Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Parere Consiglio Superiore dei Lavori pubblici sul rigassificatore di San Ferdinando

969 views

Published on

Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul rigassificatore di San Ferdinando/Gioia Tauro/Rosarno, del luglio 2010.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Parere Consiglio Superiore dei Lavori pubblici sul rigassificatore di San Ferdinando

 1. 1. .dt-ù ,ft,+dr l:-t1" I/ t tz. ttt/ ./t / : /,, rr)tr.,/t // -/.rr,ir ,/.t, lltr;, /-t./,,/1 /// (,"t"/)Oggetto: lcrnrinale rli rigassiiicazi()rìe cli !ìits tìiìturiìlc litlttti.rtto ((;NI.) ntlli.ìlt.ìf)()rtLt.ìle/irrtlustrialt: tli Cioiafituro, Satr [:rrtliniìtì(l() e Iltrsrtrttrt. LASSEMBLEA VISTA la nota n. l-t33tì U/09 SEG tlel 02.11.201)9 con la tltrale lAutorita Portuale cli(ìioitr larur<l ha trasmesso, per esanle e piìrere, clabortrti pr()getfuali relrrtivi allopera cli ctriall<.rggetto; ESAMINATI gli atti perve.nuti; UDITA la Commissione Relatrice (Sessa, Gatrclenzi, Ferrante, Ievolella, Ranieri,Ciaravola, Ceraulo, Arena F., Braga, Nuti, Scarpelli, Maugeri, Btrrghignoli, Zaninelli, Abate,Fiadini, Linguiti, Vlassi, De Propris, Giavarirri, De Lr-rca).
 2. 2. III F,Nl ESS E (. olt tìol.r rr. lll.lS [;-(l() Slr(, rltl t)].ll.l(lt)t) l,.rrtorit.r Iorttr.rlt ,li (ìirri.r l.rrrr,r lr.rll,rslnCsstt,[r(.,,(.(ìrìl(! (p.ìl(lL, t1.ì[r()r.ìti ]lrrtqcttrtali rtlatiVi .rllo1t11.1 tli t-tri .tlltlggttto. Ilitsto rlitli,tt,r rìof,1 i irrttgr.tlnrtntc riplort.tttr tli scgttittl: Nt:1/ ,rlflftrt ,/,/ t,rrrr ttiîo ittrrttt.f i/ t i/rlst-i) r/r//rl trrrtttS-sioltt r/tllTlrlltlrllt itrtii :lttsitrc lrttttttlt lttbt:totti, r lttt lt tottt-t:ssitttttt, tti stttsi tltllnrl. .lb tltl sttddctttt toiitt, --_ I -(-it,i/c|rllr()!rrt,Vlrllillitttc r.t ru1. l2 risl Rrl5!r/rllttltfrr r/idstctt:i(rllc rtl stt tilrtfo toriict. il P(t,rrc,/i trrt/rsio (-trrrsi,cl/irr Stt1rcrl1r11, I,t,tÌttttttto è tlnto rilúuttt tlnlln troltt prot. tt" 27.34 itt,!rtltt ll.rj:i.l()(il) , .rirÌlr) sr)//ttrlrrfrr "tttl!n lrrtst r/r//rl iotttttttntrtaiottt Irt$ttttsst dallti Socicfrì LNGrli /rl stlliti ttt ittl aùttlrttttltt t tt(llt tttttliitttzioni. Il irori,rditortto Irtttrre,qiormle O().PP. Sicilin c Ciltùrin - Llflicio ()pcre Mnrittitne lrùln(tlnbrin r/i /ltrtirr (,tldtrin, (on tt(1tn prlt. n".J275 in dntn ()9.09.2009, ltn LLttntttricnto, clnrenllncquisiziort( tltl ltrere rli trrr/tslo Crlrsl.q/io Sulttriore dti Lti,oti Pttltltlici. PLt tlututt(t trtilt ni fitti tlel per.feziotttlntLtnt() dellitcr ttnuttittistritiTo dei ptrttct,dintettti tlitottt1rglg177lt ddh srrii,tntÌ, ln Ltrottttttzitt tlri ctttlcslo nlto Consesstt si ritiene nect:ssnrio, trcl tundrtt TnlutiziL),ti snlln inttibilità leuticn del nroq,tt ;ione del DrtrereP rotti, ed it or n t o I t t t t r r a,i o r r rt I e OO. P P .. ,1i fini tlelle i,nltttnziorri clrt ltotrnnrttt torrrnre tttili si speci.ficn clrc ln rellizznziutedallintptintrto tli ritnssifcnzione di clrc trnttnsi e Ie reltttiue opcre di colleqntuertto a rnnre trnntiteIt0tttilc per rrttiti ,(lsiere t) .sfnfo irtserito ttclle trtrtt,isiotri tlel Pinrto Rcgoirrfore Porttmle, il ctti
 3. 3. lttrttrtlitilrtttù tli ttlrljrt|i,tt:itt,t((lll ((,15(), tri t/ll rllftsrl tl,l l-,,tttttttt rli (ìioitt Irttttt) ti littt ( ,lltil,t Io Potltttlt"..l, ll,trlo:itritI tlù ltttt lt,/,/ Il,r -tr,rlti ,lt,ll.r "rrl.r.t i.ìtìtl gctì(t.ìl(" (r(isi()lì( "2" tlcl l5 ottolrtt ll)t)--r1 , r.ltll,t"it1,ìziotìtt tl i ,r1-rproft)ritiirìì(lìt()" (scttcrttlrtr l(ì(Xr) rhtt.ìcctttìlP.ìStr.ttttl rl p11 vgr11,t ptttlitttitì.ìt-t,ìll(,s.ìllì(, rtrl.tttrr ti.rl sortge tto prril.1ttl rie ltictlrtrtc (l.N( ilttlgas Itrnritr.tl) i Possi[riltrirrvtrrirc gli olritttivi Posti I lr.ìscrlella prrtrgcttirz.ionc tlclltlplttr.t, tttttttlte ritrtritctiatc tltl,ì.i tstti z iottc rlcl p ì( )Ìr( )s,t( ) i tt ttrtttl ttr. "ll "Iro,qtlio Pttiinrintn( " r/rstr-iîttrtttttttistitltc tttrtitltt t Itur:iortrtli rli un lrtntinil( rliu,ll,ssili(rr:i(),,r ,li (;N/- tltt sl ittltttrlt rtnli:=rttc n(llLt /{t,girltr Ltltbtirt, tttll,tttt L() s(t)lr() i .lornirt rnr ,irrsst/,tlo fulla c0rilttLristiclrc pritttiltnli ,ltisis/rnli tt tttu( ( il lrrrtt (,Itllt tottli:iorti di ltro,qtlto tltl ttttrtirtttlc ("li (r/i si prciLde roslrtt:itrlltrtl t.stlri:io. Il rlù(ttrrttn lr lirt-ltistt uttil lrttiLrltl.scli lit)ltc r/ti .st,qllrtlli ris1rtlli: r ;/ilrllrf l;i;tt il,ttlt r /lrr rr.*li /l/is(r),1(, it Itniltt.l lttt:-ittttnli; o pr i r t t i pnl i rt 17 tt is i t i 0 :ti rilt ilti; a t o t t tl i= io rt i rt t t tb i t t t t n I i t,t (t eo m ilr ir t e tl c I l n r e n; rnnnntir( t ;;ii slrtrrr/rvds di riJerinrento; a .irlsr/olfd r/i trr//t!rDlttilt0 illlil rete nnziottile; ta trtotlttlitì tstr-rrli?r tle i lnuori a pr0qrilnttni vntrali; Nt//rl 1lr1rr:-ittttt oltre nlle tuntteristiche di progetto sorto r/rscritte le rtrotiitttzitttri clrc inrttttttiturtttoltltorttttttt ln ittliz:,ttzione del termitnle in.iurtziotte tlt:llnttttnle sitttrziotrc en(r,(ticn úittrlttstrinle tltl Pntsc, ttoncltè le nntiunzioni dtiltt cttllocnziotte presceltd. Llrnt(),r() itroltre tl.scritttle princtpnli iasi di Inrorl e ln relúittn prL){rnnulrazione tenryornle. /-rr Strrirfr) L.lrlC lvlt:d Gttsferminnl lln incorpornto in ttnturictt inizittiun i tilrc progettiprlf,lsti ttalltt Zorrtt Itrtlrtstrinle tlelln Pinnn di Cioittfturo Snn Fertlirrturdo e llosnrno; i/ /rrorelttr -fcrrrrittnltfulln Sttciafr) LNG preî)edeufiun pontile tlri ttttrncco per lc ttttri tlttttltticrc tt ttorti tlel Pttrto diCioin f ttrnrt, itr rrcn tlctnnrtinle sul|e coste tlel Cornrtrrc tli Snn Fudinttndo, t:d itt ,rau Intltrstrittlc
