Successfully reported this slideshow.
INDICADORS 2009
Gabinet tècnic d’Alcaldia setembre 2010
SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEIS INTERNS I PROM.
ECª
2000 Direcció de Serveis Interns
Resultat Proposta Resultat
2008 2009 2009
Indicadors d'Estruc...
SERVEIS INTERNS I PROM.
ECª
2003 Gabinet Tècnic de l’Àrea de S.I.
Resultat Proposta Resultat
2008 2009 2009
Indicadors de ...
SERVEIS INTERNS I PROM. ECª
2010 Tresoreria
Resultat Proposta Resultat
2008 2009 2009
Indicadors d'Estructura
Despesa fina...
SERVEIS INTERNS I PROM. ECª
2020 Comptabilitat
Resultat Proposta Resultat
2008 2009 2009
Indicadors de Procés
Relacions co...
SERVEIS INTERNS I PROM. ECª
2030 Recaptació
Resultat Proposta Resultat
2008 2009 2009
Indicadors d'Estructura
Ingressos pe...
SERVEIS INTERNS I PROM. ECª
2040 Gestió Tributària
Resultat Proposta Resultat
2008 2009 2009
Indicadors d'Estructura
Ingre...
SERVEIS INTERNS I PROM. ECª
2050 Informàtica
Resultat Proposta Resultat
2008 2009 2009
Indicadors d'Estructura
Ordinadors ...
SERVEIS INTERNS I PROM. ECª
2300 Direcció adjunta Organització i
Recursos
Resultat Proposta Resultat
2008 2009 2009
Indica...
SERVEIS INTERNS I PROM. ECª
2302 Formació
Resultat Proposta Resultat
2008 2009 2009
Indicadors d'Estructura
Hores aprovade...
SERVEIS INTERNS I PROM. ECª
2303 Reserves
Resultat Proposta Resultat
2008 2009 2009
Indicadors d'Estructura
Places reserva...
SERVEIS INTERNS I PROM. ECª
2310 Planificació Recursos Humans i OAE
Resultat Proposta Resultat
2008 2009 2009
Indicadors d...
SERVEIS INTERNS I PROM. ECª
2340 Prevenció
Resultat Proposta Resultat
2008 2009 2009
Indicadors d'Estructura
Cost en RR HH...
SERVEIS INTERNS I PROM.
ECª
2400 Serveis Jurídics
Resultat Proposta Resultat
2008 2009 2009
Indicadors de Procés
Procedime...
SERVEIS INTERNS I PROM. ECª
2410 Compres
Resultat Proposta Resultat
2008 2009 2009
Indicadors de Procés
Manteniment i edif...
SERVEIS INTERNS I PROM. ECª
2420 Arxiu
Resultat Proposta Resultat
2008 2009 2009
Indicadors de Procés
Capses lliures i inv...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Indicadors 2009 - Àrea de Serveis Interns i Promoció Econòmica

1,086 views

Published on

Dades estadístiques de l'Àrea de Serveis Interns i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet durant l'any 2009

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Indicadors 2009 - Àrea de Serveis Interns i Promoció Econòmica

 1. 1. INDICADORS 2009 Gabinet tècnic d’Alcaldia setembre 2010 SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA
 2. 2. SERVEIS INTERNS I PROM. ECª 2000 Direcció de Serveis Interns Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa Capítol I de l'Àrea Milers € 2.717,43 1.989,61 2.663,58 Total d'ingressos gestionats Milers € 1.946,98 1.946,98 1.385,22 Indicadors de Procés Informes de fiscalització Nº 189 400 241 Aprovació inicial de les Ordenances Fiscals Data 29/10/2007 27/10/2008 27/10/2008 Indicadors de Resultat Grau d'execució de la despesa % 98,60 86,00 85,67 Grau d'execució dels ingressos % 115,56 100,00 121,22 Ràtio d'estalvi net % 15,53 20,00 9,67
