Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

stand van zaken Krimpadvies SER Noord - Nederland 2010

720 views

Published on

tussentijdse stand van zaken advies 'Het Noorden geeft geen Krimp' van SER Noord-Nederland door Jouke van Dijk

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

stand van zaken Krimpadvies SER Noord - Nederland 2010

 1. 1. Krimp in het NoordenAdvies van de SER Noord-Nederland
 2. 2. Werkwijze• SER NN Subcie: Jouke van Dijk, Dirk Strijker, Jan Dirk Gardenier, Ed van de Beek, Ron van Gent, Ina von Pickartz, Willem Smink• Literatuuronderzoek• Werkbezoek Noord-Groningen – Harry Garretsen, Ton v.d. Wijst, Henriette ten Berge, SER – Pim de Bruijne, gedeputeerde provincie Groningen – Elmer Koole, projectmanager Krimp provincie Groningen – Emme Groot, burgemeester gemeente Delfzijl – Koos Slagter, voortgezet onderwijs – Hilde van Ree, woningbouwcorporaties – Herwil van Gelder, wethouder gemeente De Marne – Henk Duijst, bestuursvoorzitter Woonzorgcentrum BetingeStaete Delfzijl• Ondersteuning: G.W.M. de Jong (Gerrit-Willem)
 3. 3. Krimp1. Demografische processen • Vergrijzing • Ontgroening • Migratie3. Achtergrondprocessen • Toename mobiliteit (pendel) • Schaalvergroting • Nationaal probleem: congestie in de Randstad remt groei arbeidsproductiviteit
 4. 4. Prognose ontwikkeling bevolking enberoepsbevolking CBS, Indexcijfer 2010 = 100Bron: NAV 2010
 5. 5. Cumulatieve bevolkingsgroei 2008–2025 volgens CBS bevolkingsprognose meer dan 15% krimp 10% tot 15% krimp 5 tot 10% krimp 0 tot 5% krimp 0 tot 5% groei 5 tot 10% groei meer 10% groeiBron: NAV2009
 6. 6. Cumulatieve bevolkingsgroei 20-65 jarigen 2008–2025 volgens CBS bevolkingsprognose meer dan 15% krimp 10% tot 15% krimp 5 tot 10% krimp 0 tot 5% krimp 0 tot 5% groei 5 tot 10% groei meer 10% groeiBron: NAV2009
 7. 7. Ontwikkeling werk-gelegenheid 2003-2009, fulltime banen
 8. 8. Ontwikkeling werkgelegenheid 2008-2009 meer 3% daling 1,5% - 3% daling tot 1,5% daling tot 1, 5% groei 1,5 - 3% groei meer dan 3% groeiBron: PWR, bewerking CAB
 9. 9. NWW als % van de beroepsbevolking. meer dan 8% 6 tot 8% 4 tot 6% tot 4 %Bron: UWV Werkbedrijf, bewerking CAB
 10. 10. Krimp:een verschil in mobiliteit De RoltrapBron: Quickscan Groningen, FRW RUG, 2009
 11. 11. Migratie naar leeftijd 2000-200615-20 jarigen 20-25 jarigen
 12. 12. Voorzieningen• Verschraling voorzieningenaanbod door schaalvergroting (met of zonder krimp) – Nieuwe arrangementen – Vitale (actieve burgers) – niet vitale dorpen• In Zorg en Onderwijs beperkt landelijke regelgeving (NMA en fusietoets) samenwerking en noodzakelijke schaalvergroting• Mobiliteit is noodzakelijke voorwaarde om voorzieningen te kunnen bereiken
 13. 13. Ruimtelijke Ordening• Nieuw woonwijken en bedrijventerreinen trekken geen nieuwe bewoners en nieuwe bedrijven. – Kwaliteitsimpuls (vervanging binnen kernen) – Risico van verrommeling buitengebied (rotte kiezen)• Hoog percentage eigenwoningbezit Oost- Groningen die onverkoopbaar zijn – Mismatch kwaliteit vraag en aanbod – Brede aanpak, niet alleen corporaties
 14. 14. Arbeidsmarkt• Vergrijzing groter probleem voor het arbeidsaanbod dan krimp• Krimpgebieden doen het niet altijd slecht in termen van banengroei en werkloosheid• Forse pendelstromen, vooral van hoger opgeleiden
 15. 15. De rol van de overheidToegenomen ruimtelijke mobiliteit enschaalvergroting maken regionale aanpak krimpnoodzakelijk• Coördinatie en samenwerking gemeenten• Kleinschalige structuur conflicteert met bestuurlijke kwaliteit• Problematiek is in elk krimpgebied anders• Ook rol van actieve burgers in publiek domein
 16. 16. Kansen• Bedrijven kunnen krimp ook gebruiken • Gebiedsontwikkeling, recreatie en toerisme• Noorden heeft ruimte om congestieproblemen van Randstad op te lossen• Noodzaak goede infrastructuur• Meer inzicht in dynamische demografische processen is investering in kennis voor toekomstige krimp
 17. 17. Adviezen1. Aanpak coördinatieproblemen • Afstemming van verantwoordelijkheden tussen Rijk, provincie en gemeenten2. Noordelijke Taskforce / Noordelijke Planbureau • Moet sociaal-economische visie formuleren voor geheel Noord Nederland: uitgangspunt is regionale oplossingen met Noord- Nederlandse coördinatie3. Faciliteren en stimuleren van ontwikkelingen: • Infrastructuur: verbinding binnen Noord Nederland • ICT: investeer in snelle internet verbindingen, ook op het platteland • Sterke sectoren als zorg en onderwijs als sprinkplank gebruiken4. Stimuleringsfonds waarbij Taskforce regie voert • Middelen komen van publieke sector, NOM, marktpartijen
 18. 18. Adviezen (vervolg)1. Wet- en regelgeving aanpassen • Om en experimenten en noodzakelijke samenwerking en schaalvergroting mogelijk te maken • Regelluwe zones• Bestuurlijke informatie en kennisontwikkeling: • Kenniscentrum Krimp: ook lange termijn onderzoek • Migratiestromen • Voorzieningenpakket • Monitoring• Integrale aanpak van eigen-woningproblematiek: • Huiseigenaren, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, gemeenten, bedrijven en provincie(8.) Benut het Noorden voor het oplossen van nationaal probleem van congestie in de Randstad.
 19. 19. GEEN Krimp in het NoordenAdvies van de SER Noord-Nederland

×