 4. 4. ,,rrriîrr trbictto Iirnpi;r.tttt r/i rigrl.ssi/itrrzirtrtt: il pro,,4etto rltllt Sorirlr) l)ttrtlilir,r ( ìtoirt Irtut rttrr llt litt.qttt ii !trrtt r/()ir(..ì(),t() sfrtli rirtli::ati irit|1rsj1i trrslirri r/rilrt:trtitirì.sfrssrt. ( )r.,r ir 5otirlrì ( rrlrrrr{rltl)lrr) i/ti tlttt l)ropotttttti ltnttttrr rittisrt rli lttndtre lt ttti-itliir r/i t tttì{)t)rrt, itttlii,iitrtttrit"t rtdlt sdcirlri l-NG Mcrl Crts /tlrrrini il ll Itrrlit/lo rrtttlitrrlo rrrtott) 1)rrrlro,ltnt(.r rril i111liiriitrtttt, rll(-r(),q/i(,r(/o ,g/i t/cllrtttti l)tr i lunli !i ttrl ililt(t dllPrt::ttttt(ttt() ( ((Ìl,sr,,s(), (r/: ttnrt)irtt(tntintt, rti rttlttisitiric/licsli t liuello úntbin,tttlLc r/l strtrr::rt. N-.ll./Sll)ELI-, {)O,Vf,,lND^ E DEI-L,I t)F f ERT,,1 L)l C/1S Nrl /L/R/lLE /N /7l1L1.1 l/,qrls ttùtItrole, c0ttlttttcmente it:tttt tttctnn(t, ltcr Inlto ltttttrt crtlùritico, lttr ltt ttttltl(ttttrtt tliii..si/i. I)ni poz.=i tli prodrtziane il ttrctútto uiLttc trnsportùto ni luoshi di tùnsttttu) Ltct tt(:itt di .qrnruli;-rttttlttlttur, tltltr 1{risr/rrlf i o, 1tii1 (o,ttuttcnt(ttle, tttttnrntlotti. 1/ ,qrrs ttùtuttrl( r}//(r (cc(,( rutt lt(r,:/)f rr)r"1rti() ,lilrr ..ir1lr) liqttido a(,NLl iltttùtus() rtl,|()sll( nttîti tn(lù,litltr/tr l,Lttrt(ttùrr(t ut tttttttitttttrntott,, ir/Sr) i tttercnti di cottsttttttt. ll tttetntn i: itnpietnto lter ltrodttrre ener{ia tttrrrittt nellitrdttstrin, ttegli rrsi r/onltsf iti e tipili(( tt(int: rt trrs, tistnldntnento....), nLtlle criltrnli ttrnttttlattriche, ttcllittdustritt tltitttictt diI t ù s lL) r t tr tt io tt t c rt t I l I t ttoI r nzitt n e. = Ln borttà dtlln coniltustione e ln .fucilitti di nrisctllzio,te c r/o.srrggie t- tt tt l tt r i n c () It tl, t t r L t t t t(onsentLntLt, itttltrc di euitnre ln formnzione di ntonossi/() r/i [irb(tnio. RisPef fo ni t:omlnrstiltili liquitli derit,nti dilli tt)n7rrsitlrtr tlritrtit-tr r/c/ rls trntttrnlt,, i/ GN/.prcsentn il utntnggio tli tm potere cdorifico del 40"/" ltiu eleuú0, il qunle clnrytortn trn piil (onrenienteclsto per ttrctr() cttlto di eos. Crnndiflrtssi úit CNL s0rr0 rrffisi tlttl NIedio Orit,ttte, AJricn, e AsintersttIErtropn. Ln tlotrmndtt di gas nafiffale n liaello mondiale è increruerttttn nel decermio 1992 - 2002 tln2091 trtilinrdi di tnetri culli n circn 2638, il ryrnle roppreseîtttt urt incretnLltto tlel 2o./n. (Fonte.: Eni Oilrtlrtl CrlS [lglrit!70)
 5. 5. (/lllr irtrttli itttlitnttrt,/r,r/ .,;,ls ttùlutttlt tr.s/rlrl ll lrtttlt r/i tllrl,,1i1 itt 1ttt lrttl( tlr:.rtlrt ltrt/rrrrssllrri )() ttttti. i/ r rrllst/,,tr) rlttrtsi t nrldùyl,i(rà. /.rt tirltirslrl rr,(liililitrt r/i ,;rls ttittttttl( lttrtttt tttiinbitrr, rr .,lrlS .i()/t() /trt i Ii11 ,lliciurli ti ittoltrt i/ ,grrs trntrtrtlt i pr,lirilrilr tltl lttttlrt r/i ,rlrr:unbittttil,l(r lt ttritt0ri,rrri.:itlti ,li irtqtritttrttti risptlto tl ylrttlio trl/ trt,lrtrt,t. Irtfitili, lt :tinrtt r/l t rrstrlrl tttortiitle r/i,grls ttùtttrillLt nl 201() t; r/i I(ll"/,,, l,t(tti(tttl0 (ùttt( tttlttù li 1,,1v1,,,-, // /1)1ì; (str t)llr/r) l/ I)( )l.). Il !trttrro irttrlrtrrrto dtlln Llotrttttttlù rli ,,lrrs rr liitllo trtottditlt irllrì srrr/r/ islrtlltt Itt ltltttli(tttr itstrrlrr/rli (ìN1 . r/r)Ìtsi slùltrt tttt tttttttLttlo tlni I5(l tttiliùrii di tntlri cttbi (ttrtrto) rltl )tlt)) rri l(,.5 l,-!ttttlinrLii rt,l lt)l(),ùtntttttt,,/1,11r/li.spttnLltIrttil .lo"t,-32/;. Itri rlttrtnttt ti,ttttLUdù lltilitt, ti ,,;rts ìtúlurnl( t lttttittt /rtttfttlttr.;tlitrl Sl,qt/lfitttlitttttttttltirlStrr Srrt/rl il .qns ttttlttrttlt, Llinlin r i/ lir:rr |rlrsrrrilrrltrù l,tt ìjll untt,/l ,qrls ttttlttrrtle ((),rsr/,,rrlf() ùilnuillnt(,tÍt Llrtltt) . :i)tr!ttirt, /(r.qilr {l:irir. , rl r rr//r/rt tttto rlti tilttttltt ltttùltlt (()lt l/,rltr{l(tt 1tpl;11:1t1h r/l clcst-llrl. (]rrrsfrr úitt,itttt, irt tttt lt(tLst d0T( prútttlt lt tliptttduzn îrs() lolio ttnttltttslibile Lottte fottt(sr,q,r//icr?fiî,tt tltllttrtissirrri itttlrtitrtutti (trel risltttto rltl Protrttollo tli Kloto) prodttcrrtdo itt rTttts/rrt r t tt tl o u t t tt si ;4 t t i ii c rt t it)/r c( )rui rr,si( ),/( rtl e/is II il t u t il (. [.lttilia |rtt registrttlrr rnl .o,tsrnrto di gris 1r111i tr tirco 50,3 trtilintdi di trrctri urbi ttel 2()04, cott!ilttl (lcs( itn tli titctt il .1.,S,1í, risptttto nl 2003. [ùle nttitttttttt è itrùrcilttllttttttte dopttto rli iltrrttioricctnsunti nel stttore tcrmotletttit^o (+3.9l/,,),i/trte.si è ieri.iictto lttrtrntn in esercizio di nlutne cetttrali a cicll cotrtbinnto, nlttcllé di rrn.forte( 0 t t s t t t r r () t t (t I se t t0 r t i nd u s t ri n I e 0 3.4/n ). Il bilnntio dellenersitt protlottn in Itnlin ncl 2004 si suddittide in eLts trntutnle 33.31,, petrolioI 5"/,,, sol i tl i 3.7 l/,,, r i m t oit nb il i, ener q io clet tr ictt. Ntl 2001, lir tltttrrntrtilt r/i {rrs irt Itnlin a stntn sotltlisfnttn per il 31% (t:itcrt 67,3 rnilinrdi dint(iri cttbi) ln itrtlttt1f 177ir:iri r/i ,gris pr0Teilieilti dtll,llqerin, dnlln Ilrrssirr, c dtllOlnrtdil, nttntre il 5
 6. 6. Itq/rlllt, !li1, (tirtt I.l ttttlitrdi tli tttttri ttr/ri) rrt.sStlrlrtfr) i pr1t,l11-irrtt( ittltttttl. .Sl s/irltrl tlttlilt,/{,{/lr tirtttr ittlctltrt :trnr/tlrt littrt ,t i tttilitttrli ,li ttttltt tttlti ttt! }l)l() lttrrlttttrlo Iltttlitt rt rliltrtttlttr irt:,trutitttt lltrl,{.,lirur rlilltyyroi,ii(itrllrtllttttlo li,{rl.s r/rll c.i/t/t). Itttlttt,lr, ":trr/r/islrr,( i (()r,srlrl r/i .qrls lrtri,lsli rtl lt)1.; l(ittrt It)l ,,,,1i,rr,li tli rnttri r ltlt) r,!r,i ltttttittttli li Ctil |ro|rrs/i. (]rrr.slrl tt lt tottclttsitutrr/rilrr slttr/irr "l.tt Lltttttttttr/rl r/i,qrt.s ttùttttrtl( | il./51{irrrl Iltlin: lr0sltllii,t nl l0l0 ( ùl 1015", yrnlisltosto rlnll,1.s.srt1111;i,.,,tt Ilttlitttrt /:trrlolnisli i,llltrtr,,qitt (.ll.í:) |11Srnfrlfrr ,ul rlLtrile, lr)()-1. Putir, lt rlotrttutdrt r/i,qrls ttitur(tl( itt Ilnlin ttti,rirrs:i/t,i i() tnni, Il{.r,lfrt lurtsPttliittr/i tltstiIù ,ttltttittrl sirl lisl,(/to t tltttlltr/t,q/i iltti ptttsit ittrtltri,.i,l ,li/rl ,lottttttttli (()/,llrlrs.sit)rt rii rltLt{irt itt ltttlit. (. ) Lt t tttnttttr.sllt/rt ritl grls ttnturnle, r-rr.sllf triful ptitttipnltttttttt tln nt(ltt,to e Lln itlrot-irbnti1t11.,qittto I,(r in4ìi(.qLr sitl r/trrllrs tiro cltc ittdustrinb. /.rtS.strutrr di lt6lyyi c di yttodotti tottttrtrtrli -ollo rutiftttrrttrttrr//rl;,1155ibilitù tli ncctttùt(t.tttttturrbi sLttsibiltil(nte itrieriori n .Ltnri lttLttttitri di tnlore ù tluella prodttttn tlt (ilrb0trc, rr/itrto tr tb u st ib il c ft-c. ). It prtii",ittrri ritttitnte dni dnti pubblictrti ltrllLlrtiortc Prtroli.irrn ttln Wotttl Mntket:ie/rtstirlntr tit(nerc tlte ln crtstifrt tltl stltore l,r()sr.tr/i,lì ,r(i prossinti cùtqtte ntttti nd rtn rittlt0 di tircn ill)/r rllllttl0. Il ns nnttttttle 0it?ile distriLtttito sul territoritt ttttzittrrttle dn tttrtt rate ili.grTsdoffi c0t1 stilullpo tlit ircn 30.0()0 km nlimantnti preunlenternente dni collegnnrcnti intertutziorlnli con lOlnndn, /rr Rrrssirlttl l,llcerin, in tninlre misttrn dai pozzi di prodrcilne nrtzilttnli (circn I3 trtilittrdi tli rrrctri tttlti tnl2004) td irt pnrte ttrinitlta tlnlltttico intpirutto itnlintrtt Lli ricezione del CNL, sittttrto n Pnnignqlin, cheIrn ttntt cnTtncità inússinttt di rignssi.ftcnziotte tli 3,5 nrilinrdi metri uilti lnttntri. Ltt bttntti delln cotnbustilne e In Jncilità di rtti-ccelnzione c r/osn.ggio con lnrin conil)rffentec(titsent0tr0, itroltre di ettitnre ln formnzione di nrcnossir/o r/i cnrhlnil.
