Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pla de Mobilitat Urbana - Diagnosi tècnica

1,429 views

Published on

Document de síntesi de la diagnosi tècnica del Pla de Mobilitat Urbana de Santa Coloma de Gramenet

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pla de Mobilitat Urbana - Diagnosi tècnica

 1. 1. El Pla de Mobilitat Urbana deSanta Coloma de Gramenet PMU SANTA COLOMA DE GRAMENET Document de síntesi DIAGNOSI TÈCNICA maig 2012
 2. 2. Què és?El Pla de Mobilitat Urbana deSanta Coloma de GramenetÉs el document bàsic per a la planificació de les estratègies de mobilitatsostenible del municipi durant els propers 6 anys.La redacció del Pla de Mobilitat Urbana (PMU), s’emmarca dins de lesdirectrius i continguts definits per la “Llei 9/2003, de 13 de juny, deMobilitat” de la Generalitat de Catalunya que fixa la seva elaboració perals principals municipis de Catalunya.La Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona donensuport econòmic i tècnic a l’ajuntament en la redacció dels seu PMU.
 3. 3. Estudis de mobilitat anteriorsAntecedentsL’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha vetllat històricament pera fer més sostenibles la mobilitat del municipi, millorant la mobilitat devianants, bicicletes i en transport públic i promovent un ús méssostenible del vehicle privat.L’any 2009 va redactar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible querecollia mesures en matèria de mobilitat.L’Ajuntament de Santa Coloma va signar l’any 2010 el Pacte d’alcaldes ialcaldesses per una energia local sostenible. Aquest pacte impulsareduir el 20% de les emissions abans de l’any 2020.També el PAM 2012-2015 recull una sèrie de propostes encaminades amillorar la mobilitat de la ciutat i fer-la més sostenible.
 4. 4. Estudis de mobilitat anteriorsAntecedentsEn l’actualitat, també s’estan redactant els Plans de MobilitatUrbana dels municipis de Badalona, Sant Adrià del Besòs,Montcada i Montgat, tots ells amb el recolzament i la supervisió dela Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.També de 8 municipis més del Barcelonès sud i el Baix Llobregat.L’objectu és que tots els municipis de la primera coronametropolitana disposin d’aquest instrument que permeti estudiar imillorar la mobilitat local i global, de forma coordinada.
 5. 5. Quins temes tracta el PMU?ContingutsEl Pla estudia tots els aspectes de la mobilitat:•Vianants•Bicicletes•Transport públic•Vehicle privat•Aparcament•Accidentalitat•Impacte ambiental, social i econòmic de la mobilitat
 6. 6. Quins són els objectius del PMU?Objectius Per a aconseguir un desenvolupament sostenible de la ciutat cal: •garantir el desenvolupament econòmic. •millorar la qualitat i seguretat ambiental. •reduir el consum energètic. •promoure la integració social. Aquests són els elements essencials per a la millora global de la qualitat de vida dels habitants de la ciutat que és l’objectiu final del PMU
 7. 7. Procés d’elaboracióEsquema global del procés
 8. 8. Anàlisi de la mobilitatÍndex•Dades generals del municipi•Descripció de la mobilitat actual•Xarxa viària del municipi•La mobilitat a peu i en bicicleta•Transport públic•Vehicles privats motoritzats•Aparcament•Accidentalitat•Impacte ambiental, social i econòmic de la mobilitat
 9. 9. Anàlisi de la mobilitatDades generals. Estructura territorial.El seu territori és compacte (7,06 km2) i densament poblat.La topografia és accidentada degut a la presència de tres serraladesque es succeeixen de nord a sud: la Serralada de Sant Mateu (queforma part de la Serra de Marina), la Serralada de les MosquesdAse (també anomenada Montserrat dels Pobres), i la Serraladaden Mena.Té una forta relació amb Barcelona, que és al sud-oest, a l’altrebanda del riu Besòs, i amb Badalona amb qui fa un continu urbà al’est.Té un comerç local ben desenvolupat i una escassa industrialització
