Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kurum Kimliği ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi ilişkisi

1,278 views

Published on

Kurum Kimliği ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi ilişkisi

Published in: Marketing
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Kurum Kimliği ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi ilişkisi

 1. 1. Hazırlayan :Selen GÜCÜN
 2. 2. İÇERİK  Kimlik ve Kurum Kimliği Kavramları  Kurum Kimliğinin Tarihsel Gelişimi  Kurum Kimliği Öğeleri  Pazarlama İletişimi  Bütünleşik Pazarlama İletişimi  Kurum Kimliği ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi İlişkisi
 3. 3. Kimlik ve Kurum Kimliği Kavramları Kimlik Ben kimim,kimsiniz, kimlerdenseniz? Bir bireye, bir guruba, bir yöreye, bir topluma ya da bir kuruma ait olabilecek olan gerçekte sahip olunan özellikler bütünüdür. Bireysel Kimlik Kolektif Kimlik Kurum Kimlik Kimliğimizin bizi diğerlerinden ayıran ve bizi değiştirilmez kılan özelliğimizdir. Belirli bir insan grubunun kendi hakkındaki bilinci ve duygusuyla ilişkilidir;toplumun kendine özgü niteliklere sahip olduğu aidiyet duygusudur. Kolektif kimlik,belli bir durumu değil süreci yansıtmaktadır. Bir kurumun ne olduğu, nereye doğru yol aldığı, tarihçesi, iş karması, yönetim biçimi, iletişim politika ve uygulamaları, yeterlilikleri, pazar ve rekabet farklılıklarını tanımlayan ve gösteren faktörlerin toplamıdır. Nuri Bilgin
 4. 4.  Mussen: "Bireyin kendi kendisini, davranışları, ihtiyaçları, motivasyonları ve ilgileri belirli bir ölçüde tutarlılık gösteren, kendi kendine sadık, diğerlerinden ayrı ve farklı bir varlık gibi algılamasını içeren, bilişsel ve duygusal nitelikte bileşik bir zihinsel yapıdır " .  Mead :’’Me’’ ve ‘’I’’ dan oluşur.Me’den rol kimliği anlaşılır,yani dıştan insana yönelik beklentileri ve devralınan tutumların toplamıdır.’’I’’ ise ben-kimliğini kendi tutumunu temsil eder.  Eric Formm: İnsanın birey olabilmesi için kişisel kimlik duygusuna sahip olma isteğini kendi yaratıcı etkinlikleri ile elde edememesi durumunda,bir başka kişi veya bir başka kişi veya grup ile elde etmeye çalıştığı dolayısıyla birisi olmaktan çok ‘’ başka birine ’ait olma’’ ihtiyacından kaynaklandığını öne sürmektedir.  Wheelis: İnsanın çabalarına değişmez değer yargılarına ve kişinin değer yargıları ile davranışlarının uyuşmasına dayanır ve kimlik bir birlik ve bütünlük duygusudur.  Cormier:Çocuğun sosyalleşme süreci içinde kendisini diğer kişilerden ayırt etmesi ve ‘’ben’’ kavramı geliştirmesiyle başlar. Bazı düşünürlerin Kimlik ile ilgili görüşleri
 5. 5. Kurum Kimliğinin Tarihsel Gelişimi Bu işaretler, onları taşıyanları bir arada tutmayı, ortak bir ruh oluşturmayı ve belli bir bütün olarak hedeflerini iletmeyi amaçlıyordu. Bayrak ve üniforma aidiyeti veya bütünleşmeyi göstermekteydi.
 6. 6. Kurum Kimliğinin Tarihsel Gelişimi Geleneksel Dönem Marka Tekniği Dönemi Tasarım-Dizayn Dönemi Stratejik Dönem
