SECEP's Tatjana Volarev

1,677 views

Published on

Presentation held in Belgrade on June 1, 2011 at the SECEP's Cluster Workshop

Published in: Business, Technology
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • Tatjana svaka cast na prezentaciji...zao nam je sto nismo bili u prilici da prezentaciju slusamo uzivo..
  Veliki pozdrav od Start up klastera iz Nisa
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,677
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
70
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SECEP's Tatjana Volarev

 1. 1. PRIPREMA PROJEKATA JAVNI POZIV MERR 2011 Beograd, 01.06.2011 Tatjana Volarev
 2. 2. Plan <ul><li>Koraci </li></ul><ul><li>Osnovne faze u pripremi </li></ul><ul><li>Aplikacioni paket </li></ul><ul><li>Završni koraci </li></ul><ul><li>Evalucija </li></ul><ul><li>Zaključak </li></ul>
 3. 3. OSNOVNE FAZE -KORACI <ul><li>Većina koraka se preduzima paralelno </li></ul><ul><li>Upoznavanje sa ciljem i svrhom programa </li></ul><ul><li>Standardni formulari </li></ul><ul><li>Uputstvo –najvažniji deo koji treba najdetaljnije proučiti </li></ul><ul><li>Formiranje partnerstva </li></ul><ul><li>Određivanje ciljeva </li></ul><ul><li>Provera pristupa sredstvima </li></ul>
 4. 4. Formiranje partnerstva ? <ul><li>Formiranje kvalitetnog partnerstva - uslov za pozitivnu ocenu projekta </li></ul><ul><li>Kvalitetno partnerstvo prema uslovima poziva = kvalitetan klaster </li></ul><ul><li>Šta je ovde uslov? </li></ul><ul><li>Ko može da apilicira ? </li></ul>
 5. 5. Ko može da bude korisnik – KO ima pristup sr e dstvima? <ul><li>Klasteri – novoosnovani posle 1. 6. 2009. (početna faza) i postojeći u razvojnoj fazi </li></ul><ul><li>Pravna lica – udruženja upisana u APR , </li></ul><ul><li>12 članica -9 preduzeća/preduzetnika i 3 institucije za podršku (ne moraju svi biti upsani u APR kao osnivači, ali moraju biti članovi klastera) </li></ul><ul><li>Da nije pokrenut stečajni postupak ili likvidacija </li></ul><ul><li>Izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa </li></ul><ul><li>N isu za iste namene koristil i sredstava budžeta RS ili budžeta lokalne samouprave. </li></ul><ul><li>P odneli zahtev sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa namenom sredstava; </li></ul>
 6. 6. Članovi klastera <ul><li>M inimum 60% MSPP </li></ul><ul><li>i bar jedn a naučno-istraživačk a organizacij a/NIO/ (prema Zakonu to su akreditovane naučno-istraživačk e organizacij e/ instituti, fakulteti, integrisani univerziteti, i centri izuzetnih vrednosti) ; </li></ul><ul><li>Napomena: Jedna NIO ne donosi poene </li></ul><ul><li>Nosioci inovacione delatnosti prema Zakonu o inovacionoj delatnosti? </li></ul><ul><li>Obrazovne i druge institucije </li></ul>
 7. 7. Nosioci inovacione delatnosti ? <ul><li>r azvojno-proizvodni centri, </li></ul><ul><li>istraživačko-razvojni centri, </li></ul><ul><li>inovacioni centri, </li></ul><ul><li>poslovno-tehnološki inkubatori, </li></ul><ul><li>naučno-tehnološki parkovi, </li></ul><ul><li>visokoškolske ustanove, </li></ul><ul><li>instituti, </li></ul><ul><li>privredna društva i preduzetnici. </li></ul>
 8. 8. Predviđeni uslovi <ul><li>Preduzeća - članovi klastera – u većinskom domaćem privatnom vlasništvu, registrovani u RS </li></ul><ul><li>Da nisu privredni subjekt u teškoćama? </li></ul><ul><ul><li>Subjekat u teškoćama - onaj koji nije sposoban da vlastitim sredstvima ili sredstvima koja može dobiti od svojih vlasnika ili poverilaca ili iz drugih izvora spreči gubitke, a koji bi, bez intervencije države, kratkoročno ili srednjeročno ugrozili njegov opstanak (mlađi od 3 g. izuzeti, osim ako ispunjavaju uslove za otvaranje stečaja) </li></ul></ul>
 9. 9. Formalizacija partnerstva <ul><li>Zahtev da se partnerstvo formalizuje </li></ul><ul><li>Voditi računa da se partnerstvo blagovremeno oformi ali i formalizuje – </li></ul><ul><li>prikupljanje POTREBNIH DOKUMENATA I POTPISA jedan od prvih koraka </li></ul>
 10. 10. P ristup sredstvima <ul><li>ANALIZIRATI UPUTS T VO ZA SPROVOĐENJE MERE PODRŠKE </li></ul><ul><li>Analizirati: </li></ul><ul><ul><li>ko </li></ul></ul><ul><ul><li>za koje aktivnosti i </li></ul></ul><ul><ul><li>za koje namene i troškove može konkurisati i koristiti sredstva </li></ul></ul><ul><ul><li>Proveriti sve opcije i kriterijume, ukoliko odgovor nije jasan pitati ugovarača (agenciju) </li></ul></ul>
