Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones

1,376 views

Published on

Dades estadístiques de l'Àrea de Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet durant l'any 2009

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones

 1. 1. INDICADORS 2009 Gabinet tècnic d’Alcaldia setembre 2010 SERVEIS A LA PERSONA
 2. 2. SERVEIS A LA PERSONA 3100 Direcció de Serveis a la Persona Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa gestionada pèr l'Àrea Milers € 29.045,57 26.110,36 29.125,80 Ingressos liquidats per l'Àrea Milers € 8.236,29 4.506,47 7.352,02 Finançament extern respecte la despesa gestionada % 28,36 17,26 25,24 Total despesa generada Milers € 32.954,43 32.000,00 39.127,57 Despesa generada per habitant € 263,26 258,06 315,49 Aportació municipal respecte total Corporació % 32,97 35,77 59,65 Crèdits reconeguts Milers € 1.341,95 0 824,55 Indicadors de Procés Grau d'execució del PAM % 42 60 63 Projectes d'obres perentats al FEIL Nº 27 27 Equipaments de l'Àrea amb actuacions de millora Nº 16 11 11 Pressupost executat relacionat amb la Llei de Barris % 26,70 13,43 16,10 Indicadors de Resultat Convenis signats amb altres institucions Nº 42 42 48 Subvencions rebudes Nº 82 83 83 Projectes aprovats dels presentats al FEIL % 100 100
 3. 3. SERVEIS A LA PERSONA 3120 Gabinet Tècnic Àrea Serveis Persona Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Tècnics lletrats, analistes i assimilats Nº 8 8 7 Indicadors de Procés Programes pressupostaris de l'Àrea SPS Nº 57 51 51 Expedients sobre queixes al Síndic de Greuges Nº 9 8 7 Convenis/subvencions que s'han intervingut Nº 82 98 83 Indicadors de Resultat Documents elaborats Nº 19 10 16 Expedients administratius amb assessorament legal Nº 2.516 2.500 2.483
 4. 4. SERVEIS A LA PERSONA 3130 Gabinet Gest. Admv. Serveis Persona Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Personal administratiu al servei general de les Àrees Nº 6 6 6 Personal administratiu dedicat als Serveis Nº 17 17 17 Indicadors de Procés Expedients aprovats Nº 607 760 783 Aportacions a entitats Nº 118 120 120 Operacions de centre gestor, sense Polícia Local Nº 4.339 3.700 3.626 Projectes aprovats FEIL Nº 27 27 Operacions de centre gestor de Polícia Local Nº 230 220 216 Indicadors de Resultat Expedients aprovats, respecte total Ajuntament % 38,00 11,00 24,00 Expedients amb informes correctors o desfavorables Nº 3 6 8 Operacions dels centres gestors, respecte total Ajuntament % 45,85 39,00 46,33
 5. 5. SERVEIS A LA PERSONA 3140 Manteniment d’equipaments de l’Àrea Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Cost mig per obra de rehabilitació o millora en centres educatius Miler € 75,14 86,75 79,96 Finançament extern % 15,05 100,00 100,00 Mitjana despesa per petit manteniment en Casals i Centres Cívics € 19.346,58 2.712,61 1.927,73 Despesa gestionada destinada a millores d'equipaments % 9,31 9,63 8,00 Crèdits reconeguts Capítol VI € 166.726,77 0,00 0,00 Indicadors de Procés Millores a centres educatius superiors a 50.000 € Nº 17 12 12 Millores a centres educatius inferiors a 50.000 € Nº 8 7 7 Centres educatius rehabilitats o millorats Nº 14 9 9 Centres cívics rehabilitats o millorats Nº 3 2 2 Indicadors de Resultat Centres educatius amb obres de millora realitzades % 58,33 37,50 37,50
 6. 6. SERVEIS A LA PERSONA 3210 Suport a l’IME Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa total gestionada per l'IME Miler € 1.924,80 1.962,01 1.889,41 Despesa municipal per habitant en esport € 16,36 19,22 12,35 Despesa municipal per participant regular € 116,80 96,00 84,00 Despesa municipal vers pressupost Corporació % 2,83 3,00 2,08 Despesa corrent en activitats vs despeses en esports % 4,90 4,28 4,76 Despesa corrent en activitats per cada hora € 9,8 9,0 9,7 Mitjana despeses corrents per espai esportiu € 26.862 27.000 25.784 Places disponibles activitats continuades per 1000 h. Nº 144 140 147 Places disponibles activitats continuades per 1000 h. clubs Nº 81 75 77 Indicadors de Procés Practicants sobre total d'habitants % 43 53 53 Usos anuals per espais esportius Nº 21.006 21.000 21.879 Usos anuals per m2 Nº 50 50 52 Metres 2 d'espai esportiu per 1000 h. Nº 575 584 575 Espais esportius Nº 159 160 159 Indicadors de Resultat Hores d'obertura setmanal Nº 21 21 22 Empleats assistents a cursos % 37,20 35,00 36,00 Hores anuals de formació per empleat Nº 8 8 8 Hores d'activitat continuades per 1000 h Nº 242 230 235 Hores d'activitats puntuals per 1000 h Nº 8 8 8
