Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La propiedad intelectual: derechos y deberes de los comerciantes frente la SGAE

352 views

Published on

Presentación sobre los derechos y deberes que tienen los comerciantes y empresarios de pubs y discotecas frente la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La propiedad intelectual: derechos y deberes de los comerciantes frente la SGAE

 1. 1. La propietat intel·lectual: drets i deures dels comerciants II
 2. 2. Contingut 1. Legislació 2. Drets i Obligacions dels petits comerciants 3. Torn obert de preguntes
 3. 3. SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y AUDITORES (SGAE) 1. Legislació • Regulació dels drets de propietat Intel·lectual En l’actualitat la Llei que protegeix els drets de tot creador d’una obra musical, literària, cinematogràfica, teatral, audiovisual etc.. és la LLEI DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL, aprovada pel Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril. • Quins drets exclusius confereix la Llei a l’autor de la obra? La LPI estableix que correspon en exclusiva al creador de qualsevol obra el exercici dels drets d’explotació de la seva obra en qualsevol forma y en especial, els drets de: Reproducció Distribució Comunicació Publica Transformació
 4. 4. 1. Reproducció Implica la fixació directa o indirecta de tota una obra, o part d’ella, i permet la seva comunicació. Per exemple: l’obtenció de còpies. 2. Distribució La posta a disposició del públic, de tot o part d’una obra en qualsevol suport per a la seva venta, lloguer o qualsevol altra forma. Per exemple: vendre, llogar o cedir a tercers la obra. 3.Comunicació pública S’entén per comunicació pública qualsevol acte pel qual una pluralitat de persones tenen accés a una obra, sense prèvia distribució d’exemplars. Per exemple: quan es posa en un establiment obert al públic una determinada cançó. 4.Transformació Implica la seva traducció, adaptació o qualsevol modificació en la seva forma de la que es derivi una obra diferent.
 5. 5. • Formes de Protecció dels drets de propietat Intel•lectual La Llei de Propietat Intel·lectual entre les formes de protegir els drets de propietat intel·lectual dels creadores ha regulat: •El Registre de la Propietat Intel·lectual. •Les Entitats de gestió de drets de propietat Intel·lectual (SGAE, AGEDI, AIE etc...) • Registre de la Propietat Intel•lectual És un registre públic de caràcter únic en tot el territori nacional, en el que es poden inscriure els drets de propietat intel·lectual de qualsevol tipus d’obra i d’altres produccions protegides per la LPI. http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/registro-de-la-propiedad- intelectual.html
 6. 6. 5.-) Les entitats de Gestió dels drets de Propietat Intel•lectual La LPI permet la creació d’entitats que se dediquin a la gestió dels drets d’explotació, o altres de caràcter patrimonial per compte i interès de diversos autors o titulars de drets de propietat intel·lectual. Quins requisits s’exigeixen perquè es pugui crear una entitat de gestió de drets de propietat intel•lectual? •Que no hi hagi ànim de lucre (generalment són associacions). • Que ostentin l’autorització del Ministeri de cultura que haurà de publicar-se al BOE. •Que ostentin l'autorització de l’autor, o creador, per a gestionar els seus drets de propietat intel·lectual. •Que els seus Estatuts respectin el contingut mínim exigit legalment.
 7. 7. • Funcions i obligacions de les entitats de Gestió: Les principals funcions que la LPI confereix a les entitats de gestió són les següents: •Administrar els drets d’autor i altres drets de propietat intel·lectual que els siguin encomanats. •Gestionar aquests drets per mitjà d’un contracte de gestió que haurà de subscriure’s amb cada autor o creador. •Recaptar i repartir els drets recaptats entre els titulars de les obres utilitzades d’una manera: -Equitativa. -Predeterminada en els seus Estatuts. -Que exclogui l’arbitrarietat. •Realitzar una funció social promovent activitats o serveis assistencials als seus socis. •Portar al dia la documentació comptable la qual haurà de ser auditada anualment, i emetre cada any un balanç i memòria de l’exercici.