 11. 11. Uslovi za pristup sredstvima koji se tiču aktivnosti <ul><li>Trajanje - aktivnosti zapo čete nakon potpisivanja ugovora - završetak do 01.11.2011. ? </li></ul><ul><li>Tipovi aktivnosti </li></ul>
 12. 12. Za šta? <ul><li>Podnosilac zahteva može da se prijavi samo za jednu fazu. </li></ul><ul><li>Samo jedan zahtev za finansiranje </li></ul><ul><li>U okviru toga više ( pod ) projekata sa definisanim aktivnostima </li></ul><ul><li>Proveriti da su svi tipovi aktivnosti koji su uključeni u predlog projekta, podobni za finansiranje po svim predviđenim kriterijumima </li></ul>
 13. 13. Za novoosnovane inovativne klastere – u početnoj fazi rada: <ul><li>1. operativni troškovi kancelarije klastera za aktivnosti povezivanj a članica: </li></ul><ul><li>interno povezivanje članica ( razvoj zajedničke vizije i ciljeva - strateških i operativnih , uspostavljanje unutrašnje strukture, analiza potreba za obukama, razmena informacija, zajedničko istraživanje tržišta, koordinirana nabavka ) </li></ul><ul><li>eksterno povezivanje ( marketing klastera i regiona, pomoć pri investiranju, informacije o tržištu, traženje partnera, podrška poveziva nj u u lancu dobavljača, međunarodne mreže ) </li></ul><ul><li>privlačenje novih članova; </li></ul><ul><li>2. troškovi organizacije: </li></ul><ul><li>program usavršavanja, specijalizovan ih obuk a, radionica za upoznavanje sa tehničkim propisima koji se primenjuju na tržištu EU, relevantnim za oblast poslovanja klastera. </li></ul><ul><li>seminara i konferencija kojima se podstiče razmena znanja , povezivanje članova klastera i promocija klastera ; </li></ul>
 14. 14. Za postojeće inovativne klastere – u razvojnoj fazi rada: <ul><li>troškovi razvoj a zajedničkih usluga klastera ( zajedničko istraživanje tržišta, zajedničk i nastup na tržišt u, koordinirana nabavka , pomoć pri investiranju, informacije o tržištu, traženje partnera, podrška poveziva nj u u lancu dobavljača, međunarodne mreže , pristup finansijama) ; </li></ul><ul><li>troškovi izrad e studija izvodljivosti i druge projektno tehni č ke dokumentaciju za zajedničke infrastrukturne projekte ; </li></ul><ul><li>troškovi izrade i/ili realizacije zajedničkih inovativnih projekata koji se odnose na razvoj novih ili znatnog poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga uz učešće najmanje 3 članice klastera ; </li></ul><ul><li>troškovi izrade i ispitivanj a prototipa i novog dizajna proizvoda i ambalaže, uvođenje i testiranje novog procesa proizvodnje; </li></ul><ul><li>troškovi zaštite intelektualne svojine , otkup a prava na patent i patentnu dokumentaciju; </li></ul><ul><li>troškovi organizacij e programa usavršavanja, specijalizovan ih obuk a, radionica za upoznavanje sa tehničkim propisima koji se primenjuju na tržištu EU ; </li></ul><ul><li>troškovi organizacij e konferencija kojima se podstiče razmena znanja, povezivanje članova klastera i promocija klastera . </li></ul>
 15. 15. Opravdani troškovi za neke od aktivnosti (tačka 2.do 5. iz prethodnog slajda) <ul><li>troškov i osoblja (istraživači, tehničari i drugo pomoćno osoblje) u meri u kojoj rade na projektu; </li></ul><ul><li>troškov i instrumenata i opreme u obimu u kome se koriste za projekat; </li></ul><ul><li>troškove ugovornih istraživanja, tehničkog znanja i patenata koji su kupljeni ili licencirani od trećih lica po tržišnim cenama, ukoliko je transakcija izvršena u konkurentnim uslovima, </li></ul><ul><li>troškovi savetodavnih i sličnih usluga ukoliko se koriste isključivo za delatnost istraživanja; </li></ul><ul><li>dodatn i režijsk i troškov i nastal i direktno kao rezultat istraživačke delatnosti; </li></ul><ul><li>drug i operativn i troškov i poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i proizvoda nastalih direktno kao rezultat istraživačke delatnosti </li></ul>
