Ordenances fiscals i preus públics 2012

1,884 views

Published on

Presentació de les ordenances fiscals i preus públics per l'exercici 2012 de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Audiència Pública el 24 d'octubre de 2011

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,884
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
498
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Tipus impositiu 2011 0,7557 Augment total mig 7 euros per rebut Total recaptació esperada 476.000 euros
 • Ordenances fiscals i preus públics 2012

  1. 1. ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2012
  2. 2. TRIBUTACIÓ LOCAL OOFF 2012 <ul><li>IMPOSTOS: FINANÇAMENT DE L’ACTIVITAT DE L’ADMINISTRACIÓ. PRINCIPI DE NO AFECTACIÓ </li></ul><ul><li>TAXES: FINANCEN SERVEIS QUE PRESTA ÚNICAMENT L’ADMINISTRACIÓ (mercats, documents administratius, cementiri,...) </li></ul><ul><li>PREUS PÚBLICS: FINANCEN SERVEIS QUE NO PRESTA ÚNICAMENT L’ADMINISTRACIÓ (Escoles, centres esportius,...) </li></ul>
  3. 3. IMPOSTOS OOFF 2012 <ul><li>Tributs exigits sense contraprestació. Graven actes que posen de manifest la capacitat econòmica del ciutadà. </li></ul><ul><li>Existeixen 5 impostos en l’àmbit local: </li></ul><ul><li>Impost sobre béns immobles (IBI) </li></ul><ul><li>Impost sobre activitats econòmiques (IAE) </li></ul><ul><li>Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) </li></ul><ul><li>Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) </li></ul><ul><li>Impost sobre l’increment del valor de terrenys de naturalesa urbana (IVTM) </li></ul>
  4. 4. CRITERIS GENERALS IMPOSTOS ANY 2012 <ul><li>CRITERI GENERAL: AUGMENT DELS TIPUS IMPOSITIUS 3,1% (IPC JULIOL 2010 – JULIOL 2011) </li></ul><ul><li>IMPOSTOS QUE NO VARIEN : IMPOST DE VEHICLES (IVTM) I IMPOST DE CONSTRUCCIONS (ICIO) </li></ul><ul><li>MODIFICACIONS TÈCNIQUES: ICIO millor precisió de base imposable de l’impost (cost d’execució material) aquesta modificació també ha estat aplicada a la Taxa de llicències d’obres </li></ul>
  5. 5. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES Increment del valor cadastral 0 % Augment del tipus impositiu + 3 , 1 % Tipus impositiu IBI 2012 0,7791 Màxim Legal 1,1000 Grava la propietat d’un bé immoble (habitatge, local, aparcament)
  6. 6. IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES Grava l’exercici de qualsevol activitat econòmica (empresarials, professionals o artístiques) amb una xifra de negoci superior a 1 MILIÓ D’EUROS. 1,32 Des de 10.000.000,01 a 50.000.000,00 1,30 Des de 5.000.000,01 a 10.000.000,00 1,29 Des de 1.000.000,00 fins a 5.000.000,00 1,31 Sense xifra neta de negoci 1,35 Més de 100.000.000,00 1,33 Des de 50.000.000,01 a 100.000.000,00 COEFICIENT ESTATAL Import Net de la Xifra de Negoci
  7. 7. IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES <ul><li>Coeficients a aplicar en el cas d’obres en el local comercial: </li></ul>El coeficient de situació màxim legal és del 3,8 % Augment aplicat respecte any 2011 IPC 3,1% 3,311 % 3a 3,676 % 2a 3,800 % 1a COEFICIENT DE SITUACIÓ CATEGORIA DE CARRERS 3a 2a 1a CATEGORIA DE CARRERS 1,655 2,484 1,835 2,756 2,019 3,099 Obres (+ de 6 mesos) Obres ( 3 – 6 mesos)
  8. 8. IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA Grava la propietat de vehicles de tracció mecànica 0 % Increment 2006-2012 2 Coeficient aplicable El coeficient màxim legal és del 2. No s’aplica cap augment