 8. 8. • Entitats de gestió de drets de propietat intel•lectual: SGAE: És la “Sociedad General de Autores y Editores”, popularment coneguda amb l’abreviatura “SGAE”, és una associació privada, que gaudeix de reconeixement i autorització administrativa per a la gestió i recaptació a nivell estatal de determinats drets de propietat intel·lectual, concedida pel Ministeri de Cultura mitjançant la Ordre de 1 de Juny de 1988. Per més informació consulti a la pagina: “http://www.sgae.es/es-ES/SitePages/index.aspx” A més de l’SGAE existeixen altres entitats autoritzades que es dediquen a la gestió i recaptació de drets, i que moltes vegades col·laboren amb la pròpia SGAE i actuen de forma conjunta. AGEDI: La “Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales”, és una associació sense ànim de lucre constituïda pels productors de música per a gestionar de forma col·lectiva els drets de propietat intel·lectual dels productors de fonogrames i de vídeos musicals. Per més informació consulti a la pagina: “http://www.agedi.es/” AIE: La associació denominada “Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España” és una societat de Gestió autoritzada pel Ministeri de Cultura per a defensar els drets que la llei reconeix als artistes intèrprets o executants. Per més informació consulti a la pagina: “https://www.aie.es/”
 9. 9. • Poden recaptar les tres entitats a la vegada per una mateixa cançó? Existeix la possibilitat que amb la reproducció pública/comunicació pública d’una mateixa cançó, per exemple, tinguin dret a recaptar un cànon o compensació econòmica per aquella reproducció tres entitats alhora: SGAE pels drets de l’autor de la lletra de la cançó. AIE pels drets de l’artista que interpreta la cançó. AGEDI pels drets del productor que hagi intervingut en la producció d’aquella cançó. Actualment aquestes entitats col·laboren en la majoria de casos, i fins i tot subscriuen contractes que inclouen les tres entitats.
 10. 10. • Quins drets gestiona l’SGAE? Dins de la seva activitat de gestió de determinats drets de propietat intel·lectual, s’encarrega de recaptar el corresponent cànon o compensació econòmica per la reproducció, distribució i/o comunicació pública de: Obres Musicals. Obras Cinematogràfiques i audiovisuals. Obres Literàries. Obres Teatrals.
 11. 11. • Perquè l’SGAE pot gestionar i recaptar una compensació econòmica per l'utilització d’una determinada obra? L’SGAE té la facultat de reclamar un cànon a qualsevol tercer que utilitzi o reprodueixi una obra pels següents motius: Té signat un contracte de gestió amb l’autor, o creador de la obra que li autoritza a fer-ho. Generalment són per 5 anys renovables indefinidament. Té un conveni internacional amb una altra entitat de gestió de drets que ha subscrit un contracte de gestió amb l’autor.  D’aquesta manera l’SGAE pot cobrar un cànon a Espanya respecte de drets d’autor de persones o societats estrangeres, i igualment aconsegueix que l’entitat de gestió estrangera recapti en un altre país els drets de l’autor espanyol.
 12. 12. • Organització i composició de l’SGAE: El Consell de Direcció La Junta Directiva L’Assemblea General
 13. 13. El Consell de Direcció: •És l’òrgan de direcció de l’associació i és l’encarregat de prendre les decisions i de dirigir el personal de l’associació. •Està format pel President i 13 membres de la junta Directiva. •Entre les seves funcions s’hi inclou l’aprovació anual de les tarifes i els sistemes de repartiment dels cànons recaptats. •Del Consell en depenen La direcció General i l’Interventor General. La Junta Directiva: •És l’òrgan de govern i representació de la societat i està format per 39 membres escollits per sufragi dels socis de l’entitat. L'Assemblea General: •És la reunió anual de tots els socis (autors que han cedit els seus drets a l’SGAE en base a contractes de gestió) i es reuneix com a mínim un cop l’any per aprovar comptes.
