Advertisement

Presentació de queixes i suggeriments 2022

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Mar. 31, 2023
Advertisement

More Related Content

More from Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet(20)

Advertisement

Presentació de queixes i suggeriments 2022

 1. Unitat de Relacions Institucionals Alcaldia Any 2022
 2. 183 86 2,089 2,006 QUI ANY 2022 CORRECTES INICIATS ERRONIS ANÒNIMS 285 46 2,211 2,166 QUI ANY 2020 Relacions Institucionals Alcaldia 261 16 2,189 2,173 QUI ANY 2021
 3. Queixes 1034 Suggeriments 348 Demandes d’actuació 665 Consultes 126 TIPOLOGIA D’EXPEDIENTS CORRECTES 2021 2.173 Queixes 948 Suggeriments 306 Demandes d’actuació 612 Consultes 140 2022* 2.006 Relacions Institucionals Alcaldia *Dades recollides a data 23/02/2023
 4. RESUM DE LA GESTIÓ DELS EXPEDIENTS DE QUEIXES I SUGGERIMENTS (resposta a la ciutadania en un màxim de 45 dies ) (Sense les Consultes) Relacions Institucionals Alcaldia 2019* Total 2508 2020* Total 2006 2021* Total 2047 2022* Total 1866 Finalitzades fora de termini NO Finalitzades Finalitzades en termini 2022: Dades recollides a data 06/03/2023 2021: Dades recollides a data 24/02/2022 2020: Dades recollides a data 15/02/2021 2019: Dades recollides a data 26/02/2020 22,24% 7,02% 70,74% 19,49% 4,93% 75,57% 16,40% 9,07% 74,53% 35,57% 12,12% 52,31%
 5. CONSULTES (*resposta a la ciutadania en un màxim de 5 dies 10 dies a partir del 21/10/2022) Any 2021 Finalitzades fora de termini NO Finalitzades Finalitzades en termini 140 Consultes 60,71% 27,14% 12,14% Any 2022 Finalitzades fora de termini NO Finalitzades Finalitzades en termini 126 Consultes 70,63% 25,40% 3,98% Relacions Institucionals Alcaldia
 6. Tipus de Queixes, Suggeriments i/o demandes d’actuació, i Consultes per àmbits d’actuació 2022 Queixes, Demandes i Suggeriments Nº Total: 1866 32,31% Manteniment Via Pública i Parcs i Jardins 15,76% Serveis Urbans 12,86% Policia Local 11,04% Llicències d’Obres, Activitats i Disciplina 9,01% Medi Ambient i Protecció Animal 5,20% Mediació i Convivència 4,88% OIAC 3,64% Relacions Institucionals 3,01% Llicències de Via Pública 1,66% Cultura Consultes Nº Total: 140 17,86% OIAC i Assumptes Generals 14,28% Llicències d’Obres, Activitats i Disciplina 9,29% Manteniment Via Pública i Parcs i Jardins 8,57% Cultura 7,14% Relacions Institucionals 6,42% Serveis Urbans 5,72% Policia Local 5% Medi Ambient i Protecció Animal 5% Gabinet d’Acció Territorial Relacions Institucionals Alcaldia
 7. 18 60 77 71 6 52 67 101 Queixes pel no compliment de l'ordenament urbanístic, manca mesures de protecció i conservació de finques Tramitació d'expedients llicències d'obres majors i/o menors Activitats: Tramitació d'expedients, queixes, sorolls i males olors Demandes d'inspeccions urbanístiques (habitatges i comunitats privades) 2021 2022 TIPOLOGIA DE LES QUI COMPARATIVA PER ÀMBITS D’ACTUACIÓ 2021-2022 13 50 29 88 112 193 234 14 30 54 112 133 198 235 Escales mecàniques i rampes Circulació (BUS, carril bici, panells d'informació, i ordenació i senyalització dels carrers) Enllumenat públic Clavegueram i rases; incidències companyies de llum, aigua, gas… Senyalització, Semaforització i Mobilitat (Reserva d'estacionament persones amb mobilitat reduïda - REM, guals, ocupació via pública i senyalització viària) Manteniment pavimentació (accesibilitat, pilones, tractament antilliscant, calçades i voreres) Manteniment parcs i jardins (poda i plagues d'arbres, manteniment i neteja) 2021 2022 Relacions Institucionals Alcaldia VIA PÚBLICA LLICÈNCIES D’OBRES, ACTIVITATS I DISCIPLINA
