Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jenny Norrman-Okad-kunskap-om-vattenuttag

42 views

Published on

Grundvattendagarna 2019

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jenny Norrman-Okad-kunskap-om-vattenuttag

 1. 1. HUR MYCKET ÄR DET VÄRT? HÅLLBARHETSUTVÄRDERING AV ÅTGÄRDSALTERNATIV VID EN KEMTVÄTT SOM FÖRORENAT GRUNDVATTNET I HELSINGBORG JENNY NORRMAN
 2. 2. Project risks Benefits 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 2 BAKGRUND • Efterbehandling av förorenade områden • Komplicerat och ofta dyrt • Ökad helhetssyn - hållbarhet • Forskningsprojekt SAFIRE • Kan hållbarhetsutvärderingar också öka effektiviteten av efterbehandlingar? • 5 fallstudier; varav en kemtvätt i Helsingborg Naturvårdsverket:
 3. 3. SAFIRE – SUSTAINABILITYASSESSMENT FOR IMPROVED REMEDIATION EFFICIENCY • Projektets övergripande syfte: • Att utvärdera hur hållbarhetsbedömningar kan öka effektiviteten i efterbehandling av förorenade områden i Sverige. • Projektperiod: 2015-2018 (2019) • Finansiär: Formas - SGI (TUFFO); fallstudier: SGU, Svalövs kommun, NCC • Projektledare: Lars Rosén, Chalmers • Deltagare: • Chalmers, SGI, SGU, AnthesisEnveco, NCC (dvs forskare, problemägare, utförare och myndigheter) 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 3
 4. 4. Åtgärds- och referensalternativ Val av kriterier Miljömässig hällbarhet Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Sammantagen hållbarhets- analys Överväganden av beslutsfattare Inhämta ny information Uppdatera Dokumentera och kvalitetssäkra Rapportera och kommunicera Granska Beslutsstöd (Riskvärdering) SCORE Viktning av kriterier Beslut Preferenser, lagar, normer Metod hållbarhetsutvärdering: SCORE - Sustainable Choice Of REmediation 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 4
 5. 5. FALLSTUDIE BLEKINGEGATAN JENNY NORRMAN*, HENRIK NORDZELL**, TORE SÖDERQVIST**, LUCA FRANCESCHINI*, LARS ROSÉN* *CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA ** ANTHESIS ENVECO Länk till rapport: https://research.chalmers.se/publication/509919/file/509919_Fulltext.pdf
 6. 6. GRUNDVATTEN HELSINGBORG • Sedimentär berggrund • Största förekomst s.k. Helsingborgsandstenen (Ramlösa) • Över- och underlagras av ler/siltsten • Risker: • ”föroreningar” (↓) och salt grundvatten (↑) • Aktuellt att utöka för att säkra dricksvattenförsörjning regionalt 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 6
 7. 7. F.D. KEMTVÄTT BLEKINGEGATAN • Såpa- och sodatillverkning (tallråolja) samt tillverkning av elektriska kablar • 1929: Start av kemtvätt + färgning av textilier • 1933: sluten anläggning (torkning, destillation, tvättning), perkloreten (PCE) Knapphändig information om tidiga vätskor, hantering och lagring! • Ägarbyte 1970, såpa-, sodatillverkning avvecklas 1978, kemtvätten 1979 • 1979: Rivning av byggnader på Räven 4A och 4B - 3 nya fastigheter 56-58 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 7
 8. 8. Grundvatten, jord, porluft & inomhusluft Huvudsakliga risker: Inandning av ångor (inomhus) Påverkan grundvatten UNDERSÖKNINGAR 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 8
 9. 9. KONCEPTUALISERING: DELOMRÅDEN 1a. Primärt källområde – omättad zon (0-9 mumy - sandsten) 2a. Källområde (ytligt) – mätttad zon (9-18 mumy – sandsten) 2b. Källområde (djupt) – mätttad zon (18 – 35/40 mumy – ler/siltsten) 3a. Föroreningsplym (ytlig) – mättad zon 3b. Föroreningsplym (djup) – mättad zon (Helsingborgsandsten) 4. Föroreningsplym – omättad zon 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 9
 10. 10. ÅTGÄRDSALTERNATIV - ÖVERSIKT Delområde Referens Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 1 (yta) Rivning Rivning Rivning Rivning Rivning 1 (0-2 m) Schakt Schakt Schakt Schakt Schakt 1 (2-9 m) SVE SVE SVE ISTD ISTD 2a (9-18 m) IS CR/CO/B IS CR/CO/B IS CR/CO/B ISTD 2b (18 -~35 m) ISTD 3a (plym nedst.) 4 PRB 4 PRB 4 PRB 4 (omättad zon) Tekn. åtgärder + MNA Tekn. åtg. + MNA Tekn. åtg. + MNA MNA MNA MNA Kostnad (MSEK) 11-19 23-41 26-45 31-53 43-70 60-89 SVE – vakuumextraktion, IS CR/CO/B – in situ kemisk oxidation/reduktion/bioremediering, ISTD – termisk behandling, PRB – permeabla reaktiva barriärer, MNA – naturlig självrening, tekniska åtgärder – ventilation 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 10
