Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation, Daria Bochnar and Miroslawa Boryczka, joint SIGMA ReSPA PIFC regional conference, Skopje, 19 September 2019, Macedonian

4 views

Published on

Presentation on management and control systems - how to asses them, Daria Bochnar, SIGMA expert, and Miroslawa Boryczka, SIGMA, at the joint SIGMA-ReSPA PIFC regional conference for EU candidate countries and potential candidates, Skopje, 19 September 2019 (Macedonian).

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentation, Daria Bochnar and Miroslawa Boryczka, joint SIGMA ReSPA PIFC regional conference, Skopje, 19 September 2019, Macedonian

  1. 1. © OECD Системи на управување и контрола – како се оценуваат? 5та Регионална конференција за јавна внатрешна финансиска контрола за земјите-кандидати и потенцијални кандидати на ЕУ Работилница за раководители Мирослава Боричка Дариа Бочнар
  2. 2. Цели на работилницата 1 На крајот од работилницата, учесниците: • ќе ги разберат основите на системите за управување и контрола, • ќе разберат како да се намали ризикот во јавната организација преку спроведување и одржување на силна и ефективна контролна средина, • ќе бидат свесни колку е важно да постои силен систем за управување и контрола во секојдневната работа, со што ќе станат „амбасадори“ за добра контрола, вклучувајќи и извршување, следење и оценување на ефективноста на постојните контроли во својата организација.
  3. 3. Системи на управување кои се базираат на COSO моделот • Со управувањето се контролираат исходите во однос на клучните резултати и напредокот кон постигнувањето на општите и посебните цели. • Раководителите мора да создадат силни системи на управување и контрола за да ја подобрат оперативната ефикасност и ефективност на својата организација и за постигнување на целите. 2
  4. 4. Системи на управување и контрола – придобивки од водич за самооценување • Подобро разбирање и оценување на моменталната состојба на секој елемент од управувањето. • Структурирана група на аранжмани за управување и контрола за ефикасно и ефективно остварување на целите. • Примери на механизми за начинот на кој треба да се спроведуваат различните елементи од системите на управување и контрола. • Алатки за да се олесни самопроверката на усогласеноста со принципите на COSO преку група прашања. 3
  5. 5. Насоки за оценување на квалитетот на системите за внатрешна контрола 4 Опис и примери на клучните елементи на ефикасните системи за ВК користејќи ги 17 принципи на COSO Општи начела на ефективната ВК Примери на добра практика и практично спроведување на разни аспекти од принципите на COSO
  6. 6. Примери и дискусија  Начело 3: Јавната организација утврдува структури, линии на известување, овластувања и одговорности; • просторија: Platinum 1 (обезбедено е симултано толкување)  Начело 5: Јавната организација спроведува отчетност • просторија: Gold (само англиски јазик) 5

×