 7. 7. SERVEIS A LA PERSONA 3220 Gestió general Servei Medi Ambient Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa municipal del Servei per habitant € 4,11 9,00 3,88 Finançament extern % 0,55 20,00 41,07 Crèdits reconeguts € 13.001,61 13.000,00 0,00 Indicadors de Procés Observatori Local del Canvi Climàtic % 0 50 50 Realització Pla instal·lacions solars fotovoltàiques % 10 20 20 Centre d'interpretació del medi Ecometròpoli Situació Proj.i conveni Finançament Finançament Projecte Itineraris escolars segurs si/no Si Si No Indicadors de Resultat Increment xarxa freàtica Km 2,30 2,50 1,50
 8. 8. SERVEIS A LA PERSONA 3221 Medi Ambient i Higiene Ambiental Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa municipal del Servei per habitant € 0,92 0,90 0,70 Finançament extern % 9,65 16,00 13,16 Indicadors de Procés Registre torres refrigeració Nº 4 4 4 Inspecció control de piscines Nº 4 4 5 Tramitació d'informes ambientals Nº 143 145 142 Control higiènic sorrals Nº 35 35 35 Control sorolls Nº 1 2 2
 9. 9. SERVEIS A LA PERSONA 3222 Educació i sensibilització ambiental Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa per habitant del Servei de Medi Natural € 0,54 0,9 0,3 Finançament extern % 45,2 30 8,09 Despesa per activitat € 1,09 3,30 1,20 Indicadors de Procés Assistents actuacions ámbit sostenibilitat Nº 13.800 14.000 14.000 Assistents Tallers escolars (educació viària) Nº 12.000 12.000 12.000 Assistents Fira medi Ambient / Dia de la Terra Nº 8.300 9.000 5.000 Indicadors de Resultat Variació assistents activitat vers any anterior Nº -1,07 5 0,00
 10. 10. SERVEIS A LA PERSONA 3223 Medi natural Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa per habitant € 1,13 2,90 0,40 Finançament extern % 71,57 7,00 164,48 Indicadors de Procés Afectació per incendis al Parc Ha. 4,21 0 0 Afectació per incendis del Parc al municipi Ha. 0 0 0 Incendis al Parc Nº 5 0 0 Incendis al municipi sobre total del Parc Nº 0 0 0 Incidències al Parc Nº 68 270 192 Incidències al municipi sobre total del Parc Nº 10 52 36 Indicadors de Resultat Variació incendis Parc vs. any anterior % Cap Cap Cap Variació incendis a ciutat vs. any anterior % Cap Cap Cap
 11. 11. SERVEIS A LA PERSONA 3224 Agenda 21 Local – Of. Canvi Climàtic Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa per habitant del Pla € 1,98 3,50 1,93 Finançament extern % 57,13 20,00 0,15 Indicadors de Procés Residus sòlids urbans recollits deixalleria Central Tones 4,65 4,50 4,50 Visites deixalleria Central Nº 10.833 8.500,00 7.650 Residus sòlids urbans recollits deixalleria Punt Verd Raval Tones 10,18 11,00 11,54 Visites deixalleria Punt Verd Raval Nº 1.043 1.100 1.150 Residus sòlids urbans recollits deixalleria Punt Verd Can Calvet Tones 5,07 1,50 2,00 Energia fotovoltaica: kw pic Kw 145 145 145 Indicadors de Resultat Variació visites respecte any anterior % -14,13 10,00 10.3
 12. 12. SERVEIS A LA PERSONA 3230 Gestió General Servei Seguretat Ciut. Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa municipal per habitant € 57,25 61,00 54,51 Finançament extern % 30,92 30,00 27,00 Despesa municipal respecte total Corporació % 6,60 7,00 6,52 Crèdits reconeguts Miler € 224,14 225,00 330,90 Indicadors de Procés Hores de servei (sense administratius) Nº 176.384 188.032 183.920 Hores de servei total Nº 187.164 195.732 184.700 Agents per població total Nº 106 113 110 Taxa d'enquadrament (agents x 1.000 habitants) 0% 0,90 0,90 0,91 Indicadors de Resultat Queixes de seguretat vial i circulació sobre total queixes % 49,0 0,0 49,0 Queixes de seguretat ciutadana sobre total queixes % 9,0 0,0 9,0
 13. 13. SERVEIS A LA PERSONA 3231 Policia Local Operativa Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa per habitant en el Servei Operatiu de P.L. € 43,81 47,00 43,23 Part destinada a Seguretat Ciutadana % 60 60 60 Part destinada a Seguretat Viària % 40,00 40,00 40,00 Indicadors de Procés Actuacions de trànsit Nº 27.094 27.500 21.465 Actuacions de polícia administrativa Nº 726 750 2.223 Actuacions de seguretat Nº 462 500 329 Actuacions de protecció (identificacions i detencions) Nº 3.210 3.300 3.936 Actuacions d'assistència Nº N/D 490 2.746 Indicadors de Resultat Temps de resposta en trucades urgents Minuts 7,0 7,0 6,2 Variació d'actuacions respecte any anterior % 0,04 1,00 n.d.
