Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Indicadors 2009 - Àrea d'Alcaldia

952 views

Published on

Dades estadístiques de l'Àrea d'Alcaldia de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet durant l'any 2009

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Indicadors 2009 - Àrea d'Alcaldia

 1. 1. INDICADORS 2009 Gabinet tècnic d’Alcaldia setembre 2010 ÀREA D’ALCALDIA
 2. 2. ÀREA D’ALCALDIA 1000 Direcció, Planificació i Projectes Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa total gestionada Milers € 104.780 93.339 126.436 Despesa d'inversió global Milers € 21.334 14.061 41.675 Despesa gestionada Capítol I Milers € 4.777 4.682 5.074 Import recursos europeus Milió € 7 4 8 Import inversió/habitant € 177 113 338 Import resultat pressupostari Milers € 15.540 1.113 5.097 Import romanent líquid tresoreria Milers € 17.996 0 13.058 Import de crèdits reconeguts Ajuntament Milers € 1.523 0 2.498 Indicadors de Procés Elaboració proposta pressupost municipal Data Octubre Octubre Octubre Indicadors de Resultat Grau d'acompliment del PAM % 42 50 60 Realització de l'Anuari estadístic si/no si No No Realització de la enquesta municipal si/no si No No
 3. 3. ÀREA D’ALCALDIA 1001 Acció política Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors de Procés Plens municipals realitzats Nº 12 14 20 Comissions de Junta de Govern Local Nº 41 35 41 Comissions informatives Nº 11 11 14 Juntes de Portaveus Nº 14 15 30 Assistència als Plens municipals % 77 97 87
 4. 4. ÀREA D’ALCALDIA 1100 Gabinet i Relacions Institucionals Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors de Procés Actes i exposicions organitzades Nº 80 70 75 Ciutadans vinculats a les activitats Nº 375 350 320
 5. 5. ÀREA D’ALCALDIA 1110 Protocol Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors de Procés Visites rebudes Nº 894 800 852 Actuacions protocolàries realitzades Nº 750 700 770 Casaments civils celebrats Nº 219 150 310 Assistència mitjana de persones als actes Nº 275 300 189 Indicadors de Resultat Assistència de l'Alcalde a actes diversos Nº 209 200 223 Assistència regidors/es en representació mpal. Nº 255 250 280
 6. 6. ÀREA D’ALCALDIA 1120 Premsa i Comunicació Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Cost despeses anuncis i publicitat €/habit. 0,70 0,60 1,02 Cost per edicions € 491 300 238 Indicadors de Procés Rodes de premsa Nº 30 30 39 Notes de premsa Nº 130 150 79 Notícies aparegudes en mitjans de comunicació Nº 1.369 1.400 2.507 Productes gràfics produits Nº 642 650 542 Recull diari de premsa digitalitzat Si/No si Si Si Notícies web municipal Nº 350 350 Notícies video en portal Nº 65 65
 7. 7. ÀREA D’ALCALDIA 1130 Agermanament amb Europa Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors de Procés Activitats celebració Dia de Europa Nº 2 2 2 Activitats fetes amb Alès Nº 1 3 3 Activitats fetes amb Cogoleto Nº 1 1 1 Activitats fetes amb Cabra Nº 0 1 1 Activitats fetes amb les "Santes Colomes" Nº 5 3 3 Promig assistents als actes organitzats Nº 40 40 40 Indicadors de Resultat Nous agermanaments Nº 0 1 0 Pàgina web Santes Colomes Si/No Si Si
 8. 8. ÀREA D’ALCALDIA 1200 Defensor del Ciutadà Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors de Procés Expedients iniciats Nº 457 450 414 Consultes d'informació i assessorament tramitades Nº 298 350 252 Queixes admeses Nº 130 100 114 Queixes no admeses Nº 28 25 48 Queixes tramitades Nº 88 65 57 Actuacions d'ofici Nº 1 10 0 Indicadors de Resultat Queixes amb sol·lució amistosa Nº 52 10 48 Queixes desestimades Nº 29 35 28 Elaboració de l'informe anual Data abril abril abril