 8. 146 152 137 197 Contenidors i solars que generen molèsties i brutícia Neteja a la via pública i Servei de recollida de mobles i trastos vells 2021 2022 Relacions Institucionals Alcaldia TIPOLOGIA DE LES QUI COMPARATIVA PER ÀMBITS D’ACTUACIÓ 2021-2022 SERVEIS URBANS ZOONOSI I PROTECCIÓ D’ANIMALS MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL 16 33 Parc fluvial del Besòs Parc Serralada de Marina Fauna urbana protegida (animals que no siguin de companyia) 2021 2022 17 33 109 17 26 128 Programa de control de colònies de gats, mosquits tigre, coloms, vespes, abelles, etc. Gestió urbana dels animals de companyia; gossos perillosos, animals desatesos, etc. Plagues (en habitatges privats, municipals, solars, via pública, etc.) 2021 2022
 9. 16 27 Projectes i obres (Obres d'espai públic, actuacions en barris i reformes equipaments municipals) 2021 2022 16 15 Manteniment i instal·lacions en edificis i escoles municipals 2021 2022 MANTENIMENT EDIFICIS Relacions Institucionals Alcaldia TIPOLOGIA DE LES QUI COMPARATIVA PER ÀMBITS D’ACTUACIÓ 2021-2022 OBRES PÚBLIQUES 16 10 Queixes per comerços, venda no sedentària en mercats, encants ambulants i enllumenat Nadal 2021 2022 COMERÇ, FIRES I DISCIPLINA DE MERCATS
 10. 15 18 99 72 47 10 29 77 80 76 Multes Ocupacions il·legals i activitats clandestines en habitatges Escàndols en bars, restaurants, llocs d'oci i habitatges particulars Indisciplina viària (Circulació) Inseguretat ciutadana (incompliment restriccions COVID-19, robatoris i ocupacions il·legals) 2021 2022 DRETS SOCIALS, GENT GRAN, SALUT I CONSUM 17 18 43 16 14 20 Esports (Activitats esportives, equipaments en centres esportius municipals, etc.) Educació (Estat dels centres educatius i escoles, adjudicació de places, etc.) Cultura (Biblioteques, esdeveniments, Auditori, etc.) 2021 2022 34 20 23 98 21 29 52 90 Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat en Adults Salut pública i atenció al consumidor Atenció a la Infància i a les Famílies Convivència i Mediació veïnal 2021 2022 Relacions Institucionals Alcaldia TIPOLOGIA DE LES QUI COMPARATIVA PER ÀMBITS D’ACTUACIÓ 2021-2022 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS POLICIA LOCAL
 11. 22 36 Cadastre, impostos i justificants pagament (Impost sobre Béns Immobles - IBI i Plusvàlua) 2021 2022 18 8 Tramitació a la web municipal 2021 2022 Relacions Institucionals Alcaldia TIPOLOGIA DE LES QUI COMPARATIVA PER ÀMBITS D’ACTUACIÓ 2021-2022 RECAPTACIÓ – GESTIÓ TRIBUTÀRIA SISTEMES D’INFORMACIÓ 48 25 45 20 Peticions d'entrevistes ciutadanes i entitats Empreses municipals (Gramepark, Grameimpuls i Bressolgramenet) 2021 2022 RELACIONS INSTITUCIONALS 9 63 14 28 28 65 8 11 Cita Prèvia Tràmits on-line Tràmits presencials Atenció ciutadana 2021 2022 OIAC
 12. ORIGEN DELS EXPEDIENTS Relacions Institucionals Alcaldia 499 315 1455 1530 219 160 2021 2022 PRESENCIAL Instància / Verbal VIA ELECTRÒNICA Web / Xarxes / e-mail VIA TELEFÒNICA Altres W E B X A R X E S E M A I L W E B X A R X E S E M A I L