 16. 16. Uslovi za pristup sredstvima koji se tiču troškova <ul><li>Samo dozvoljeni-OPRAVDANI troškovi </li></ul><ul><li>Dozvoljeni – u pogledu tipa troškova i u pogledu maksimaln e sum e /zasnovani na realnim troškovima, a ne proizvoljnim sumama </li></ul><ul><li>Grant pokriva samo deo troškova implementacije: 50% bez PDV </li></ul><ul><li>Maksimalne sume </li></ul><ul><ul><li>novoosnovanim i inovativnim klasterima u po č etnoj fazi , M inimalni iznos 200.000 dinara, a maksimalni 2.000.000. </li></ul></ul><ul><ul><li>postojećim inovativnim klasterima - u razvojnoj fazi rada . M inimalni iznos 1.000.000 dinara, a maksimalni 10.000.000 </li></ul></ul><ul><li>S ufinansiranje osigurava vlasništvo nad odabranim projektima </li></ul>
 17. 17. Troškovi koji se smatraju nedozvoljenim : <ul><li>zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza , zajmove i rate za otplatu kredita; </li></ul><ul><li>tro š kov i garancija , polise osiguranja , kamate , tro š kove bankarskog poslovanja , kursne razlike ; </li></ul><ul><li>carinsk i i administrativn i tro š kov i ; </li></ul><ul><li>troškov i prinudne naplate. </li></ul>
 18. 18. Određivanje ciljeva - Opšti cilj - <ul><li>P rvo se definišu opšti ciljevi </li></ul><ul><li>Opšti cilj - V iši cilj čijem bi ispunjenju projekat trebalo da doprinese </li></ul><ul><li>Doprineti = klju č na re č </li></ul>
 19. 19. Vaši ciljevi moraju biti u skladu sa ciljevima programa i u skladu sa vašom strategijom <ul><li>Opšti c ilj Programa </li></ul><ul><li>povećanje produktivnosti i konkurentnosti domaćih preduzeća i preduzetnika, povezivanjem u klastere i jačanje saradnje malih i srednjih preduzeća i preduzetnika sa naučno-istraživačkim organizacijama kroz jačanje kapaciteta preduzeća za tehnološki razvoj i inovacije. </li></ul>
 20. 20. Specifični ciljevi programa <ul><li>jačanje kapaciteta preduzeća za tehnološki razvoj i inovacije kroz aktivan partnerski odnos između preduzeća i naučno-istraživačkih organizacija i njihovim uključivanjem u projekte sa komercijalnim ciljevima; </li></ul><ul><li>uspostavljanje strateškog partnerstva sa ciljem porasta specijalizacije, razvoja materijalnih i ljudskih resursa i infrastrukture značajnih za porast produktivnosti; </li></ul><ul><li>povećanje vrednosti i obima prometa preduzeća i preduzetnika na domaćem i međunarodnom tržištu; </li></ul><ul><li>uspostavljanje saradnje sa klasterima u regionu i priprema za izradu zajedničkih projekata. </li></ul>
 21. 21. Opšti cilj   Specifični cilj <ul><li>Da bi se omogućilo sprov ođenje opšt eg cilj a u realnost </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>defini sati specifične ciljeve projekta </li></ul>
 22. 22. <ul><li>M erljiva izjava - ono što nameravate da postignete , a ne ono čemu se nadate - pomaže da postignete opšti cilj </li></ul><ul><li>Smatra se svrhom projekta , i treba da bude definisana u smislu održivih koristi/dobrobiti za ciljnu grupu i krajnje korisnike </li></ul><ul><li>Š ta nameravate da postignete projektom </li></ul><ul><li>Kako nameravate da sprovedete svoju ideju </li></ul><ul><li>Kada će cilj biti postignut </li></ul><ul><li>S pecific / specifični, </li></ul><ul><li>M easurable / merljivi, </li></ul><ul><li>A chievable / dostižni, </li></ul><ul><li>R ealistic /r ealni i </li></ul><ul><li>T imed / vremenski određeni </li></ul>Specifični cilj
 23. 23. Dobar indikator? <ul><li>Dobar indikator je nezavisan i zasnovan na </li></ul><ul><li>činjenicama </li></ul><ul><li>Dobar indikator treba da bude MUDRO formulisan : </li></ul>M ERLJIV (Measurable) U VREMENJEN (Time-framed) D OSTIŽAN (Achievable) R ELEVANTAN, REALAN (Relevant, Realistic) O DREĐEN (Specific)
 24. 24. Primer: <ul><li>Cilj projekta je poboljšanje saobraćajne infrastrukture za pristup ruralnim delovima istočne Srbije. </li></ul><ul><li>Specifični (indikatori): Obnovljeni putevi drugog reda u XX. </li></ul><ul><li>Mjerljivi indikator: 100 km obnovljenih puteva. </li></ul><ul><li>Vremenski indikator: u periodu između Maja 2011. godine i meseca Maja 2012. godine. </li></ul><ul><li>Lokacija: od mesta X do mesta Y. </li></ul><ul><li>Indikator bi stoga trebalo da bude: 100 km obnovljenih puteva drugog reda između mesta X i mesta Z u roku: Maj 2011. godine – Maj 2012. godine. </li></ul><ul><li>Indikator moguć u razumnom roku , po razumnoj ceni; može biti verifikovan putem izveštaja kompanije koja je angažovana za obnovu puteva. </li></ul>