 11. 11. NYCKELKRITERIER I SCORE Samhälls- ekonomisk lönsamhet Jord Flora & fauna Grundvatten Ytvatten Sediment Luft Förbrukning av icke-förnybara resurser Produktion av ej återvinnings- bart avfall Lokal acceptans Närmiljö och trivselfaktorer Effekter på… Fokusgrupper – intervjuer - litteratur Hälsa & säkerhet Kulturarv Lokalt deltagande Rättvisa 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 11
 12. 12. 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 12 MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET • Workshop med olika aktörer för poängsättning och viktning av effekter på jord, grundvatten och avfall • Förenklad LCA (SimaPro) för bedömning av effekter på naturresurser och luft • Indata från Regenesis + RGSNordic -0.60 -0.40 -0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4 Alternative 5 -0.56 0.32 0.00 0.80 0.73 Environmental sustainability score
 13. 13. 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 13 SOCIAL HÅLLBARHET • Workshop med olika aktörer för poängsättning och viktning av sociala effekter 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4 Alternative 5 1.03 1.51 1.95 2.23 2.62 Socio-cultural sustainability score
 14. 14. 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 14 EKONOMISK HÅLLBARHET • Workshop med olika aktörer för att sortera ut viktiga ekonomiska effekter • Samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys • Nyttor (B), kostnader (C) • B > C? • Mest lönsamma alternativ? -20.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4 Alternative 5 -019 053 112 097 104 Economic sustainability (Net present value, MSEK)
 15. 15. B1. Ökat markvärde på fastigheten där EBH sker C1. Åtgärdskostnader B2. Positiv extern effekt: Förbättrad hälsa C2. Negativ extern effekt: Försämrad hälsa till följd av åtgärderna B3. Positiv extern effekt: Förbättrad miljö C3. Negativ extern effekt: Försämrad miljö till följd av åtgärderna B4. Andra positiva externa effekter C4. Andra negativa externa effekter Samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 15
 16. 16. 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 16 [MSEK] Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Nyttoposter B3c. Ökad tillgång på övriga ekosystemtjänster 0 61 131 131 149 B4. Andra positiva effekter 0 3,6 3,6 3,6 6,1 Kostnadsposter C1. Åtgärdskostnader 17 20,5 27,5 41,5 59,5 C3b. Försämrad miljö i omgivningen 0,017 0,09 0,21 0,30 0,31 Nettonuvärde, Mkr -17,0 44,0 106,9 92,8 95,3
 17. 17. 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 17 [MSEK] Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Nyttoposter B3c. Ökad tillgång på övriga ekosystemtjänster 0 61 131 131 149 B4. Andra positiva effekter 0 3,6 3,6 3,6 6,1 Kostnadsposter C1. Åtgärdskostnader 17 20,5 27,5 41,5 59,5 C3b. Försämrad miljö i omgivningen 0,017 0,09 0,21 0,30 0,31 Nettonuvärde, Mkr -17,0 44,0 106,9 92,8 95,3 Negativa samhällsekonomiska konsekvenser (K) som kan undvikas med en viss sannolikhet (S) om man efterbehandlar: • Vinstförluster (H2) • Ersättningskostnader för alternativ dricksvattenförsörjning (Helsingborgs stad + Helsingborgs lasarett) Betalningsviljan för att säkra god vattenkvalitet (konsumenter)
 18. 18. 2019-10-23 Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman 18 SAMMANVÄGNING -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4 Alternative 5 -7 41 52 74 79 Normalized total sustainability score Environmental 033% Social 033% Economic 033%
 19. 19. SLUTSATSER BLEKINGEGATAN • Alternativ 4 och 5 rankas högst, endast Alt 1 negativt • Värdet av att skydda grundvattnet är högt: ur samhällsekonomiskt perspektiv fördelaktigt att genomföra en åtgärd som innebär ett gott skydd av grundvattnet • Tiden för genomförande spelar stor roll i den ekonomiska analysen • LCAn ger information om hur man kan göra genomförandet mer ”miljövänligt”: framställning och transport av kemikalier
 20. 20. Grundvattendagarna 2019, Lund 23-24 oktober. J Norrman Studien hade inte varit möjlig utan: • Erik Bergstedt, SGU, projektledare Blekingegatan • Mattias Gustafsson, SGU, expert grundvatten • Helsingborgs kommun, Länsstyrelsen i Skåne • Workshopdeltagare som delade med sig av värdefulla insikter • Helena Nord, RGS Nordic, indata till LCAn Bilder: • Hydrogeologisk karta – SGU kartblad • Profil vid Ramlösa – SGU (2002) • Utbredning Helsingborgssandstenen – VISS • Konceptuell modell föroreningsspridning, översikt Blekingegatan – WSP (2015) Tack till alla er som har bidragit! 2019-10-23

×