Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resum entrevista dir_gral-1

124 views

Published on

Resum reunió Director General de Política Educativa

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Resum entrevista dir_gral-1

  1. 1. Resum de la reunió amb el Director General de Política Educativa Tal com vam informar en un correu anterior, la SEEC Castelló-València va sol·licitar una entrevista amb el Hble. Conseller d’Educació fa prou de temps i per fi, després també d’alguns canvis de data, va tindre lloc l’esperada reunió, a la qual van assistir, a més de Director General de Política Educativa, Jaume Fullana, dos tècnics de la Conselleria d’Educació. Va començar amb un cert retard respecte a l’hora fixada i vam tindre, per tant, menys dels trenta minuts assignats, la qual cosa ens va constrènyer a no poder profunditzar en alguns aspectes com hauria sigut el nostre desig; però, en conjunt, vam poder exposar els punts que ens havíem marcat. El President de la Delegació va presentar al Director General i als dos tècnics la Societat Espanyola d’Estudis Clàssics, la seua finalitat, àmbit, nombre de socis i amb major detall va parlar de les dos Delegacions que hi ha a la Comunitat Valenciana i de les activitats que estan duent a terme, algunes de les quals amb la col·laboració del CEFIRE. Així mateix, va informar que la Delegació de Castelló-València havia remés sengles escrits al Secretari Autonòmic i als sindicats convocats a la Mesa Sectorial d’Educació de l’11 gener 2018 on s’anava a tractar la proposta de modificació parcial del Currículum de Secundària amb propostes per a garantir-hi la presència de les assignatures de Cultura clàssica, Grec i Llatí a la Secundària; va afegir que la Delegació no va ser invitada a la Mesa Tècnica per a exposar de viva veu eixes propostes, com en canvi sí va succeir amb associacions de professorat de Filosofia, Educació física i Tecnologia, matèries que milloren la seua situació a l’esborrany. El Director General va respondre que era competència del president de la Mesa Tècnica admetre o no la presència de representants del professorat. A continuació va donar la paraula a la Vocal, que va exposar les conclusions més rellevants que es van extraure de l’enquesta realitzada a juliol 2016 per la Delegació de Castelló-Valencia, a la qual es va adherir la d’Alacant, i que foren precisament els temes que es van tractar a la reunió. Currículum de Secundària.- Sobre el primer punt i en relació amb l’esborrany de modificació del Currículum:  Queda garantida la impartició obligatòria de Grec I en 1r curs de Batxillerat d’Humanitats tant a centres públics com a concertats ja que la redacció de l’Esborrany té una errada: les assignatures obligatòries troncals que han de cursar els alumnes no són quatre (4), com figura en el text, sinó cinc (5).  A la petició que Grec II fóra lligat obligatòriament a Llatí II per a assegurar que els alumnes que la van triar a 1r Batx. la puguen tindre també en 2n Batx., el Director General va dir que amb la nova configuració Grec II ix lleugerament beneficiat respecte al currículum actual ja que la Història de la Filosofia ha passat a un altre bloc d’assignatures i, per tant, l’alumnat no haurà de triar dos (2) assignatures opcionals troncals de cinc (5) com ara, sinó de quatre (4).
  2. 2.  Sobre Cultura Clàssica vam reiterar el que dèiem a l’escrit dirigit al President de la Mesa Sectorial i als sindicats i és que, malgrat el fet que siga d’oferta obligatòria sobre el paper, és probable que no s’impartisca de manera efectiva en tots els nivells i/o centres degut a l’augment d’opcionals en els quatre cursos de l’ESO contra els quals ha de competir, l’existència de criteris restrictius (arts.17 i 18) i sovint la impossibilitat de ser impartida pel professorat d’un centre per tindre horari complet (ja que en molts centres educatius sols hi ha un sol professor, que assumix Llatí de 4t i de Batxillerat i Grec i que amb la caporalia de departament no pot impartir més matèries excepte que accepte o la direcció del seu centre li done algun grup Cultura Clàssica sempre que no supere el màxim de 23 hores lectives). Vam demanar que la Conselleria recolzara esta matèria amb diverses mesures: o Supressió de l’exigència d’un nombre mínim d’alumnes, a la qual cosa els representants de la Conselleria van respondre que això són negociacions que s’han de fer amb els equips directius dels centres, però –vam afegir nosaltres– també depén de l’autorització de la Inspecció Educativa i, per tant, de la Conselleria. o Impartició real obligatòria en cursos concrets, com per exemple s’ha fet a la comunitat de Castella i Lleó, on es dóna a 2n ESO amb 3h. A la Comunitat Valenciana podria ser a 2n i 3r, que són els cursos on sembla que s’impartix preferentment a tenor del resultats de l’enquesta. o Assignar les hores excedents, si no poden ser assumides pel professorat titular, a professors interins de Grec i Llatí a temps parcial. Esta mesura també s’havia d’aplicar a les hores excedents de Grec i Llatí perquè no se cedisquen a altres departaments per tal de garantir la qualitat de l’ensenyament. Al seu torn, els tècnics de la Conselleria vam suggerir-nos que en aquells centres on no s’impartisca Cultura Clàssica o sí, però no en tots els cursos, o en altres circumstàncies els professorat interessat podria plantejar els mateixos continguts o semblants a través dels “Tallers d’aprofundiment”. Per últim, vam sol·licitar:  Estendre l’oferta de Llatí I i II a l’itinerari de CCSS (doble via) perquè beneficiaria els estudiants en ampliar-los les possibilitats d'elecció de matèries i en oferir una formació més adient a aquells que hagen de cursar certs graus de l’àmbit social.  