 14. 14. SERVEIS A LA PERSONA 3232 Grup Informació i Prevenció Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa per habitant del Servei € 4,47 5,00 4,96 Despesa mitja per intervenció € 120,42 100,00 130,12 Indicadors de Procés Detinguts Nº 237 250 149 Processos oberts Nº 1.806 1.850 1.700 Identificacions Nº 2.605 2.700 2.875 Indicadors de Resultat Variació detinguts vers any anterior % 3,00 5,00 -37,00 Variació processos oberts vers any anterior % -4,95 8,00 -5,86 Variació identificacions vers any anterior % -21,06 8,00 10,36
 15. 15. SERVEIS A LA PERSONA 3233 Atestats Policia Local Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa per habitant del Servei € 6,23 6,50 5,70 Despesa per actuació € 194,89 193,00 86,18 Indicadors de Procés Total d'actuacions del programa Nº 4.003 4.000 4.319 Temps mitjà de tramitació d'un atestat Hores 4 4 4 Temps mitjà de primera assistència a ferits Minuts 7 7 5,39 Controls de alcoholèmia per accidents Nº 177 180 173 Controls de alcoholèmia per infracció Nº 60 50 82 Controls preventius d'alcoholèmia Nº 1.650 1.350 1.449 Positius d'alcoholèmia per control Nº 112 80 117 Diligències judicials Nº 2.004 2.350 2.061 Indicadors de Resultat Positius en controls d'alcoholèmia % 24,11 7,00 8,00 Accidents al municipi Nº 264 230 261 Variació accidents vers any anterior % 16,66 0 -1,13
 16. 16. SERVEIS A LA PERSONA 3234 Administració Policia Local Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa municipal per habitant en administració P.L. € 2,10 2,20 2,15 Despesa per actuació € 6,34 7,00 7,20 Indicadors de Procés Total d'actuacions Nº 41.215 39.500 37.073 Denúncies Nº 27.094 28.300 21.462 Persones ateses a Polícia Local Nº 5.148 5.200 5.456 Recollida objectes perduts Nº 967 975 998 Expedients i gestions per infraccions OO.MM. Nº 329 350 814 Expedients i gestions per multes Nº 4.743 4.800 4.814 Expedients i gestions per vehicles al dipòsit Nº 2.794 2.850 3.314 Expedients i gestions per precintes Nº 140 145 155 Indicadors de Resultat Variació actuacions administratives vers any anterior % 11,91 3 -10,6
 17. 17. SERVEIS A LA PERSONA 3235 Civisme i Educació Viària Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa mpal. per habitant en Civisme i Educació viària € 1,04 1,25 1,16 Despesa per alumne participant € 10,50 11,00 10,48 Indicadors de Procés Alumnes diferents inscrits Nº 13.253 13.000 13.753 Participació d'alumnes en activitats Nº 13.610 13.500 13.916 Entitats participants en els cursos Nº 39 39 39 Indicadors de Resultat Variació nº inscripcions vers any anterior % 0,80 0,00 3,70 Variació nº participacions en activitats vers any anterior % 0,81 0,00 2,20
 18. 18. SERVEIS A LA PERSONA 3300 Direcció Serveis Culturals i Ciutadans Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa gestionada pel conjunt de Serveis Culturals i Ciutadans Miler € 8.958,86 7.659,67 8.897,38 Ingressos liquidats pel conjunt de Serveis Culturals i ciutadans Miler € 3.482,48 458,86 1.191,49 Finançament extern respecte la despesa % 38,87 6,00 13,00 Despesa generada (inclosa la imputada a d'altres Àrees) Miler € 10.036,54 10.000,00 14.883,70 Crèdits reconeguts Miler € 548,33 450,00 319,30 Indicadors de Procés Projecte Educatiu de Ciutat Situació Avaluació Auditoria Finalitzat Equipaments culturals amb projectes de millora (FEIL) Projectes 5 5 2 Desenvolupament Pla Acció Cultural % 40 50 79 Encàrrec nous projectes d'equipaments culturals Nº 7 3 3 Places en escoles bressol creades segons el previst en el PAM % 22,22 25,00 Indicadors de Resultat Nous programes en equipaments segons PAM Nº 11 0 7