  9. 9. IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES Grava la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra dins el terme municipal de Sta. Coloma de Gramenet. 0 % Increment 2006-2012 4 % Tipus Impositiu El tipus màxim legal és del 4%. No s’actualitza el tipus impositiu
  10. 10. IMPOST SOBRE L’INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA Grava l’increment de valor dels immobles que es posa de manifest com a conseqüència de la transmissió dels mateixos (vendes, herències, etc.) 28,81% 30,00 % 3,10 % <ul><li>Tipus impositiu aplicat: </li></ul><ul><li>Tipus màxim legal: </li></ul><ul><li>Augment aplicat 2012: </li></ul>3,0 % 2,4 % De 15 a 20 anys 3,2 % 2,6 % De 10 a 15 anys 3,5 % 2,8 % De 5 a 10 anys 3,7 % 3,0 % D’1 a 5 anys REPERCUSSIÓ LEGAL MÀXIMA REPERCUSSIÓ SANTA COLOMA TERMINI
  11. 11. TAXES I PREUS PÚBLICS OOFF 2012 <ul><li>Tributs que es generen com a contraprestació d’un servei prestat per part de l’administració: </li></ul><ul><li>Taxes : Serveis que només poden ser prestats per part de l’administració. L’import no pot superar el cost del servei. </li></ul><ul><li>Preus públics: Serveis prestats per l’Administració i que es poden trobar en el mercat privat. L’import NO pot ser inferior al cost del servei, excepte en els casos en que existeixin raons de caràcter social, cultural o d’interès públic. </li></ul>
  12. 12. CRITERIS ACTUALITZACIÓ TAXES I PREUS PÚBLICS 2012 IPC aplicat + 3,1% (Variació Juliol 2010 a Juliol 2011) <ul><li>Més significatives: </li></ul><ul><li>Preus públics per la recollida i gestió de residus comercials </li></ul><ul><li>Taxa pels serveis d’intervenció en activitats i instal·lacions </li></ul><ul><li>Taxa per la llicència d’obres </li></ul><ul><li>Preus públics per utilització serveis Escola de Música </li></ul><ul><li>Preus públics Escoles Bressol </li></ul>
  13. 13. PREUS PÚBLICS PEL SERVEI DE RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS (I) <ul><li>MODIFICACIÓ TÈCNICA: FINS 2011 CLASSIFICADA COM A TAXA ADAPTANT-LA A LLEI ESTATAL 22/2011 DE 28 DE JULIOL </li></ul><ul><li>CRITERI GENERAL: AUGMENT 3,1% </li></ul><ul><li>REDUCCIÓ PER ACTIVITAT DE TEMPORADA I OBRES A LA VIA PÚBLICA </li></ul><ul><ul><li>ACTIVITAT DE TEMPORADA MÀXIM 2 MESOS, PAGARÀ 25% </li></ul></ul><ul><ul><li>OBRES EN VIA PUBLICA DE 3 A 6 MESOS: REDUCCIÓ DEL 25% </li></ul></ul><ul><ul><li>OBRES EN VIA PÚBLICA DE MÉS 6 MESOS: REDUCCIÓ DEL 50% </li></ul></ul><ul><li>AMPLIACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ PER SOL·LICITAR EXEMPCIONS O REDUCCIONS (DE DOS MESOS A TRES) </li></ul>
  14. 14. PREUS PÚBLICS PEL SERVEI DE RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS (II) <ul><li>RECLASSIFICACIÓ LOCALS DESTINATS A ACTIVITATS DE BAR O CAFETERIA EN LOCALS SOCIALS, SINDICALS, CLUBS ESPORTIUS I EDUCATIUS QUOTA MÍNIMA GRUP A ( ABANS GRUP D I F) </li></ul><ul><li>RECLASSIFICACIÓ ACTIVITATS PER AJUSTAR LA SEVA PRODUCCIÓ DE RESIDUS AL PREU DEL SERVEI </li></ul><ul><ul><li>Grup A Generador de rebuig </li></ul></ul><ul><ul><li>Grup B Generador de rebuig i cartró ( inclou comerç al major abans A) </li></ul></ul><ul><ul><li>Grup C Generador de rebuig i paper </li></ul></ul><ul><ul><li>Grup D Generador de rebuig, envasos i/o vidre </li></ul></ul><ul><ul><li>Grup E Generador d’orgànica, rebuig i cartró </li></ul></ul><ul><ul><li>Grup F Generador d’orgànica, rebuig, paper, cartró, envasos i/o vidre ( centres sanitaris, hospitals i centres d’ensenyament amb menjador, obradors amb degustació) </li></ul></ul><ul><li>NOVA ESCALA PELS LOCALS DE + 520 m2 (COEF. DE 6 A 8) </li></ul>
