Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Agenda, joint SIGMA ReSPA PIFC regional conference, Skopje, 19 September 2019, BSC

15 views

Published on

Agenda and concept note, joint SIGMA-ReSPA PIFC regional conference for EU candidate countries and potential candidates, Skopje, 19 September 2019 (BSC).

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Agenda, joint SIGMA ReSPA PIFC regional conference, Skopje, 19 September 2019, BSC

  1. 1. POLAZNI DOKUMENT Peta regionalna konferencija na temu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru za zemlje kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u EU Datum i mjesto: 18-20. septembar, Skoplje, Sjeverna Makedonija Teme u fokusu: Upravljačka odgovornost, strateško i finansijsko planiranje, finansijska inspekcija, kvalitet sistema unutrašnje kontrole Organizatori za Evropsku komisiju: SIGMA i ReSPA, domaćin Sjeverna Makedonija Opseg i cilj: Namjera je da Peta regionalna konferencija na temu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru za zemlje kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u EU okupi visoke predstavnike ministarstava finansija i javne uprave i odabranih resornih ministarstava. Predstavnici pojedinačnih uprava će predstaviti rezultate ostvarene na planu uspostavljaja upravljačke odgovornosti i razmatrati teme od ključnog interesa, među kojima su efikasno strateško planiranje i planiranje resursa, procjena kvaliteta sistema unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru (PIFC) i uloga finansijske inspekcije. Strateško planiranje, na pravi način usklađeno sa planiranjem resursa, postavlja temelj za efikasne sisteme unutrašnjih kontrola. Ukupna koordinacija, implementacija i dugoročna održivost strategija za reformu javne uprave i upravljanje javnim finansijama, zajedno sa zahtjevima procesa evropskih integracija, ima za rezultat zahtjevne i sveoubuhvatne izazove za javne uprave zemalja korisnica IPA. Poseban izazov za javne institucije predstavlja osiguranje adekvatnog finansijskog planiranja koraka neophodnih za implementaciju strategija. Veza između državnog budžeta i različitih javnih politika zahtijeva visok stepen koordinacije između struktura u vladi koje su odgovorne za strategije reforme javne uprave i upravljanja javnim finansijama. Radionica koju SIGMA i ReSPA organizuju prvog dana konferencije pružiće učesnicima priliku da razmotre ključne izazove i da se upute u dobre prakse koje postoje u ovoj oblasti. Sve više uprava redovno procjenjuje kvalitet svojih sistema unutrašnjih kontrola. Tokom konferencije, rukovodioci izvan ministarstava finansija biće pozvani da učestvuju u radionicama kako bi stekli bolje razumijevanje izazova koji se tiču razvoja i održavanja efikasnih sistema upravljanja i kontrole. Pojačan naglasak na unutrašnjoj reviziji kao upravljačkom instrumentu i na uspostavljanju upravljačke odgovornosti ne znači da ne postoji uloga za finansijsku inspekciju u zemljama u kojima je to tradicionalno imalo veliki značaj. Važno je da rukovodioci razumiju šta je finansijska inspekcija, kako se ona razlikuje od unutrašnje