 7. 7. ltr ldi trttttttrislirlt It ritltirs/rt tli rtttlttto irt,ttttltilo nttt,tiiillr (/,r).(,r:.it,ttnttnlr,ttttttttltttlrt ttt"<lt,ttlttt l,/i5rltr/r, rlr/ rSrllllrir) itt Ilttlitt, rltti.1tt,l tttilitrdi tli ntr,lri tttbi rtt,l /()(ltr rl tllrr/,(l,l rrtiltrtr,li rrtl ll)f )l) irt/rrIt tltr rtltprtstttltt il .12:1, cittn tltl (()ilst/,t,() ilrtÌir.Jtttlr t drll|/tssii,0 rii: iirl,,{irl. I rlttrtttlttrtttit rli ,,4rls rttlrrl rilotlrlli srlrrr |otttili irt 1,py1, litttitttt irt ltroitt-irtttt rli ,,4irtt utttnli /rt lrtrtistrritt Llrlliutil(ntù rltllt titltitstn di r{rl.s ( lttttttdtt rtrltlt) r/rt.c(,,î,/(,t//t ltiloti ttiliti . Itliitttllù tli rtttlr::,u( t:uoi.ittr/it,îrt,lrr,lt ti inttrtt,i:,i(),tùli uii llt(t; lls/rlrt:rt tii tttolti Lltt y171"illl |tr5s1s.11 ,li i11,,4utli,s(1),/rr/i,qrls, lloll rrri/rtrrli/i (-(),, ,((rt.sr/()lf i; il t ollt,,lrtttttttlo ttÍlrtriuo nt(tùttotlollo si,trrtstll/rz îtirtIolil,tte c sllrift,qicrutrt:tttL, "dtbrtlt,"; ll(( (s,lirt tlt tirtt(tttt ttttlotlolo,qir r/i Irnsltorto r/rc rrltsrr,tiltto di strIg11.r1,, i ,,itttttli strttilttt.rtli,itltrtttitttt i tlttl I rtulto,l(),(rls Irrl,îrlsr/tr/fo. l/rtlidn /ls1r1r5l17 rrl/rr.slqtn:ttli ctri s0prn lc offrtt il lrnsrttttttt di (;N1. ltr irst,(ltllir rt ttt t t tt is I i r I tt . rl ,,1rr.s rrrrl utrilr !iLlutlttlo ::i Itt(::tttti ((ttnr un liqtticlo Ltllt tttrtltcttttrtt di ttil C , ttttsiotrc tli Ittlt1tv1 tli t itt-rt I .lrnr t lrrsrr slrcril-it:o 1t11yi rt (irr:n .1,50 kclntt, trnspttrtnbile stttzrt,q/.()s.si lroblt,ttti rrei sttbttttr rilrrtt,lliri di trttltutit,t( ttlllrositùtt,t:n!( nttr==nt(:; i/ prrrtr.s.s0 di ricottitt.si(),t( f liquido rl ,qrts rri)?,ir,te par sL.ntljlic( sttntntittisttrt7i()tt( di t-nlort, t ttttt1t1111111v11 tttttlti(ttt(, sti/tll lttrrssifiì di re,.r.itttti chinicltt, t) ttltyly1,t:t.hittttre trrL,cciltriLlt( mttrllicttt{ drrratrte ltt trrts.iorurnzione ili,olttnrc di urt nt(?tro ilúo tli GNL ori3irrttl)en st,irlrrlo tnetri crrlti rii.Jrrs, gitrsti.fictttrdo in tttl ntttLlo trns.ierimenti del Iit.luido srt riltTtturlitlisttutzt,; i ttrsfi tli oritine r/t,/rrrs, che è dislroniltile in crilntli rTtrttntitti itt lttt:ttlità tt0n in {r.rlrltr tli s.intttnrc /rr lisorsrl e il()tt collegttbili truúte gttstlotti, sonl nt()ltll;nssi, colrsefitt,trdo ltertnttto tli ttttuttt:ttere il prizztt iitrttlc del ptrodotto cotnPetifirt0 trotrostnnte irileunnti itn,estimertfi ncccssar.i 1tt,r I i t7 t r t:.fnz io n e, t r n s pt o r t tt e r i u ttss iJi c ttzio n e tl c I co niln r st ib ite ; tlnl ptLnto tli tisttt tlelltt siurrezzn e dellttntbiente il GNL ltresenta cnratteristiclrc imttret,oli irt tltttlttto n)n ù lossictl c sosgeffo (td uÌttt rnpidtt eunplrttzi()ne 0 tentllt,rntttr0 ùyil)it,ytt rlrr-r,ssiolr, tftttosiarictt, itott lntrltt /tttrgtr nl inquinntntnt() itt cttso Lli nccitlentnle ptrdite in trttrt,. Et,itlt,rrti
 8. 8. ii liqttt|n-t(),1{/)()il) /tr/ |1;1s1,/i rrriqiltr, rl/ llrts;rtrtfut iirl tlttî(. Il /lll5l(Ìllr),i,i tìN/- ,1iii;11s 1ts1 l()l) /)f)l) tttltttbi) (._)rrts/ttl!itttt s{)r,() i,,rltrr,trl:irrlti rl {i{)frf,l() -trilir r.rrrilr}, rlr/ rrq.,;1, |11rfr1il,tlttttttlt i 1ri 1l ;:rrllslit.ùti trttitrttttili irt r,.strri:irt (i7utlilll r.t).slt) atttlt( llpyltirt i i.|tl/rr rt rlttrllù tli ptltolitrt ,,,,,,,,,!rttltl tl i tttt t t: iottt l. Lrt trut /t/rtrrir lt qttdiil tìN/, rtitttt: !tiltttlfo.sonrt riuoltt itt Tttrlitolttr( ùlltt f)t(îrr,t:l(),,t ittttttrli t(tntttt ill ril.crr rli t,ttttntttrlù nott llslrltltrt rt/ Sttrr/tr ilttO C]tt {r{lrl, rl ( l/( rl 1(l() , , 1,rt, /t,,i,q,lrr tltll,ttirt,lislttr,ltttdosi pLt1il,t!o ripidn,ttLrttt tttllil,ttlti(,tlc. Itr tili rr?,{rtrni 1u 5pil11p1to r/ci si.sft:rrti di trnsprtrlo tlir{rrs rrrrlll1tlt liqtt(trtlo, tltt: ttltrrtltttrttlttrlill:=alori ptr tl.ft:ttttir( l0 Srrlllrir itttL,ttttzi()nnle i(l conrbtrstilrilt. ll -,irtpportt,, rlr/ r.sr/il1ritr, .si tfiitln /r ril,{sl() .cisfu,,/rt yr Iitttltotltt:iùil( rltlln lolrtlilrì ,/,/ ,.,isi r t I t,l r n : io tt t t tt I t ltt r t I tIi ( t lt l, t 07tu i { i 0 t t tttt t tt I I to. ()birttii,o ir()rr sr((),/(lnritt delln sctltn di Llispttrrtr/i slgrrili(ntitti tt1tprov7t1q1ùnttltrtnti lrttrtttlc(1N1. t) tlttdlo di ditvrsificilre le Íbnti tli ptrouenierEotl(1,{rrs c r/i c0ntcntnt( il prc:o di ttLtluisto. /rr crursir/rrù-i()tr( di qunttto drtto e del .flttto clte il sisfelllrr ttttzittttnlr, I,tr le sttt dittttttsiolri rrrrsrrsfifrrilrilitù tlourti (0tttiltc su (lLunti grrlr/i r/i sirrrrr::tt ttttntitrttitti di tltltyltitpiqi0n0mcntodtlltstertt, si titittttt: itrtlisyensnltile il ricorso tt itttporttrzittne ii C,-NL lrr,parnrt?tttre nl Pnese tliI< I E P I LO GO P RO C E DLIR E ALff O RIZZAT M E Ltt 1tt1tsg1171rtt tli riftritnento per litrstnlltt:ione di rignssilicntlri r/i r,rls nnttttttle liqtido ùirrdicntn ttellttrt. I tltlltt Lt.gge 34()12000, clrc in un lttictt di sentpli.ficnziture delle ptrocedtnetutttttittistrrttit,t, lrtt dtlitrttttt un iter tttttttrizzntii,o cltr: si cttncltttltr(),t utt ttnic0 Dctrettt
 9. 9. ,lrr/rli::rrrilrr rilrrstirrtO tlitl ,f,l/), r/j rrrltrtllrt r-rrl, i/ ,tl,lfT, r/ittltsrt (ott lù /{r.4irrltC (ttt/rlr:rr/,r,,lrl.ilttriltr rr, lrt lttotrdttttt ticltititlrt rtin=iottt ii tnrtt "Slrrr/io ii Irttptllo .ttrbitttltlt" prtliltrr>/r) rrr:,;r<l rir//rl / r,{(r, rr ì l) rl,/ S /rrq/irr I9,9ti, r/i rll " /)lrr,,qtllrt lrtlitttittrtrt" t tli tttt "1(rrylrrrr /1r,ry1ilitúilt li pt(t(r(ltttd /1,, ii(i (r),,tI,,1st lt optre ((),rrt(.ìs(. l.iltr ùtrtort::ùtn () f ,,1îrr(/r ri lt (-tlt/iltlttt r/ri Srtirt:i, lt pv1111t1 /lrcr-irrttlrl ltrr lt;trrttrdirrss(rîrr:l()iri r/r.q/i I--.ttti cottt,tttuti ( IttP1tv117,17-iotttù tttLttù r/t/ lrt1r,q11111. Il ,ltcttttt .trlori::ntiltr c rllrt.stinto dtl,1,^1I] dittttstt (ott ln /lr,qirrltt, ii tttntttltt tùtt tl.1, i"l, (tttro l)0.,q,,1. r/rii lrl tlttn ddln.strr)rlrlrl Cortie rctntr r/ei 5tri,i:i. ll Dt,cttttt .,ttlori=:aliiu cì rilrlscisllT ,,qrilzittl t,ottt.fin,rttL71(tlp r/r//rt lrrlq.gior(ur:i dt,,4li [.ttli ii,nrlrnrrr rtlyll;,11r ti fitti r/r//rl (,ortt(..ìsi(,,rd [)erttttrride i]rtrittittttt [ Nrt,-,r,,, ,, ,,,i ,rili., ! tt,ti i. ii, ;-1,i,i it,,irt r r/.ilrt Nrrar,qrl:l()tt(. /tdotro l,.P. di Cioirtlnuro cotne re.ltrtttt( di lttli mttoriz=ilrioni rtelltntltito dti |otttir(Ì,tc(.ssi dtil l4ittisttro d(if rnspttrti t: delln Nrltiqrlziolrd lltr,{gc 1.9 ttrunrtio 19!,[ 11 t4]. Ilftnnintlc rì.so,qreff tt nlln npplicnzilrrc ùlln /.c.q.qc n..J31/99 (orr lfl prÌpnrnziont, tli tttt"lldLtltorto r/i Sirrlc:=t Prelinrinúre" dn prtsentilre il Prtsidctttt r/cl CfR - Cttntitnto ltrnittr/Ìrtirutrt/e dtllnCriltrltritt, t1rc si esprinte emettend0 il "Nulln Ostrr r/i Ftttibilitù". ,4 segrrif o tltl rilnsrior/t/ Nrr//rr-()sfrr r/i Fnttibilità(e dopto il Decrettt,4tttttrizzntizttt dcl NIAP) il Proltttttt,nte trnsnt(ttte nlt./R i/ RLtpporto L)tlitritit,o di Siutrezza relntirtt nl progetto l,rntic0lit(gSirrlo. 1i CTR $ùtnùtilt() illlttltltgvtll Defirtit ii,o rli Sicttrezza, esprùne il ptnrcre tecnico rr)r,c/lsiî() L,,ttrLì (.luítttrtt tnesi dnlrictirinrento del Rnpporttt (Art.21 leuge 334199).C,ARATTERI STT CH E G ENERA L I DELL IMP I ANT OLOC ALI ZZAZIO N E D ELL I MP IANT O