 14. 14. El Repertori • Com puc saber si una determinada obra està gestionada per l’SGAE? •Fins fa un temps era pràcticament impossible saber si una determinada obra era gestionada per l’SGAE, per tant era difícil saber si s’havia de pagar en cas que es reproduís o utilitzés una obra. •Actualment a la mateixa web de l’SGAE hi ha accés al seu repertori i si introduïm un autor o una obra ens dirà si consta registrada. El link d’accés al repertori és el següent: “https://socios.sgae.es/RepertorioOnline/” •L’SGAE com hem dit per mitjà de convenis internacionals i acords amb altres entitats de gestió cobra i gestiona els drets de la majoria d’autors i artistes internacionals de manera que si tenim un equip de música o una televisió amb tota probabilitat reproduirem el seu repertori.
 15. 15. • Existeix música lliure de drets d’autor que puguem reproduir sense haver de pagar a l’SGAE? Existeixen entitats i pagines web que permeten reproduir i utilitzar música lliure de drets d’autor. Per tant, si a l’establiment només es reprodueix i s’utilitza la musica lliure, no esdevindrà la obligació de pagar a l’SGAE o altres entitats de gestió de drets. Les entitats que permeten reproduir i utilitzar musica lliure de drets d’autor son les següents: •Copyleft. “http://fundacioncopyleft.org/” •Creative Commons. “http://es.creativecommons.org/blog/licencias/” •Audionity. “http://www.audionity.com/” •Magnatune. “https://magnatune.com/” •Free Music Archive. “http://freemusicarchive.org/” •Musica libre “http://www.musicalibre.es/foros” Consell per la difusió de la música lliure als comerços: Seria aconsellable la presència de cartells en l’establiment, que siguin visibles, mitjançant els quals s’indiqui que en el mateix s’està fent ús de la música lliure.
 16. 16. • Utilització del repertori musical protegit per SGAE Tipus de Llicències SGAE L'SGAE estableix les llicencies en funció de l'activitat del seu negoci. Dins de cada una de les llicències determina els paràmetres a utilitzar per calcular el total import de la tarifa. http://www.sgae.es/es-Es/SitePages/corp-ventalicencia.aspx
 17. 17. RESTAURACIÓ Bars, Cafès, Cafeteries, Cerveseries, Restaurants, Tavernes. La Llicencia inclou: 1. Utilització repertori musical a través de qualsevol mitjà. 2. Utilització repertori Audiovisual. Paràmetres que determinen el tipus de tarifa aplicable: 1. Amenització de caràcter secundari. 2. Metres quadrats de l'establiment. 3. La categoria. 4. Mitjançant la utilització d'una Juke Box (maquina que conté un repertori musical) Existeixen les tarifes de temporada per aquells bars que només obren durant un període màxim de 4 mesos l'any ( exemple: 16,52 euros x 4 = 66,08 euros)
 18. 18. 1. Tarifes per la utilització del repertori com ambientació de caràcter necessari: és a dir que el seu no ús, pugui alterar la naturalesa de l'establiment i la seva forma d'explotació. Exemple: s'entendrà que té caràcter de necessari la musica que es posa en una discoteca tenint en compte que la gent va allà per ballar. La base del negoci és justament oferir un repertori musical. 2. tarifes de TEMPORADA per la utilització del repertori com ambientació de caràcter necessari. Exemple: locals que obren durant 4 mesos ininterrompudament durant la temporada d'estiu.