 3. 3. SERVEIS INTERNS I PROM. ECª 2003 Gabinet Tècnic de l’Àrea de S.I. Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors de Procés Aprovació liquidació Data 27/04/2009 26/03/2010 23/03/2010 Aporvació Compte General Data 01/07/2009 01/07/2010 Aprovació inicial Pressupost Data 27/10/2007 27/10/2008 27/10/2008 Remissió comptes Sindicatura Data 16/10/2009 15/11/2010 Expedients de modificació de crèdits Nº 202 200 192 Grau d'execució de la despesa corrent % 96,74 97 93,38 Grau d'execució de l'ingrès corrent % 97,37 97 101,88 Grau d'execució d'inversions % 40,17 45 46,89 Operacions comptables per la gestió de Cap.I Nº 325 325 532 Incidències a l'aplicació Epsilón Nº 63 63 Incidències a l'aplicació Evalos Nº 3 3 Indicadors de Resultat Elaboració de la Memòria Data agost juny juny Temps resposta incidències en Evalos Hores 24,00 24,00 Temps resposta incidències en Epsilón Hores 2,00 2,00
 4. 4. SERVEIS INTERNS I PROM. ECª 2010 Tresoreria Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa financera s/pressupost % 1,95 1,50 1,65 Despesa financera i d'amortització Milers € 7.145 6.800 6.973 Tipus d'interés crèdit a llarg termini % 5,73 5,00 3,65 Saldo mig dels fons líquids a tresoreria Milió € 28.304,30 28.000,00 22.316,40 Import mig dels excedents de tresoreria rendabilitzats Milió € 23.751,80 23.000,00 17.135,20 Indicadors de Procés Pagaments realitzats Nº 9.665 12.000 9.780 Temps mitja de pagament a proveïdors Cap. II Dies 77 60 82 Temps mitja de pagament a proveïdors Cap. IV Dies 102 60 73 Indicadors de Resultat Despesa financera i amortització/habitant € 57,07 60,00 56,22 Endeutament per habitant € 408,52 350,00 511,49 Ràtio legal del deute viu (màxim 110%) % 52,6 60 63,27 Ingressos rendabilització excedents de tresoreria Milers € 1.399,54 400 813,64
 5. 5. SERVEIS INTERNS I PROM. ECª 2020 Comptabilitat Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors de Procés Relacions comptables de Despesa "O" Nº 1.233 800 1.169 Operacions comptables de despesa Nº 9.963 9.500 9.165 Relacions comptables d'ingressos Nº 646 850 385 Opracions comptables d'ingressos Nº 7.424 7.000 12.271 Factures registrades Nº 6.943 7.000 6.952 Factures majors 100 Nº 913 800 731 Subvencions acceptades Nº 230 200 305 Import subvencions acceptades Miler € 40.609 50.000 80.608 Temps mig entrada factura i conformitat Dies 36 36 31 Temps màxim entrada factura i conformitat Dies 288 288 387 Indicadors de Resultat Obertura del pressupost Data gener gener gener
 6. 6. SERVEIS INTERNS I PROM. ECª 2030 Recaptació Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Ingressos per recàrrecs, interessos i costos Milers € 552,07 470,00 545,00 Indicadors de Procés Domiciliacions Nº 89.517 91.000 81.390 Diligències per embargament Nº 5.416 5.300 4.818 Notificacions efectuades Nº 98.125 90.000 85.831 Notificacions fallides i publicades al BOP Nº 31.839 30.000 33.897 Import total constrenyiment Milers € 5.710 5.000 6.830 Cobrament total tributs periòdics % 88,57 90,00 88,77 Cobrament total tributs no periòdics % 53,21 60,00 36,99 Import recaptat període voluntari % 58,30 59,00 52,22 Import recaptat període executiu % 6,12 6,00 6,49 Baixes % 7,35 6,50 5,86 Pendent % 28,24 30,00 35,42 Indicadors de Resultat Crèdits incobrables aprovats Milers € 514,70 700,00 826,00 Prescrits aprovats Milers € 1.021,71 800,00 561,00
