Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programme, Workshop on legal harmonisation, Skopje, 25 June 2015_Macedonian

241 views

Published on

SIGMA is providing support in improving the quality of the legal drafting process by sharing the experience of different ways to manage transposition of the acquis into national legislation of a Member State and a Candidate Country.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Programme, Workshop on legal harmonisation, Skopje, 25 June 2015_Macedonian

  1. 1. 2 Rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16 France mailto:sigmaweb@oecd.org Тел.: +33 (0) 1 45 24 82 00 Факс: +33 (0) 1 45 24 13 05 www.sigmaweb.org Овој доку мент е подготвенсо финансиска помошод Европската унија. Не треба да сесмета дека документот ги одразу ва официјалните ставови на ЕУ, на ОЕЦД или нејзините земји-членки или земјите-кориснички коишто у чествуваат во програмата на СИГМА. Мислењата и аргументите коишто тука се изразени сеоние на авторите. Овој доку мент и секоја мапа вклучена во истиот не се во спротивност со статусот или су веренитетот на која било територија, означу вањето на меѓу народните граници и со името на која било територија, град или област. Работилница за различните пристапи на усогласување на законодавството: Начини и средства за усогласување на националната правна рамка со условите во законодавството на Европската унија Програма 25 јуни, 2015 година Скопје
  2. 2. 2 Цел Секретаријатот за законодавство побара поддршка од СИГМА за подобрување на квалитетот во процесотнаподготвување назаконите во земјатапреку помош за зајакнување на капацитетите во подготвувањето на законите. Еден од главните предизвици во процесот е приближувањето на законодавството на земјата со законодавството на ЕУ (acquis). Усвојувањетоназаконодавствотона ЕУ во процесотнапристапување претставуватешкаисложена задача за земјите. Соцел да се избегне чисто механичко транспонирање на законодавството на ЕУ во националното законодавство и да се обезбеди сообразност со Уставот и националниот правен систем, како и со правните традиции на земјата, потребни се јасни постапки и соодветни механизми за координација во рамки на националната јавна администрација. Главната цел на работилницата е споделување на искуства за различните начини на транспонирање на законодавството на ЕУ во националното законодавство и: • да се покажат различни пристапи кон усогласување на законодавството во различни земји- членкина Европскатаунија,особенона земја-членка (Унгарија) којашто влезе во ЕУ во 2004 година. • да се претстави искуството на моментална земја-кандидат (Србија) од регионот на Западен Балкан којашто наскоро треба да го транспонира законодавството на ЕУ. Во текот на работилницата ќе се дадат примери за искуството во други земји во врска со процесот на преговарање и улогата на секретарите за законодавство (или слични институции) во овој процес. Следната агенда може да се приспособи во текот на работилницата за да се одразат потребите на учесниците на настанот. Експерти на СИГМА Анита Немет, Унгарија Владимир Меџак, Србија Ерика Бозаи, СИГМА
  3. 3. 3 Четврток, 25 јуни, 2015 година 08.45 – 09.00 09.00 – 09.15 09.15 – 10. 30 Пријавување Вовед во работилницата Примерна земјакојашто пристапила во Европската унија во 2004 год.: Унгарија  Институционалната рамка и нејзините промени во текот на различните фази од процесот на пристапување – предизвици, искуства, координација на институциите  Програма за транспонирањето на законодавството на ЕУ во унгарското законодавство (подготвување програми, планирање)  Следење натранспонирањетоназаконодавствотонаЕУ  Методолошкаподдршка(насоки,прирачници)  Потребникапацитетиворелевантнитеминистерстваиинституции  Како да се обезбедатнационалните интересивопроцесотна транспонирање? 10.30 – 10.45 Пауза за кафе 10.45 – 12.00 Примерна моменталназемја-кандидат:Србија  Институционална рамка – предизвици, искуства, координација на институциите  Програма за транспонирањето на законодавството на ЕУ во српското законодавство (подготвување програми, планирање)  Следење натранспонирањетоназаконодавствотонаЕУ  Методолошкаподдршка(насоки,прирачници)  Потребникапацитетиворелевантнитеминистерстваиинституции  Како да се обезбедатнационалните интересивопроцесотна транспонирање? 12.00 – 13.00 Ручек 13.00 – 14.15 14.15 – 14.30 Транспонирање на законодавство на ЕУ во националното законодавство во практика: алатки и техники за постигнување усогласеност со законодавството на ЕУ Заклучни забелешки

×