 10. 10. lrt ln rirrlit,irlttt;iottt itl:ilo irltllro tllt ittslnllrlrir)rrrii trtt ltrtttirrrrlc (iNL i(llt lnlur:ittlilrt,lr/ir St,,1ltt ttl t ltrirtcirlrlli,rrrrrr,(rtlitt . ,Vrr ri.ri/rt rnrrt rt lÙtù rli liltrt ittittrlritlt ((),iltr55r1 ùd tttt ,qlrtrlr/c ,; 11)f /1) r tlilittli ilrtil rttl rtt itltltltll(ttlrt rl,ql it rr/rl, rl rilri /rlliirl; i (rssrl)r/i lil rii ,t,,;rirt/r t r)//r.(rlrrrrr lo tlln r(l( tlri ntrtntto(l0ltr nn:ionnli; (rtttt!i:ttttti nttltottttuittt tltllo s,prrtitirr Ii[rlutl ,/rtir ,t(tttt tt(ili:ttltù loltly17 tI tntttt,, lllt tlt tttil:tillirl 1,t r rtslttr:itrttt: ( l,srlrl:rtt r/i rtr/r,gtrrtht ltttttlilt tli rtlttrttttt (,.rrt,l( (); tì,V/. (rrtrr.r/ .l/lit rr (ìolfol; Vitirrttrt:,rt tii tut;<tttnl( Potlo indu.sfrirtlr ltrti..(n,i:i r/i /rr,qisfirrl llttt,.sSrlri ptr Inltii,itù itl it ttttiir l(: Irttlolto sorirrrt o,trt,ttittt rilttrùntt 1t1f il (.otnprrttsor-irr irr ,/,, ((),rf(.slo di rispetto ddle ttotnt,ltiî,t rttttbitttlttli t tli ::it tttrtttt, :,t !t til:tttttii:t Ittt]( ut (.c//,,,() t ttsttlttto ltuttaolùrrtr(tttL riSI,ùil{lÙtlL ili r-(qttisitl .(}l,.rt !tltrrtnlill si/o trltitttto nei Contutti ii Gioinlùtttrt (l,r,r lr,ùl,ctL,tt ntu() r,Srur Ftrditrtttultt ,tdl,.t-.ttttttl,o((ùlttttt l)o,tuil(, tli fronfu il pttrttt t: irt zorttt dunmtiilc c di tornpetenzn tI.P. (per le oppyl 11ttlttl(). (]ioinl-ttrttt si tr0uil.stt//rr co.slrl occitlttttnltdclln Cdnbrit, a.ffnccittltt sttl Mtttlittt,tttt, lttttttrlislnntt tlnllo strtlto r/i Àfessina e dtllAer0p()rtL) di LtunezittTcrme. Ltt ltosizitJlrc geos,.fjcn tlel strgItttttt, tlrtltt Pltttr! ltttclrc ttre di nn1ti{nziole dnlltt rott0 Suez-Cibilterrn o NIm.e r/c/ Nor.ri-Cibiltut.tt,c(),,s(,rf( nllc rtttti di dtt,itrt: dnlh rotta ltrinci1tnle 1tt!tsctlnre il Ptttttt. Ittoltre è tln tnetterc itr risttltolrquidisttrt.ú ttt1 i ptotti tlel Nord Etuopn, rrrgrilrntiDili t,itt terrn(corridoio Atlrintic() efirratico) e iIttttti ,lfricnti. II ptsvss di Cioin Ttlut0 lm nuuto una srolti.fttndnmentttle con il protocollo tlintesu del lg93c()tl il qtmle.fu ctutctlrdùtfl ln rettlizzttzione tli ttn grnntle "Contninerfcrninnl". L)ltrtt trl fertninnl Contniner, I;IS[ (orn ilSlREC) ln prouueduto alln rnlizznzione tliItìItttttpitt,lrttt Irrdrtstridtdi Srtiluptptt ùLlincente il p1ty711. rtfitalnrertte il pttrto, dttp6 lrtscesrt r/ec/i IO
 11. 11. ttltltri tytli t,/rr,.iirllr) ltllt rotttlty!1111,1 rr,qir)rrrllr ù r!ttrllù ,ltll,ttlorilt Irtr-ltrttlr rltl lrtrlrt ,lit,!ttitt!rttt/ r). l:lilt/l1t({),tl)1/(. ltr/rrq/irr /()(),tl (lttltlrottlttitotlll s/r.rr, itrttttltili rl irttirtl/,t/r,,11t{ 1,,) l ( {)it .l( t,.sittr I) r1. ,/t/ I rl,grrslt l()()S ::rllr) ;lilti itt(lia,irlttnli i litniti i/r//rl (in rrcr lf:fr}llr!, t rilrttitilt,i,// l).r, 1r--Lllt..1Ì1.:-l-tlC/ / f. /)Iì lNt /P, IL1 l r f- l. l[ /{. I /N, t / l- ll t,ttrtitttlt((),,.s(,tii,rì /tr -srrt,itr) t,/illlllis.siort( ttdlil trtt rli tlistribtt:ittnttti:i(tttttlt litto rttl tttt;rr,rsqilttr ,li Il trttlianli r/i Nlltlttttto( /l li(-,l). Lirtlntt lrslrr//rr:irl tt itt ttrrn f(rnttt 0c(uptt, rr)rl /r .sllr rl,1t di risptllo, tttttl sttlt(tlir i tli , irr ,t Itl,11,,,i I)t,t ltllrtttttt drll( nt(lil,titttt proi,tttitttli tlni l,tntittnli di c-rllicr) r/tl (,N1. itttrt trlilizitlo trrttr,rtlilrtltrrtli==trrtin=ottiltttt!istattlcilyortoiiCioitt liir0,ttttùrddtllnitnbotttrlttrttpotlrrtlt. /)rrrt)rrstntirt, lortntSgio delle t,:rttilni(r(, ill rtttrl.sptrtulertztt di út,ytnti iondttli, tr)lr I r/r)ilti i,jlrl,(li,rr,/i sicrlr::rl, cì slrllrl Irttitistn In rtdi:ztt=iotrc ii utttt LtiltttdÍitrnta di úlltrttttt t:t-rlit). Iúlt pipl!11fónrtt rtllsrrrfilrì Itttttdcto, stt rttt ltttrt di rttttrtnittc rli !rrts1tpvlp r/r/ t ìN/ rttsl,(ttù ,lti trittti di sictrre=zn e di contr()ll() ddla optttttzittrri sr(oltrl() i pirt ttrotltnti slùtrittrtlitt t trtr n=ior tnl i. Lt,tttt,ttlttitrt, itt fnse di scnrico, sornnno co//rqrrfc nlle tubnzioui di trnsftrirntnttt drl ltrttdtttto tItrrt, tttttîr(,,s() l/d brncci tli scnrico dn l6 pollici (tttro di riserun) in crildo di consetttitLrnttt p0rltttttr/i GNI- trnmite p()rnl,e di bttrdo tlellordine di 10.000114.000 ntcloril. Lltr qtrinttt brnccirt do 24 pollitirrurì cr)//t,înto illt nttlle pt:r consetttire il ricircolo dti i,ttltori r/e/ CNL ú scrbnttti della tttetnrtitttrt ycr((),r,l7r,rsrr,.t il i,olttme del Iiquido scnricnto ed equililtrrtrt il sistemn. 1l CNI- srtrà trns.fetito ni serbatli tli processo, sistemnti n terrn in:ona rctr0p0rttttúe, trnnritcirrr: tttltn;i()ni tn(:tillliclte dn 32 pollici, lpportunntnerúe coibctrtttte. Nel ltercorstt reltttizto nl trntto tt tna,e sul ptttrtile, le tubnzioni dn 32" r/e/ GN/, e ln f ttbttzittnetln Ib ltcr i (tttL,Ltri di ricircttlo, soranno ndegutttnntettfe slstenute e guidnte dn sttprltttrti scorrei,oli clrcl( .(rnsr,ltf irlntttt Ie diltfnzioni terniche senzn prlToclrtrc scnuolcnnrcnti tt ittcntnstntncttti. ,l finc diitttlitttttttr! Ie tttn/i;ittni tli sollecitnzione del rnttteriitle tostittrente ln tttbtzitltre n r0loti LL)nrpiltibili il
 12. 12. i!tlrrl:trtnt ,irllrt rtss{}ll,iltt tltt rlrl,,;rrrtl/ rr)llltrlt,rl/rtri ttttltllicl .l11r.,;rllit i. Nr 1 /rrtllo itt ctti il prt111i1r sl i,l,r(slrl ù Ittttt t lrlf iri.sf1l /irltlrott o itt tttttt "l,iltt ,ttttl ittlnrttlt ir;lntrtlù rtl trtttttttittttttlo tldl,lttb,t:iotti tli /lrts/trlftr,/r/ (ìN/-. Ittltùllrlrlntrttlt,t .:rttttnntt lt,l t I I in t p itr rt /o r /i.s f rttt ft tiirrt .ì.5( )l) t rtt I t i. l.tt n0ttùrh /rrl!/rt::n tl,llt "ltiltt -tt,rul i /rtrtlrl rll/rl ,rrrlssilt ii ritilùr( il trttttsilo.so/lrr r/, rrlr.crIrlr tll()ptrtttLll :fuS.sr) ,li nùtt rlitrr.t ittttrtintt:L tlttrùttle i lrttttri ,li t tnli::tt-irtttL { u tol,utt rli risdiln Jtlltltrltn:iorri lt rirrrrlttrrr/.{(tttiri Itrrii,tt dti protlolti tttllt rrlnliutttttt tlilirrpirirr. l.tnt{tr il trrcciulo dtlle tttbn=irrlli srtltrr 1,,(?,i.slr s:rtrcinli ((),rrlt(r,.crlf(tri nttltlliti t-lirrttlrici rrr:lllt)ttttll(. l/ .t.r/r;ltrt rlct .ttl,tlol -srt,ri rrr..;lrl ttitb t!t Llilùltt0 str.1rrlltrr ,lt t itcrt L;0 (ll)() ttt( ( itts( uilo. I.o1terttziortr,,ll f i.lrrssifictrziorrt r/c/ CN/., ripr.so dti strbntoi .fhori ltrrn nllo sttttt liqttitlo, tlsctttttbintoti di cnlttra (i,nporizztttttri) úi qttnli il L,-N1. r,icnc ittttitttrt dtt Ttotnpe s(),rr,,r(,,sr, itttenrc tisrrlrrlfoi c -qtr(:(r,ssilre pltttl,t, di spittltt. Il trtlott/rPt.rss/t,i() itictte.forttit0 dn nctTttrt di tttir( slltrtz=iltil tllt,slertttt dti litsci tttbit:ri deiittlttttizzrttttri. Lttct:.tttt, dttLrtt nrer tedttto ltilrft del cillore c0túettutt) (Lorrispotrierrte ttd rutrtlrlrrlssrllltcltttt ddln Prttprin ttttt1t1,y1f111n tli nltutti tlrrr/i) uietrc rinuinttt itt tttnrt st,nzrt itttt.sl/l,ilo(.ln tttHttenerna Ic c0rrtttcristiche ttltbontlnntemettte illitrterntt dei Iimitidi /t51gc. /i rrls, ittizitthnerttrIiq ttid o, c nntb i n fns e ùss() rl, e n d o cnlore tlall nc t7 t t tt d i n t n re. Par riserttn nl sistcnm nd ttctlua di mnrt sono Lrreuisti t.tttltorizzltyri tt .fimrtrrtrt s()nttttcrsl tlL,iqttnli il GlVL,trercorre.fnsci di tulti nrctnllici ittnttersi in i,nsclte contenetúi nctlurt tlolct, ttttttttenute otett4serttttttil clsttttttc r/ni,qrts di cttniltustione dibrrtcittttri nlhnentnti tltt ttrttt pi(c0ln L,ttttt, r/c//0 sfr,ssrr{r1.{ ,l/7f |l,.rt It €ittlPtrtùt0. t2
