Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation, Daria Bochnar and Miroslawa Boryczka, joint SIGMA ReSPA PIFC regional conference, Skopje, 19 September 2019, Albanian

3 views

Published on

Presentation on management and control systems - how to asses them, Daria Bochnar, SIGMA expert, and Miroslawa Boryczka, SIGMA, at the joint SIGMA-ReSPA PIFC regional conference for EU candidate countries and potential candidates, Skopje, 19 September 2019 (Albanian).

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentation, Daria Bochnar and Miroslawa Boryczka, joint SIGMA ReSPA PIFC regional conference, Skopje, 19 September 2019, Albanian

  1. 1. © OECD Sistemet e menaxhimit dhe kontrollit si të vlerësohen ato? Konferenca e 5-të rajonale për Kontrollin e Brendshëm të Financave publike për vendet kandidate dhe kandidate potenciale për anëtarësim në BE Punëtoritë për drejtuesit Mirosława Boryczka Daria Bochnar
  2. 2. Objektivi i punëtorisë 1 Deri në fund të punëtorisë pjesëmarrësit do të: • kuptojnë bazat e sistemeve të menaxhimit dhe kontrollit, • kuptojnë se si ta zvogëlojnë rrezikun në organizatën publike duke e zbatuar dhe mbajtur një mjedis të fuqishëm dhe efektiv të kontrollit, • Jenë të vetëdijshëm për rëndësinë e sistemeve të fuqishme dhe efektive të kontrollit në punën tuaj të përditshme, duke u bërë “ambasadorë“ për kontroll të mirë, përfshirë ekzekutimin, monitorimin dhe vlerësimin e efektivitetit të kontrollave në organizatën tuaj.
  3. 3. Sistemet e menaxhimit të bazuara në modelin COSO • Rezultatet e kontrollit të menaxhimit lidhur me rezultatet kryesore dhe progresin drejt arritjes së objektivave të përgjithshme dhe specifike. • Drejtuesit duhet të krijojnë sisteme të fuqishme të menaxhimit dhe kontrollit për ta përmirësuar efikasitetin dhe efektivitetin operacional të organizatave të tyre dhe arritjen e objektivave të saj. 2
  4. 4. Përfitimet e sistemeve të menaxhimit dhe kontrollit nga udhëzimi për vetëvlerësim • Përmirësimi i të kuptuarit dhe vlerësimit të gjendjes aktuale të cilitdo elementi të menaxhimit • Një tërësi e strukturuar e aranzhimeve të menaxhimit dhe kontrollit për përmbushjen efikase dhe efektive të objektivave. • Shembuj të mekanizmit se si të zbatohen elementet e ndryshme të sistemeve të menaxhimit dhe kontrollit • Veglat për ta lehtësuar vetë-kontrollin e përputhshmërisë me parimet e COSO nëpërmjet një grupi të pyetjeve 3
  5. 5. Udhëzimet për vlerësimin e cilësisë së sistemeve të kontrollit të brendshëm 4 Përshkrimi dhe shembuj të elementeve kryyesore të sistemeve efikase të KB duke i përdorë 17 parimet e COSO Parimet e përgjitshme të KB efektiv Shembuj të praktikave të mira dhe zbatimit praktik të aspekteve të ndryshme të parimeve COSO
  6. 6. Shembuj dhe diskutime  Parimi3: Organizata publike kirjon struktura, vija raportimi, autoritete dhe përgjegjësi; • salla: Platinum 1 (me përkthim simultan)  Parimi5: Organizata publike e zbaton llogaridhënien. • salla: Gold (vetëm në gjuhën angleze) 5

×