 19. 19. SGAE: PUBS, DISCO BARS, BARS MUSICALS I BARS DE COPES Aquesta LLICÈNCIA inclou: Repertori musical: l' utilització del repertori musical, a traves de qualsevol mitja (radio, TV, Cd, Internet...) Repertori audiovisual a traves de qualsevol mitjà (Tv, Internet, DVD...) Paràmetres a tenir en compte per determinar la tarifa aplicable: 1. La Superfície del local: es mesurarà de paret a paret els espais destinats al públic. 2. S'exclouen els lavabos i les escales, així com les entrades i vestíbuls quan estiguin separats de l'espai destinat al públic. 3. El ús de aparell de Televisió o Vídeo. Per més informació pot consultar la següent pagina web: http://www.sgae.es/es- ES/SitePages/corp-ventalicenciaP3.aspx?l=25.
 20. 20. EXEMPLE En aquest cas la tarifa dels establiments oberts durant tot l'any, es determina la tarifa en funció de la superfície i depenent de la utilització del repertori a través de la TV o de un aparell de vídeo. Establiment obert tot l‘anyEstabliments de temporada
 21. 21. TIPOS DE LLICENCIES: BARS, CAFETERIES I RESTAURANTS (Ambientació de caràcter secundari i incidental) - Obertura tot l’any - Obertura de temporada Tarifes: en funció dels m2. BARS MUSICALS, DISCO PUBS (Comunicació publica de caràcter necessari) - Obertura tot l'any - Obertura de temporada: activitat durant 4 mesos ininterrompudament. Tarifes: 1. Àudio/ Vídeo. 1. En funció del m2 .2. En funció de l’ús de vídeo o televisió. DISCOTEQUES I SALES DE FESTA (Comunicació publica caràcter principal) Tarifes: Àudio. http://www.agedi.es/index.php/usuarios/modalidades-utilizacion/radiodifusion
 22. 22. TARIFES DE BARS, CAFÈS, CAFETERIES I RESTURANTS Les tarifes s'establiran en funció dels metres quadrats de l'establiment
 23. 23. TARIFES BARS MUSICALS I DISCO PUBS Paràmetres per a determinar la tarifa aplicable: • Metres quadrats de l'establiment • Mitjà utilitzat per la difusió (TV o vídeo) .
 24. 24. TARIFES DISCOTEQUES I SALES DE FESTA La tarifa s'establirà en funció de: Cada sessió.(Les tarifes contemplen uns imports mínims). Per exemple: locals discontinuo de 1 a 6 dies al mes es cobrarà 7,61 euros per sessió. Un local discontinuo es aquell local que es troba obert al públic un màxim de 11 dies al mes, sigui quines siguin les seves sessions diàries i la seva periodicitat. Classificació del local pel seu funcionament: •Funcionament discontinu •Funcionament mensual •Funcionament anual. Quantificació de la tarifa en funció de: La Superfície del local. El preu d’entrada del local o de la consumició.
 25. 25. 16.-) Drets i obligacions dels empresaris que disposen d’una llicencia de SGAE DRETS 1.Dret a escoltar tot el repertori musical i audiovisual. 2. Dret a la difusió de música al seu establiment (hotel, restaurant...) 3. Dret a la utilització dels mitjans com la ràdio, la televisió, el CD, o Internet de cara al públic. OBLIGACIONS: 1. En cas que hagi sol·licitat la llicencia tindrà la obligació de pagar un cànon mensual, en funció dels metres quadrats de l'establiment i en funció de l’ús del repertori musical, o bé del repertori musical i audiovisual. 2. Drets i Obligacions dels empresaris
 26. 26. 17.-) Drets i obligacions de SGAE amb els clients: . DRETS 1.Dret a cobrar per la concessió de les llicències. 2.Dret a establir les tarifes generals que han de pagar els clients. OBLIGACIONS 1. Obligació de cedir les llicències als clients que ho sol·licitin i subscriguin el determinat contracte amb l’SGAE. 2.Obligació de facilitar als clients l’accés al repertori de les obres protegides