 19. 19. SERVEIS A LA PERSONA 3310 Gestió Gral. Servei Cultura i Joventut Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa municipal per habitant en el Servei € 34,70 33,87 26,90 Aportació municipal en el servei respecte total Corporació % 5,16 4,00 10,88 Crèdits reconeguts € 472.341,73 375.000,00 312.929,53 Grau de finançament extern % 10,98 11,00 3,77 Indicadors de Procés Activitats culturals realitzades Nº 480 480 500 Desenvolupament de la xarxa d'equipaments culturals % 10 20 35 Desenvolupament del Pla d'Acció Cultural % 30 40 35
 20. 20. SERVEIS A LA PERSONA 3311 Cicle festiu CCTP Joan Pairó Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa per assistència Cicle festiu (inclou FM Estiu) € 2,65 2,30 2,57 Despesa municipal per habitant pel Cicle Festiu CCTP J. Pairó € 7,26 8,25 6,37 Grau de finançament extern % 12,46 9,00 8,70 Crèdits reconeguts € 276.315,58 230.000,00 147.789,88 Indicadors de Procés Activitats realitzades Cicle festiu Nº 150 145 142 Activitats realitzades amb les tradicions populars catalanes Nº 58 60 62 Entitats ususaries del CTPC Nº 10 10 10 Activitats en col·laboració amb entitats Nº 87 85 84 Assistents activitats Cicle festiu (inclou FM Estiu) Nº 387.000 388.000 390.000 Assistents a la Festa Major d'Estiu Nº 110.500 150.000 180.000 Indicadors de Resultat Variació assistents activitats Cicle festiu (inclou FM Estiu) % 1,0 0,0 1,0 Variació assistents a la Festa Major d'Estiu % -35,0 36,0 20,0
 21. 21. SERVEIS A LA PERSONA 3312 Arts Escèniques i Musicals Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa municipal per habitant € 4,90 5,00 3,57 Despesa municipal per assistència € 16,83 17,00 14,29 Finançament extern % 29,27 35,00 4,34 Aportació municipal per assistència Teatre i Auditori € 9,60 10,00 13,67 Indicadors de Procés Espectacles de teatre, música, dansa i cine Nº 150 40 155 Estrenes de produccions locals Nº 4 3 5 Produccions professionals Nº 2 12 3 Utilitzacions de l'Auditori Nº 225 60 220 Indicadors de Resultat Total assistents a l'Auditori Nº 30.250 30.000 31.000 Espectadors Nº 22.150 22.000 22.000 Espectadors en activitats de cessió a entitats Nº 14.300 15.000 15.000 variació espectadors respecte any anterior % 17,89 menys 0,00 1,49 Conveni companyia resident de dansa Actuació Progr.activitat Progr.activitatProgr.activitat
 22. 22. SERVEIS A LA PERSONA 3313 Centre Recurs. Culturals Can Sisteré Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa per habitant pel Centre Recursos Culturals Can Sisteré € 1,28 1,45 1,28 Grau de finançament extern % 14,59 22,80 11,38 Aportació municipal / ús Can Sisteré € 16,72 9,00 12,35 Indicadors de Procés Exposicions d'Art Contemporani Nº 7 6 7 Activitats realitzades amb artistes locals i tallers Nº 22 20 23 Usos de Can Sisteré Nº 8.923 9.500 11.352 Visitants exposicions d'art contemporani Nº 3.587 4.500 6.988 Indicadors de Resultat Mitjana usuaris dia Nº 15 15 27 Variació del nombre d'usos de Can Sisterè vs. l'any anterior % -27,15 10 27,22
 23. 23. SERVEIS A LA PERSONA 3314 Museu i Arxiu històric Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa per habitant pel Museu i Arxiu Històric € 3,58 4,25 3,57 Despesa municipal per ús € 15,24 12,00 14,26 Grau de finançament extern % 10,06 15,00 3,76 Indicadors de Procés Total usos del Museu i Patrimoni Nº 32.802 36.000 29.885 Visites d'exposicions Nº 5.713 7.000 5.838 Usos de tallers Nº 10.616 12.000 8.672 Usos visites guiades al patrimoni Nº 6.298 5.500 4.369 Assistents als actes Nº 10.358 12.500 11.393 Consultes al Fons històric documental Nº 24 30 38 Actes Nº 130 140 157 Usos d'escolars Nº 16.930 16.000 13.605 Creació del Centre d'Interpretació del Puig Castellar Situació Projecte Projecte Protecció de les restes del Molí d'en Ribé Situació Projecte Projecte Creació d'un Fons de Documentació de la ciutat % 25 40 Creació del Consorci del Parc Arqueològic Puig Castellar Situació Aprovació CG Funcionant Projecte Indicadors de Resultat Mitjana usaris / dia Nº 113 122 101 Amics del Museu Nº 540 530 563 Variació respecte any anterior d'Amics del Museu % 2,08 3,00 4,26 Variació respecte any anterior nº usos del Museu % -16,90 9,75 -8,89
