Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programme for the Workshop on Performance Appraisals in Albania 26-27 November 2014

254 views

Published on

Programme for the Workshop on Performance Appraisals in Albania 26-27 November 2014

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Programme for the Workshop on Performance Appraisals in Albania 26-27 November 2014

  1. 1. 2 Rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16 France mailto:sigmaweb@oecd.org Tel: +33 (0) 1 45 24 82 00 Fax: +33 (0) 1 45 24 13 05 www.sigmaweb.org This document has been produced with the financial assistance of the European Union. It should not be reported as representing the official views of the EU, the OECD or its member countries, or of beneficiaries participating in the SIGMA Programme. The opinions expressed and arguments employed are those of the author(s). This document and any map included herein are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area. Programi i Seminarit për Vlerësimet e Performancës në Shqipëri 26-27 nëntor 2014, Tiranë Qëllimi i seminarit është prezantimi i praktikave të mira të BE-së në lidhje me vlerësimet e performancës, me fokus të veçantë në: • caktimin e qëllimeve; • rezultatet e vlerësimeve të performancës; • trajtimin e performuesve të dobët/nën nivelin e kërkuar; • stimujt për performuesit e mirë; • ndikimin e procedurave të vlerësimit të performancës mbi MBNJ; • analizën kosto-përfitim të vlerësimeve të performancës. SIGMA do të përfaqësohet nga: Wojciech Zielinski, Këshilltar i Lartë , SIGMA/OECD Lech Marcinkowski, Këshilltar i Shefit të Personelit, Kanceleria e Presidentit të Polonisë, ish- Drejtor i Përgjithshëm i zyrës së Kryeministrit Miguel Rodrigues, Drejtoria e Përgjithshme e Administratës Publike dhe Punësimit, Ministria e Financave, Portugali Brian Andrews, ish- kreu i Shërbimit të Emërimeve Publike të Irlandës
  2. 2. 2 E mërkurë 26 nëntor 2014 08:45 – 9:00 Kafeja e mirëseardhjes 09:00 – 9:30 Hyrje, objektivat e seminarit, vështrim i përgjithshëm dhe karakteristikat e sistemeve të vlerësimit të performancës në vendet e OECD-së. Wojciech Zielinski, SIGMA, OECD 09:30 – 11:00 Vlerësimet e Performancës, menaxhimi me anën e objektivave- përvojat ndërkombëtare . Lech Marcinkowski 11:00 – 11:20 Pushim kafeje 11:20 – 13:00 Vlerësimet e Performancës dhe vendosja e objektivave në administratën publike portugeze. Miguel Rodriguez 13:00 – 14:00 Drekë 14:00 – 15:30 Vlerësimet e Performancës dhe vendosja e objektivave në administratën publike irlandeze. Bryan Andrews 15:30 – 15:45 Pushim kafeje 15:45 – 16:30 Vlerësimet e Performancës në administratën publike franceze . Emmanuel Vergne, Shkolla Kombëtare e Administratës, përfaqësues i binjakëzimit të CS-së 16:30 – 17:00 Diskutime dhe përfundimet e ditës së parë. Wojciech Zielinski E enjte, 27 nëntor 2014 08:45 – 9:00 Kafeja e mirëseardhjes 09:00 – 10:00 Udhëzime metodologjike në lidhje me vendosjen e objektivave në nivele të ndryshme: institucionet; njësitë organizative dhe punonjësit individualë Lech Marcinkowski 10:00 – 11:30 Workshop ndëraktiv: ushtrime për vendosjen e objektivave dhe vlerësimi i tyre Lech Marcinkowski 11:30 – 12:00 Përmbledhje dhe përfundimet e seminarit Wojciech Zielinski 12:00 – 13:00 Drekë
  3. 3. 3

×