 25. 25. Faza Analize   Faza Planiranja  Analiza zainteresovanih strana – identifikovanje potencijalnih zainteresovanih grupa; ocena njihovih kapaciteta  Priprema logičke matrice – definisanje strukture projekta, testiranje unutrašnje logike i rizika, formulisanje merljivih indikatora uspeha  Analiza problema – identifikovanje ključnih problema, ograničenja i okolnosti; određivanje odnosa uzroka i posledica;  Raspoređivanje aktivnosti – određivanje toka aktivnosti; procena njihovog trajanja i rasporedjivanje dužnosti;  Analiza ciljeva – razvijanje rešenja za identifikovane probleme; identifikovanje sredstava za ispunjenje ciljeva;  Raspoređivanje sredstava – iz rasporeda aktivnosti, razvijanje budžeta u skladu sa rasporedom aktivnosti  Analiza strategija – identifikovanje različitih strategija za postizanje ciljeva
 26. 26. “ problem i ” “ciljev i ” Posledice Centralni problem Uzroci Ciljevi razvoja Svrha projekta / neposredni cilj Trenutni rezultati / izlazni parametri Aktivnosti
 27. 27. Preduslovi Ako su aktivnosti sprovedene, koje pretpostavke moraju biti ispunjene da bi se ostavrili rezultati projekta?   Troškovi Input indikatori (sredstva) Aktivnosti :akcije, mere, uslovi koje treba obezbediti/preduzeti da bi se ostvarili rezultati projekta. Ako su ostvareni rezultati projekta, koje pretpostavke moraju biti ispunjene da bi se ostvarila svrha projekta? Kako će se informacije prikupljati, kada i ko će ih pribaviti? Kako će se meriti rezultati uključujući kvantitet, kvalitet i vreme? Rezultati: Opipljivi rezultati za koje menadžment projekta trebalo da garantuje Ako je ostvarena svrha projekta, koje pretpostavke moraju biti ispunjene da bi se ostvario opšti cilj? Kako će se informacije prikupljati, kada i ko će ih pribaviti? Kako će se meriti svrha projekta uključujući kvantitet, kvalitet i vreme? Svrha projekta ili specifični cilj: Očekivani efekat i direktni uticaj na ciljnu grupu, krajnje korisnike   Kako će se informacije prikupljati, kada i ko će ih pribaviti? Kako će se opšti cilj meriti uključujući kvantitet, kvalitet i vreme? Opšti cilj: Viši cilj, doprinos određenoj politici/strategiji ili ciljevima programa Pretpostavke Izvori verifikacije Indikatori/pokazatelji Opis projekta
 28. 28. FINANSIJSKI PREDLOG <ul><li>Sastoji se iz dva glavna dela: </li></ul><ul><li>Budžeta </li></ul><ul><li>Izvora finansiranja </li></ul>
 29. 29. Budžet projekta <ul><ul><li>Mora slediti dati obrazac (Excel format) za budžet u aplikacionom formularu – Obrazac V. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mora da prikaže ukupne troškove projekta zbir sume koja se traži od ugovarača plus sopstveni doprinos </li></ul></ul><ul><li>Troškovi - Procene troškova se moraju zasnivati na pažljivom i detaljnom budžetiranju - da su planirana sva sredstva potrebna za predviđene aktivnosti. </li></ul>
 30. 30. Budžet treba da je: <ul><li>Realan! Budžetske stavke trebaju da odgovaraju realnim cenama i potrebnim količinama </li></ul><ul><li>Precizan! Svaka stavka u budžetu treba da je planirana detaljno, da bi izbegli vraćanje para ili sopstveno ko finansiranje pre-ambicioznih projekata </li></ul><ul><li>Jasan! Tako da ga razume onaj koji odlučuje o projektima </li></ul><ul><li>Usklađen sa pravilima! Ne sme da sadrži neopravdane troškove </li></ul><ul><li>Sprovodljiv! Treba lo bi da imate realne mog u ćnosti da ga realiz u j e te (npr. u slučaju javnih nabavki dobro planirati potrebno vreme </li></ul><ul><li>Precizno napravite kalkulacije budžeta </li></ul><ul><li>Aktivnost, opremu, planirate na optimalnu količinu, ali sa rezervom </li></ul>
 31. 31. Koraci u pripremi budžeta <ul><li>Procena potrebnih resursa na osnovu projekta </li></ul><ul><li>Cena po jedinici </li></ul><ul><li>Kalkulacija troška = broj jedinica x cena </li></ul><ul><li>Tabela budžeta </li></ul><ul><li>Troškovi bi trebalo da budu apsolutno neophodni za realizaciju projekta, a po principu </li></ul><ul><li>good value for money </li></ul><ul><li>Moraju biti dokumentovani računima </li></ul>
