Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

New song for new day

501 views

Published on

క్రీస్తునందు ప్రియ స్నేహితులకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.
1-7-1993 న నేను ఈ పాట వ్రాయడానికి పరిశుద్ధాత్ముడు ప్రేరణ, సహాయం అనుగ్రహించాడు.
క్రొత్త యేడులో ప్రవేశించినపుడు మనమంతా ఎలా అయితే "క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను" అని
పాడుకుంటామో, అలాగే మనం ప్రతి రాత్రి విశ్రాంతి తీసుకొని ఉదయాన లేచినపుడు క్రొత్త రోజు
లోనికి ప్రవేశిస్తున్నాం కాబట్టి క్రొత్త రోజును ఉద్దేశిస్తూ ఈ పాట పాడుకోవాలని నా అభిప్రాయం.
దయచేసి ఈ పాటను మీ సంఘాల్లో కూడా నేర్పించండి. మీ ద్వారా వారు కూడా దీవింపబడతారు.
-పాస్టర్ షాలేమ్ అరసవెల్లి.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

New song for new day

  1. 1. (#Ûêj·T: Áø=‘·Ô j˚T&ÉT yÓTT<äTu…f…ºqT)Áø=‘·Ô s√E eTs¡ e#ÓÃqT ` eTq Áã‘·T≈£îq+<äT Áø=‘·Ô s√E eTs¡ e#ÓÃqTÁø=‘·Ô eTqdüT ‘√&É eTqeTT ∫‘·ÔeT+‘· dü]>∑ ì*Œñ‘·ÔeT Á|üuÛÑT j˚TdüTqT >=+‘Ó‹Ô y˚&ç bÕ&ç bı>∑&É>∑ ˆˆ Áø=‘·Ô s√E ˆˆ1. ìqï s√E >∑&É∫b˛jÓT>∑ ` eTq yÓqTï <äqTï nqï j˚TdüT ø£è|üqT #·÷|ü>∑ ` 2 mqï˝Òì y˚TT˝…H√ï ø£qï ‘·+Á&ç eTq≈£î #˚j·T nìï y˚Tfi¯flqT ‘·∫ eTqeTT düqTï‹+∫ k˛ÔÁ‹+#·>∑ ˆˆ Áø=‘·Ô s√E ˆˆ2. πs|ü⁄ >∑÷]à ∫+‘· ˝Òø£j·TT`eTq j˚TdüT Á|üuÛÑTì ø±|ü⁄<ä˝À H˚&ÉT q&É#Ó<äeTT - 2 bÕ|üy˚T$T #˚j·T≈£î+&Ü bÕ|üs¡Væ≤‘· bÕeHê‘·à <ë|ü⁄CÒ] <äj·TqT bı+~ á |ü⁄s¡eTTq Áã‘·T≈£î >∑&ÉT|ü>∑ ˆˆ Áø=‘·Ô s√E ˆˆ3. e÷≥+<äT |üqTj·T+<äTq ` á ~qeTTq+<äT #˚≥T˝Òø£ j·TT+&ÉTq≥T¢>∑ ` 2 dü÷{Ï>±qT eTqeTT j˚TdüT u≤≥j·T+<äT q&É#·Tq≥T¢ ‘˚≥jÓÆTq Á|üuÛÑTì e÷≥ bÕ{Ï+#·T#·T ÁbÕ]∆+#·>∑ ˆˆ Áø=‘·Ô s√E ˆˆLyric by Rev. Shalem Arasavelli (1-7-1993) www.jeevajalamulu.comwww.facebook/shalem65 shalem65@yahoo.com 0 97 00 00 65 65 India

×