 13. 13. Irt lùtlilltt,/,/,rlrls tllttstiln lti i,ttltoti:ttlori ( pnri rt titttt |..t()(llll)() Nrrtri/t Lrtttlntt tli ttttttt .rlirì l,lr/((tili tltl rll,f)()ii/rl l,lt.rrl itl ildiùtrll],tI il yg1111lr rrrllil rttltltttlil itl tttrtt, rl !rntlttrttlttttl1,1 tti;lil ri r /l /ì( I tt r/i t i l r ,l l) /llt.icrt ,l t olltllrttt tll rir//r,,qrlttlrrtltr, rt/ rls/rttttl rli tnrttlttùtlollt ttrt:iottrtll t/ ,,;rts (titttl lt sr,irrtrr/ii tttit t I t t ts I i t I tt. lttrt nt il r irit I .;i00.()0() N rrrr/lt 1)lrssirltr t itta 7 lr11y I t1ttlt11111 111 t ltrt () t l() (l I trdit t,/t I ,i,l,lrr nt in0r( tli I ). l:r{) Krrr//Srrrr. r 1ilf 1 //I it. Lil t !,1tu.1,,, s I c Lt R t- I 1". l.tt t itttttt(t.s-i()t,P i n .qrts r/r/ tlNL , tlt 1lrrrrssrr, tttl t 0ntltltssrr, r/i (slt(yttt sttttplicitàtI tttttt( ( t,rlilttitrt 11! pvp1tv10 tuttbiutt.id utttt ltnrp1vsl111n di potlti trtdi itrfi,tittrc. L)ttrttntc losttttttbi0 ltttrti(tt lttrTtttt ttdt ttlore rri CINL s(,r:r? (,ttrirne in cottttttto, itt rltrttttto irrttrntn sulln;ttlttttiLie tslttrttt diserpttttirrtrttttnlliclrc ltcrcorse nl Ioro intertro dnl prodotto dt tnssi.ficnre. ()li rc1ttlti tlrt tctrtr( itt trur.slr/cri7i(nIc tti.fitú delln situr(::rt s(),,(), ltittllttsttt, tt;4úi allnltttt-licolttrt s().sfrl,r-rl lr,()(tssrrfrl td nllc sut ctuiltttristicltt cltitrtico- iisicltt. ,l/ CNL nisc, ditlll liqutirtziorttJ lttlt solo rn.ffredtlturtenttt di utul tnisctln r/i rns di ctnnposiziones11 i s1t1111t1t1ttn tt pr i 111-ilrtlt t, il ntttnno. Alli tttttlttrnturrt tli -l6l C i/ GNL si :ttresenttt Lotrte ltn liquido incttlore, tton nggressillo,lbrttntenttuttlntile, Lltl ttttsiL)tte di i,ttpote pttri n (luallft ntnttts.iarit-tt. II peso speci/icl tlel Iirluido è tlicitct 4.50() K{lntcrrlto, trtetttre il pteso q,ecificl del gns è ptnri ncirca0,75 KglSntc. I-e ttrrntteristiclrc di ct.ti soprtt cd in pnrticolnre Icstrentil rlhttilità e In lrnssissirrrri tenrlternfirn,tlln qttde i/ GNL Llaite essere nttlttteilnto lter rimnnere stnbile nlln ptrcssittne nttnttsieritn deterntinttno,lttt :l,ilrnntire bttorri tn(trtitti di sicttrtzztt, uttn strit di reqrtisiti ltt:ti nrnter.inli di L-otttetthtttrtto c per t3
 14. 14. ,{/i trl.(rlll ii rrtttttoi,trr tr/i l,r-(r(rss() lnli tln rttultrli,,qirr fur rrrltr/i:trrl,t rli ttttrtnttl( oItttliiiltt.rrll:litrlll /.rs111yi111- t ii rno!ti ùntri tlir.qrtti:ir.r tli irttpittttli rli liqtttfit:irrrtr r r/i I l,irtssilir rl: iùttt, l(rillltrt,tttt1t111111i llr rrrltr/i:/trlrr r/i si utt::tl. , lal littt:.{(),r() i/rlft tlliltttrttr ( ()tts///lrl:i(ttti tltlle bttntltt tltlittùtti itl ntotttlo. Ptt rlttttttttt rl,qrrrllr/rt /rt lttl.irtr/trsifrì ,/r,,q/i itttpirtttti ill rrlso di itttidnttr, ri r/r?c riltuúra tln ltittltilp111,,1,1tirr tttrtoslrrn. Ntllt tlilfttsirttrt,itt rllirr csisft Pttnllro utt ttntpo rlj ilri.scr,/rl:itme (5 - I5tli litrtitttttt tltrttitl. Itr tnk ttrotiî,tt !tttt:ttzitttte itt Jnse di prpqg71,7 è t,oltn ùd ú,itire fitoritrscite tlit rtit rilttn-i{)il({),(ìi/i ir1r.s.s11r1/1,i ls(lr{cru:/t r/i tiirrsti. Itr pttrtittlrtt( lt(r tlttttttl() riqtttrdn ltt pro,tettt:iotre sioì lrosftr YilrtiLolttrc impgqll() td mltttttt!t nti.:liori f r(,t()/0,qi(, (()n()s(i r/lc, ltts!nildù spt,cifiLtt iltten=iona ni stctttttti ptttttti: - ltt disposiziorre delle ùlipilrilcltiiture è stntn sceltn itt ntttniern tnle dtt ottettere rttr ordinnto.fltrsstt lei prodotti ei,ituniltt clrc si detarrninrcstft rltt€ LLtn,gestio.rtnte o difficilnrente rrl,q,qirr,t.qiltili dn ntei:i tli pronto irttercttrttt; - la,ttrrggior pnrtc dclle 0pparecclúature e tlegli orgnni di mnnottrn tli proctsso.o/rf{.,rrente GNL o qrt-s à sfrtlrt sistttlt0ttt nllnperto ttut cln le opportutrc schcnnnture (o prltezi()tli di rn.ffretldlunetrto 0 re lo dncqul, etc.) rigunt"do nlln rndinzione termicn clnseguentc og/i incidarrti ipotizzttltili; - le ten4terntur(t e Ie pressiltli di progetto delle ttiltnzioni e delle nppnrecclúntttre stttro state scelte cttrr i dottttti mttrgini rispetto tt tutte Ie condizioni zrerificnbili, nornrnli o nn0ntnle; - i pret,isto che ln .fTtssiltilità delle tultnzioni, necessiltitt ller nrnntenere Ie sollet:itttziotti dcl ntnterinle entro i unlori ntnmissilrili, sia ottenuta ntedinnte ndegunti cltnpensntori criogenici nott ricnrrendo n tiutrti di espansione uiogenici se non in condizioni di nssoltrtn trccessità. I srtlsporti tltlle ttúnzittni ne L0nsentirnnno i moaintenti tlouttti trlle pnrinzioni di tctr4terntttr(t stt12il i4
 15. 15. /,,{rr(r( rlr( ttttttntill. úiitÚri l-rsishrt/i rtl tttoltittt(nlo r crillrl tltltttttittttt( ltùnli ltnuiti lttt I ttl,rt: trtttr r sl t tt II tt trt r/i :l/p|tUlr); i tttttlrtinli lc lttbt:iotti t lt tltptttttcltitttttt ;tutttIItù rrrlr.,lrrrr/i rtllt p11 yt11l111tlùt i trtttrli- iottt rlt r.rrr r i*ir rtrttutrrlilt itt Iitttrt toil ltt ttornttlliî|tt rtlttliirt til N I /rt) t;- ir,.1irr rt:irttti irt litttrt srlrt,llt() dtl tipto Srt/r/rtlrr titltrttttdo ,tl tttirtirttrt lltri ts|111s11/tilr lt tlttt,:t;- r)i(, (ùilutiltlut, lrnstil/i It llnt,qe, /tl irl/art/r tli tttrttttttttl I l( ,ri/irr/rt r/i ..ittttrììrl rrllrililtr) ntùtttù!( itt tttodo tli ntittittti.--ilre i pteritoli i,t ( rts() tli y11,1i1,r, tt)t, ùrirt,tit,ttttto ttlt tltt Ititrtttttlt,.;rlfur rii,{rl.s lr()l l,()s..ìrl illlttrSsrllr ttl,l,ttr((altinltttt iit ittt; l,rr rirtnrr:;ltrttttlirrtttttit 1trrdilt r/i (lNL rlt n1t1tt11v;clritttrrt ù lttttlt./r,,(()/rl,i rltllc !ttbt=iorri,lt rtrr/r/rl/rrt)rlr.:rllruttto tlùlùt( tli tottlittttnt(ntt) l0td( trrl, lltîirr in arlsr/tr rli rttctolttt tlottttt tlt t i t,t! rr:ior tt tl t ll n ptrtlil n;- lttutitolitttuttt sr/,rl lis(,?)ntt nlln str/lrt dti ttttlttinli t dcllt rrttticolnrilrì ttr.slrrr/lrit( d(ll( ,,r/?0/r rrio,qclli/lt rltr dorriuntt (ss(,( tli tipo sttltltlo 11t11 lrlr.s5lfrilitù tli tttttutttttt:i(),r(, srl:/1 //{((s.silri,li tst tuziorrt, dtl cttrpo dnlln tubtziottt; i lirltbrittli ptr In,,;rs/itlrt icllitrtpittttlrt t ltcy i/ rirtrirtttt ii nttrr:tlrtrt ttl itrtltitrttti ;ùttutno irrtli-:itti itt :ltttlltriil ril (rll(istrtt::tt ttttnùto t Ittnn(llnttttt(tntrtrli=it itt.glrlr/rr ,{i ,gtttttitlitt /1.sisl(,/rr nl trrrttit /l/./ /.90;- ltrttt lc tt1tlttttttthirttttrc tli rnisurt c c0ntroll0 td i rtlntii,i cttii di collt<ttttttttlo ttlltt strli ttutttoitttt stttlunto prote tti ilLle{ttotnnrcnte dnl riscltio di riscddmttattto (,rcrssil,() ttd oy(t0 tl e I l i r r nt ;4i ru t t t t t I tt i,r (/tso d i i n ce nd io;- limyittrttt sttrtì tltttntct tli rctc di ltrrn (1 ntilÌlin irt trttitt r/i rrsstllrirtlt piit {rrrî,()sr, c0rrr,nti di sr//rsfo;- s(tt(lntto rtssidl/trÌfd pr0tezioni ciltodiche Ll(:r le stntttttre t tttlrttziotti tttttnllicltt ittterrntt;- Irrttcti di cnrictt, serbùtoi ttl rrccesstli, ulifici, ccc. stltintttt tLlc,gttrtttttltctttp prot(tti ttttttro It, stn r i clt e ú nos.fer ic h e ;- Iillu;ninlzi(nte dt:llc npysarecchintwe e zone di irrt1titttrto sulle qunli s()no Ttossibili interttenti del ltersonile snrti qnrmttitn, ni lit,elli ilecessari per httcrrtcttto, sin in .funzionrlntt,tltL) ttorntùle t:he itt ttttrtliziotti di nlinrcrttlzilne di emergenzLl. forri ,inro t:onsentirnrnrc ittoltre ttiln illuntinnziule diiftlsn deIIirúern nrt,i di intltittttto. l5
 16. 16. ltt ,litrtttlt) ,illtrt,rlrl i rtiltti r/i tstlri:ir, ( ntù,,ult,t:iù,t( tltllintPittttfur stUlrl s/rllr/rrrrlsfi I ;r,.r11,,,rt { lll(l t. - lttllrr i/ 1r11.s1r1tn!tdt:stinttto tlln tottitt:itttttitllitttIittllfr):rlltì rtr/r/r.slrrtlrt ltritrttt,lrllirtt_io 1,llr lrfri/,fti1rff/ ltrttttilt o1t1tpvl111:,1 trrt.si /rrrliti, i,isi/t ttrl itttltirtttli sitttili, rlrl,!tS l,lrc.*tt ttltrtttlrtti tltl ( ttìnlttt. f ,t()i]r /trrt itltt t lttù!itltt ùtttltt r rrtl /rlttrl/itr r/i sirtt ttlttoti dintpirtttlo; - Srlrì ittollrt to:!rtttiln untt iquúdtù slrcinlislitrr r/i nltltlli rlilrl Sirltlrt-tl ((),t yrttlicolnrL tdlt:trùttttttlo lttttit-tr tr/ rtrlr.lttrl ti trtt:=i rli tttttritttttt.C tIÌ/1I-TERISTICÉIE PROGEffUrlI.l OPERE lvlllRll-fl IlE / ri lilrSrillrsriir)ltr illttslm i trittri /rtrrici (1,,i).îrllr/rili, ttl tlútttt le ttortttrtlii,t tli riltrittttttltt,tllt tiit:ittrtt rl rillrr :trrIiro tli ttttlnttittt trtilrlntst /jrl 10.000 rrtt t )00.()00 tttt ,/i tìNi -, 1rtr trlittttrtlùtr liitrpirrttto r/i r.iqrr.s.si/itttziortr,/i CN/., the ln Sorirfrì LNG ÀlF-D tl;lS iLl(ùf1Nil1-inttt(l( rttliz=tri n(llitttt di Cioia[irrttt td nlh ntoititntttl(t:ittntdi tttn,i .fitto n l0.O()() I)l,Yf pttl,tinl-,lrl,q,îirr t ti ltfirst Iitlttitle r/c/ trt.s/lttrrtrlrt r/r7rrr5l1() (()s/l(,-(). Il !,t trtitt,lr,r" rrrc/itttito r/1tl/c s(,,({l(,ttli 0ltt,t( lttnt( tl,illi u tt tl lt i n t t n lb r n ut ùlt t t=:n t i Pt t l t o Pt r ù itt t t i r /i strtl-itrr N"il lrrircrlld ri i rlcco.sltr - N (j ltrit"tttle r/i onrrcqcio - trnui r/i ttr,?,rssiorte pinttnfortnn -- 11r.sfr?, li stt1t7t1tyS11 dltt tttbnziotti ltritttiltnli t tli strii:irr tttLl ttttn strmln tli lrntsito Per i tnc=i rli rlttunttctrzitrne, Lli .trstitrllc, r/i t,l/lflîCltirl - lrrtsssrt//c r/i rrcttrsso Ltct il Ltersott.rle optrntitto. Cli rlti ftttrdnli iil {iocc) t ln seuerita delle corrdiziorti ttrrtltientnli (tnettotnarirra t sisrniche)Irnttro itrrpttsto lndttzit.lte, per Ie.fontlnziotti, tli strutttffe n trrllicLil tilto "jLtcket" fissnte nl ftttttlnle tllùritn tncditrnte l:oli irt trccitrio inJissi per un lpplrtunn htnghezzn. Sttlnmentc Ie prirne .fottdnzioni Into rndice pontile s0tto tlel ti1:o sattrTtlici telni o pali ittclinnti irtcttstrnti itt sonttnitti in urt rigido trnrterslne di collegnttteilt0. I l,ttrtti ttlttrttiui (ntcosti,0rmeqgi, ltirúfn.ittrnut di st:nrico) sorro :-srtiristi c(rn ltiLuto irrt- nl ccs t r tt z=tt t o l l nlrtt r ttr t f L L- () tr t t tt tr nl ic c i tt tli tr ntti ntet dl i cl t t. 16