 32. 32. Struktura finansiranja / Izvori finansiranja <ul><li>S tandardizovan i format / Obrazac VI. </li></ul><ul><li>Doprinos Ugovarača: </li></ul><ul><ul><li>Doprinos Ugovarača u % ukupnih troškova. U svakom slučaju se mora proveriti dozvoljena suma kao i maximalni i minimalni procenti ušešća za svaki poziv pojedinačno – ovde 5o% </li></ul></ul><ul><li>Sopstveni doprinos - zbir : </li></ul><ul><ul><li>Finansijskog doprinosa aplikanta, koji uključuje i doprinose od partnera, saradnika (ukoliko ih ima) koji takođe mogu dati doprinos; </li></ul></ul><ul><ul><li>Doprinosi od drugih organizacija (moraju se navesti pojedinačno ) </li></ul></ul><ul><li>Obratiti pažnju da ste odštampali i uključili oba obrasca za budžet u aplikacioni paket </li></ul>
 33. 33. Aplikacioni paket Proveriti šta se zahteva da bude uključeno u aplikacioni paket Ne treba slati ono što se ne zahteva
 34. 34. Aplikacioni formular <ul><li>Zahtev je validan samo ukoliko predlagač do propisanog roka podnese popunjen e : </li></ul><ul><li>1. Obrazac I – Obrazac prijave sa podacima o klasteru </li></ul><ul><li>2. Obrazac II – Izjava o saglasnosti sa uslovima iz Oglasa </li></ul><ul><li>3. Obrazac III - Podaci o članicama klastera </li></ul><ul><li>4. Obrazac IV – Opis pojedinačnih projekata </li></ul><ul><li>5. Obrazac V - Budžet </li></ul><ul><li>6. Obrazac VI - Struktura finansiranja projekata </li></ul><ul><li>7. Obrazac VII – Radne biografije lica angažovanih na projektima </li></ul>
 35. 35. Obrazac I – Obrazac prijave sa podacima o klasteru <ul><li>Osnovni podaci </li></ul><ul><li>Br. Zaposlenih, obrazovna struktura, iznos članarine, drugi vidovi finansiranja, br. članova, teritorijalni obuhvat, promet, izvoz, članovi, br zaposlenih u članicama, inovacioni potencijal (troškovi istraživanja i razvoja, brpj projekata kod Min. Nauke, prethodne aktivnosti na sličnim projketima, izjava o istinitosti, potpis zastupnika </li></ul><ul><li>Na najviše xx A-4 strani, font veličine 12, „Times New Roman “, opišite </li></ul>
 36. 36. OBRAZAC I - DALJE <ul><li>II KLJUČNE SMERNICE KLASTERA </li></ul><ul><li>Najviše 5 A-4 strana -ŠTA KLASTERI TREBA DA PREDSTAVE ? </li></ul><ul><li>a) razloge za donošenje odluke o prijavi projekta/ata; </li></ul><ul><li>b) v iziju i ulogu klastera u ostvarenju vizije ; </li></ul><ul><li>v) strategiju razvoja za naredne tri godine usvojenu od strane svih učesnika za sva ključna područja rada klastera (predstaviti kratko, detaljno u tački VI ) ; </li></ul><ul><li>g) organizacionu strukturu klastera („organogram“- direktor klastera, broj zaposlenih i njihov status u jedinici; organizov ani operativn i stručn e timov i za rad na ključnim područjima rada klastera, kadrove, oblike komunikacije);; </li></ul><ul><li>III TRŽIŠNI RAZVOJ I MEĐUNARODNA ORIJENTACIJA KLASTERA </li></ul><ul><li>a) planirani tržišni razvoj klastera – podrazumeva domaće i/ili međunarodno tržište; </li></ul><ul><li>b) međunarodne kontakte klastera; </li></ul><ul><li>v) međunarodnu saradnju na polju istraživanja, razvoja i razmene znanja; </li></ul><ul><li>g) učešće u međunarodnim programima – ukoliko postoji i/ili je planirano; </li></ul><ul><li>d) potencijal klastera za jačanjem izvoznih aktivnosti. </li></ul><ul><li>Za sve podatke, navesti izvor informacija. </li></ul>
 37. 37. Obrazac I - DALJE <ul><li>IV KONKURENTNE PREDNOSTI KLASTERA </li></ul><ul><li>na domaćem i/ili međunarodnom tržištu. S W OT analiz a (prednosti, slabosti, mogućnosti, pretnje). Za sve podatke, obavezno izvor informacija. </li></ul><ul><li>V TRŽIŠTE RADA </li></ul><ul><li>uticaj tržišta rada na rad - razvoj klastera/Projekta – pozitivne i negativne </li></ul><ul><li>kao i uticaj rada klastera na tržište rada (kvalifikacije i specifičnost lokalne i/ili radne snage klastera; kvalitet, specifičnosti i dostupnost trening opreme i slično; </li></ul><ul><li>uticaj i/ili saradnja sa univerzitetima, stručnim školama itd). Za sve podatke, izvor informacija. </li></ul><ul><li>VI STRATEŠKI CILJEVI KLASTERA i POKAZATELJI USPEHA </li></ul><ul><li>u naredne tri godine i pokazatelje uspeha z a ostvarivanje ciljeva. </li></ul><ul><li>* Pokazatelji merljivi i kvantifikovani ! </li></ul>
 38. 38. Obrazac I - DALJE VII OPERATIVNI PLAN RAZVOJA KLASTERA U 2011. GODINI <ul><li>A) Ciljevi klastera u 2011. godini </li></ul><ul><li>O perativne ciljeve klastera u 2011. godini i pokazatelje uspeha za ostvarivanje ciljeva - u skladu sa strateškim ciljevima, merljivi i kvantifikovani ! </li></ul><ul><li>B) Projekti/aktivnosti i očekivani rezultati u 2011. godini </li></ul><ul><li>navesti samo nazive projekata/aktivnosti za koje klasteri traže finansiranje do 50% opravdanih troškova; projekata može biti više i treba da budu u skladu sa ciljevima u 2011. godini; detaljno predstavljanje u Obrascu IV - Projekti ) </li></ul><ul><li>V) Dinamika po projektima/aktivnostima u 2011. godini </li></ul>