 7. 7. SERVEIS INTERNS I PROM. ECª 2040 Gestió Tributària Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Ingressos per actuacions inspectores Milers € 203,36 174,00 440,39 Indicadors de Procés Aprovació padró IBI Data 09/05/2008 14/04/2009 15/04/2009 Aprovació padró IAE Data 18/09/2008 09/09/2009 16/09/2009 Aprovació padró IVTM Data 19/02/2008 10/02/2009 25/02/2009 Aprovació padró Guals Data 21/02/2008 10/02/2009 16/02/2009 Aprovació padró Quiosc Data 21/02/2008 10/02/2009 16/02/2009 IVTNU liquidats respecte els declarats % 96,20 96,00 99,38 Expedients d'inspecció finalitzats Nº 959 968 1.202 Indicadors de Resultat Anul·lacions Nº 3.193 3.107 1.832 Devolucions Nº 1.279 1.568 734 IIVTNU prescrites % 9,33 6,00 2,54 Actes de conformitat Nº 308 308 288 Actes de disconformitat/inspeccions Nº 0 0 15 Liquidacions aprovades (sense padrons) Milers € 2.331,47 2.300,00 2.261,89 Expedients pendents de resolució Nº 33 33 5
 8. 8. SERVEIS INTERNS I PROM. ECª 2050 Informàtica Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Ordinadors Nº 569 569 613 Ordinadors connectats en xarxa Nº 569 569 613 Impressores Nº 167 167 153 Indicadors de Procés Ordinadors adquirits Nº 157 70 70 Impressores adquirides Nº 2 8 8 Circuits PSE implantats Nº 65 65 68 Llocs treballant amb PSE Nº 372 400 404 Demandes de suport ateses Nº 1.745 1.700 2.467 Persones amb signatura electrònica amb càrrec d'empresa Nº 13 17 23 Indicadors de Resultat Dies del sistema aturat per problemes informàtics Dies 0 0 2 Índex de rotació d'ordinadors % 27,59 12,30 11,42 ïndex de rotació d'impressores % 1,20 5,23 5,23 Índex resolució avaríes de 2 díes o menys % 77,70 80,00 75,96
 9. 9. SERVEIS INTERNS I PROM. ECª 2300 Direcció adjunta Organització i Recursos Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa corrent gestionada Capítol I Milers € 871,91 955,73 1.092,45 Despesa corrent gestionada Capítol II, IV i VIII Milers € 282,51 259,81 243,84 Indicadors de Procés Aprovació de la Relació de llocs de treball Data 18/12/2007 21/12/2008 15/12/2208 Convenis amb institucions educatives Nº 12 9 14 Indicadors de Resultat Propostes presentades per aprovació del Ple. Nº 18 13 16 Propostes presentades per aprovació Junta Govern Local Nº 28 26 24 Alumnes en pràctiques Nº 12 12 15
 10. 10. SERVEIS INTERNS I PROM. ECª 2302 Formació Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Hores aprovades en el Pla de Formació Nº 9.932 9.932 9.741 Indicadors de Procés Formació organitzada per l'Ajuntament Nº 36 22 30 Formació contractada externament Nº 160 253 170 Assistents a la formació organitzada per l'Ajuntament Nº 252 276 263 Assistents a la formació contractada externament Nº 247 253 116 Total de temps d'alumnes en pràctiques Hores 3.825 2.498 4.290 Indicadors de Resultat Total d'assistència a la formació de l'Ajuntament Hores 3.858 3.947 6.247 Total d'assistència a la formació externa Hores 4.942 5.899 3.494 Grau de satisfacció dels empleats en la formació rebuda 1 - 10 765 7 8 Temps de formació per treballador Hores 15 17 18
 11. 11. SERVEIS INTERNS I PROM. ECª 2303 Reserves Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Places reservades a la plantilla orgànica Nº 32 34 34 Indicadors de Procés Places reservades que pasen a estar en situació d'actiu Nº 6 2 1 Places en actiu que pasen a estar en situació de reserva Nº 1 6 3 Indicadors de Resultat ïndex de places reservafes sobre la plantilla orgànica % 4,90 5,18 5,17