  2. 2. revizije i kako se ona može koristiti na način koji će voditi unaprijeđenim unutrašnjim kontrolama. Tematska radionica će pružiti priliku da se razgovara o ulozi i djelokrugu rada finansijske inspekcije u javnom sektoru. Od učesnika će se tražiti da aktivno učestvuju u sesijama, da razmijene svoja iskustva i planove za dalje unapređenje unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru u svojim upravama. Kontekst: Od 2016. do 2019. godine, uprave u regionu su nastavile da unapređuju svoje sisteme PIFC, radile su na izradi strategija, usaglašavanju pravnog okvira i mijenjanju postojećih praksi. Politike PIFC su postale sveobuhvatnije i počele su da opisuju vizije vlada u oblastima koje prethodno nije obuhvatila koordinacija CHU (strateško planiranje, upravljačka odgovornost, IT sistemi, računovodstvo, eksterni nadzori i finansijska inspekcija). Na Četvrtoj regionalnoj konferenciji na temu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru za zemlje obuhvaćene procesom proširenja EU iz 2016. godine objašnjen je koncept upravljačke odgovornosti i pokrenuta je debata i rad na razvijanju šema odgovornosti. 2018. godine je održan regionalni skup na temu upravljačke i odgovornosti viših državnih službenika u zemljama Zapadnog Balkana, koji su organizovali ReSPA i SIGMA. Iste godine su objavljene studije SIGMA, koje su sadržale detaljnu analizu postojećih prepreka i preporučene smjerove za šeme odgovornosti.1 SIGMA i ReSPA redovno pružaju smjernice i pomoć upravama, pružajući podršku unapređenju strateškog i finansijskog planiranja. 2018. godine su objavljene dvije grupe metodoloških smjernica kako bi se olakšao rad u ovoj oblasti. 2 Izvještaji SIGMA o monitoringu iz 2017. i 2019. pokazali su da je potrebno dalje raditi na povezivanju strateškog i finansijskog planiranja. Učešće resornih ministarstava u formiranju efikasnih sistema PIFC sve više dobija na značaju. Jedinice za harmonizaciju (CHU) su počele da vrše analize kvaliteta sistema PIFC, u nastojanju da dođu do najadekvatnijih metodologija. Očekuje se da rukovodioci iz ukupnog javnog sektora aktivno doprinesu tom procesu. Reagujući na sve veće interesovanje, SIGMA je pripremila Smjernice za procjenu kvaliteta sistema unutrašnjih kontrola.3 2011. godine, tokom Druge regionalne konferencije na temu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, predstavljen je niz osnovnih principa finansijske inspekcije (Osnove finansijske inspekcije), o kojima je razgovarano sa ministarstvima finansija. Osam godina kasnije, postoji potreba za širokom diskusijom i za utvrđivanjem metoda za praktičnu implementaciju tog dokumenta. Iz tog razloga, SIGMA je pripremila dokument za potrebe diskusije, sa ciljem da informiše više rukovodioce o tome kako se finansijska inspekcija može primijeniti sa najviše uspjeha i na takav način da bude komplementarna ostalim funkcijama unutrašnje kontrole. 1 Klaas, K., L. Marcinkowski i M. Lazarević (2018), "Managerial accountability in the Western Balkans: A comparative analysis of the barriers and opportunities faced by senior managers in delivering policy objectives", SIGMA Papers, No. 58, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/88be2112-en. Uudelepp, A., et al. (2018), "Analysis of the Professionalisation of the Senior Civil Service and the Way Forward for the Western Balkans", SIGMA Papers, No. 55, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/8535b60b-en. 2 Vági, P. i E. Rimkute (2018), "Toolkit for the preparation, implementation, monitoring, reporting and evaluation of public administration reform and sector strategies: Guidance for SIGMA partners", SIGMA Papers, No. 57, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/37e212e6-en. ReSPA (2018) Methodological Guide for Costing of Government Strategies (https://www.respaweb.eu/11/library#respa- publications-2018-7) 3 Boryczka, M., D. Bochnar and A. Larin (2019), "Guidelines for assessing the quality of internal control systems", SIGMA Papers, No. 59, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/2a38a1d9-en.