 39. 39. Obratiti pažnju : <ul><li>Klaster u operativnom planu za 2011. godinu, treba da navede sve projekte/aktivnosti koje planira da realizuje u 2011. godini, uključujući i projekte za koje traži sufinansiranje od Ministarstva prema budžetu Obrascu V. </li></ul>
 40. 40. Obrazac II i III <ul><li>Obrazac II – Izjava o saglasnosti sa uslovima iz Oglasa (formulisana) </li></ul><ul><li>Obrazac III - Podaci o članicama klastera – </li></ul><ul><li>Obratiti pažnju koji se sve podaci traže – </li></ul><ul><li>Blagovremeno sve pripremiti (uključujući podatke o prometu, finansijskoj zaradi, ostvarenom izvozu, troškovima istraživanja) </li></ul>
 41. 41. Obrazac IV – Opis pojedinačnih projekata <ul><li>Za svaki projekat neophodno je definisati ciljeve, aktivnosti, sredstva (eksperte, administraciju, tehničke zahteve i finansijska sredstva), očekivane rezultate, broj uključenih članica klastera itd. Ministarstvo će pomoći projekte koji su u skladu sa ciljevima i namenom Javnog poziva. </li></ul><ul><li>Aktivnosti koje se odnose na redovno poslovanje preduzeća ili aktivnosti koje nisu vezane za projekat razvoja klastera, nisu predmet sufinansiranja iako odgovaraju definiciji opravdanih troškova. </li></ul>
 42. 42. Šta mora da sadrži opis projekta? <ul><li>S ve elemente u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Mere. programa. </li></ul><ul><li>U slučaju da klaster ne popuni Opis projekta u skladu sa predloženom metodologijom, odnosno popuni ga na neodgovarajući ili nepravilan način, zahtev će biti ocenjen lošije. </li></ul><ul><li>Opis projekta ne može biti predmet dopunskog podneska. </li></ul>
 43. 43. Opis projekta (IV dalje) <ul><li>1) NAZIV PROJEKTA </li></ul><ul><li>2) UKUPNA VREDNOST PROJEKTA (U RSD) </li></ul><ul><li>3) UČESNICI U PROJEKTU </li></ul><ul><li>Preduzeća i institucije koje učestvuju, pečat i potpis – Svojevrsna izjava partnera </li></ul><ul><li>Projekti u skladu s VIZIJOM, STRATEGIJOM I OPERATIVNIM PLANOM KLASTERA ZA TEKUĆU GODINU </li></ul><ul><li>MINIMUM tri učesnika na svakom projektu (bitan uslov za bodovanje – više učesnika više bodova). Projekti koji nemaju potpis i pečat barem tri učesnika biće odbijeni . </li></ul>
 44. 44. Opis projekta i njegove efikasnosti <ul><li>Opšti cilj i svrha projekta </li></ul><ul><li>Očekivani rezultati </li></ul><ul><li>opisivanje konkretnih rezultata - jasni i određeni, </li></ul><ul><li>kvantifikovani, kad god je to moguće. </li></ul><ul><li>moraju biti u skladu sa indikatorima koji se mogu objektivno potvrditi i izvorima verifikacije opisani u matrici </li></ul><ul><li>predstavljeni i poređani hronološki </li></ul><ul><li>pokazati i da će se projekat širiti dalje u smislu širenja informacija, potencijalnh metoda za jačanje i eksternu strategiju komunikacije, štampanje brošura, internet strana, učešće na konferencijama i radionicama itd. </li></ul><ul><li>Predložene aktivnosti i njihova efikasnost – JASNA VEZA SA REZULTATIMA </li></ul><ul><li>S ve aktivnosti (i podaktivnosti) predstaviti korak po korak , uključujući i naziv </li></ul><ul><li>P redstavljene i opisane LOGIČAN RED, ZAVISNOST, VREMENSKI OKVIR, KLJUČNE TAČKE </li></ul><ul><li>objasniti KO ( aplikant, koji partneri, koji saradnici), GDE , KAKO će se sprovoditi , ŠTA je sve neophodno za sprovođenje (ljudstvo, materijali) </li></ul><ul><li>Povezati aktivnosti sa rezultatima (prethodno opisani). Važno - da ovaj deo odgovara rasporedu aktivnosti i da je moguće uporediti ga sa budžetom (tabele Akcioni plan i Budžet) </li></ul>