 10. 10. Anàlisi de la mobilitatDades generals. Estructura territorial.
 11. 11. Anàlisi de la mobilitatDades generals. Població i motorització 122.000 121.000Santa Coloma de Gramenet 120.000 119.000disposa de 120.824 habitants 118.000(gener 2011). 117.000 116.000 115.000 114.000El creixement anual mig en el 6 113.000darrers anys es situa en 2,3%. 112.000 2001 2003 2005 2007 2009 2011Inferior a la Regió Metropolitana(5,1%) i a Catalunya (7,8%).L’índex de motorització de 750 725 700Santa Coloma és 675 650 625substancialment inferior al de la 600 575 550comarca. El seu valor està 525 500 475estabilitzat amb lleuger descens 450 425 400des del 2007. 2000 2001 2002 2003 2004 Santa Coloma 2005 2006 Barcelonès 2007 Catalunya 2008 2009 2010
 12. 12. Anàlisi de la mobilitatDades generals. Població i motoritzacióLes densitats més elevades es troben als barris de Can Mariner, Llatí,Santa Rosa i Fondo
 13. 13. Anàlisi de la mobilitatDades generals. Mobilitat actual.Els habitants de Santa Coloma realitzen 421.900 desplaçaments endia feiner. Un 65% són interns i un 35% són externsDels externs 42% són amb Barcelona i 32% amb BadalonaUn 36% són generats per motius professionals i un 64% per motiuspersonals Repartiment modal Segons motiu Segons edat i sexe
 14. 14. Anàlisi de la mobilitatXarxa viària. Jerarquització.La trama és irregular i amb una ràtio molt baixa d’espai vial en relació ala població i a la superfície urbanitzada total (carrers estrets).Hi ha bones comunicacions amb l’exterior (Ronda Litoral, Ronda deDalt, Nus de la Trinitat i autopistes C58 i C33).La xarxa viària no pateix congestions de trànsit importants. Plànol de jerarquització viària
 15. 15. Anàlisi de la mobilitatTransport públic.La xarxa està formada per: • 6 estacions de metro (L1 i L9) (freqüències d’entre 3’44’’ a 6”). • 20 línies d’autobusos diürns (freqüències d’entre 10’ i 50’). • 4 línies d’autobusos nocturns (freqüències de 20’). • 3 línies d’autobús interurbà. (de 1 a 4 expedicions per dia).Les persones utilitzen el transport públic en un 41% delsdesplaçaments fora del municipi i un 6% en els desplaçamentsinterns.En total hi ha 400m de carril bus al municipi i cap cruïlla amb prioritatsemafòricaEl 100% dels autobusos són accessibles. Les parades de metro sóntambé 100% accessibles, mentre que les dautobús 110 parades,sobre un total de 202 no compleixen els criteris d’accessibilitat.Els autobusos tenen una edat mitja de 4,42 anys. Hi ha un vehiclehíbrid i la resta, van tots amb diesel.
 16. 16. Anàlisi de la mobilitatTransport públic. Cobertura del transport públic diürn
 17. 17. Anàlisi de la mobilitatTransport públic. Cobertura del transport públic nocturn
 18. 18. Anàlisi de la mobilitatVianantsEl 88% dels desplaçaments interns es realitzen a peu i un 62,5% deltotal.Els forts pendents i la trama de carrers estrets dificulta l’accessibilitatper a vianants en bona part dels barris.La ciutat disposa de 42 elements mecànics formant 19 conjuntsd’elements mecànics d’accessibilitat.Un 95% dels guals de la xarxa principal de vianants és accessible aPMRHi ha 8 trams de carrers de vianants i 120 trams de convivència(zones 20)
 19. 19. Anàlisi de la mobilitatVianants Llatí Centre Riu Sud Riera Alta Can Franquesa Llatí Riera Alta Oliveres Riu Sud
 20. 20. Anàlisi de la mobilitatVianants. Amplades voreres a la xarxa principal. Nombre de Longitud Proporció Tipologia de trams trams (m) (%) Amplada lliure de pas inferior a 0.90 m. 11 1.265 5% Amplada lliure de pas entre 0.90 m. i 1.8 m. 89 13.827 42% Amplada lliure de pas superior a 1.8 m. 77 8.160 33% Plataforma única 32 4.110 15% Carrer de vianants 9 904 4% Escala Mecànica 3 218 1% Total trams analitzats 221 28.484 100%