 12. 12. SERVEIS INTERNS I PROM. ECª 2310 Planificació Recursos Humans i OAE Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Places a la plantilla orgànica Nº 653 642 658 Llocs de treball a la RLT Nº 373 369 368 Total d'hores efectives Nº 1.463 1.470 1.477 Indicadors de Procés Processos de selecció i/o provisió Nº 20 21 16 Nomenaments interins i contractes temporals Nº 152 178 88 Ajudes del Fons d'Acció Social Nº 183 Jubilacions anuals Nº 4 8 9 Jubilacions parcials Nº 9 9 5 Expedients gestionats Nº 415 477 458 Indicadors de Resultat Hores extres extraordinàries Nº 20.927 20.670 12.988 Total de dies d'Incapacitat Temporal Nº 11.989 14.474 12.114 Durada mitjana IT per empleat Dies 21 44 34 Persones adherides al Pla de Pensions % 99,21 99,14 99,19 Persones beneficiades dels ajuts socials % 29,78 29,78 Índex de rotació de la plantilla efectiva % 8,17 7,60 11,36
 13. 13. SERVEIS INTERNS I PROM. ECª 2340 Prevenció Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Cost en RR HH en matèria de prevenció € 561 557 561 Indicadors de Procés Exàmens de salut programats Nº 433 400 435 Exàmens ginecològics programats Nº 241 240 245 Vacunacions antigripals programades Nº 154 150 108 Incidències en matèries de riscos gestionades Nº 150 60 70 Llocs de treball avaluats Nº 45 30 50 Hores lectives en formació de riscos Nº 4.275 2.295 2.603 Indicadors de Resultat Exàmens de salut realitzades sobre la plantilla Nº 349 338 315 Exàmens ginecològics realitzades s/. plantilla femenina Nº 237 230 241 Vacunacions realitzades sobre la plantilla Nº 92 90 74 Índex d'accidentabilitat laboral amb baixa % 4 4 4 Índex d'accidentabilitat laboral sense baixa % 5 6 9
 14. 14. SERVEIS INTERNS I PROM. ECª 2400 Serveis Jurídics Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors de Procés Procediments judicials Nº 94 70 81 Recursos de reposició atesos Nº 472 325 451 Informes jurídics Nº 12 20 14 Secretaries de meses de contractació Nº 37 55 67 Expedients tramitats sobre patrimoni municipal Nº 102 87 79 Indicadors de Resultat Sentències favorables % 49 53 38 Sentències desfavorables % 8 4 11 Sentències amb estimació parcial % 2 14 4 Reducció en resolucions de Recursos Reposició (30 dies) Dies 25 20 21 Reducció en resolucions de Reclamacions patrimonials (180 dies) Dies 115 124 66
 15. 15. SERVEIS INTERNS I PROM. ECª 2410 Compres Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors de Procés Manteniment i edificis patrimonials € 49.976,61 64.730,81 86.995,49 Manteniment i conservació d'habitatge públics € 99.878,32 63.159,60 36.197,66 Despesa en material de tintes i toners € 57.994,93 50.000,00 34.448,84 Despesa de tintes i tones vers total de material d'oficina % 46 40 36 Despesa total en material d'oficina € 124.994,09 120.000,00 98.874,80 Indicadors de Procés Habitatges destinats a l'arrendament Nº 82 80 82 locals destinats a l'arrendament Nº 37 37 37 Expedients de responsabilitat patrimonial Nº 88 100 129 Nous ecoproductes adquirits Nº 2 0 Concursos realitzats Nº 2 2 Fotocòpies realitzades Nº 2.737.360 1.950.000 2.590.350 Indicadors de Resultat Inmobles antics incorporats a Llibre d'Inventari Mpal. Nº 3 9 Impressores suprimides/substituides per màquines multifunció Nº 17 10 Reducció de despesa en material d'oficina % 0,46 increment 3,55 22,50
 16. 16. SERVEIS INTERNS I PROM. ECª 2420 Arxiu Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors de Procés Capses lliures i inventariades Nº 699 810 674 Llibres lliurats i inventariats Nº 88 64 70 Consultes internes ateses Nº 799 988 705 Capses/llibres avaluats i triats Nº 2.215 553 508 Prestecs realitzats Nº 854 979 1068 Indicadors de Resultat Consultes externes ateses Nº 131 68 163

×