Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nya bedömningsgrunder Lotta Lewin Pihlblad

904 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nya bedömningsgrunder Lotta Lewin Pihlblad

  1. 1. Nya bedömningsgrunder förgrundvattenMålgrupper, användningsområden ochrättslig status Lotta Lewin Pihlblad
  2. 2. MålgrupperAlla som i något syfte behöver tolka och värderainsamlade data om grundvatten:myndigheter inom vattenförvaltningsarbetet, främstlstmyndigheter inom miljömålsarbetet nationellt (SGU)och regionalt (lst)myndigheter inom miljöövervakning nationellt (SGU),regionalt (lst) och lokalt (kommuner)
  3. 3. handläggare vid länsstyrelser och kommuner avtillstånds- och tillsynsärendenkonsulter, som är anlitade inom recipientkontroll,vattenförvaltnings- och miljömålsarbete,miljöövervakning, grundvattenprospektering,förorenade områden, grundvattenskydd etc.
  4. 4. Hur ska bedömningsgrunderna användas?Som en uppslagsbok över vad vi för närvarandestatistiskt vet om svenskt grundvattens egenskaper,som en introduktion till hur mätning av parametrar sombeskriver vattnets egenskaper ska gå till,för att beskriva vad olika kemiska, fysikaliska,mikrobiologiska och kvantitativa parametrar innebär förgrundvattnets egenskaper – tillstånd i fem klasser,för att avgöra vilka halter av vissa kemiska ämnen somindikerar påverkan av mänsklig verksamhet – påverkan ifem klasser,
  5. 5. för att avgöra vilka haltnivåer som kan betraktassom bakgrundsvärden, dels på nationell nivå och delsuppdelat på geografiska regioner och typ avprovtagningsplatser,  vid karakterisering av grundvattnets kemiska sammansättning. Särskilt med avseende på bidrag från mänsklig verksamhet vid fördjupad karakterisering, enl. VFF.
  6. 6. Är de nya bedömningsgrunderna för grundvatten rättsligt bindande? Nej, de utgör en uppdatering och revision av de gamla bedömningsgrunderna. Skillnaden mellan bedömningsgrunderna för ytvatten och grundvatten grundar sig på:  Bilaga V i direktiv 2000/60/EG, del 1 gäller ytvatten och del 2 gäller grundvatten. Del 2 behandlar ej bedömning.  Del 1 (ytvatten) är mycket omfattande, detta har genomförts i svensk rätt genom bindande sk. bedömningsgrunder för ytvatten.
  7. 7.  För grundvatten finns motsvarigheten till delar i bilagan v del 1 i det sk. grundvattendirektivet. Men här återfinns inte motsvarande regelverk beträffande klassificering som måste genomföras i svensk rätt, som för ytvatten. Dvs. en annan metodik föreskrivs för gv. Som tar hänsyn till naturliga förhållanden, grundvattnets nyttjande, och dess påverkan på miljön. Skillnad föreligger beträffande yt- och grundvatten i EU-lagstiftningen.
  8. 8. Användning av bedömningsgrunderna då vattenmyndigheten tar framriktvärden för grundvatten  Bedömning av antropogen påverkan som orsak till analyserade halter i grundvattnet, de nationellt föreslagna riktvärdena för grundvatten i SGU-FS 2008:2 ska användas i första hand (om sådana finns), om platsspecifika eller regionala riktvärden för grundvatten behöver fastställas ska bakgrundsvärdena ur bedömningsgrunderna för grundvatten användas, metodik för framtagande av andra riktvärden än de i bilaga 1 framgår av bilaga 3 samma föreskrift.

×