Agenda impact assessment framework in the Kosovo context Albanian 6 and 7 May 2014

271 views

Published on

Kosovo introduced a system of concept papers in March 2012, an analytical process to assist ministries in thinking through the development of policy and potential legislation, designed to inform the drafting of laws and policy decisions. These documents cover key issues such as objectives, policy rationale, strategic linkages and fiscal impact. SIGMA’s 2013 assessment and subsequent review of policy making found that the ability within ministries to plan ahead and properly factor in implementation costs and the capacity to scrutinise draft proposals within the centre of government is challenging. This has a real impact, resulting in backlogs due to overburdening and unrealistic planning. The quality of analysis within the concept papers is of varying quality. The assessment tends to be fairly superficial, often without financial analysis or where it is undertaken, it is narrowly focused on whether the proposal was affordable within the current budgetary agreement rather than evaluating it in terms of the systemic impact, e.g. whether the proposal would impose costs on businesses. SIGMA is undertaking work with the Office of the Prime Minister (OPM) and selected priority ministries to:
1) Provide advice on the scrutiny and quality assurance function of the OPM;
2) Assist selected ministries in the development of concept papers – leading them through the analytical process at all stages of policy development.
This work contributes directly to one of the key priorities identified within Kosovo to achieve policy development which is characterised by interministerial dialogue with other ministries and non-governmental stakeholders.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Agenda impact assessment framework in the Kosovo context Albanian 6 and 7 May 2014