Incloure en el catàleg d’opcionals específiques les assignatures Referents clàssics de les manifestacions culturals modernes i Fonaments Lèxics. Vam parlar del seu èxit, de la seua implantació posterior a la resta d’Espanya i dels seus avantatges envers els alumnes i envers el professorat que té horari incomplet o el professorat interí. A més, vam posar de relleu que a l’esborrany els alumnes d’Humanitats i Ciències Socials disposen d'assignatures opcionals específiques per a completar la seua formació científica (Cultura científica, Anatomia Aplicada) o artística (Volum, Anàlisi Musical...), mentre que els alumnes de la modalitat de Ciències o d’Arts no tenen matèries d’Humanitats opcionals específiques i, per tant, Fonaments i Referents suposarien un bon complement formatiu.
  3. 3. Els tècnics de la Conselleria van manifestar la dificultat que la impartició de la doble via comportaria en la confecció d’horaris i van afirmar que la Conselleria no pot modificar l’estructura de la LOMQUE; per tant, ni podria introduir-se la doble via ni les dues opcionals específiques. Vam proposar alternativament que Fonaments i Referents foren inclosos dins del bloc de Lliure configuració autonòmica o com a Opcional voluntària ja que la LOMQUE ho permet. Els tècnics van descartar estes dos propostes perquè incloure-les al bloc de Lliure configuració autonòmica suposaria excedir el nombre màxim d’hores lectives setmanals i perquè ‒deien‒ cap alumne voldria cursar voluntàriament més assignatures. Vam comentar-los algun cas conegut d’alumnes molt motivats que es queden fora del seu horari lectiu per a preparar-se per a concursos i olimpíades, el que va aconseguir que els tècnics es comprometeren a estudiar la viabilitat de les nostres propostes. El mateix cal dir de la petició que el professorat de Grec i Llatí puga impartir Literatura Universal. Plantilles.- Segons es desprén de l’enquesta i d’altres estudis fets per alguns docents i per la pròpia SEEC, malgrat que des de 2016/2017 quasi totes les places de centres públics que eren susceptibles de ser amortitzades estan pel moment garantides, al llarg dels anys se n’han perdut moltes a Castelló i València. Vam exposar les causes que, en la nostra opinió, rauen en esta situació i vam demanar que a cada centre hi haja un titular de cada especialitat i que al Concurs General de Trasllats no s’adjudiquen places de Grec o Llatí reconvertides a Cultura Clàssica. Oposicions.- En la mateixa línia, pel que fa a futures convocatòries d’accés a la funció pública docent, vam sol·licitar que estiguen clarament separades les especialitats de Llatí i de Grec i que no es permeta que es convoquen places de Cultura Clàssica (segons figura a un esborrany d'OPE per al 2017/2018/2019 que una sòcia va fer arribar a la Delegació). Borsa d’interins.- Vam referir als representants de la Conselleria que entre les peticions manifestades a l’esmentada enquesta es trobava la situació de les borses d’interins i les adjudicacions de les places de Cultura Clàssica. Vam donar trasllat de les propostes que s’hi feien:  Que hi haja una borsa única organitzada per estricte ordre d’antiguitat en la inscripció a la borsa.  Que es canvie l’actual procediment d’adjudicació de places de Cultura Clàssica (vulgo “cremallera”), que beneficia els interins de la borsa de Grec amb menor antiguitat sobre els interins de Llatí més antics, de manera que les adjudicacions es facen atenent a la data d’inscripció en la borsa. Vam considerar oportú fer-ne al·lusió tot i que sembla que s’ha arribat a un compromís per part del Secretari Autonòmic de modificació dels criteris de les adjudicacions per al curs 2018/2019, segons ens va informar una sòcia tot just pocs dies abans de la entrevista amb el Director General).  Que s’òbriguen les borses més a sovint.
  4. 4. El clima de la reunió fou cordial. Els representants de la Conselleria van escoltar-nos amb interés, van prendre’s nota de les nostres peticions i suggeriments i van indicar- nos que traslladarien al departament corresponent aquells punts que no foren competència de la seua Direcció General. Sols en alguns aspectes, com hem indicat més amunt, van justificar perquè no es podrien dur a terme i ens van suggerir alguna mesura alternativa. En acabar, un dels tècnics ens va demanar que li lliurarem els documents que portàvem per a poder-los llegir i estudiar amb més cura (informe de les plantilles dels IES que està disponible a la web de la Delegació i el guió de la reunió), la qual cosa ens va semblar un senyal de bona predisposició per part del Director General i dels dos tècnics que l’acompanyaven.

×