Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Geodiversitet og landskap,nye strategier for geologisk naturforvaltning   basert på ny lovgivning i Norge       ...
1872: YellowstoneNational Park
Norge:     Første naturvernlov 1910 – ”planter, dyr og     geologiske and mineralogiske dannelser”
Höga kusten        World       Heritage       Vestnorske fjorder Kvarken
http://www.grube-messel.de/
The General Assembly of the International Union for the   Conservation of Nature (IUCN) - October 2008   adopted a r...
2012:Motion approved:CALLS on IUCN Members to ensure that, when reference is made in the IUCNProgramme 2013-2016 to nature...
Ny norsk lovgivning: NaturmangfoldlovenMål:“..naturen med dens biologiske, landskapsmessige oggeologiske mangfold og økolo...
Vern og fredningSpesiell forvaltning avf.eks. utvalgte naturtyper Areaplanlegging
NaturtypebegrepetNaturmangfoldloven‟Naturtype: ensartet type natur som  omfatter alt plante- og dyreliv og   de miljøfa...
World Heritage         Vern og fredning Attraksjoner         Bakgården         (hverdagslandskapet)
Geodiversitet i hverdagslandskapet Tap av lokal diversitet
Behov for vernestrategier på alle nivåer.Eksempel:I hverdagslandskapet lokale landskapsverdier ogkarakteristiske naturelem...
Rødliste for naturtyper
Den europeiske landskapskonvensjonen•Geotop og fysisk landskap                •Kulturarv og kulturlandskap...
NiN: Naturtyper i Norge     -  www. artsdatabanken.noUlike skalaer (nivåer): substrat -  natursysten (økosystem) o...
Landskapsdefinisjonen og NiN Landskapskonvensjonens landskapsdefinisjon: ”Landskap betyr et område, slik folk oppfatter d...
•   Inkluderer geologisk naturarv i den grunnleggende strukturen•   Store tverrfaglige synergimuligheter•   Danner e...
Landskapstypeinndelingens plass i     landskapsanalysen NiN landskap [2.0]:            NiN landskap [2.0] s...
Videreutvikling258observasjonsenheterNordlandStørrelse ca 5 × 5 km
258 observasjonsenheterStratifisert tilfeldig utvalgStratifisering: <landskap hovedtyper (sletter,daler, fjorder, ås – og ...
Tabell 9. Landskapsgradienten Innsjøpreg (IP).           Trinn                     Definisj...
Både vitenskapelig og for folks opplevelse kan og bør lokal diversitet kobles tillokal natur- eller landskapskarakter.Inne...
Lokal verdivurdering supplerer tradisjonell vurdering av regionalog nasjonal verdi. Begge deler trengs i fremtidige strate...
”The Esmark Moraine”                  Value criteria   PRIMARY          SECONDARY     – R...
1                   21 -Bergrunnsdiversitet (antall bergrunnsenheter vist i geologiske kart1:250    ...
Innen 258 områder• Gjennomsnittlig antall begrunnsenheter: 3.6• Gjennomsnittlig antall jordartsklasser: 2• 56 av områden...
Viktige definisjoner Landskapstype: ensartet type landskap med hensyn til landform og landskapets innhold av elementer ...
EKSEMPEL: GEOLOGI
Organisasjonsnivå
Tabell 11. Landskapsgradienten Bebyggelsesgrad (BG).Bebyggelsesindeks (BI),   Trinn                  ...
Geodiversitet og landskap, nye strategier for geologisk naturforvalning basert på ny lovgivning i Norge. Lars Erikstad, NI...
Geodiversitet og landskap, nye strategier for geologisk naturforvalning basert på ny lovgivning i Norge. Lars Erikstad, NI...
Geodiversitet og landskap, nye strategier for geologisk naturforvalning basert på ny lovgivning i Norge. Lars Erikstad, NI...
Geodiversitet og landskap, nye strategier for geologisk naturforvalning basert på ny lovgivning i Norge. Lars Erikstad, NI...
Geodiversitet og landskap, nye strategier for geologisk naturforvalning basert på ny lovgivning i Norge. Lars Erikstad, NI...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Geodiversitet og landskap, nye strategier for geologisk naturforvalning basert på ny lovgivning i Norge. Lars Erikstad, NINA (Norsk institutt for naturforskning)

485 views

Published on

Norge har fått ny lagstiftning; Naturmångfaldslagen, vars mål är att värna om naturens såväl ekologiska som geologiska mångfald. Lars Erikstad berättar mer om detta och tar upp exempel på platser i Norge som tas hand om.