 24. 24. SERVEIS A LA PERSONA 3315 Foment lectura. Biblioteques Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa per habitant € 7,63 7,20 6,39 Despesa municipal per ús € 2,82 2,25 2,18 Grau de finançament extern % 3,15 0,00 0,00 Indicadors de Procés Usos de la Biblioteca Central Nº 203.417 220.000 226.697 Usos de la Biblioteca Singuerlín Nº 3.129 0 0 Usos de la Biblioteca Can Peixauet Nº 121.713 110.000 136.043 Total d'usos de prèstec Nº 72.314 69.000 71.606 Total de documents prestats Nº 228.910 200.000 224.714 Total d'usos d'internet Nº 34.131 35.000 36.714 Indicadors de Resultat Mitjana d'ús diària de Biblioteca Central Nº 726 800 813 Mitjana d'ús diària de Biblioteca Can Peixauet Nº 435 380 491 Variació respecte any anterior nº usos biblioteques % 0,96 0,53 10,5 Usuaris amb carnet de biblioteca Nº 45.111 38.000 44.358 Increment de documents del fons documental total Nº 13.628 12.000 3.783
 25. 25. SERVEIS A LA PERSONA 3316 Programació musical per a joves Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa per habitant Programació Musical per joves € 0,17 0,17 0,15 Ingressos bruts concessionària CCCM Molinet € 40.000 42.000 41.000 Cost usuari cursets d'instruments € 490 500 495 Cost hora lloguer sales € 4,85 4,60 4,85 Indicadors de Procés Usuaris cursos de formació musical al CCCM Molinet Nº 60 60 55 Hores de lloguer CCCM Molinet Nº 1.317 1.300 1.243 Grups d'usuaris del CCCM Molinet Nº 73 76 64 Usos del CCCM Molinet Nº 910 900 867 Actuacions del FISC Nº 14 12 12 Actuacions del cicle Folk-SC Nº 8 9 8 Concerts de Cortocircuit Nº 2 2 6 Total d'assistents Folck-SC (4x80) Nº 600 800 580 Indicadors de Resultat Variació d'assistents concerts del FISC/Sintonitza % -23,81 1,90 -14,29 Variació d'assistents al Cortcircuit % -7,14 10,71 200,00 Increment en l'any de matriculació Cursets instruments % 2,00 1,00 2,00
 26. 26. SERVEIS A LA PERSONA 3317 Acció sociocultural – Festes de Barri Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa per habitant € 1,41 1,42 0,85 Indicadors de Procés Col·laboracions en les activitats de Festes de Barri Nº 12 12 16 Balls organitzats per a la Gent Gran Nº 40 40 40 Indicadors de Resultat Variació activitats per a gent gran respecte l'any anterior % 10,00 0,00 33,00 Variació activitats gent gran respecte l'any anterior % 20,00 0,00 0,00
 27. 27. SERVEIS A LA PERSONA 3318 Centres Cívics i Casals i actvs. Dtes. Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa municipal mitjana per manteniment d'un centre Miler € 73.42 72,00 80,67 Finançament extern % 3,27 0,00 Despesa municipal mitjana per ús de CC i Casals € 2,26 2,20 2,91 Indicadors de Procés Centres Cívics i Casals Nº 16 15 15 Participacions Nº 520.000 500.000 416.106 En activitats culturals % 35,00 31,00 33,00 En activitats lúdiques % 38,00 38,00 35,00 En atencions individuals d'entitats i ciutadania % 25,00 24,00 22,00 En activitats infantils i juvenils % 2,00 7,00 10,00 Grups que fan ús dels Centres Nº 144 130 132 Indicadors de Resultat Usos interns en els CC i Casals % 98,00 97,00 97,00 Usos externs en els CC i Casals % 2,00 3,00 3,00
 28. 28. SERVEIS A LA PERSONA 3319 Joventut Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa per habitant pel programa de Joventut € 2,86 2,00 1,82 Grau de finançament extern % 19,98 14,00 1,37 Indicadors de Procés Usos del Centre de Recursos Mas Fonollar (fins juliol) Nº 28.032 29.500 28.700 Entitats que han utilitzat el CRJ Mas Fonollar Nº 37 30 28 Usos del Centre RELLOTGE XXI Nº 14.700 17.000 14.900 Entitats que han utilitzat el Centre RELLOTGE XXI i Mas Fonollar Nº 19 22 15 Hores de la sala d'estudis nocturna Nº 180 190 200 Indicadors de Resultat Pla Local de la Joventut Situació El·laboració Aprovació Desenvolup.