 9. 9. ÀREA D’ALCALDIA 1300 Reactivació econòmica Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa dels convenis de suport a activitats € 154.000 133.000 367.991 Transferències efectuades Milers € 11.262,00 11.262,00 11.262,00 Despesa municipal de la UNED Milers € 149,02 119,20 173,00 Despesa Grameimpuls de la UNED Milers € 58,26 71,64 61,00 Cost per estudiant de la UNED € 203,21 136,32 185,57 Indicadors de Procés Activitats de formació ocupacional Nº 59 50 145 Activitats de promoció de comerç local Nº 36 10 15 Empreses que han rebut assessorament Nº 481 200 475 Ususaris atesos Nº 6.319 15.000 29.212 Carreres establertes a la UNED Nº 7 7 7 Alumnes matriculats 2007/2008 Nº 1.020 1.400 1.261 Alumnes matriculats de la ciutat Nº 130 140 140 Tutors a Santa Coloma Nº 79 77 77 Indicadors de Resultat Valoració del comerç local 0 a 10 7,0 6 8,0 Inserció al treball participants a activitats formatives % 50 50 40 Estudiants llicenciats i diplomats per la UNED Nº 19 20 19
 10. 10. ÀREA D’ALCALDIA 1410 Gestió d’Assumptes Generals Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Xifra població total Nº 121.672 124.000 126.143 Població immigrant Nº 27.055,00 29.000 30.159 Indicadors de Procés Demandes PMH Nº 3.050 3.500 1.580 Processos automatitzats Nº 2 3 Documents sortida Nº 32.325 32.500 32.686 Documents entrada Nº 42.948 44.000 46.457 Indicadors de Resultat Percentatge població immigrant % 22,24 23,40 23,91
 11. 11. ÀREA D’ALCALDIA 1413 OIAC Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Cost del servei per habitant €/habit. 5,56 6,00 5,50 Indicadors de Procés Atencions ciutadanes Nº 173.194 245.050 239.404 Atencions presencials Nº 209.052 208.000 206.000 Atencions pèr telèfon Nº 23.500 22.000 22.000 Atencions per gestor Nº 9.115 8.800 12.600 Tràmits per telèfon Nº 67 70 80 Tràmits On-line Nº 429 1.000 613 Tràmits d'internet Nº 29 80 32 Tramitacions per conveni interadministracions Nº 7.000 3.591 Consultes per e-mail Nº 7.000 7.200 Documents pendent de regularitzar s/ LOPD % 5 2 Indicadors de Resultat Queixes rebudes OIAC Nº 163 250 230 Atencions sobre total població % 147 200 190 Temps mitja d'espera de l'usuari a l'OIAC Minuts 26 18 24 Temps màxim d'espera de l'usuari a l'OIAC Minuts 61 30 80 Temps mitjà d'atenció a l'OIAC Minuts 11 7 7
 12. 12. ÀREA D’ALCALDIA 1414 Consergeria Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors de Procés Enviaments realitzats Nº 598.714 650.000 737.642 Canvi de retolació Si/No No Si Si Indicadors de Resultat Devolució de notificacions Nº 1.752 1.500 1.700
 13. 13. ÀREA D’ALCALDIA 1416 Consums de telèfons Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Línies fixes Nº 200 350 350 Línies mòbils Nº 234 240 300 Línies amb ADSL Nº 15 30 30 Línies de dades Nº 2 2 0 Licències Blackberry Nº 37 38 Línies RDSI Nº 16 16 Cost total telefonia fixa Milers € 235,52 240,00 240,12 Cost total telefonia mòbil Milers € 113,97 144,00 144,55 Cost total Metrolan i fil musical € 33.632,98 43.012,04 41.005,47 Indicadors de Procés Incidències sobre telefonia fixa gestionades Nº 1.350 1.000 480 Informes realitzats als serveis Nº 22 10 11 Nou contracte de telefonía Si/No Si Si Indicadors de Resultat Resposta entre partes enviats/resolts % 100 100 100 Mòbils que superen els 60 €/mes Nº 20 30 28 Mòbils que superen els 90 €/mes Nº 38 35 43
 14. 14. ÀREA D’ALCALDIA 1500 Secretaria Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Total despesa gestionada Milers € 40,3 45,3 69,4 Total despesa gestionada Capítol I Milers € 333,0 300,0 319,1 Indicadors de Procés Sessions d'organs municipals colegiats Nº 64 60 75 Acords d'organs municipals colegiats Nº 1.570 1.500 1.838 Sessions organismes autònoms Nº 5 4 3 Sessions empreses municipals Nº 17 14 11 Contractes enregistrats Nº 136 500 205 Noves inscripcions Registre parelles de fet Nº 202 160 197 Noves inscripcions Registre entitats ciutadanes Nº 27 15 14 Resolucions Alcaldia Nº 5.336 5.800 5.633 Resolucions Presidència Organismes Autònoms Nº 329 300 223 Edictes Nº 2.978 1.600 3.151 Informes Nº 46 60 64

×