 45. 45. Obrazac IV - dalje <ul><li>Na najviše xx A-4 strani, font veličine 12, „Times New Roman “, opišite </li></ul><ul><li>4) OPIS PROJEKTA </li></ul><ul><li>Opi sati projekat, opšti cilj/opšte ciljeve kojima namerava da doprinese , kao i specifični cilj koji projekat namerava da postigne </li></ul><ul><li>5) DETALJAN OPIS AKTIVNOSTI NA PROJEKTU </li></ul><ul><li>Na najviše dve A-4 strane , naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, obrazlažući izbor aktivnosti i precizirajući, gde je moguće ulogu svakog od partnera (ili saradnika ili podugovarača) u realizaciji aktivnosti. Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba mešati sa operativnim planom projekta. Na vedite indikatore za praćenje realizacije </li></ul><ul><li>6) OPERATIVNI PLAN PROJEKTA </li></ul><ul><li>Operativni plan ne treba da sadrži detaljan opis aktivnosti, već samo njihov naziv (navedene aktivnosti TREBA tačno odgovaraju aktivnostima projekta, koji ste naveli u delu 5). Mesec tokom kojeg nije predviđeno sprovođenje ni jedne aktivnosti mora biti sastavni deo Operativnog plana </li></ul>
 46. 46. Sprovođenje aktivnosti 2 ( naziv ) Priprema aktivnosti 2 ( naziv ) Sprovođenje aktivnosti 1( naziv ) Priprema aktivnosti 1 ( naziv ) Projekat 1 primer Primer 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Mesec 1 Aktivnost
 47. 47. Obrazac IV - dalje <ul><li>7) INTERESI UČESNIKA za učešće u projektu. </li></ul><ul><li>Na najviše jednoj A-4 strani, navesti interese učesnika </li></ul><ul><li>8) OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA </li></ul><ul><li>Na najviše jednoj A-4 strani, navedite pozitivan doprinos projekta poslovanju učesnika ili korisnika projekta, kao i očekivani uticaj projekta na korisnike projekta i zajednicu </li></ul><ul><li>9) ORGANIZACIJA I NAČIN RADA NA PROJEKTU U 20 11 . GODINI </li></ul><ul><li>Na najviše jednoj A-4 strani, opišite način implementacije projekta, kao i rizike koji mogu nastati tokom realizacije projekta </li></ul><ul><ul><li>A ) Rukovodilac Projekta + CV + preporuke </li></ul></ul><ul><ul><li>B) Članovi projektne grupe + CV </li></ul></ul><ul><ul><li>V ) Izvođači projekta – CV + preporuke </li></ul></ul><ul><li>Za svaki podneti projekat posebno kopirati i popuniti Obrazac V (Budžet) </li></ul>
 48. 48. Metodologija <ul><li>O pisuje kako će se projekat sprovoditi i kako će se njime upravljati. M etodologija koja na jasan način vodi ka postizanju ciljeva i rezultata (boduje se) </li></ul><ul><li>Partnerstvo,mogućnost pristupa sredstvima ; </li></ul><ul><li>Izbalansirano učestvovanje partnera </li></ul><ul><li>Procedure za nadzor i evaluaciju : nadzor aktivnosti koje će se odvijati i mogućnost poređenja sa onima koje su planirane (uz korišćenje indikatora iz logičke matrice), izveštavanje (interno i za Ugovarača) i dogovore za internu i/ili eksternu evaluaciju </li></ul><ul><li>Tim predložen za implementaciju (broj, uloga i status/opis), uključenost partnera </li></ul><ul><li>Potencijalne sinergije </li></ul><ul><li>Aktivnosti prikladne ciljevima I rezultatima </li></ul><ul><li>O dra ž ava analizu problema </li></ul><ul><li>Jasan izvodljiv plan aktivnosti, </li></ul><ul><li>Objektivno merljivi indikatori </li></ul>
 49. 49. ODRŽIVOST RELEVANTNOST <ul><li>Finansijska </li></ul><ul><li>Institucionalna (da li će se uspostaviti strukture koje će nastaviti aktivnosti projekta-lokalno vlasništvo nad rezultatima </li></ul><ul><li>Na nivou donošenja odluka – strukturni uticaj, poboljšanje propisa i sl. </li></ul><ul><li>Ekološka (ako je primenjivo) </li></ul><ul><li>U odnosu na ciljeve poziva-programa </li></ul><ul><li>U odnosu na potrebe i ograničenja članica ili regiona </li></ul><ul><li>Da li su jasno definisane i strateški izabrane uključene strane (ciljne grupe) i njihove potrebe, da li se predlog adekvatno na njih odnosi </li></ul>
 50. 50. OBRAZAC V, VI i VII <ul><li>OBRAZAC V i VI (BUDŽET I STRUKTURA FINANSIRANJA) </li></ul><ul><li>OBRAZAC VII - BIOGRAFIJE SVIH KOJI UČESTVUJU UKLJUČUJUĆI I IZVOĐAČE </li></ul>
 51. 51. PRILOZI: <ul><li>Prilog I – original ili overenu fotokopiju potvrde o registraciji udruženja koju izdaje Agencija za privredne registre Republike Srbije; </li></ul><ul><li>Prilog II - bilans stanja i bilans uspeha za 2010. godinu (osim klastera koji su registrovani u 2011.godini); </li></ul><ul><li>Prilog III - potvrda nadležne filijale Poreske uprave o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva; </li></ul>
 52. 52. Koliko? Kome? Gde? <ul><li>Precizno tačno popunjena prijava i obrasci </li></ul><ul><li>+ jedan komplet na kompakt disku </li></ul><ul><li>+ prateća dokumentacija </li></ul><ul><li>sve u dva primerka, </li></ul><ul><li>predaje se lično ili preporučenom poštom najbližoj regionalnoj agenciji/centru </li></ul>