 17. 17. I r ittttt r/l trrnlrtSSiottt ltitttnlornttt lirtn tli (()slrl s(r,t() ,li lil,,t rt lttlit t itt lttltrtlnrt r-:!ltlttttlttntt l,rltt,lttl,t:iotti tli lr,rltrittttttlo, lt lttl,a:trttti,ri i t,tii tltttttr i i/ri .rrilrt t ttuttlrrtrlrt ,li,li r r.s.s() irtt,.rt .i.l)l) ltt. Lri ,ttrlllrtlrttnttl rrrrslilttiirl ,lLl tttt ittt|11,,11,, l5li5 itt ,ltttlltttrt ttticltl ltttrt tri/t.rrillr::rr:trltlrtvlrtlrt tlù tttt in/tt" tt st,i plli. I iittlnltrt!tt tilrittlo ù tl. t Ib.0() nrcln tr/t.slittrtfu) rl .:r/f)frrtrlttrt lt ltrbn=iotti (ìNl- t ttl0ntù tr!lr1t1i itt rrrrit,o nlln pittlnlorntil, il terbutoio r/i tirrrlrl,(t io rlri brttci r/i rtrllitrr, lt tttbt;iotti t lt,1t1i!i1tllp,, /r. trllrtrr N.1 bttttti ii ttttito dn ltr" rli ,linntlr0 p(r /o srrnictr r/rl (ìN/- rlùll( ntrlùnitrt,r.j i lrrrlr t rrt tlú lb Wr il rilorrto dti i,rtltori rli ciNL rti.srrlrrllrti tltllil rrttlntittrt. Ittoltrc osltiltrti, rr(llùrto dci brncci rlt ctrrto, ttn(lt( /r,.sr,qltrtli ittsltllnzitttri: !uttt iùl(t totttiolltt Ltttt ttntllitt iistrrl/e sul tnnniltrld nùi(, (ùiltltt(,td(,tt(: . lttrtrttlltt tli cotttrollo tleiltrtt-ci r/i scrilirtr r rtltttitttt strut,t(,ttùaionr; o .i.*irllrt di cotttttttd() s,qrln(io Lli tttttt,gtn Zrl t .si.sfrntt tli ,,,(),rif(),/r,q,qio sior:o stti clui di (), /1,r,,î{]/(), t ir !,t rtiutt)ttlo titttttiiort tttlittttttdirt; . tltt,ttlto tlttltittt; l0tr( ctttt |rtsstr-r//rl 1f i151r;rirtrl pellrlttrsso ttllù ttttît( t ,ttt di ser?izio; I orri dti itrotr itori mttitrcenditt; I ttri tii s(q,trllrt:i()l,c. [. yrrcislp Itn (ottil)ltt irt t.tr. ltlirttituttttlilr(il di 1ttrtintn:il dcibrrctirli.srrrrico. lnlc Lttttt itrrù renlizz{tt:, per t1rez7() tli tttttt strnto di.finiturn sttltgyilltg in trtlccstnrzzo, (otttttttl lt1t1jv1t=tt rnedit di I stt 100, in tnodo tde,1,t,-,1vlirt)t/inrc euentunli pterdite r/i GNL dai ltrncci diir?rit-r) ît,rSrr l/ pttitttttro tjituttrirt nndte /o sco/o dtllncqun ltirtî,t1tttl. tli scmictt srrrrì co//egntn n ttnn dn un "Ltontile" rùtlizzilt0 cotl tt.tt,i Ln pinttnfonnnlartgittrtlhtttli in ntt-irrio di tipto tt trnliccio trtltolnre L()tI rtppogrl o,gni 60,00 tn circn; tlatte trnt,iittl)l,0rt(ltltt il sisttnttt di tttltnzittrri di trnsierinrcnto CNL, quello tlei serpizi e ln strntltt di r?cccsso1r6111,t1gintn = 3.00 tn.) L)cr p€ftorrile e nrczzi rli gestione.I.tt lttrt,:lta::ù.iitlri ttrrn dcl plntile, compresllo Ttitttnioniln ù di circn 500 nrctri. l7
 18. 18. L ,ttttlltt,irr,t() !lrtlr,ttilirttltil rtssttirt,,:tl ùll()rrlitttttt:.tt r/t/ /risir/tnlr tltl 11r11r1q/ilr 1i11 rrrris/ri r )()l()ll()r).1) ( ) / t,f. N jlil.ittìnurtli.,t lttttitltt 1ur lt rtrs/lrr:irrli ilr :rrtlrl >i.slrtlcrt", rltt ittcltttlotto t l)otrutni,/i (litrrrr [rtutrt ( tlirirtslit o Pttri tt f /..ì5.9 . ,f .15. l,r lr i,rtilitlrt lirttutticltt .si tì sr,qrrif ù lù tt0tntttliittt /PI -1ÌP l,,l (l<ii. 7) ttltirtrtr ,rli:ittrtt, 1111 r4tttttt tli ttttttttttlil( ilùlitut(.lqr,,1i rioltrltttS/c /bssclo pitì,qlrltose. Ltslrtttlttt( tt tttttt( -.ttttttuto tttkltt i,(titicilte itt ttttrt.fhse piit ilî,(tn:.(ttil lrr 0ntlt ,trtLtttl( tltt,ir,rfi sisr;riti (lsrtrttttni) o tln "Sttbntùrintt Itnd SliLlc"; a litoltt irt.forrrtrttit,o si lit ln.l.Lttt(,tlrt irt ttttrt :lrrrlio tlittlrtttto tln lttlpro,4ttli rltllltr,g. Mtri1,gi t,tl J0l)0 ti slrrfrt ctltolntt u,t(),tdtt Il=ll.()() ttr. lrr/rr ,Vru-r/ r/r//tsi.clrrr tt ittrlrot tttttrt del Porto tli Cittinltttrtt.1.. I /IZ1 "IÉ-I{I5I7C//È P ROG L: I/,LIALI O PERE ATERRA Il ltttrtitnlc () 1,,1)trll(rlo ptr yrttdurre utttt tlrttuttitti ttnttttnlt r/i trrs nùttrrile pnri n tl trtilinrt{i,ii Nltt (rtrtt p1t5.si/tilitù ltttttrn di rcpmtsittne n Io trrilinrdi r/i Nùf C) t tondiziotti trorntili l0C t1r;155-i1ur tttrrtosftricrt). Qrtcstn qttnntità costituisct: ln cn1tncità ttotninnle dellirrtpittrtlo. ll lnttttrtt rli stri,izitt /tssl,,fo Lr 8(XX) t)rc per nntu). II tcrminule e plovcf I rlto Pgy ttl,t,ttttt, ùdIttttt trtlttttilti ùttlIlutistt ltt il -)0lL t il ll4"l, dclln t4tttcitù ttcttttittrtle. II II1"l, di (ùpttLitù.{rrîr rlLttpti1t i cnrit:hi di ptntttt dellintTtinnttt e perttutto ttort può essere considerittt It trtrtssitrttt tttLtrtcilti( o t t t i t t t t tt tl tll i n4ti tttt t o.( . It,AlT ERI STI C H E D EI SER B AT O I D I ST O C C tlC C D r Cnpncitù t:.fJettiun, trtlt:ubi 1b0 000 (1ter serltntoio) / Cnpncità. geolnetricn, rnluúi 152 000 (per serltntoio) )- Nttttterose,rlrrlfoi: 3 +l . (.)ttntttitri tli i,nltorizznto: 0,05",L nl eittms dcl t,olttnte tnr$SiytL) cL)ttlt,tltt6 ttel sttbntttio ìB
 19. 19. In qttmtittt tli i,tt|tpyi:3rtlrt..ri riliriscc rtl so/o aotrt,ilrttto r/r)trttlrr rrl/rr/is|rrsiotti l...nrirlrt (rrtt Ianbiutlt.{j l,ryf,,ll,,1R/().--,;{111f1ri/K l {)l) 5 (rbntoirt strrccrlrrio (lNl.lK rX)2 Sr,rlrrlfoitr.s/rrrcrrtrio (1N1.IK {)().1 .Srrlrrtftritr sftrctrr.qsio cNl. lK-00"1 [)i*cl oili N rl(,5 ,lrquil nttitrtr,rtdio (ttctl,ttt dolct),l(-006 Strltntoio.strrccrl.grio (lNL-{rrlrrrlrittftll.il i+11 001 !4tori==nt()ti ùd ùcqui t,uuL! t)02 iìi.scrr/r/rrlrlt,/ìtl trrsrf. 0(1.3 Scntnbiúort, trcqun ntilrt/ilrtltttt rn.ffrddnrlktttt,llt:riyientil-00I Assorbitttret-002 Serltntoio drarmrgio pontilel,/ 003 K.O. drutn torcin rl l,nssd prssit)neV 004 Sepnrntore fuel gnsll/-005 Serbtttoio ùcrltttt di rnlfreddnntento(-otnprgccllf iK.OO1 AIBIC Cttnrpressore di boil o.ffK 002 So.ffiante T,npori ritorno nauePompeP-007 AltslC Pornpe di estrnzione GNLP-()02 ,4lBlC Pon4rc di estrnziot?e CNLP-()03 A/BIC Pttntpe di estrnzione GNL t9
 20. 20. /) ()(r,l ,.1 . (; Iorrtltt,r/i rilrnlr irr GNL/ lll).5,.1//ì /),1.ss,t,r::,t:irrltrtlrtttiftr ttttittttndittl 00ti .,/B Pùtnltt tttttittctttdirt ttd rt(tlttfl dtrl[(t 007 ,,ltj PúntltL tutliu(utitt (li ttri tttttt tott ,tt(tto,( r/irst/)/) {)t)li ,,ii /ì [)t)nrltt,r/irsr/ rrilP ()09 ,.I :l. Irrtnltttt(tlutt ntttt(I 010 ,ltll Pùntltt ttLtllttt di rnffrcddtrtttettto; li.sri//rlrttrt I lorcia ú ltt"ttt5K r)().SK f)01 lctrt torrii rrllrt |11.s5i1111g. {X).1 -{lrr:irrrrt di rnisurnX ()0.+ l)rrt Àrl(r, ii oiori=:tt;iotttX (X).5 /)rrrl.rrgrstltiutntt.Y-O()d (ìtttt)ttttttr( di tttttr{tttztt.Y {X)7 1)rrt/r1l{r, ittstrrrtttttttlylttt ttit t)t)lÌ l)rlr/rit.qt ,t:rtfttX r)f)9 f ttrltirrtt tt lqttsLA-I)O1 rllB/C Brtrcti.srrrricrr LìNLLil-002 lSrnccitt ritoruo rflI,oreCOSTO DI INVESTIMENTO PER IL PROGETTO I-n rcnlizzttzione del Progetto richiede un itntestittrcnto di circn 450 núlittrti di euro, del qunlecircn il 301, snrtì dcstirtnto nlle irnprese locali per k oytere ciuili e ntontnggi durnnte ln .fnse dicostntzione (:d t:renf unli nltre firniture eltt seruiziIROGRAMMA DEI LAVORI II ptrogrnnlnto renlizzathro del terminale CNL, riportato in fttrmn sinteticn nello schemanllcgttto, ì slcfo sriluppnto fncetrdl ri_ferintento nlle seguenti fasi principnli: - Stttdi di fnttibilità 20