 27. 27. •Tinc l’ obligació de deixar entrar l’inspector de SGAE al meu establiment? No. Els inspectors són treballadors de la entitat privada SGAE, no són en cap cas funcionaris públics. •És necessari que firmi un contracte amb SGAE? No existeix com a tal la obligació de firmar un contracte amb SGAE, sempre i quan no utilitzi la música del repertori. Abans de firmar un contracte és aconsellable que ho consulti amb els seus assessors. •Tinc l’obligació de mostrar al inspector de SGAE la comptabilitat del meu negoci? No. Encara que els inspectors li requereixin no existeix una obligació legal de mostrar-li la documentació. •Tinc l’obligació de mostrar-li a l’inspector el contracte de lloguer del meu local? No. Cap inspector de SGAE el pot obligar a mostrar la documentació. 3. Torn obert de preguntes
 28. 28. •Si no pago la llicencia, em poden multar? No. Els inspectors de SGAE no tenen facultat sancionadora. Tot i així es podria trobar en la situació en què els mateixos li adverteixin que de no fer front al pagament de la llicència li reclamaran via judicial. En aquest cas SGAE hauria d’aportar proves que demostressin que vostè disposava d’equips de reproducció musical i/o audiovisual en el seu establiment. •Amb una llicència puc escoltar totes les obres protegides o em demanaran una llicència per a cada un dels autors? Les llicències d'SGAE atorguen el dret a escoltar tot el repertori musical que la mateixa ofereix, en la mateixa s'inclou la utilització dels mitjans com la ràdio, la televisió, el CD, o Internet, i a més, la utilització del repertori audiovisual ,ja sigui a través de la televisió, Internet o amb vídeos. •En el moment d’obrir un negoci és obligatori comptar amb la llicència de l’SGAE? No. Al moment d'obrir el seu establiment no li exigiran que vostè disposi d'aquesta autorització, tot i així, amb posterioritat es podrà veure obligat abonar-la si utilitza el repertori musical protegit. •Perquè cobren a les emissores de radio per la difusió i a mi com a oient? No estarien cobrant per duplicat? SGAE cobra per la difusió del repertori musical tant per la difusió que duen a terme les emissores de radio, com la difusió que duen a terme els petits comerços, tenint en compte que els mateixos no són els oients finals, sinó que actuen com a difusors del repertori musical.
 29. 29. Si un restaurant posa la Televisió tres hores al dia per escoltar noticies també ha de pagar aquest cànon? Si. Encara que només posi la televisió tres hores al migdia o a la nit per escoltar noticies, i no escolti musica ni cap altre repertori també estarà obligat al pagament del cànon ja que estàs fent una comunicació publica de les noticies.  Si un bar posa musica a traves de Spotfy està obligat a pagar a SGAE? Spotify ofereix un servei de musica limitat al us personal, però en cap cas es pot utilitzar per dur a terme una comunicació publica. Existeix obligació de pagar a SGAE si en el meu bar-restaurant es celebren aniversaris o festes? Si. En aquest cas s'aplicarà la tarifa com a Bar Especial, ja que en aquestes celebracions la musica té caràcter necessari. Recomanació: és important tenir en compte la forma en què es ven la imatge de l’establiment ja que pot ser utilitzat en la teva contra, és a dir, si en la teva pagina web anuncies el teu local com a un lloc on es posen tots els èxits, encara que després no posis aquesta musica, l’SGAE pot aportar com a prova aquestes dades.
 30. 30. Existeix obligació de pagar a SGAE si tinc un bar karaoke? Si, en aquests casos les obres musicals son difoses directament a una pluralitat de persones del local, i és més, intenten reproduir-les per ells mateixos. El fet que en el local hi hagi una taula de mescles, diversos equips pel funcionament i pantalles de televisió del sistema de karaoke significa que existeix una presumpció de comunicació publica. Per altre banda, segons la jurisprudència és la demandada l’encarregada de provar que en el karaoke només es reproduien obres sota la llicencia de “creative commons”. En el cas concret dels karaokes concorren els següents pressupòsits: 1.Es produeix una comunicació publica. 2. Les obres es posen a disposició del públic. 3. Concorre una finalitat lucrativa. 4. Hi ha acte de comunicació al publica “Perquè les instal·lacions possibiliten tècnicament l’accés al públic de les obres”.