 • Be the first to comment

Geodiversitet og landskap, nye strategier for geologisk naturforvalning basert på ny lovgivning i Norge. Lars Erikstad, NINA (Norsk institutt for naturforskning)

 1. 1. Geodiversitet og landskap,nye strategier for geologisk naturforvaltning basert på ny lovgivning i Norge Lars Erikstad
 2. 2. 1872: YellowstoneNational Park
 3. 3. Norge: Første naturvernlov 1910 – ”planter, dyr og geologiske and mineralogiske dannelser”
 4. 4. Höga kusten World Heritage Vestnorske fjorder Kvarken
 5. 5. http://www.grube-messel.de/
 6. 6. The General Assembly of the International Union for the Conservation of Nature (IUCN) - October 2008 adopted a resolution called : “Conservation of geodiversity and geological heritage.”Geodiversity is the natural diversity of abiotic elements, features andprocesses, including minerals and rocks, fossils and meteorites, landformsand surface deposits, groundwater and fossil energy resources.Conservation of geoheritage is therefore important in its own right as part ofa strategy to conserve the planets natural diversity.But geodiversity is also crucial because it underpins biological, cultural andlandscape diversity as it forms the abiotic foundation for life.
 7. 7. 2012:Motion approved:CALLS on IUCN Members to ensure that, when reference is made in the IUCNProgramme 2013-2016 to nature in general, preference be given to inclusive termslike nature, natural diversity or natural heritage, so that geodiversity and geoheritageare not excluded the definition of “biodiversity”, as referred to in the IUCN Programme2013–2016 incorporates explicitly the concepts and terms of geodiversity andgeoheritage, when dealing with or referring to all cases of natural diversity and/ornatural heritage
 8. 8. Ny norsk lovgivning: NaturmangfoldlovenMål:“..naturen med dens biologiske, landskapsmessige oggeologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på vedbærekraftig bruk og vern…..”
 9. 9. Vern og fredningSpesiell forvaltning avf.eks. utvalgte naturtyper Areaplanlegging
 10. 10. NaturtypebegrepetNaturmangfoldloven‟Naturtype: ensartet type natur som omfatter alt plante- og dyreliv og de miljøfaktorene som virker der, eller spesielle typer naturforekomster som dammer, åkerholmer, geologiske forekomster eller lignende‟
 11. 11. World Heritage Vern og fredning Attraksjoner Bakgården (hverdagslandskapet)
 12. 12. Geodiversitet i hverdagslandskapet Tap av lokal diversitet
 13. 13. Behov for vernestrategier på alle nivåer.Eksempel:I hverdagslandskapet lokale landskapsverdier ogkarakteristiske naturelementer være av den størstebetydning.Da vil representativitet være viktigere enn sjeldenhet LARGE MEDIUM SMALLNational/ International value Regional value Local value Not defined value High local value Medium local value General local value
 14. 14. Rødliste for naturtyper
 15. 15. Den europeiske landskapskonvensjonen•Geotop og fysisk landskap •Kulturarv og kulturlandskap •Mytisk landskap •Biotop og naturlandskap •Landskapsestetikk
 16. 16. NiN: Naturtyper i Norge - www. artsdatabanken.noUlike skalaer (nivåer): substrat - natursysten (økosystem) og landskapLandskapsinndeling: Hovedtyper med utgangspunkt i• Relieff (relativt relieff - Rudberg 1960) i 1km2 nabolag• Store landformer som fjorder og daler
 17. 17. Landskapsdefinisjonen og NiN Landskapskonvensjonens landskapsdefinisjon: ”Landskap betyr et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkning fra og samspill mellom naturlige og/ eller menneskelige faktorer.” Tolkning som grunnlag for ny landskapstypeinndeling i NiN 2.0: − „slik folk flest oppfatter det‟ − vi søker etter generelle trekk i variasjonen i landskapenes egenskaper − „slik folk flest oppfatter det‟ − vi søker etter egenskaper som observerbare på en relevant skala  i tråd med norsk landskapsanalysetradisjon skal utfigurerte arealen- heter i utgangspunktet være 4 km2 store eller spesielt iøynefallende − „naturlige og menneskelige faktorer‟ − geo-økologiske egenskaper og arealbruksegenskaper skal sammen legges til grunn for landskapstypeinndelingen
 18. 18. • Inkluderer geologisk naturarv i den grunnleggende strukturen• Store tverrfaglige synergimuligheter• Danner en infrastruktur for geologisk naturarv på lokal skala• Øker bevisstheten om geologisk naturarv Kulturlandskap Ekologi Geologi Landskapsestetikk Tverrfaglige muligheter – felles struktur – integrasjon og integritet