 7. 7. Kurum Kimliğinin Tarihsel Gelişimi Geleneksel Dönem 18.yy Endüstri devrimiyle birlikte seri imalat ve pazarlamanın artması görsel kimlik ve amblemlerin önemini arttırmıştır.1.Dünya Savaşı sonuna kadar süren dönemdir. Türkiye’de bu süreç 1960’lı yıllardan itibaren yabancı sermayeli şirketlerin girişiyle kimlik ihtiyacının hissedilmesiyle başlamıştır. Bu dönemde kuruluşlar ürünlerin kalitesi için bir işaret oluşturma gayreti içerisindedirler; bu nedenle sanatçıların desteğinden yararlanmaya çalışmışlardır. Bir tasarımcıya ortak bir dizayn oluşturması için görev veren ilk kuruluştur. Eczacı John Pemberton 1886 yılında bir ilaç olarak bir şurup üretir. Pemberton’ın ürettiği şurup, Jacops eczanesinde bardağı 5 centten satışa sunulur. Küçük değişikliklerle alkolsüz bir içecek olarak küresel bir tüketici kitlesine Coca-Cola markası ile ulaşmıştır.El yazısı dükkan ismiyle dikkatleri çekmeyi başarmıştır. 1850 İngiliz Demiryolları
 8. 8. 2.Dünya Savaşı’na kadar süren dönemdir.Bu dönemde kuruluşun kimliği,ürünün markası aracılığıyla iletilmeye çalışılmıştır. Marka isimleri ve ürünler, kurumdan bağımsız bir ortaya çıkış ile tanınır olmalıydı, bu da belli semboller aracılığıyla desteklenmekteydi. Marka Tekniği Dönemi Kurum Kimliğinin Tarihsel Gelişimi 2.Dünya Savaşı sonrası, kuruluşların uluslar arası alanda faaliyet göstermesiyle birlikte kurum kimliği önemi artmaya başlamıştır.Tasarım-Dizayn Dönemi Harley Earl, Rüya Arabalarının Babası General Motors‘un 1927-1958 yılındaki dizayn şefi Cadillac Eldorado -1959 1951 GM Le Sabre Concept Yaratıcılık Yüksekokulu’nun kurulması ile ürün ve grafik tasarımın yoğun bir şekilde ele alınması ve dünyaya yayılmasıdır. Braun için radyo ve fonograf tasarladı. Braun Radyo ve Fonograf 1956 Braun S 50 – İlk traş makinesi
 9. 9. Bu dönem 1970’lerden günümüze dek uzanmaktadır. Kurum kimliği,ürün,grafik,tasarım,halkla ilişkiler değil,kuruluşun pazarlama ve sosyal stratejik aracı olarak görülmeye başlamıştır. Stratejik Dönem Kurum Kimliğinin Tarihsel Gelişimi
 10. 10. Olins’e Göre Kurum Kimliği Yapıları MNG Holding SABANCI Monolitik Kimlik: Organizasyonun her yerde bir isim ve görsel unsur kullanmasıdır. Desteklenmiş Kimlik: Bir organizasyonun sahip olduğu faaliyet alanlarını kendi ismi ve kimliği ile desteklenmiş olmasıdır. Marka Kimliği: Bir kuruluşun birbirine veya kuruluşla ilgisi olmayan bir dizi markaya sahip olmasıdır. Unilever
 11. 11. Peki kurum imajı ile kurum kimliği farkı sizce nedir? Alison Theaker'e göre "Kurumsal kimlik" terimi, şirketin kişiliğini ifade eden mesaj ve çağrışımların bütünüdür. Kurum logosu, logoda kullanılan renkler, yazı karakterleri, şirketin davranışları, kültürü, misyonu, değerleri, kullandığı iletişim biçimi ve kurumlarla ilişkilerini içeren kavramların bütünüdür. Kurumsal kimlik ve kurumsal imaj sıkça karıştırılmaktadır. Kurumsal kimlik, şirketin (bilerek ya da bilmeyerek) verdiği mesajların bütünüdür. Kurumsal imaj ise bu mesajların halkta oluşturduğu algılar bütünüdür. İmaj, anlayışa bağlıdır ve alıcının zihninde oluşur. Hedef kitle, şirketin kimliğiyle ilgili mesajları yorumlar ve kafasında şirkete ilişkin bir imaj üretir.
 12. 12. Kurum Kimliği Öğeleri Kurum Felsefesi Kurumsal Dizayn Kurumsal İletişim Kurumsal Davranış Organizasyonun üçüncü şahıslara karşı davranışlarıdır. Sunum/teklif davranışları Ücret davranışları, Dağıtım davranışları Finans davranışları İletişim davranışları Sosyal davranışlar Kurumun gözle görülür tüm somut tasarımı, kurumun soyut yapısını simgelemektedir. Kurumsal dizaynın bir yönü olan görsel unsurlar; marka,yazı,tipografi,renk,mimari dizayn yer almaktadır. Üretim ve yönetim süreci içinde kurumu oluşturan bölümler arasında ve müşterileri arasında eşgüdümlü bilgi akışının sağlıklı bir şekilde yapılmasıdır. Kurum Kültürü Çalışanların davranışlarını ve kuruluşun görünüm şeklini etkileyen değer yargıları ve davranış tarzı sistemini ifade etmektedir. Kurumun etrafında ya da kendi içerisinde var olan durumlara bakış açısı, sahip olmayı hedeflediği kimliğe ulaşmak için seçtiği yoldur. Misyon Vizyon Değerler Sloganlar