 53. 53. R egionaln e agencij e /centr i <ul><li>Spisak agencija – u Uputstvu </li></ul><ul><li>U agencijama/centrima se mogu dobiti sve informacije neophodne za učešće, kao i stručna pomoć za pripremu zahteva. </li></ul>
 54. 54. Obratiti pažnju! <ul><li>Podnosilac treba da kopira Obrazac V (BUDŽET) u zavisnosti od broja predloženih projekata. Neophodno je precizno i tačno popuniti sve obrasce za prijavu, u skladu sa propisanim uputstvima. </li></ul><ul><li>Nepotpune prijave će biti odbačene . </li></ul>
 55. 55. Obratiti pažnju! <ul><li>Svaki opravdani trošak realizovane projektne aktivnosti, predviđen u zahtevu podnosioca, dokazati fakturom, ugovorom ili drugim relevantnim dokumentima. </li></ul><ul><li>Kao dokaz važeći su računi svih preduzeća i institucija u grupi, iz kojih se jasno vidi povezanost sa aktivnostima projekata </li></ul><ul><li>Z a troškove koji se ne mogu dokazati fakturom, uvažava se obračun troškova koji podnosi odgovorno lice. </li></ul><ul><li>Sufinansiraće se troškovi pravilno prikazanih i dokazanih opravdanih troškova, ali visina sufinansiranja ne može biti iznad ugovorenog iznosa. </li></ul><ul><li>Troškovi organizovanja radionica, seminara i dr. neće se priznati, ukoliko ih ne prati spisak sa potpisom učesnika . </li></ul><ul><li>Troškovi službenih putovanja ne spadaju u opravdani trošak ? </li></ul>
 56. 56. ZAVRŠNI KORACI <ul><li>Pakovanje predloga projekta? dokumentaciju pripremiti i dostaviti i u papirnoj formi - na adekvatan način spakovati. Vreme i pažnja? Proveriti sva dokumenta? u originalu? Potpisano ispečaćeno? </li></ul><ul><li>V reme za štampu, slaganje i povezivanje + rezervno vreme </li></ul><ul><li>Sve složeno prema redosledu, određena dokumenta pakuju se posebno? </li></ul><ul><li>Nepridržavanje pravila ne mora značiti da će predlog automatski biti odbijen, ali može da dovede do konfuzije </li></ul><ul><li>Slanje - Kada i gde se podnosi aplikacija? </li></ul><ul><li>Stalno imati u vidu rok i sedište institucije kojoj se dostavlja. ROK? </li></ul><ul><li>Šta se šalje? ponovo proveriti poziv i tačnu sadržinu aplikacionog paketa ( koliko je naznačen o? Elektronska verzija ? Kako se dostavlja? </li></ul>
 57. 57. K riterijumi za ocenjivanje i selekciju <ul><li>Z a novoosnovane inovativne klastere u početnoj fazi rada : profil klastera, rezultati kompanija članica i istraživačko razvojni rezultati klastera; </li></ul><ul><li>Z a inovativne klastere u razvojnoj fazi rada : zajedničke aktivnosti klastera, profil klastera, rezultati kompanija članica i istraživačko razvojni rezultati klastera; </li></ul><ul><li>Zajednički kriterijumi : finansijski i operativni kapacitet (iskustvo u upravljanju projektima, stru č nost, upravljački kapaciteti-osoblje,oprema, sposobnost da upravljaju budžetom, stabilan i dovoljan izvor finansiranja) , relevantnost, metodologija, održivost i budžet i troškovna efikasnost (odnos troškovi – rezultati) . </li></ul>
 58. 58. EVALUACIJA <ul><li>Prijem i registracija, otvaranje i administrativna provera </li></ul><ul><li>Evaluacija na osnovu evaluacione tabele – Kriterijumi za izbor projekata – nalaze se u Uputstvu. </li></ul><ul><li>Minimum ukupno 50 bodova . </li></ul><ul><li>U svakoj podgrupi mora biti osvojenih bodova. </li></ul><ul><li>Manje od 12 za finansijski i operativni kapacitet, kao i manje od 20 za relevantnost – odbijen projekat </li></ul><ul><li>Komisij a (nacionalna agencija) obave š tava u č esnike o rezultatima u roku od 45 dana od z atvaranja konkursa </li></ul><ul><li>Mogućnost žalbe 8 dana od prijema odluke </li></ul><ul><li>Komisija ne mora dodeliti sva dostupna sredstva </li></ul>
 59. 59. ZAKLJUČAK? <ul><li>Jasni ciljevi, metodologija i rezultati </li></ul><ul><li>Opravdanost projekta </li></ul><ul><li>Realan plan rada </li></ul><ul><li>Realan budžet </li></ul><ul><li>Jasna struktura, jezik i naziv projekta </li></ul><ul><li>Rezime projekta </li></ul><ul><li>Poštovanje pravila poziva za predloge projekata </li></ul>
 60. 60. Hvala na pažnji! <ul><li>Tatjana Volarev </li></ul><ul><li>email: </li></ul><ul><li>Tatjana.Volarev @sintef.no </li></ul>

×