 13. Número de QUI per Districte III 19.186 hab. 342 (2021) 338 (2022) 1,76% població II 15.061 hab. 232 (2021) 254 (2022) 1,69% població I 22.002 hab. 336 (2021) 356 (2022) 1,62% població V 23.753 hab. 282 (2021) 280 (2022) 1,18% població IV 21.866 hab. 349 (2021) 265 (2022) 1,21% població Número de QUI 2022 per Districte  Districte I 356  Districte II 254  Districte III 338  Districte IV 265  Districte V 280  Districte VI 131 Relacions Institucionals Alcaldia VI 16.717 hab. 153 (2021) 131 (2022) 0,78% població Número d’habitants Font Padró Municipal d’habitants 1 de gener de 2022
 14. TIPOLOGIA de QUIS més freqüents per DISTRICTE I Manteniment de la via pública (pavimentació, senyalització, enllumenat, circulació, i clavegueram) 21,35% Seguretat Ciutadana, Indisciplina Viària i Denúncies per escàndols 18,54% Activitats (sorolls, males olors, queixes per l’activitat, expedients obres menors i majors) 14,04% Neteja viària, contenidors i recollida de mobles 11,80% Manteniment parcs i jardins (poda, manteniment general parcs) 9,27% II Manteniment de la via pública (pavimentació, senyalització, enllumenat, circulació, i clavegueram) 20,87% Neteja viària, contenidors i recollida de mobles 18,11% Seguretat Ciutadana, Indisciplina Viària, Denúncies per escàndols i Ocupació 14,96% Activitats (sorolls, males olors, queixes per l’activitat, expedients obres menors i majors) 11,81% Manteniment parcs i jardins (poda, manteniment general parcs) 10,24% III Manteniment de la via pública (pavimentació, senyalització, enllumenat, circulació, i clavegueram) 26,33% Neteja viària, contenidors i recollida de mobles 17,16% Medi Ambient – Zoonosi Animals de companyia i Plagues 15,10% Manteniment parcs i jardins (poda, manteniment general parcs) 14,50% Seguretat Ciutadana, Indisciplina Viària i Denúncies per escàndols 7,99% IV Manteniment de la via pública (pavimentació, senyalització, enllumenat, circulació, i clavegueram) 27,93% Activitats (sorolls, males olors, queixes per l’activitat, expedients obres menors i majors) 16,98% Indisciplina Viària i Denúncies per escàndols 15,47% Neteja viària, contenidors i recollida de mobles 11,32% Manteniment parcs i jardins (poda, manteniment general parcs) 9,81% V Neteja viària, contenidors i recollida de mobles 22,86% Manteniment de la via pública (pavimentació, senyalització, enllumenat, circulació, i clavegueram) 20,36% Activitats (sorolls, males olors, queixes per l’activitat, expedients obres menors i majors) 13,57% Seguretat Ciutadana, Denúncies per escàndols i Ocupació 12,50% Manteniment parcs i jardins (poda, manteniment general parcs) 10,36% VI Manteniment de la via pública (pavimentació, senyalització, enllumenat, circulació, i clavegueram) 16,79% Neteja viària i contenidors 12,98% OIAC Tràmits on-line 12,21% Seguretat Ciutadana, Indisciplina Viària i Denúncies per escàndols 11,45% Manteniment parcs i jardins (poda, manteniment general parcs) 10,69% Relacions Institucionals Alcaldia III Singuerlín La Guinardera Can Franquesa Les Oliveres Can Calvet Serra de Marina II Riera Alta Llatí Cementiri Vell I Centre Can Mariner IV Riu Nord Riu Sud V El Raval Safaretjos Santa Rosa VI Fondo