 13. 13. Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi “Bir işletmenin, ürün ya da hizmetinin satışını kolaylaştırmak amacıyla üretici- pazarlamacı işletmenin denetimi altında yürütülen, müşteriyi ikna etme amacına yönelik bilinçli, programlanmış ve eş güdümlü faaliyetlerden oluşan bir iletişim sürecidir “ Bilgi teknolojilerinin gelişmesi, üretim, satış, iletişim tekniklerinde de hızlı bir gelişmeye yol açmış, üretim, tüketimden hızlı büyümüş, bunun sonucunda çok yoğun ve acımasız bir rekabet ortamı oluşmuştur. Hedef kitleye ulaşmada ortaya çıkan zorluklar. Tüketicilerin gün geçtikçe bilinçlenmeleri ve ürünler hakkında daha fazla bilgi talep etmeleri. Pazardaki gelişmeler ve artan küresel rekabet ortamı. Mesaj güvenirliği ölçümlerinde gözlenen önemli düşüşler. Yeni iletişim kanalları ile birlikte geleneksel medyanın etkisindeki düşüş ve geleneksel reklam ortamlarının artan maliyeti. Reklam verenlerin değişen beklentileri. Veri tabanı oluşturma kolaylığı ve azalan maliyetler.
 14. 14. Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi pazarlama iletişimini oluşturan elemanların bir arada kullanılarak; bu elemanların güçsüz yanlarının ortadan kaldırılması fikrinden doğmuştur. Reklam, Halkla ilişkiler, Doğrudan pazarlama Sponsorluk…
 15. 15. • Reklam • Doğrudan pazarlama • Kişisel satış • Halkla ilişkiler • Satış tutundurma • Ticari sergiler • İnternet • Sponsorluk • Paketleme • Satın alma materyallerinin özellikleri • Ağız aracılığı • Kurum kimliği Bütünleşik Pazarlama İletişimi Araçları Televizyon Radyo Gazete Magazinler Rehberler Açık hava reklamcılığı
 16. 16. Tüketici merkezli pazarlama olarak bilinen bütünleşik pazarlama iletişimi ile; 1.Marka bağlılığı, 2.Marka sadakati, 3.Müşteri tatmini, 4.Müşteri memnuniyeti, 5.Müşteri değeri, 6.Sürekli ve sadık müşteri kazanılması amaçlanmaktadır. Bütünleşik Pazarlama İletişimin Amaçları •Satın alma davranışını doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemek ve ürün veya hizmete ilişkin bir sempati oluşturarak satın almada sürekliliğin sağlandığı bir bağımlılığı oluşturmaktır. •Bu anlamda, bütünleşik pazarlama iletişimi hem bir süreç, hem de bir konsept niteliği taşımaktadır.
 17. 17. Kurum Kimliği ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi İlişkisi Bu hem içsel hem de dışsal düzeyde önemli sonuçlar yaratır. Bu ise kurum içinde bütün çalışan bireylerin kurumun amaçlarını tam olarak anlaması ve bunu dışarıya yansıtmasıyla ilgilidir. Kurumun imajını,ürün/hizmet yararlarını iletmede BPİ stratejik bir araç olarak kullanabilir. Tüketiciler kendilerini rahat ve güvende hissettikleri kurumlara sıcak baktıklarından,kurumca yansıtılan imajın tüketicilere istendik şekilde algılanmasını sağlamada kurumsal bütünlük önemli bir rol oynar. Bütün mesajları uyumlu hale getirmenin ve bütünlüğü sağlamanın en iyi yolu,hem işletmenin farklı bölümlerinden hem de işletme dışından ajanslardan oluşturulan ekipleri kullanarak çapraz işlevsel yönetim yaklaşımı izlemektedir.

×