 29. 29. SERVEIS A LA PERSONA 3320 Gestió General Servei d’Educació Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa bàsica per habitant del Servei € 36,66 45,00 35,29 Finançament extern % 9,13 23,00 17,93 Increment població escolar % 3,50 3,00 3,61 Despesa total en ed. inf., prim. i secundària obligatòria per aula € 6.096,83 6.000,00 8.075,09 Despesa bàsica en ed. inf., prim. i secund. obligatòria per alumne € 230,82 230,00 318,37 Despesa que excedeix crèdit Servei € 74.399,90 0,00 17.550,73 Variació d'ingressos respecte any anterior % -8,85 -15,00 15,51 Variació de la despesa respecte any anterior % -1,41 52,00 2,08 Indicadors de Procés Creació de noves línies escolars Nº 0 9 9 Centres escolars amb projecte de reutilització de llibres % 82 100 100 Taxa d'escolarització en centres públics % 80 80 84 Taxa d'escolarització en escoles concertades % 20 20 16 Indicadors de Resultat Població escolaritzada respecte el PMH % 74 74 87
 30. 30. SERVEIS A LA PERSONA 3321 Planificació Educativa Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa municipal per alumne (matriculació i ajuts llibres de text) € 154,27 4,00 469,99 Grau de conveni per Programa Cooperatiu de Llibres del Dpt.Educació % 33,00 13,09 Indicadors de Procés Sol·licituds de canvis de centre de P4 a 4rt. ESO Nº 697 335 359 Reclamacions en el procés de matriculació Nº 548 62 104 Alumnes d'incorporació tardana Nº 629 600 576 Alumnes beneficiaris de l'ajut per a llibres de text Nº 13.012 13.600 13.886 Famílies ateses per matriculacions fora de termini Nº 1.014 1.100 1.262 Indicadors de Resultat Matriculats a P3 públics sobre el conjunt d'aquesta població % 74,42 72,27 71,47 Matriculats a 1er. ESO públics sobre el conjunt d'aquesta població % 68,23 81,33 70,19 Matriculats a 1er. ESO públics sobre alumnes públics sortits de 6è % 94,00 91,70 90,23 Taxa d'escolarització a centres públics infantils i de primària % 82,76 90,00 95,37 Taxa d'escolarització a centres públics de secundària obligatòria % 82,00 83,00 99,34
 31. 31. SERVEIS A LA PERSONA 3322 Activitats educatives complement. Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa municipal del programa Activitats Educatives Complementàries€ 7,85 3,33 7,83 Finançament extern % 35,62 10,00 16,21 Finançament extern destinat a Activitats Educatives Complementàries % 30,00 30,00 30,00 Finançament extern destinat al Pla Educatiu d'Entorn % 70,00 70,00 70,00 Indicadors de Procés Activitats educatives complementàries ofertades Nº 180 175 204 Inscripcions d'aules (no diferents) Nº 2.823 2.800 2.402 Inscripcions d'alumnes (no diferents) Nº 69.326 69.000 61.100 Activitats del Pla Educatiu d'Entorn ofertades Nº 78 54 74 Activitats del Pla Educatiu d'Entorn realitzades % 69,23 80,00 81,00 Indicadors de Resultat Participació efectiva d'alumnes sobre els inscrits % 90,00 90,00 90,00 Aplicació informàtica en el Pla Educatiu d'Entorn Si/No Si Si Preparació enquesta de valoració de resultats del Pla Educatiu d'EntornSi/No Si Si
 32. 32. SERVEIS A LA PERSONA 3323 Part. Educativa i Gestió Esc. Bressol Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa municipal per habitant en etapa de 0-3 anys € 5,91 6,00 10,56 Despesa municipal per infant matriculat € 4.509,36 4.600,00 5.326,30 Finançament extern % 33,34 12,00 13,84 Indicadors de Procés Menors preinscrits a les Llars d'Infants municipals Nº 369 500 610 Menors matriculats a les EBM Nº 164 246 246 Indicadors de Resultat Cobertura de la demanda % 44,00 49,20 40,33 Increment de places de Llars d'Infants % 0,00 22,00 22,00 Projectes de Llars d'Infants en curs Nº 5 4 5
 33. 33. SERVEIS A LA PERSONA 3324 Infància – Casals Infantils Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa per recolzar activitats de lleure infantil € 12.234,00 14.734,00 16.544,80 Indicadors de Procés Infants participants als Casals d'estiu Nº 626 950 900 Infants participants als Camps esportius Nº 1.200 1.200 1.200 Esplais infantils subvencionats Nº 6 8 3 Indicadors de Resultat Variació participants als casals d'estiu respecte any anterior % -22,47 10,00 30,44 Variació participants als camps esportius respecte any anterior % 8,11 0,00 0,00