 21. 21. Anàlisi de la mobilitatBicicletesNomés el 0,2% dels desplaçaments es realitzen en bicicleta.Els forts pendents i el poc espai viari dedicat dificulta el seu ús.Actualment hi ha dos carrils bici (riu Besòs i Av. Pallaresa) queformen part de la Ronda Verda.elevat nombre de carrers de prioritat per a vianants i de prioritatinvertida al municipi, que es concentren als barris del Centre,Singuerlin, Fondo, Can Mariner i Riu Nord, aptes per l’ús de labicicletaLa ciutat disposa de 42 elements mecànics formant 19 conjuntsd’elements mecànics d’accessibilitat.Un 95% dels guals de la xarxa principal de vianants és accessible aPMREl nombre actual d’estacionaments de bicicletes a Santa Coloma deGramenet és de 20
 22. 22. Anàlisi de la mobilitatBicicletes. Xarxa principal de bicicletes
 23. 23. Anàlisi de la mobilitatAparcament. Oferta de placesHi ha una oferta total de places de 39.200 places de les quals:•20% és lliure en superfície•3% en solars o similars•19% en aparcaments privats de comunitats•43% en aparcaments privats nominals•14% en aparcaments soterrats públics•1% en zona blava Lliure en superfície Tolerats en solars i arreglats en superfície En finca privada: guals de comunitats de propietaris En finca privada: guals nominals Públics soterrats (incl. concessions) Zona blava (pagament)
 24. 24. Anàlisi de la mobilitatAparcament•L’ocupació mitja en horari nocturn està al voltant del 95% i del 90% enhorari diürn.•Hi ha una baixa rotació en els aparcaments en superfície en tot elmunicipi. Un 42% dels vehicles estan aparcats tot el dia.•Es detecta una bossa important de vehicles no empadronats que estanestacionats de forma permanent al carrer.•Es detecta indisciplina generalitzada en l’ús dels aparcaments destinatsa càrrega i descàrrega i PMR.
 25. 25. Anàlisi de la mobilitatAparcament. Balanç oferta / demanda. Balanç Nombre de Zones barris Dèficits 10 Can Franquesa, Guinardera, Les d’aparcament Oliveres, Llatí, Santa Rosa, Riu Sud Fondo, Riu Nord, Centre, Can Mariner Superàvits 5 Riera Alta - Cementiri Vell d’aparcament Raval, Singuerlin, Safaretjos,
 26. 26. Anàlisi de la mobilitatExternalitats. Seguretat viària•L’índex d’accidentalitat és de1,8 accidents ambvíctimes/1.000 habitants frontdels 2,1 de la mitjanacatalana en zones urbanes2010.•La tipologia dels accidents valligada, principalment, a latipologia urbana i a la mancade respecte de les normes detrànsit.
 27. 27. Anàlisi de la mobilitatExternalitats. SorollsMés de 40 dB afecten al benestarMés de 60 dB afecten la salut física i mental
 28. 28. Anàlisi de la mobilitatExternalitats. Contaminació ambiental•Els nivells mitjos de presència deDiòxits de Nitrògen van superar, aSanta Coloma, en un 7,5% elsvalors límit (2010).•El valor límit diari de partícules(PM10) en suspensió va ser superatun total de 43 cops l’any 2006.•Tots dos són contaminants lligats altransport. Segons la O.M.S. la contaminació atmosfèrica constitueix un risc mediambiental per a la salut i s’estima que causa al voltant de 2 milions de morts prematures cada any a tot el món. 1,3 milions en medis urbans
 29. 29. Anàlisi de la mobilitatExternalitats. Consum d’energiaEl transport a la ciutat és elprincipal sector emissor deCO2, amb més del 40% deltotal.A la Catalunya el transport és elresponsable del 28% de lesemissions de CO2. Repartiment sectorial de les emissions de GEH del municipi de Santa Coloma de GramenetContràriament a les exigènciesdel Protocol de Kyoto, aCatalunya les emissions deCO2 pel transport creixen mésque a qualsevol altre sector.
 30. 30. El Pla de Mobilitat Urbana deSanta Coloma de Gramenet PMU SANTA COLOMA DE GRAMENET Document de síntesi DIAGNOSI TÈCNICA maig 2012

×