 21. 21. /)rrr,,1tllrrittttc prtliminùre ( dtiirtitha Lìtt rtttlori=:n=iorti /Ì rlrlstirr tl t ll t rt t t I tt ti : :rl:irrt t i p r ittt ip tl i ) / lr r.(t f f rt : ir ) t t t! p t 1 L t I t, t t t t i t t I ttz tt t-orrlrrtf to EPC 1)y1r,qrf irl:ir), lt rr((lt I liri (trsf ltrzirlt t itt o.l.iititttt ()pcrt: n tnttre 1-rrirrri itt c rtt t t it re iitrtntet tt i L.r)rre tuiilttt=irtttt ttel proqrilnrne ù slrtltr stitrtnttt t-1rc il tonpo,rr(-rs-qrrrio per lottenittttttto ielltltrti(tri.:(t:totti trlln rmli=:n:iorte tltl ttrrnittnle sin ynri t 6 trttsi dnlln Llntn di ptrese"ntnzitnte dtllnriorrrtttrLln rri srrrsi dellnrticolo I dclln le,qge rr.340 tlel 24 rrotternbre 2000. Ltffidnrnento tlel L()tttrùtt()prittripnle ùuitprrd rtai dtre nresl srrccessitti ttllmtttri::nziotte lvlAP. Ptt In rtnli:=n:ittttt tltllirttero intTtinntrr, .si17 tttlln ptnrta n nt(ue clte n terrn srlno sfrifi preuistir rr r rr .i() tttrsi tlallittizio tlL,i irt?tttti. Dtrrrtttttil perittdo delln costrrtzione il trti Iir0qrlttttntt è sinteticttttterrte riportnto rtelltt schentn to ( scltentn rt3) itiene stintnto lirtrpegno Lli ntntrc dopern riportnto nello sclrcnttt nlleqtto r1) cort Ltunte mossitne tli circn 1000 nddetti. ttliz;tt;.ione dellintpinrtto è preuisto lenrissione di tnt contrntto EPC (chinzti irt trtttno) nd ruLtpo tli unlenzn internnziortnle clte l)ossr? grrrrrtttíre, in lrnse 0d uno cL)ttsolidntn ?,lltre nlln tlunlità mlche il risTtetto tlei ytrogrtunnú contplessiLti tli costruzione. cnrcssi contrntti minori per nttiztità speciliche". to (settembre 2006) to è di,fornire unn serie di infornmzioni tecniclrc e tlomnrcnti di lntenutl tlel "Progetto Prelinùnnre", gitì presentato. to è riportnta nella planimetrin nllegntn (t,edi ttlleguto B - 2l
 22. 22. ( rri rrr r,irlrnrirrlrt tttlln crrir)rc (; I r,.l /ir,,;/rrr J, il piatto r/i ;11r.s,1 r/ri strlrrrfuri t ìN/ i i rr,,,, ,r,i nìttt rlilttltt nt!rttrttt tli , it L tt I I ttttlri,i..l,tll0 ttlln pn111 nnIùtttttl( rltllitttpittttto // t ìN/, stuù lrúslirito ti.srrlrrl/oi r/i,1rtotrs.so, si.slcllrlli t lttttt irt :otttt rLlto1t1t1ltrtlt, lttrtttrl(.l rt t I ttl,t -i,,, rr i r ttt I Ltl I it I tt tl i tl in ntlrtr .Ìl) pol I ic i. (-Jtrrr/r lttl,a:iorti)rurl,,,t() ,1,l liyo PiPr itt Pipt " (().s/i/trii(r/rl :, Ittl)rtlrrlr itttlttrt, tlinttttlt0.1() yolltiilt /rqrl .ìó11, Ni(A(l (ntttltt ((),r(ls(ill/(r (o)ìt( /N,/Ì") t lr, ttlltt ,tltrt risiSlr/lirl ntLL(tutiCtt allt lttttlttrttttrt trio,qclrit/lt ( rt.ss(,1:/t tli rliltlttjttttti !(t ntt(lt( :, /sr/rutttutù ltttttit-tt tùtl tttiltt,inlttoilvtttt. .l//ittttrtt0 rii rTttrslrr sf/rll() i,tllrì ilrsttilo ttit :ris/rr,lrr ,ttrltntt0ti(tt tli rit,tln:.ione tlcllt lttrtlite r/i,grr.s lrrr.crr/o stt fibrn ottictt, o sintili;o Iititr) rS/rl r/t) ttt rtttittitt fultrs.srr/rrlrlle, iitttltctr0 .jtr " I lipto ,.1S1 .l{/4 o sinrili) clrt ollrt tttttt :rr r)rrrlrl it iiulù nllt luorinstilrr r/i .qrrs. (]ilts/r lulta=iorti (Lrrùtnttt f t()srlfd itttr tttttt ttd lr(tlt() t/ls tilliSCc il pontilt nllitttltittttttt. ,t/ lrttlltt rli ttttrmtctsttntutto dellttrt:tt p0rtu0lt!, Ie cotttlotte tlitr,qtnic/le stttttlttt() pt)srllrttllittltt-tto,li 1111 11uririrrrr) ttti,,lnlo dilru.g/re::rl l,nri ù riltrt.l() ln.11f i vi.,4trrtrii Llti lttntri dot,ttli nllrtrttt di ueicttli. L ittrlutt tli rrrttrt sttrrì prrlattota do nlt|t1tsiS17 prsn itt ùdiocut-tt nl p1t11[ils (i,edi nlleSnto I],/ist.qrto,,(). (;f-.i.i ) ".lìlenco elaborati del progetto preliminare Volurrre Descrizione l)a ta l.l I 5i l()it)5 Progetto Preliminare (PP) 1.2 t) | l)qi0(r Itrogetto Preliminare -, pprofondimenti o 1.3 31 111106 Arl d cn d um Veri fi ch e- Siru t trr ra I i Ti p i che ( Pon ti I c) èo l.l ().1/ I 1 106 Ilclazionc gcotecnica prclinrinale t.5 ()-llll/ùr Sttrtl itr rl i lischio sisnr ico: rcrsior rc prrtl i rtr irra lc l.(r 04il t N6 Analisi preliminari tli suscettibilità alla liqrrc.iazionc.: lvtetotli senrplificati t.7 0411t 106 Zona Pontile: Analisj cli risprosta non linc.are clella scar.pata sottonrarinir 1.8 04lr N6 Sintesi degli studi prelirnilrali rlelle F.roblrrlaticlre geotecrrichc. c sisrrrichc 1.9 1 /r 0/ùó Sontlaggio Ceognostico Arta ASI - ll Zona lrrdrrstriirlccli (lioiir T.rtrrt-r 22
 23. 23. ìl I ( ì/ | ()/l )) Sttrtlio tli lrnp.rtto rnbicntale (51,) Ir)1lti,ìli )rutlcst r lr,lloìltt. i t, t, i i lttt P,tl 1, r .tttlrtlttt,llt ) ()li()()ll)trat ,lltri,rtr ,l.t rr.l .t tt lS ,,rtr l{tltrttlttltt,r .tll,t ltttlr,r tltl lt.1(l.l(l(ìrì ,rl lilrltltt, li l(ì,iltr Itll.rrrllttrrttc tlll I rrt tlorto rtl l:ttli ( )ltì{lli l.tr ; ttrl)2/()7 Noll 111 ,|1.1rr[1r1111111ìrrllt() (-olì lil(rllìì{lìtr) lll.t 1ttlrttltrt.r rii |1. t)i(t4lt)7 Lìltrrioti Nottrli ,1p1rr1,t",1,tìttìt(ì.()lì ril.,rlla pr(r(t(ltll,ì,li Vl; jt liit)2^)h llapporto tli Sicttrezz.t lrclirrritrare vrtl I ( ltsP) l I 5,()2it)ti llapporto rli Sicurezz.r lrelirninarc vol.2 - ,llcgati (tìSl) !5/()1,()7 Itrlcglrrziotti,tl lìltP|1,11q1 tli 5it r lt tzz,t Irrl tttlitr,lrt ì.,l I tìir)5i{17 Nrrttlttttg,rittivt,tl Ilir1.1.otto tli Sit-ttttzz,t Ir,-litttitt,ttt I l {ì(rrll) ,s1.,11 s,tlitrrtt .ltll llt r ltt,,il.//,lli (-on ntrtiì dr.l ()2.()7.2()l() n" 5bc)7 la [trtsirltr-rza rltll.tltrzir Stzirlrrttl i qtrcsto (-()nscss()ha ctlrrrtrrrirtlìt() iìllir rr-rtrlrita Portrralrtli(ìit.lia littrro (ìLr.ìnt() rl-lpresso ri;r1r1111.v. "1 ),..,;r//rt lj111g,r .ì.ì ltitrrittttlt rli ;i,i,isri/t,rr-ir/rt ,li ,1,ts itùltttillr Iirlrttlrrtlo (.,,,1- rttllriitril)irtttrr Rcttr/iltore Portutrip - llic/rit.stn di lnvevg ni.solsi tltllnrt. 5, c(tnntln .l dtlln L.î.qc ,t" 841 19!11. Crlr riferitnento tgli nlinri sttprn riytortnti, tttttrtlrtttttte itt cttrst) di $Luile tln Trnylt:1lt(-rlnlrissioiri Rclntrici istituite l,rrss() ú/rJdr-fo Consesso, si à ttuttti.festnto Inut,iso c/ld coclcsf/r tlutoritùlrtr ltdttttrtto I)imto Regolntore Pttrtunle c il proposto tcrminlk GNL. Ci si ri.feriscc, ltiit itt ltLtrticoltut, n tluilntL) ril,lttnt0 ùl pv11l11 0.2,7 delln rclnzione !(iltrfilttlrt/r(c()nrl,r?e,rn il PIlP: "... nelle fnsi di sLtiluppl proqettunle ddlittrltittrtto tli rignssificrt:itttrc dourrisssc,c lnrilltittt In ptienn contpntiltilità del termirrr?l sfcsso con Ie f uziotti ptttrtttnli irt tttto e preriste dnlPinrtt...". E ilnclr0: "... le contlotte di trus.ferirllento (tleuono csserù opLllrtunttrtrcnte irttcrrnte e icrtlntiue cnrnttcristiche (derono dsscre) tili dn non condizittrtttre Iuso tlelltt sulier.ficie soptrns|,1,,1r...". ALln luce di qtmnto slpro, si è dellnuuiso che Iinserintettto della preuisilne rlel ferminrile GNLtrellnlotf nto PRP ([ter quttnto rigrnrdn il pontile n mnre e Ie condotte criogeniche, in tlut1t1t0 i serltntoi 23
 24. 24. 1. 1, itt t ltintt tttdit,t:totti ri.qttrttr/tr si,ii/i/ rii 1rrtsi1lq,qio, |o/rll:i tli tttlct ltttlttt rri tt)tttltriltItttti I it:trt tt i Itt t t:io t tul t. St, ,/iitrsrtnl(nt(,.sl ;1r/15.si oltltut ptr lil.str/frt di uuttlttltr iri ,11tirl.siottt tltl lrllltiltrtlt (iN/.!it ottditrrtitlttlt li t tr i tlltrt.S ltlln Lt,r;ttr rt .,1012000. 5, 11r.si /r()r, /i))sr, si rtrriivrtltbtnLl uttil ittstttrttbilt rlttttnto itrolti111114 "(ùnllitttrttlitn trt il PRt ,;t il itr,q.,itiirr lilrrlttt Lrltllt rtttlotl::rl:itrltrrll/rt rrrsfllr:iottt tLl rsrrr l:itr tltl !rrtttittttlt. Irtiitrc, si fttrtrtuln riclticsttt tli ricez,ere: ttar lntÍnre rt-i3 (ol,io dal pttrtre r/e/ CTR sul terntintrle GNL, ri.so ttellontbito dttl proct,ditnento di ctti tllut.8 dtllo L. tr .J.1012000;ù ltcr l4fnre tt 95 (scrflo il proiiltt dclln conrysletezzu iorntnle dtlln dot-tnucnt(t.ione ùt ntti): trttti gti tttti ntunirtistttrtitti relntiui nl prot-edinrento di ndozittne dal piuto r(:Q()lilt(rre tlel pinnrt, iui inclttse It1rv1-7r1r71Tt intcst c|n ic()tttpetenti Cornuni t il Ttrotocttllo tlintesn coil lASI. Si tltuluncitt sirt tlortt tltc, Lo,t.sr/ccÉssi?ttt rt0til, so,ttnn0 richiesti ntti intel4rtttitti sotto il pro.fito sttstnnzittle. Si restrz irt nttirt tli ricet,ere tlututtl slprtt nl.fine tli gnrmúire lutile prttsie,qrto delltsitnte tleclin.fittr i irt rtrgctto". 24