 15. Número de QUI per Barris Relacions Institucionals Alcaldia Riu Nord 7.843 hab. 138 Riu Sud 14.014 hab. 131 El Raval 8.450 hab. 99 Santa Rosa 14.446 hab. 141 Fondo 16.709 hab. 126 Centre 16.222 hab. 309 Can Mariner 7.851hab. 99 Safaretjos 1.290 hab. 39 Llatí 9.542 hab. 129 Singuerlin 12.636 hab. 184 Les Oliveres 3.225 hab. 77 Can Franquesa 1.317 hab. 21 La Guinardera 1.927 hab. 29 Can Calvet 18 Serra de Marina 9 Riera Alta 1.773 hab. 42 Cementiri Vell 1.340hab. 30 Número de QUI 2022 per Barris  Centre 309  Riu Sud 131  Riu Nord 138  Singuerlín 184  Fondo 126  Santa Rosa 141  Llatí 129  El Raval 99  Les Oliveres 77  Can Mariner 99  Riera Alta 42  Safaretjos 39  Can Calvet 18  La Guinardera 29  Cementiri Vell 30  Can Franquesa 21  Serra de Marina 9
 16. CONCLUSIONS RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS I CANAL D’ENTRADA QUIS 2022 Relacions Institucionals Alcaldia
 17. CONCLUSIONS EXPEDIENTS QUIS 2022 Relacions Institucionals Alcaldia El 32,31% de les comunicacions ciutadanes tenen a veure amb el manteniment de la via pública i amb els parcs i jardins (però disminueixen un 2,42% respecte al 2021), seguit de comunicacions per a la intervenció de Serveis Urbans (15,76%), de Policia Local (12,86%) i de Llicències d’Obres, Activitats i Disciplina (11,04%) Es doblen les comunicacions ciutadanes sobre circulació i mobilitat (relacionades amb línies d’autobusos, carril bici i senyalització de carrers) Es tripliquen les comunicacions pel no compliment de l'ordenament urbanístic i/o la manca de mesures protecció i conservació de finques privades Augmenten les queixes i/o demandes d'actuació en relació amb sorolls i/o males olors d'establiments i/o altres molèsties per activitats Disminueixen les queixes sobre la neteja de la ciutat i el servei de recollida de mobles i augmenten les relacionades amb contenidors i solars que generen molèsties Es doblen les comunicacions ciutadanes sobre les biblioteques, equipaments culturals i esdeveniments de l'àmbit cultural Augmenta la demanda de la Mediació a comunitats veïnals (vuit punts, respecte al 2021) i de la Policía Local per a la intervenció en molèsties de bars, restaurants i llocs d'oci i habitatges (22 punts, respecte al 2021) PER TEMES I/O ÀMBITS D’ACTUACIÓ
 18. A l’any 2022 s’han reduït les comunicacions ciutadanes localitzades als diferents districtes, a excepció dels districtes I i II, que han augmentat respecte a l’any 2021 La ciutadania dels districtes I, II i III és la que més es comunica amb l’Ajuntament via QUI El barri del Centre és el que més queixes i suggeriments ha comunicat (309 expedients) i al districte I augmenta el número de queixes i suggeriments, respecte al 2021 Mentre que a tots els barris el primer àmbit de queixa és el manteniment de la via pública, als barris del Raval, Safaretjos i Santa Rosa ho és la neteja viària, contenidors i recollida de mobles Al districte I, les peticions d’intervenció de la Policia Local ha passat a segon ordre de volum de comunicacions ciutadanes (en comptes de quart, que hi havia al 2021), al tercer lloc en el districte II, i a la resta de districtes han disminuït en número, comparativament CONCLUSIONS EXPEDIENTS QUIS 2022 Relacions Institucionals Alcaldia PER DISTRICTES
 19. Unitat de Relacions Institucionals Alcaldia Santa Coloma de Gramenet, març de 2023
Advertisement