Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Agenda identifying options and estimating impacts 12-13 june 2014_Albanian

321 views

Published on

Agenda in Albanian for SIGMA's workshop in Pristina on 12 & 13 June for the Office of the Prime Minister on identifying options and estimating impacts in the area of strategy reform

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Agenda identifying options and estimating impacts 12-13 june 2014_Albanian

  1. 1. Zyra e Kryeministrit-Ured Premiera-Office of the Prime Ministre 2 Rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16 France mailto:sigmaweb@oecd.org Tel: +33 (0) 1 45 24 82 00 Fax: +33 (0) 1 45 24 13 05 www.sigmaweb.org Ky dokument është përgatitur me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Ai nuk duhet të citohet si përfaqësim i pikëpamjeve zyrtare të BE-së, OECD-së ose vendeve anëtare të saj, apo të përfituesve që marrin pjesë në Programin SIGMA. Mendimet e shprehura dhe argumentet e përdora janë vetëm të autorit (ve). Ky dokument dhe ndonjë hartë e përfshirë në të nuk e paragjykojnë statusin apo sovranitetin e ndonjë territori, demarkacionin e kufijve ndërkombëtarë apo administrativë, si dhe emrin e ndonjë territori, qyteti apo rajoni. *Ky emërtim nuk i paragjykon qëndrimet lidhur me statusin, si dhe është në përputhje me RKSKB 1244/1999 dhe me Mendimin e GJND-së për shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Identifikimi i opsioneve dhe vlerësimi i ndikimeve PROGRAMI 12 QERSHOR 2014 09:00 -16:00 13 QERSHOR 2014 09:00-15:00
  2. 2. 2 1. Qëllimi Në mars të vitit 2012 Kosova ka filluar të aplikojë sistemin e koncept dokumenteve, një proces analitik për të ndihmuar ministritë që të mendojnë me kujdes për hartimin e politikave dhe legjislacionit potencial, i planifikuar që të ofrojë informata për hartimin e ligjeve dhe vendimeve për politikat. Këto dokumente mbulojnë çështjet kyçe siç janë objektivat, arsyeshmëria e politikave, lidhjet e tyre strategjike dhe ndikimi fiskal. Vlerësimi i SIGMA-s i vitit 2013 dhe shqyrtimi i me pastajmë i bërjes së politikave ka ardhur në përfundim se aftësia brenda këtyre ministrive për të planifikuar paraprakisht dhe për të faktorizuar si duhet koston realizimit dhe kapaciteti për shqyrtimin e hollësishëm të projekt propozimeve në qendrën e qeverisë është çështje sfiduese. Kjo ka ndikim real, i cili rezulton në moskryerje të punëve për shkak të mbingarkesës dhe planifikimit joreal. Cilësia e analizës që bëhet në koncept dokumente është e ndryshme. Vlerësimi është i prirë të jetë mjaft sipërfaqësor, shpesh pa analizë financiare ose kur ajo bëhet, ajo fokusohet ngushtë në atë se a është propozimi i përballueshëm brenda marrëveshjes buxhetore ekzistuese, e jo në vlerësimin e saj sa i përket ndikimit në sistem, p.sh., se a do të ketë propozimi kosto për bizneset. SIGMA është duke punuar me Zyrën e Kryeministrit (ZKM) dhe i ka zgjedhur ministritë prioritare për të: 1) Ofruar këshilla për funksionin e analizës së hollësishme dhe të sigurimit të cilësisë në ZKM; 2) Ndihmuar ministritë e zgjedhura në zhvillimin e koncept dokumenteve – duke i udhëhequr ato nëpër procesin analitik në të gjitha fazat e zhvillimit të politikave. Kjo punë kontribuon drejtpërdrejtë në njërin prej prioriteteve kyçe të identifikuara në Kosove për të arritur zhvillimin politikave që karakterizohen me dialog ndërministror me ministritë e tjera dhe me subjektet joqeveritare. 2. Formati i ditëve Një pjesë e rëndësishme por e vështirë e analizimit është identifikimi i opsioneve që i adresojnë problemet të cilat qeveritë duan t’i zgjidhin. Jo të gjitha çështjet zgjidhen duke miratuar ligje të reja, ndaj politikë bërësit duhet të vlerësojnë nëse ka ligje ekzistuese të cilat mund të ndryshohen ose të përmirësohen në vend të hartimit të ligjeve të reja. Gjatë kësaj punëtorie do të analizohen një shkallë e gjerë e metodave, përparësitë dhe mangësitë e tyre, si dhe llojet e problemeve dhe situatave të cilave u përshtaten secila prej tyre. Metodat do të përfshijnë analizat e kostove dhe përfitimeve, si dhe modelin standard to kostos. Pjesëmarrësit do të kenë mundësi që t’i shqyrtojnë disa metodologji të ndryshme dhe t’i zbatojnë ato në koncept dokumentet e tyre.
  3. 3. 3 PROGRAMI I PUNËTORISË SË SIGMAS DHE ZYRËS SË KRYEMINISTRIT PËR IDENTIFIKIMIN E OPSIONEVE DHE VLERËSIMIT TË NDIKIMEVE 12 qershor 2014 09:00 – 09:20 Qëllimi i punëtorisë dhe prezantimi Peter Vagi 09:20 – 09:40 Aktivitet për t’u nxehur Graham Grey 09:40 – 10:20 Identifikimi i opsioneve Erik Akse 10:20 – 10:50 Punë në grupe: Identifikimi i opsioneve për temat e KD-ve ministrore Erik Akse 10:50 Pauzë për kafe 11:10 – 11:30 Hyrje lidhur me kriteret për Vlerësimin e Ndikimit Fiskal në Kosovë Përfaqësuesi i MeF 11:30 – 13:00 Analizimi i ndikimeve Roman Ladus 13:00 – 14:00 Dreka dhe kafe 14:00 – 15:45 Punë në grupe: Analizimi i ndikimeve – Koncept Dokumenti për PZHV-të (MKK) Roman Ladus 15:45 – 16:00 Përmbledhje e ditës dhe plani për nesër 16:00 Fundi i ditës
  4. 4. 4 DITA E DYTË, 13 QERSHOR 2014 PROGRAMI I PUNËTORISË SË SIGMAS DHE ZYRËS SË KRYEMINISTRIT PËR IDENTIFIKIMIN E OPSIONEVE DHE VLERËSIMIT TË NDIKIMEVE 13 qershor 2014 09:00 – 09:10 Përmbledhje e ditës së djeshme dhe qëllimet e ditës së sotme Roman Ladus 09:10 – 09:30 Aktivitet për tu nxehur Të gjithë 09:30 – 11:00 Punë në grupe: Analizimi i ndikimeve – Koncept Dokumenti për Personat me Paaftësi (MPMS) dhe Koncept Dokumenti për Zgjidhjen e kolizionit të ligjeve (MeD) Roman Ladus 11:00 Pauzë për kafe 11:20 – 12:00 Zbatimi dhe ekzekutimi (VNR) i lidhur me parimet e rregullimit të mirë Graham Grey 12:00 – 13:20 Punë në grupe: Çështjet e zbatimit dhe ekzekutimit – rasti i ndalimit të duhanit në Britani të Madhe Graham Grey 13:20 – 14:20 Dreka dhe kafe 14:20 – 14:40 Mësimet e nxjerra Përfaqësuesi i ZKM 14:40 – 15:00 Përmbyllja dhe hapat e ardhshëm Peter Vagi 15:00 Fundi i takimit

×