 25. 25. CONSI DERATO (]trtsto .sstrìrlrlt.t tr,itlcrrzi.t, irt vi.ì Prrlirtritrart, (()rtìc il P;op1 1*1,1 ttrtnirr.tk: rl ilig.tsstfit:.rziorrt( ì1. si.t collor.rtrr irr ruì.ì z()tl(ì .t riscltitl sisttrittl tlì()lt() tltt.tto, trttttFrott.tttrltll,r rrtrt_ssit.ì (li 1 1-rr,ì,ìrc tpprfrlcssi 1--ryo[rlcrtti tl isiCttrezzit. Solto il prolilo [rroccrlirncrìt.]l(, l.ssenrLrlea rilerr.t che, trcll.ulìbit() rlcllitcr rli ttri,rll.rrt. tl tlcll.r Itggc.l.t()il(X)0, il progcttt) prelirnin.ìrttli ulì tcnìlirìale (ìNI i, rli i.ttto,i, rrrte ttualtll(,1ìt(. tt1trir,,rltrrtt, .lrl rnt flrrtgttttl prre lintitratc tli tttr ilttcrvtttttt tlisciplirr.rttt rl.tll.t,..ti . " lt.tgc obicttivtr", thc ()riì tr()v.ì ()rg.ìtìic.ì ltlnte httrpl;11it -, .tllitrtcrntr tlcl (-tlclice rltirontr.rtti ptrblrlit:i (f ). Lgs. rì l().ì/2()0(r t ss. rnrrt. e ii.). i un pr(ìgctt() llrelintirrare clte rleve tsstrc ncctss.rri.rrttcntt- lr.rtt.rsi, [xtt.rnto, tl".rll.rrgato".r trrtto t;uel conrprlcsso tli irrtlrtgitri, stttrli, rilievi c vtrifiche Iin.rlizz.ate alplrì/Lìrìti,o rictlnoseirnelrttl cli inctltrivoci Proiili di iattibilita tccrrica dellope.ra, irr terrnini rliI lr rrz-itlrr.r Ii ti t sicrr ra/.7... Nr frt rtltlr[rt trss(r( rlivt:rs.trtìtttte, irt (lr.ltlìt() il tlecrcto irtttrrttirristcrialc .tll.ttostruzionc trl csertiz-itr tltl ttrnrirr.tle attribuisce al st-rggetto prrivato la tikllarità rli trn tlirittos(rqgctti/o. ll strcccssir.o sviluprpct clclla progettazione rlefinitiva cd Lsecutiva (ar carico c1tlsoql4ttttr Privato) tlcve costittrire.rttivit; tecnica rli ottimizzatzione e, succerssivamente, rlic.urticrizziìz.i()nrì clcllc sceltr prtrgetLr.rali gieì adottate nel pnlge.tto preliminare (tiprologicstrutttrrali e rc(ìLrisiti rli itrnzionalità e sicttrczza clelle opere), allinterno rii Lln "dominio" rlifattibilitr tccnica gi. riconosciuto a priori. Ciir prelirninarmcrrte osservato, si passaì allesame dei rlistinti aspetti tecnici sottesi clalFrrogett() prrcliminale in parola.Aspetti geotecnici Le prolrlernatiche geotecniche e sismiche del progetto risultano trattate nella seguenterloc11n11.111irzione, riportarta nelle premesse clìe precedono: l. 07-125-()()4R01802: Relazione geotecnica preliminarre. 25
 26. 26. l. {ì; tl5-tìO+ll{)21:01 : Strrrlio rli rischio sistnico: vtrsit lt.ìc Fl rtl i ttr i tì.ì rr,. ì. (): !11-rl(l ltì().ll:(l I ,,n.rlisi Itrtlitnirt.trc tli srrsctttibilita lirlrrtl.rzionc rttttt rtl i strn pliIit-.rti. l. {); ll5-0().tlì(l.lt:(ll : Iotrtiltrl.tttritcctr: .trralisi Prtlirtrirr.tttrli ri*Pt)t.ì tì(ttt lint.tte tltll.t stJ tp.t tiì sr lt ttlttt.t ri lt.t. Llrr rrlteriorc tlttcrrrnclrt(), tìLtmcrato 07425-()()41ì()5[t), itlrtriscc Lttì (ìtt.ì(lro rli sirtttsi tliirrtti gli siutli prrclinrirrari strllc prlo[rltmaticlrtgeottctìichc e sisltrichtrltl pr()gttto. Irr lirrtta gcncralc, le clr.rtteristichc gctllogichc e ge()tcctticltttlrll.trt.t rlovtsi ;r111:1111l.ì !(,.ìlizzirzitlntrlel rtuovolcrnrinale (;NL rli (lirlia I.ìttt(), s()lt() tl()t(.ì stttttito rltuli strrrlirctìtlotti sia ptr lir rt.rliz.zlz.ione tlcl [)()rt() cittt.tlt] cli (ìioia l.tLtro rtcgli .rrrrri S() sia Ptr l.llì!(ìg(ttiìziorìtl tl cller C-trrtritltltrrtttltlltttricit F.nel, prtlr.lltr<l nr.ti rc.ìlizz.tt.t. Cli sttrrii prreserrtati forniscono la ricostrtrzione tlclla gtologia e tltlla itlr()qc()l()gi.ìrltll.r 1riaua tli lìosarno ecl intlicano la traccia rli possibili rnocltlli gctrttct-tici rli sotttlsttolrr-trlla [r.rst. rli (lLr(ìllto ristrltrr utlto.ri ptrtlgettisti pcr avcr lìrcso l-riìrte rlirettamelrte itlltf ìr.((Ll(trti ;r1lrgettirz-iorri crl itt pr.trticol.tre.t tlttellit tlella Centralc clcllIrrcl. It.r tFranto .rttiene sFrecificamerrtt il Frrolrlenn eltll.r iattibilita geotccrrica rlrllrrrìlini.ìle CNI-, si indivirluarìo clue sFrecifiche sittraz.iorri: rluclla rlclla zona tlci serlratoi,crrllocata sul ct-rsirlrletttl altopiano, e (ìuella rlel pontile a mare. [er [arca rlei serbatoi, collclcata.sullaltopiano, le Problematicht!]Loteclìiche vcngt>lro.rssirnilii.rte.ì quelle r.lell.rrea di movimentazione solitli tleìltr C--entrale Errel, caratterizz,LttLltl.rlla prresenz-ar tli Lrrìeì successionc di trnita sabbiose cotr clensita relative variaLrili con l.ìprtrttrnditr, a prlvfile t1a valori minimi sempre clevati (Dr = 10-60"/ per i ;-rrimi 5 ll tlal p.c.,Dr = tr()-lìt)l{, tra5 e ll m e l)r:70-90/o a profondità maggiori). Itr corrisl-rorrtlenza clel pontile a mare, si considera la fascia di terreno comprcsa erìtroi 500 m tlalla linea di costa, rilevando innanzi tutto la morfologia acclive. clel fonrlale conpenclenza variabile, 5o nei primi 150 m dalla costa, 10" fra 150 e 300 rn, 3-5o entro 500 m.Nella zona clella scarpata cosi inclividuata, si ritrovano i terreni che provengono rlalla piana )1
 27. 27. lì1.ì (()1 t.rr.tttt,r.istitIt getltcelìiclìc Lìiil sc.ìrlcrrti; in p.ìrticol.trc tist,tltatttl stlììf)rt [rltstttti..rlrIrit. tìì,ì (orr I)rr.iri,rhili lr.r l( )tr iì()]í,, ilt tttolltl Pitttttrsttr tlisPl15,i1. (,li strrrli Prosr,*Lr()tì() 1-trli tort un.ì tl is.ttnitrit tltlltl Prtrlrltltr.ttitlrtl Itl;rtivtl .tl tistltttr.isttritr t. Slr rlr.rr,rto sPtciiico (ìsl)ctt() lo strrtiio rli caritttcriz.z.tziotte sisttrica Pr()P()l-ìe ttlt tttotltllo.isnrog.cnttico tlre ticrrrc()nt() rlt:ll.r prcscltzit rlcllc tltrc Frritrciprali iaglie attivtl cltt lrtlrtl.ìlì() .ìlortl t,tl ,r Srrtl il sito tli (ìioiir [.turo. il ttrocltllt) c()llscl]tLì tli rltrrivirrc le carilttcristitlrttltit(,rr(,nl()ti rift:riti frr-irn,t.ìl srrolo rigiclo tprrli pcr il sttolo re.ìl(, (,()lì Prolr,rbilitì tliuPrlriìtìl(rrto irr 5(l .rrrrri tl i l()r t 5l() t , cttrrisp-ltltrtlettti, Pcr Lltì() sl-ìl()rzcìllìtìtrttt tlcl ().()5ii, , ,trrcriocii rli rittrrrro tli .175 c l(X)()() ttìtri, rispettivirtttctttc. I ristrlt,rti tltlliìrialisi tli c.rrirtttrizzitzitltrc sislnica sotrtt stati irnpieg.rti pcr gli sttrtlistrll.t sustcttibilitlr all.r litluci;rzio111,.tfirontati siir c()l-ì rtltÌt()rli di tiirtt scnrplificirto chc tratnitttrrr.trralisi tì()rl litrcarrt rle llit sc.trp(ìtiì sottotnarinit, c()11 Irttttltlltl m<tlrtltl imet-ìsi()tlillc. l.t,-liverst.ìrìiìlisi iritlic.rrro che irischi rli litltrcf.rzittnc rlovrc[rhet() rsscre escItrsi per isiti,rl.lot-irti .rrll.rltolti.irrt), (luilì(l i, rreI (ils() sl-ìrìCi fico, 1rp1ln ztttiì tlci strtr;rtoi, r-..ttrChLlì(l[.ìl;tscia rli tr.tslerirrrtnto, tlr,rinrli ltr.,r la zorra conclotte; daltra parte la lirlurfazitttrc risttltitl-rossiLrilt: lrrrrgo la scirrpr.rt.l s()ttt)nl.lrirra c tltrirrcli per il p()lìtilr, pr-r liì iasci.r rli ttrrtlroc()rìlpresiì rrrtro l5t) nr rliilla costa e iirro iì l5 rÌl di prrtliorrcliti. A segtrito tli tlrreste risultarrze in rntrito al concreto rischio rli licir"reiirzitrne prgr la zotri.rrlel p-rorrtile rli rttracco, /(nflono fomite inrlicazioui cli caratteresenerale e tipologico strp-rossibili prrovvrrlirlcnti tla atttr.rre per la nritigazione rlel ftnonìeno erl il corrsolitlarnento clcitcrreni cli iontl;rzione, provveclirnenti che i prtlgettisti ritengorrrl prraticabili irr consicleraz-ioncrlei fonclirli prtscrtti. [-tsàrrì€ cL.lla clocumentazione presentata per la valtttaziotre di fattibilita evirlenzia ilcarattere clel tutto preliminare clegli studi finora svolti dai progettisti per la progettaziollet-lellinterven to. 27

×