 31. 31. • Exemples Exemple 1 Un bar que disposi de Movistar Fusion o Canal + , té obligació de pagar un cànon a SGAE? Si. SGAE recapta d’aquells establiments que ofereixen una comunicació publica de un repertori musical i/o audiovisual. En cap cas Movistar podria pagar a SGAE per l’ús dels repertoris en els bars. Exemple 2 Què passa en aquells casos en què sense fer us del repertori musical el local disposa dels aparells de televisió i/o ràdio? Segons la jurisprudència aquest fet genera una presumpció (iuris tantum) d'utilització dels mateixos de forma habitual, amb l’existència de la possibilitat d’execució d’actes de comunicació publica d’obres gestionades per l’SGAE.
 32. 32. ¿Quiénes somos? JDA / SFAI Spain es el 7º despacho de servicios profesionales con sede en Cataluña, por volumen de facturación y número de profesionales. • Oficinas en Barcelona, Granollers y Sabadell. •Miembros de Santa Fe Asociates International, SFAI •Formamos parte de SFAI Spain •Pertenecemos al Forum of Firms, hecho que nos acredita como auditores transnacionales.
 33. 33. Misión Conseguir para nuestros clientes los propósitos que éstos se fijen, con innovación, creatividad, dedicación y buen trabajo en el ámbito del asesoramiento legal, económico y de negocio.
 34. 34. Ser referentes como firma que desarrolla soluciones globales y completas para empresas, las cuales lleva a término superando las expectativas de los clientes. Visión
 35. 35. Valores Talentos Profesionalidad capacidad, seriedad, honradeza, eficacia, entrega Trabajo en equipo respeto, interrelación, lealtad Integridad y Respeto rectitud, honradeza, consideración Creatividad innovación, imaginación
 36. 36. Nuestros servicios son diferenciales por: Alta especialización de nuestros profesionales Por eficiencia y elevado servicio al cliente Valor añadido
 37. 37. Porque pertenecer a la red SFAI nos permite ser una firma internacional de reconocido prestigio, con oficinas presentes en todo el mundo y, a la vez, continuar siendo un despacho local, muy próximo a Ud., hecho que nos permite conservar nuestra independencia y atenderle en cualquier requerimiento derivado de sus actividades locales o en cualquier otro punto del mundo. La pertenencia a la red SFAI nos permite ofrecer soluciones globales. ¿Porqué SFAI?
 38. 38. Nuestro objetivo es establecer una cobertura geográfica nacional con presencia directa de despachos profesionales que ofrezcan servicios de alta calidad en asesoría fiscal, laboral, legal, auditoría, gestión de recursos humanos y consultoría. Desde nuestra red de despachos independientes le garantizamos un servicio uniforme y de excelencia, puesto que todos trabajamos bajo los mismos parámetros de calidad. Lideramos el proyecto SFAI Spain para estar conectados al mundo.
 39. 39. Asesores Tributarios Soluciones en Auditoría Prevención de Riesgos Penales Soluciones Legales Soluciones en Consultoría Soluciones estratégicas en Recursos Humanos Soluciones en Corporate Especialistas en soluciones estratégicas globales para empresas
 40. 40. Diputació 256 2º 2ª 08007 Barcelona -- Passeig de Gràcia 28 08007 Barcelona -- Francisco de Quevedo 9 08402 Granollers -- Tres Creus 92 08007 Sabadell Oficinas: T. 902 931 686
 41. 41. silvia.sallares@jda.es Contacto: joan.canal@jda.es T. 902 931 686
 42. 42. Gracias @sfai_es SFAI Spain@jdainfo JDA Assessors
 43. 43. Somos miembros de:

×