 19. 19. Landskapstypeinndelingens plass i landskapsanalysen NiN landskap [2.0]: NiN landskap [2.0] skal gi godt grunnlag for  standardiser metodikken for avgrens- fastsettelse av landskapskarakter gjennom: ning av (del)områder − arealenheter  standardisering av beskrivelse  standardiserer typeinndelingen basert  å gjøre vurdering av sjeldenhet og på generaliserbare egenskaper representativitet mulig  standardiserer beskrivelse av øvrige landskapsegenskaper Konklusjon: NiN landskap [2.0] er potensielt viktig som kunnskapsgrunnlag for landskapsanalyse fordi det gjør en standardisert landskapsbeskrivelse mulig
 20. 20. Videreutvikling258observasjonsenheterNordlandStørrelse ca 5 × 5 km
 21. 21. 258 observasjonsenheterStratifisert tilfeldig utvalgStratifisering: <landskap hovedtyper (sletter,daler, fjorder, ås – og fjelltopplandskap279 variabler − Landskapselementer: geologi, vegetasjon, kulturTre datakilder: − D = Digitale kart − L = Flyfoto − F = Feltobservasjoner
 22. 22. Tabell 9. Landskapsgradienten Innsjøpreg (IP). Trinn Definisjon 1 lite største lineære utstrekning (målt i km) av sammenhengende område med II > 0,751 i arealenheten < 1,5 km 2 sterkt største lineære utstrekning (målt i km) av sammenhengende område med II > 0,751 i arealenheten > 1,5 kmDel avbeskrivelses-systemet? :Særlig storinnsjø-tetthetAntall sjøerLengde: 1,5 kmStørre enn 0,75«Dal m innsjøpreg»
 23. 23. Både vitenskapelig og for folks opplevelse kan og bør lokal diversitet kobles tillokal natur- eller landskapskarakter.Innen dette begrepet møtes ulike fagfelt og bygger sammen en lokallandskapsforståelse “sense of place”.
 24. 24. Lokal verdivurdering supplerer tradisjonell vurdering av regionalog nasjonal verdi. Begge deler trengs i fremtidige strategier for åsikre vår geologiske naturarv.Inkludering av geodiversitet i landskapskartlegging oglandskapsforvaltning anbefales særlig som bidrag i lokalarealplanlegging. Takk for oppmerksomheten
 25. 25. ”The Esmark Moraine” Value criteria PRIMARY SECONDARY – Rarity * Research potential – Typicalness * Classical site * Key area for scientific – Part of a system * understanding * – Chronology * Scientific documentation – Naturalness * Instructive site * Accessibility * Untouched nature * INTRINSIC VALUE * Important landscape element * Other conservation interests *
 26. 26. 1 21 -Bergrunnsdiversitet (antall bergrunnsenheter vist i geologiske kart1:250 000) : Høyest i daler.2- Næringsrike bergarter (marmor, fylitt, etc) overrepresentert i lett kupert terreng, ikke i dype daler
 27. 27. Innen 258 områder• Gjennomsnittlig antall begrunnsenheter: 3.6• Gjennomsnittlig antall jordartsklasser: 2• 56 av områdene innen1 km fraa registrert geosite• For disse 56 områdene gjennomsnittlig antall bergrunnsenheter : 4• Jordartsklasser: 3.3• Geosite registeret dominert av kvartærgeologiske geositer geosites
 28. 28. Viktige definisjoner Landskapstype: ensartet type landskap med hensyn til landform og landskapets innhold av elementer Landskap, hovedtype: ensartet type landskap definert av overordnete landformer Landskap, grunntype: ensartet type landskap med hensyn til overordnet landform og landskapets innhold av elementer slik det kommer til uttrykk gjennom plasseringen langs de viktigste landskapsgradientene Landskapsgradient: Parallell, mer eller mindre gradvis variasjon i grunnleggende miljøforhold og forekomst og mengde av landskapselementer − Landskapsgradienter er paralleller på landskapsnivået til økoklinene på lavere naturmangfoldnivåer i NiN Landskapselement: Naturlig eller menneskeskapt objekt eller enhet som lar seg identifisere og/eller avgrense på en landskapsrelevant skala
 29. 29. EKSEMPEL: GEOLOGI
 30. 30. Organisasjonsnivå
 31. 31. Tabell 11. Landskapsgradienten Bebyggelsesgrad (BG).Bebyggelsesindeks (BI), Trinn Definisjonindeks med to komponenter; 1 ingen mangler bygninger og konstruert fastmark; BI = 0en bygningskomponent (ByI) 2 lav spredte bygninger og/eller enkeltforekomsterog en komponent (KfI) av konstruert fastmark; forekomst av 0 < BI < 6forekomst av konstruert 3 middels konstentrasjoner av bygninger, eventuelt ogsåfastmarksareal som gir større områder dominert av konstruert fastmark; forekomst av 6 < BI < 12landskapet et 4 høy (tettsted og svært tettbygd hyttefelt) tettbebygd område som ikke er stort nok til åmenneskelandskapspreg. få bypreg; forekomst av BI > 12 finnes, men største sammenhengende område med BI > 12Begge komponenter blir har utstrekning < 1,5 kmberegnet som frekvenser i 5 svært høy (by) bypreget område; ruter med BI > 12 finnes over et sammenhengende område med størstestandardraster og 500 m utstrekning > 1,5 km GAB Vei, jernbane, 2·log2 BI = 2·log2 bymessig(4+81·ByI*) (4+81·ByI*) + log2 log2 (4+81·KfI*) bebyggelse, (4+81·KfI*) – 6 kraftledninger etc.

×