Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Agenda in Macedonian - public procurement workshop, session VII - Concessions and Changes to Contracts

271 views

Published on

18 March 2015 - Skopje, Macedonia - the 7th session of the series of public procurement workshops - "Concessions and Changes to Contracts" is a series of workshops under the title "Workshop on Legal Challenges for hte State Appeals Commission on Public Procurement and Public Procurement Bureau"

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Agenda in Macedonian - public procurement workshop, session VII - Concessions and Changes to Contracts

  1. 1. 2 Rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16 France mailto:sigmaweb@oecd.org Тел.: +33 (0) 1 45 24 82 00 Факс: +33 (0) 1 45 24 13 05 www.sigmaweb.org Овој документ е подготвен со финансиска помош од Европската унија. Не треба да се претставува дека документот ги одразува официјалните ставови на ЕУ, на ОЕЦД или нејзините земји-членки или земјите- кориснички коишто учествуваат во програмата на СИГМА. Мислењата и аргументите коишто тука се изразени се оние на авторите. Овој документ и секоја мапа вклучена во истиот не се во спротивност со статусот или суверенитетот на која било територија, означувањето на меѓународните граници и со името на која било територија, град или област. Работилница за правни спорови за Државната комисија за жалби по јавни набавки и Бирото за јавни набавки Програма Седма сесија Концесии и Измени во договорите 18 март, 2015 година Хотел Солун, Скопје
  2. 2. 2 Цел Сигма подготви дополнителна серија од три практични работилници за членовите на Државната комисија и на Бирото за јавни набавки, коишто се насочени кон развивање на практичните вештини потребни за постапување по предметите за јавните набавки: анализирање предмети и изготвување решенија. Работилниците, коишто се темелат на анализи на предмети од ЕУ, ќе се фокусираат на практичните аспекти од работата на телата за правна заштита при јавните набавки. Следната агенда може да се приспособи за определениот ден со цел да се земат предвид потребите на учесниците на настанот. Експерти за јавни набавки од СИГМА Сузи Смит, Обединетото Кралство Теја Колар, Хрватска Маријан Лемке, СИГМА
  3. 3. 3 18 март 09.15-10.45 Вовед во работилницата Концесии  Вовед и преглед на концесиите според Директивата 2004/18/ЕЗ и пристапот на Европскиот суд на правдата  Анализи на случај и вежби 10.45-11.00 Пауза за кафе 11.00 - 12.30 Концесии  Анализи на случаи и вежби - продолжение  Новата директива за концесии 2014/23/ЕУ 12.30-13.30 Ручек 13.30-14.45 Измени во договорите  Вовед - измени во договорите според Директивата 2004/18/ЕЗ и пристапот на Европскиот суд на правдата  Анализи на случај и вежби 14.45 -15.00 Пауза за кафе 15.00 -16.15 Измени во договорите  Анализи на случаи и вежби - продолжение  Измени во договорите според Директивата 2014/24/ЕУ

×