 34. 34. SERVEIS A LA PERSONA 3330 Suport a l’Escola Municipal de Música Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa municipal per habitant € 4,32 2,80 2,87 Finançament extern % 32,40 43,86 54,82 Despesa total gestionada per l'Escola Miler € 723,16 771,08 746,21 Cost per alumne € 2.042,82 2.500,00 2.107,92 Ingressos anuals per alumne € 674,99 670,00 685,24 Indicadors de Procés Alumnes matriculats curs acabat Nº 354 354 384 Alumnes menors de 18 anys % 89,55 89,55 92,45 Alumnes majors de 18 anys % 10,45 10,45 7,55 Orquestres que funcionen Nº 4 4 4 Concerts ofertats Nº 18 18 18 Indicadors de Resultat Variació d'alumnes matriculats respecte l'any anterior % 12,38 12,38 8,47 Variació de menors 18 anys respecte l'any anterior % 1,11 1,11 3,24 Variació de majors 18 anys respecte l'any anterior % -8,57 -8,57 -27,75
 35. 35. SERVEIS A LA PERSONA 3340 Solidaritat i Cooperació Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Aportació municipal per habitant € 4,15 3,40 3,65 Aportació municipal a Cooperació i Solidaritat % 1,00 0,87 1,00 Indicadors de Procés Projectes de cooperació Nº 13 12 19 Activitats en relació amb ciutats agermanades Nº 12 20 10 Entitats de la Casa de la Solidaritat i la Pau Nº 8 10 12 Activitats de sensibilització Nº 22 30 31 Activitats "Joves per la Pau" Nº 14 5 18 Indicadors de Resultat Entitats ciutadanes que participen al Consell de Cooperació % 10,00 15,00 10,00 Joves i adolescents que participen en activitats de solidaritat % 20,00 30,00 25,00 Pla Director Municipal de Cooperació Situació Elaboració Aprovació Debat
 36. 36. SERVEIS A LA PERSONA 3400 Direcció Serveis de Benestar Social Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa gestionada pel conjunt de l'Àrea Miler € 6.706,32 6.667,66 7.843,53 Total despesa generada (inclosa l'imputada a d'altres Àrees) Miler € 7.671,82 9.500,00 9.066,10 Despesa en Promoció de la Participació i Ciutadania, per habitant € 10,34 7,68 8,96 Finançament extern de Promoció de la Participació i Ciutadania % 36,61 32,72 28,21 Despesa en Serveis del Benestar, per habitant € 46,18 44,27 45,28 Finançament extern del Serveis de Benestar Social % 51,93 41,07 47,72 Ingressos liquidats Miler € 3.482,48 2.738,36 3.743,21 Crèdits reconeguts € 291.522,10 500.000,00 0,00 Indicadors de Procés Aplicació LL SS / Ràtios / Contracte Programa % 95,00 100,00 98,00 Aplicació Llei Dependència.At. sol·licituds aprovades per Generalitat % 50,00 Pendent 100,00 Processos Reglament Participació Ciutadana % 50,00 100,00 100,00 Processos Agenda SC+Civisme % 30,00 100,00 100,00 Processos Programa de Mediació % 100,00 100,00 100,00 Indicadors de Resultat Recull de queixes dels usuaris de les ODAF'S Actuació El·laborat Projecte 100,00
 37. 37. SERVEIS A LA PERSONA 3410 Projectes Ciutadania Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa municipal per habitant € 6,08 5,00 6,39 Grau de finançament extern % 53,89 68,00 49,39 Indicadors de Procés Mediacions fetes per l'equip Nº 348 360 348 Ciutadans adscrits a la xarxa de transmisió de valors Nº 280 320 320 Juntes de comunitats en las que s'ha intervingut Nº 234 234 1.536 Indicadors de Resultat Mediacions tancades per resolució positiva Nº 149 180 134
 38. 38. SERVEIS A LA PERSONA 3411 Gestió General Convivència i Civisme Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa municipal per habitant € 10,41 16,13 9,99 Grau de finançament extern % 3,51 17,60 35,25 Part del pressupost destinat a Processos Participatius % 40,00 35,38 39,66 Part del pressupost destinat a Projectes de Ciutadania % 60,00 64,45 57,88 Indicadors de Procés Sistema de Participació Ciutadana Situació Revisió Revisió Seguiment Processos participatius Nº 4 4 2 Mediacions realitzades per l'Equip Nº 348 360 348 Juntes de Comunitat en les que s'ha intervingut Nº 234 234 1.536 Indicadors de Resultat Espais estables de participació ciutadana Nº 6 7 8 Processos participatius tancats Nº 3 3 2 Satisfacció programa de mediació % 90 90 90
 39. 39. SERVEIS A LA PERSONA 3412 Activitats ciutadanes Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Prestacions econòmiques Miler € 284,35 266,00 293,33 Variació interanual de l'import de prestacions econòmiques % 0,25 0,00 3,16 Indicadors de Procés Prestacions acordades (Subvencions i convenis) Nº 118 121 120 Acompliment de terminis en presentació de sol·licituds % 95,76 91,00 100,00 Acompliment de terminis en presentació de justificacions % 100,00 90,00 100,00 Sol·licituds estimades respecte les rebudes % 92,37 94,00 97,50 Indicadors de Resultat Grau de cobertura (ateses respecte les totals) % 33,05 35,00 31,58