  1. 1. Zyra E Kryeministrit-Ured Premiera-Office Of The Prime Ministre 2 Rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16 France mailto:sigmaweb@oecd.org Tel: +33 (0) 1 45 24 82 00 Fax: +33 (0) 1 45 24 13 05 www.sigmaweb.org Ky dokument është hartuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Qëndrimet e shprehura në ketë dokument nuk paraqesin në asnjë mënyrë qëndrimin zyrtar të Bashkimit Evropian dhe nuk i paraqesin domosdoshmërish qëndrimet e OECD- së dhe vendeve anëtare të saj ose të vendeve përfituesve që marrin pjesë ne Programin e SIGMA-s. Ky dokument dhe çdo hartë në të nuk e paragjykojnë statusin ose sovranitetin e ndonjë territori, ndarjen e kufijve ndërkombëtarë apo administrativë dhe emrin e ndonjë territori, qyteti apo rajoni. *Ky emërtim nuk i paragjykon qëndrimet për statusin dhe është në pajtim me Rezolutën 1244/1999 të KSKB-së dhe me mendimin e GJND-së për deklaratën e pavarësisë së Kosovës. KORNIZA E VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË KONTEKSITN E KOSOVËS* PROGRAMI 6 maj 2014 09:00 -16:30 7 maj 2014 09:00-13:00
  2. 2. 2 1. Qëllimi Në mars të vitit 2012 Kosova ka filluar të aplikojë sistemin e koncept dokumenteve, një proces analitik për të ndihmuar ministritë që të mendojnë me kujdes për hartimin e politikave dhe legjislacionit potencial, i planifikuar që të ofrojë informata për hartimin e ligjeve dhe vendimeve për politikat. Këto dokumente mbulojnë çështjet kyçe siç janë objektivat, arsyeshmëria e politikave, lidhjet e tyre strategjike dhe ndikimi fiskal. Vlerësimi i SIGMA-s i vitit 2013 dhe shqyrtimi i me pastajmë i bërjes së politikave ka ardhur në përfundim se aftësia brenda këtyre ministrive për të planifikuar paraprakisht dhe për të faktorizuar si duhet koston realizimit dhe kapaciteti për shqyrtimin e hollësishëm të projekt propozimeve në qendrën e qeverisë është çështje sfiduese. Kjo ka ndikim real, i cili rezulton në moskryerje të punëve për shkak të mbingarkesës dhe planifikimit joreal. Cilësia e analizës që bëhet në koncept dokumente është e ndryshme. Vlerësimi është i prirë të jetë mjaft sipërfaqësor, shpesh pa analizë financiare ose kur ajo bëhet, ajo fokusohet ngushtë në atë se a është propozimi i përballueshëm brenda marrëveshjes buxhetore ekzistuese, e jo në vlerësimin e saj sa i përket ndikimit në sistem, p.sh., se a do të ketë propozimi kosto për bizneset. SIGMA është duke punuar me Zyrën e Kryeministrit (ZKM) dhe i ka zgjedhur ministritë prioritare për të: 1) Ofruar këshilla për funksionin e analizës së hollësishme dhe të sigurimit të cilësisë në ZKM; 2) Ndihmuar ministritë e zgjedhura në zhvillimin e koncept dokumenteve – duke i udhëhequr ato nëpër procesin analitik në të gjitha fazat e zhvillimit të politikave. Kjo punë kontribuon drejtpërdrejtë në njërin prej prioriteteve kyçe të identifikuara në Kosove për të arritur zhvillimin politikave që karakterizohen me dialog ndërministror me ministritë e tjera dhe me subjektet joqeveritare. 2. Formati i ditës Vlerësimi i ndikimit të opsioneve të mundshme të politikave është kriter kryesor për ta kuptuar atë politikë dhe shpenzimet administrative dhe përfitimet e një legjislacioni të ri apo të ndryshuar. Kjo punëtori do të sigurojmë një njohje dhe hyrje në këtë proces dhe në kontekstin dhe shtytësit për miratimin e një sistemi efektiv të analizimit. Gjatë tij do të shqyrtohen korniza; procesi dhe planifikimi, si dhe do të prezantohen mjetet dhe mënyrat për përkufizimin e problemit dhe përcaktimit të objektivit. Pjesëmarrësit mund ta planifikojnë hartimin e koncept dokumenteve të tyre.
  3. 3. 3 PROGRAMI i PUNËTORISË SË SIGMA-s DHE ZYRËS SË KRYEMINISTRIT PËR KORNIZËN E VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË KONTEKSTIN E KOSOVËS 6 MAJ 2014 09:00 – 09:20 Qëllimi i punëtorisë dhe prezantimi Rachel Holloway 09:20 – 09:40 Aktivitet për tu nxehur Graham Grey 09:40 – 10:20 Monitorimi dhe vlerësimi i ndikimit Erik Akse 10:20-10:50 Punë në grupe: Shfrytëzimi i proceseve analitike për çdo ditë Rachel Holloway 10:50 Pauzë për kafe 11:10 – 11:30 Diskutim 11:30 – 12:30 Sistemi i koncept dokumenteve dhe memorandumeve shpjeguese në Kosovë Graham Grey 12:30 – 13:30 Dreka dhe kafe 13:30 – 14:30 Punë në grupe: Aplikimi i procesit të analizës së hollësishme në një concept dokument Rachel Holloway 14:30 – 15:45 Punë në grupe: Koncept dokumenti i MKK për Personat e zhvendosur brenda vendit Erik Akse 15:45 – 16:00 Përmbledhje e ditës dhe identifikimi i hapave të ardhshëm 16:00 Fundi i ditës
  4. 4. 4 DITA E DYTË, 7 MAJ 2014 PROGRAMI i PUNËTORISË SË SIGMA-s DHE ZYRËS SË KRYEMINISTRIT PËR KORNIZËN E VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË KONTEKSTIN E KOSOVËS 7 MAJ 2014 09:00 – 09:10 Përmbledhje e ditës së djeshme dhe qëllimet e ditës së sotme Rachel Holloway, OECD/SIGMA 09:10 – 09:30 Aktivitet për tu nxehur Të gjithë 09:30 – 10:15 Planifikimi i projektit Rachel Holloway 10:15 - 11:30 Punë në grupe: Planifikimi i koncept dokumentit tuaj Graham Grey 11:30 Pauzë për kafe 11:50 – 12:25 Metodat e vlerësimit duke i përfshirë analizat fiskale Erik Akse 12:25– 12:50 Punë në grupe: diskutim për hapat e ardhshëm Graham Grey 12:50 – 13:00 Përmbyllja Rachel Holloway 13:00 Fundi i takimit

×