Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Agenda "Public administration reforms in Kosovo" 20 March 2018 - Albanian

23 views

Published on

Albanian agenda of the conference “Public Administration Reforms in Kosovo: Civil service reforms, accountable state structures and public finance controls”, held in Pristina on 20 March 2018.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Agenda "Public administration reforms in Kosovo" 20 March 2018 - Albanian

  1. 1. Reforma e Administratës Publike në Kosovë: Reformat në Shërbimin Civil, Strukturat shtetërore llogaridhënëse dhe Kontrollet e Financave Publike 20 mars 2018 Si është duka ia dalë Kosova përkitazi me modernizimin e administratës publike të saj dhe bërjen e saj më llogaridhënëse dhe më efektive për qytetarët e saj krahasuar me të kaluarën dhe rajonin? A është duke i arritur Kosova pritjet e procesit të zgjerimit të BE-së në këtë fushë? Prezantimi publik i Raporti Monitorues i SIGMA-s për vitin 2017 do të ofrojë një mundësi ku ekspertët, zyrtarët qeveritarë, përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe aktorëve ndërkombëtarë do të diskutojnë për gjendjen e tanishme dhe rrugën përpara. Një panel i nivelit të lartë do t’i ndërlidh këto angazhime me kontekstin më të gjerë të zgjerimit të BE-së, ku do të diskutohen përqasjet e tërë qeverisë për politikë-bërje efektive, shërbim civil me nivel të lartë të punës, struktura shtetërore llogaridhënëse dhe përdorim të matur të financave publike. Ky takim është i hapur për të gjithë, por vetëm me anë të regjistrimit. Ju lutemi të regjistroheni përpara datës 14 mars duke i dërguar një email zj. Inmaculada Valencia: Inmaculada.VALENCIA@oecd.org Programi 09.00 – 9.30 Mirëseardhje dhe regjistrimi 09.30 – 10.00 Fjalët hyrëse dhe krahasimi rajonal 9.30 Fjala hyrëse Mahir Yagcilar, Ministër i Administratës Publike Njohja me SIGMA-n, metodologjinë dhe krahasimi rajonal Miroslawa Boryczka dhe Jesper Johnson - SIGMA 9.40 10.00 – 12.15 Raporti monitorues i SIGMA-s për vitin 2017– Sesion bashkëbisedimi me panelin 10.00 Strategjitë për reformën e administratës publike dhe politikë-bërje efektive  Timo Ligi - SIGMA  Arton Berisha – Sekretar i Përgjithshëm, Ministria e Administratës Publike,  Besnik Tahiri – Koordinator Kombëtar për Reforma Shtetërore, Zyra e Kryeministrit  Rexhep Vasolli - Drejtor, Departamenti për Integrime Evropiane dhe Bashkërendim të Politikave, Ministria e Financave,  Valon Gashi - Drejtor, Kriteret Politike, Ministria e Integrimeve Evropiane, 10.45 Reformat në shërbimin civil – nga dizajni në zbatim  Xavier Sisternas - SIGMA  Tefik Mahmuti – Drejtor, Departamenti për Administrimin e Shërbimit Civil, Ministria e Administratës Publike,  Refike Sulcevsi – Drejtoreshë, Instituti i Kosovës për Administratë Publike,  Arberesha Loxha - Hulumtuese, Grupi për Studime Juridike dhe Politike
  2. 2. 2  Astrit Panxha – Drejtor Ekzekutiv, Klubi i Prodhuesve të Kosovës 11.30 Strukturat shtetërore llogaridhënëse  Juhani Lemmik - SIGMA  Naser Shamolli – Drejtor, Departamenti Ligjor, Ministria e Administratës Publike,  Driton Lajci – Këshilltar i Lartë i Kryetarit të Kuvendit  Visar Rushiti – Analist Politik, Demokracia Plus (D+) 12.15 – 13.15 Dreka 13.15 Instrumentet për menaxhimin e financave publike për një shërbim publik më efektiv  Klas Klaas - SIGMA  Rexhep Vasolli - Drejtor, Departamenti për Integrime Evropiane dhe Bashkërendim të Politikave, Ministria e Financave,  Ilir Salihu – Zëvendës Auditor i Përgjithshëm, Zyra e Auditorit të Përgjithshëm  Nora Latifi Jashari – Drejtoreshë Ekzekutive, Instituti GAP 14.00 – 15.00 Paneli i nivelit të lartë dhe fjalët përmbyllëse  Mahir Yagcilar - Ministër i Administratës Publike  Dhurata Hoxha – Ministre e Integrimeve Evropiane  Fatmir Gashi - Zëvendës Ministër i Financave  Nait Hasani - Kryetar, Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media, Kuvendi  David Cullen – Shef i Njësisë, DG NEAR, Komisioni Evropian

×