  15. 15. TAXA PELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ EN ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS TAXA PER LLICÈNCIA D’OBRES <ul><li>ES MODIFICA A LA BAIXA L’IMPORT A ABONAR EN CAS DE DESISTIMENT DE L’INTERESSAT PER ACTIVITATS I LLICÈNCIES D’OBRES, EL SUBJECTE PASSIU PAGARÀ EL 50% (FINS ARA 70%). </li></ul><ul><li>MODIFICACIÓ TÈCNICA EN LLICÈNCIES D’OBRES MILLOR DEFINICIÓ DE LA BASE A EMPRAR EN EL CÀLCUL DE LA TAXA (IGUAL QUE IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS) </li></ul>
  16. 16. PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS DE L’ESCOLA DE MÚSICA <ul><li>DISMINUCIÓ APORTACIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA </li></ul><ul><ul><li>ABANS 600 EUROS/ALUMNE </li></ul></ul><ul><ul><li>ACTUALMENT 460 EUROS/ALUMNE </li></ul></ul><ul><li>DÈFICIT ASSUMIT PER L’AJUNTAMENT CURS 2010-2011 52.500 EUROS MÉS SETEMBRE A DESEMBRE 2011, 13.125 EUROS. TOTAL DÈFICIT 65.625 EUROS </li></ul><ul><li>ACTUALITZACIÓ DELS PREUS PÚBLICS: AUGMENT 18,11% </li></ul><ul><li>ELS USUARIS SATISFAN EL 40% DEL COST DEL SERVEI </li></ul>
  17. 17. PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS <ul><li>DISMINUCIÓ APORTACIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA </li></ul><ul><ul><li>ABANS 1.800 EUROS/ALUMNE </li></ul></ul><ul><ul><li>ACTUALMENT 1.600 EUROS/ALUMNE </li></ul></ul><ul><li>DÈFICIT ASSUMIT PER L’AJUNTAMENT CURS ANTERIOR 16.400 EUROS PER ESCOLA BRESSOL </li></ul><ul><li>PREUS DE GENER A JULIOL: IGUAL SETEMBRE-DESEMBRE 2011 </li></ul><ul><li>PREUS DE SETEMBRE A DESEMBRE 2012: AUGMENT 3,1% </li></ul><ul><li>ELS USUARIS SATISFAN EL 25% DEL COST DEL SERVEI </li></ul>
  18. 18. MÉS CANVIS (I): ORDENANCES FISCALS SOBRE TAXES I PREUS PÚBLICS 2012 <ul><li>DOCUMENTS ADMINISTRATIUS : puntualització sobre l’exigibilitat de la taxa en comprovació d’activitats i ampliació del concepte per incorporar els informes d’arrelament i reagrupament </li></ul><ul><ul><li>Autorització sanitària per establiments de tatuatge 105,05 euros </li></ul></ul><ul><ul><li>Informes sense desplaçament 17,75 euros (augment del 3,1%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Informes amb desplaçament 88,75 euros (augment del 3,1%) </li></ul></ul><ul><li>TAXA PER IMMOBILITZACIÓ I RETIRADA DE VEHICLES : AJUSTAR-LA AL COST REAL DEL SERVEI (ACTUALMENT AMB UN DÈFICIT DEL 45%) </li></ul><ul><ul><li>ANY 2011 VEHICLE 120,20 EUROS ANY 2012 VEHICLE 129,33 EUROS </li></ul></ul><ul><ul><li>ANY 2011 DIPOSIT 28,00 EUROS ANY 2012 36,40 EUROS </li></ul></ul><ul><ul><li>ANY 2011 2n dia 14,35 EUROS ANY 2012 18,20 EUROS </li></ul></ul><ul><li>NOVA ORDENANÇA REGULADORA APARCAMENT PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA: s’elimina de la ordenança d’ocupació de via pública. Import de l’autorització 267,41 euros 4 anys </li></ul>
  19. 19. MÉS CANVIS (II) ORDENANCES FISCALS SOBRE TAXES I PREUS PÚBLICS 2012 <ul><li>REGULACIÓ CONJUNTA DELS SERVEIS CULTURALS Eliminació de la taxa i regulació en l’OOPP 8 de serveis culturals. Actualització del 3,1% excepte Teatre i auditori que s’actualitzen en funció dels costos. </li></ul><ul><ul><li>Entrada reduïda del 25% assistència espectacle i actuacions culturals organitzades per l’ajuntament </li></ul></ul><ul><li>ELIMINACIÓ DE LA TAXA DE SERVEI DE CONSTRUCCCIONS A LA VIA PÚBLICA: Manca de prestació per l’Ajuntament del servei (guals i connexió de clavegueram) </li></ul>
  20. 20. Gràcies per la seva atenció

  ×