Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vad görs i Sverige för att stärka motståndskraften inom svenskt jordbruk

28 views

Published on

Gustav af Wetterstedt from the Swedish Ministry of Enterprise and Innovation talking about agricultural adaption to climate change in Sweden.

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vad görs i Sverige för att stärka motståndskraften inom svenskt jordbruk

  1. 1. Sommarens torka – vad innebär ett förändrat klimat för svenskt lantbruk? Gustav af Wetterstedt Näringsdepartementet Enheten för jordbruk och miljö Näringsdepartementet 1
  2. 2. • Positiva och negativa effekter – på kort och lång sikt • Nationell klimatanpassning • Riskhantering i jordbruks- och trädgårdssektorn Ett förändrat klimat - effekter nu och framöver Näringsdepartementet 2
  3. 3. Den ”svenska” torkans spår Näringsdepartementet 3 • Samverkan med branschens aktörer och berörda myndigheter • Risk för sjunkande konkurrenskraft och jordbruksföretagens likviditet och livsmedelsförsörjningens sårbarhet • Nordiska ministerrådet
  4. 4. Uppdrag till Jordbruksverket om konsekvenser av torkan • I uppdraget ingår att inhämta erfarenheter och synpunkter från företag inom jordbruks- och livsmedelssektorn utifrån torkan 2018 • Analysera resultatet och vid behov föreslå åtgärder • Åtgärderna ska syfta till att skapa bättre förutsättningar för företagen inom sektorn på längre sikt för att stärka jordbrukssektorns förmåga att stå emot situationer med extremt väder i framtiden • Den kunskap som genereras ska även användas i uppdraget till Jordbruksverket och Tillväxtverket, om åtgärder till en kommande handlingsplan för livsmedelsstrategin Näringsdepartementet 4
  5. 5. Näringsdepartementet 5 Sträcker sig fram till 2019, har genererat över 40 uppdrag, inom de tre strategiska områdena och några tvärgående - Växtskydd för grödor som odlas i mindre omfattning - Satsning på växtförädling för de nordiska breddgraderna - Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket - Nationellt forskningsprogram för livsmedel - Inrätta forskarskola för industridoktorander - Åtgärder för att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan Livsmedelsstrategins handlingsplan
  6. 6. Tack! Gustav af Wetterstedt Näringsdepartementet Enheten för jordbruk och miljö Näringsdepartementet 6

×