  3. 3. PROGRAM RADA 19. septembar 2019. 8.30 – 9.00 Registracija 9:00 – 9:40 Otvaranje konferencije ● Damjan Mančevski, ministar za informaciono društvo i administraciju, Sjeverna Makedonija ● Rosa Aldea Busquets, zamjenica generalnog direktora, Generalni direktorat za budžet, Evropska komisija ● Ratka Sekulović, direktorica, ReSPA ● Klas Klaas, rukovodilac za oblast strategija i reformi, SIGMA Upravljačka odgovornost 9:40 – 10:15 Upravljačka odgovornost – zašto je toliko važna? ● Rosa Aldea Busquets, zamjenica generalnog direktora, Generalni direktorat za budžet, Evropska komisija 10:15 – 10:45 Pauza za kafu 10:45 – 12:15 Panel diskusija: Izazovi u praktičnoj implementaciji upravljačke odgovornosti ● Damjan Mančevski, ministar za informaciono društvo i administraciju ● Gëzim Kallajxhi, ekonomski direktor, ADISA ● Radmila Dragišić, zamjenica direktora, Sekretarijat za zakonodavstvo - savjetnica za evropske integracije, Kolegijum za evropske integracije ● Arton Berisha, generalni sekretar, Ministarstvo javne uprave ● Danijela Nedeljković-Vukčević, generalna direktorica, Ministarstvo javne uprave ● Spomenka Würzburger, pomoćnica ministra, Ministarstvo finansija ● Muhammed Emin Yıldız, načelnik odjeljenja, Generalni direktorat za ljudske resurse i principe, Predsjedništvo ● 12:15 – 13:30 Ručak Strateško planiranje usklađeno sa planiranjem resursa 13:30 – 14:05 Obezbjeđivanje usklađenosti planiranja javnih politika i finansijskog planiranja – iskustvo Slovenije ● Katja Lautar, ekspertkinja SIGMA/ Služba za fiskalnu i ekonomsku politiku, Ministarstvo finansija 14:05 – 15:00 Panel diskusija: Iskustva u koordinaciji javnih politika i finansijskog planiranja ● Evis Qaja, generalni direktor, Odjeljenje za razvoj i dobru upravu pri Kabinetu premijera ● Ahmet Ismaili, generalni direktor za trezor, Ministarstvo finansija ● Iva Vuković, generalna direktorica, Direktorat za ekonomsku politiku ● Gordana Gapikj Dimitriovska, Ministarstvo za informaciono društvo i administraciju ● Jelena Mujčinović, Sekretarijat za javne politike ● Abdurrahman Zafer Aydın, Direktorat za ljudske resurse i principe, Predsjedništvo 15:00 – 15:30 Pauza za kafu 15:30 – 16:00 Diskusija i zaključci: ključni izazovi u planiranju ● Mojmir Mrak, ekspert ReSPA
  4. 4. Upravljanje i kontrola – praktični aranžmani 16:00 – 16:45 Sistem upravljanja i kontrole uveden u belgijsku saveznu službu za socijalnu zaštitu ● Frank von Massenhove, bivši direktor FPSSS Večera 20. septembar 2019. 9:00 – 9:15 Organizacione informacije 9:15 – 10:45 Paralelne radionice Sesija 1: Finansijska inspekcija – uloga, opseg posla ● Diskusija zasnovana na dokumentu “Smjernice za finansijsku inspekciju usklađenu sa PIFC” Sesija 2: Ocjena kvaliteta unutrašnje kontrole za rukovodioce: uloge i odgovornosti, delegiranje ovlašćenja, podjela zadataka ● Radionica i diskusija zasnovana na Dokumentu SIGMA br. 59 10:45 – 11:15 Pauza za kafu Plenarna sesija 11:15 – 12:45 Panel diskusija (CHU): Efikasni sistemi PIFC i odgovornost rukovodilaca – planovi za budućnost ● Drinalda Ajazi, ekspertkinja ● Fatima Obhođaš, pomoćnica ministra ● Ranko Šakota, direktor ● Dragoljub Nakić, načelnik ● Kosum Aliu, direktor ● Ana Krsmanović, generalna direktorica ● Trajko Spasovski, načelnik ● Spomenka Würzburger, v.d. pomoćnice ministra 12:45 – 13:00 Zatvaranje konferencije ● Nina Angelovska, ministarka finansija, Sjeverna Makedonija ● Raymond Hill, Generalni direktorat za budžet, Evropska komisija Ručak

×