic of Macedonia on 16 and 17 June, 2014. Highlight and explain the changes and new provisions. The aims is to discuss the practical impact of the recent changes to the public procurement directives.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Training on EU Directives, Skopje 16- 17 June 2014 Agenda in Macedonian

  1. 1. 2 Rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16 Франција mailto:sigmaweb@oecd.org Тел.: +33 (0) 1 45 24 82 00 Факс: +33 (0) 1 45 24 13 05 www.sigmaweb.org Овој документ е изготвен со финансиската помош од Европската унија. Ставовите изразени во понатамошниот текст не го одразуваат официјалното мислење на Европската унија, а не ги одразуваат задолжително ниту ставовите на ОЕЦД и нејзините земји-членки или земјите-кориснички коишто учествуваат во програмата на СИГМА. Овој документ и секоја мапа вклучена во истиот не се во спротивност со статусот или суверенитетот на која било територија, означувањето на меѓународните граници и со името на која било територија, град или област. Обука во организација на СИГМА за новите директиви на ЕУ АГЕНДА 16 и 17 јуни, 2014 година Скопје Цел:  Да се истакнат и објаснат промените и новите одредби  Да се разгледа практичното влијание на овие промени и новите одредби Локација: Холидеј Ин, Скопје Време и форма: Еден и пол ден. Комбинација од презентации, групни вежби и прашања и одговори за учесниците. Експерти: г. Маријан Лемке – СИГМА, виш советник за јавни набавки г-ѓа Сузи Смит – консултант за набавки и адвокат од Обединетото Кралство г-ѓа Теја Колар – консултант за набавки од Хрватска
  2. 2. 2 Понеделник, 16 јуни, 2014 година Програма 09.15-09.30 Пријавување 09.30 - 10.45 Поздравно обраќање Вовед  Историски преглед и причини за потребното ажурирање  Цели на трите нови директиви  Структура и содржина, опциони одредби  Временска рамка и пристапи за спроведување, Хрватска и Обединетото Кралство  е-набавки Директивата за јавниот сектор (2014/24/ЕУ) Опфат/покриеност  Дефиниции и вредносни прагови за работи, стоки и услуги  Општи исклучоци  Соработка помеѓу јавните органи  „Полесен режим“ за здравствени, социјални и други посебни услуги  Резервирани договори 10.45 – 11.15 Пауза за кафе 11.15-12.45 Спроведување на постапката за јавна набавка - подготовка Подготвување за набавката  Прелиминарна анализа на пазарот и претходно вклучување на економските оператори  Изготвување спецификации  Поделба во делови (лотови)  Избор на постапките за јавни набавки, вклучувајќи ги и новите партнерства за иновации  Одредување на роковите – нови минимални законски рокови Објавување на набавката  Повици за поднесување понуди - огласи за доделување на договор и претходни индикативни известувања (ПИИ)  Услови за транспарентност во фазата на објавување, е-набавки 12.45 – 13.45 Ручек 13.45 – 15.00 Спроведување на постапката за јавна набавка – објавување, исклучување и избор Објавување на набавката  Повици за поднесување понуди - огласи за доделување на договор и претходни индикативни известувања (ПИИ)  Услови за транспарентност во фазата на објавување, е-набавки Исклучување и избор/утврдување на способноста  Основи за исклучување: задолжително и опционо, одредби за преземање ефективни мерки од страна на самиот економски оператор за враќање на угледот и овозможување на повторно учество во постапките за јавни набавки (self cleaning)  Квалификации, потпирање на способноста на други субјекти, службени списоци  Единствена европска документација за набавки, е-Certis, начини за докажување
  3. 3. 3 продолжение 15.00-15.30 Пауза за кафе 15.30 - 16.30 Директивата за секторските дејности (2014/25/ЕУ)  Опфат  Нови одредби Директивата за концесии (2014/23/ЕУ)  Причини за новата директива  Концептот и дефинирањето на концесиите според ЕУ  Опфат – вредносни прагови и исклучоци  Спроведување на постапката за набавката – рокови и клучни барања  Правни лекови
  4. 4. 4 Вторник, 17 јуни, 2014 година Програма Директивата за јавниот сектор (2014/24/ЕУ) - продолжение 09.15 – 10.45 Спроведување на постапката за јавна набавка – евалуација на понудите  Новиот концепт на „економски најповолна понуда“  Трошоци на животниот циклус и евалуација, социјални прашања и прашања поврзани со животната средина  Понуди со невообичаено ниска цена Извршување на договорот  Услови, подизведување  Измени на договорите во текот на нивото времетраење  Раскинување договори 10.45-11.15 Пауза за кафе 11.15 - 12.30 Техники и инструменти за електронски и збирни набавки  Централни тела за набавки  Повремена групна набавка  Прекугранично користење на централните тела за набавки и на групната набавка  Рамковни спогодби  Системи за динамично купување  Електронски аукции и електронски каталози 12.30-12.45 Управување  Судир на интереси  Спроведување  Известување 12.45-13.00 Завршни прашања и одговори и затворање на работилницата

×