 40. 40. SERVEIS A LA PERSONA 3413 Dinamització Ciutadana Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Pressupost del servei destinat a la dinamització ciutadana % 12,38 16,00 14,63 Grau de finançament extern % 12,56 0,00 3,31 Indicadors de Procés Sistema de Participació Ciutadana Situació Revisió Avaluació Seguiment Indicadors de Resultat Disseny/seguiment instruments de millor comunicació Nº 3 3 2 Espais estables de participació Nº 8 8 8 Sessions organs de consulta Nº 10 10 10 Processos participatius Nº 4 4 2 Sessions processos participatius Nº 6 6 8 Espais participatius de seguiment dels Plans Nº 1 1 1 Sessions seguiment de plans Nº 2 2 2
 41. 41. SERVEIS A LA PERSONA 3420 Atenció social a Drogodependències Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa municipal per habitant del programa € 1,35 1,04 1,24 Grau de finançament extern % 54,79 82,24 83,49 Aportació municipal per usuari participant en prog. de prevenció € 14,25 3,45 7,53 Aportació municipal per usuari participant en prog. de reinserció € 47,33 70,47 126,89 Indicadors de Procés Activitats de prevenció Nº 265 251 403 Promig d'usuaris en activitats de prevenció Nº 7 17 5 Total d'usuaris de reinserció Nº 262 350 239 Participants totals en activitats de reinserció Nº 1.078 1.000 3.260 Reincidències % 1,00 15,00 0,00 Indicadors de Resultat Reinsertats en lloc de treball sobre total de tractats % 23,65 19,00 5,86 Variació usuaris de reinserció % 10,55 17,06 -8,78
 42. 42. SERVEIS A LA PERSONA 3421 Atenció social a Infància i Joventut Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa municipal per habitant € 9,10 6,99 6,41 Grau de finançament extern % 35,64 71,43 44,61 Aportació municipal per menor ates en els diferents serveis € 135,80 219,22 167,73 Despesa per infant becat en Escoles Bressol € 1.637,97 1.500,00 1.374,90 Indicadors de Procés Joves participants a pre-tallers Nº 15 20 18 Infants atessos en medi obert i estiu Nº 848 850 1.117 Menors amb beca d'Escola Bressol Nº 82 80 102 Total de menors en seguiment (0-18) Nº 2.274 2.300 2.625 Indicadors de Resultat Variació infants atesos en medi obert i estiu vs any anterior % 17,61 -35,97 31,72 Variació total menors en seguiment % 7,62 4,00 15,44 Taxa cobertura programa sobre població menor d'edat % 12,73 13,00 13,89 Joves de pre-tallers insertats laboralment Nº 3 3 2
 43. 43. SERVEIS A LA PERSONA 3422 Atenció social a Infància i Adols. EAIA Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa per infant atés per l'EAIA € 1.148,40 748,58 1.240,39 Aportació municipal per infant atés per l'EAIA € 311,88 154,25 408,48 Indicadors de Procés Casos diferents treballats Nº 368 370 346 Expedients pendent inici estudi/total d'expedients % 2,87 7,20 4,34 Expedients derivats d'Atenció Primària/total d'expedients % 15,61 17,00 10,12 Expedients en mesura administrativa/total d'expedients % 56,37 60,00 55,78 Indicadors de Resultat Variació infants atesos % 7,60 -2,62 -5,98 Taxa cobertura programa sobre menors atesos per UBASP % 16,18 16,81 13,18 Taxa de resolució sobre intervenció en menors % 16,85 18,56 14,45
 44. 44. SERVEIS A LA PERSONA 3423 Atenció i Promoció de Famílies Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa municipal per habitant en Atenció i Promoció a Famílies € 11,50 18,36 20,32 Despesa en ajuts econòmics per habitant € 1,25 1,00 3,78 Ajuts econòmics municipals /persones ateses *1000h € 3,83 2,50 25,11 Despesa per pernoctacións (dones i transeunts) € 89,08 90,00 259,95 Grau de finançament extern % 34,42 17,95 20,48 Indicadors de Procés Expedients d'atenció primària Nº 4.673 4.500 7.367 Persones ateses en expedients treballats Nº 13.644 10.000 14.585 Entrevistes de professionals Nº 10.047 8.000 15.337 Persones ateses per personal auxiliar Nº 16.230 16.000 19.779 Càrrega de treball: entrevistes/professionals Nº 455 340 369 Pernoctacions Nº 249 200 277 Indicadors de Resultat Cobertura informació i atenció per 1.000 habitants % 238,65 240,00 277,00 Beneficiaris en Renda Mínima I. per 1.000 habitants % 36,75 42,00 25,03 Usuaris immigrants atesos % 32,35 30 40 Ajuts a població immigrant/total ajuts % 48,00 40,00 47,00 Temps mig entre demanda entrevista i primera acollida dies 15 8 40 Taxa de resolució d'expedients % 4,28 10,00 24,24 Visites fallides % 19,05 100,00 16,85
 45. 45. SERVEIS A LA PERSONA 3424 Pla contra Exclusió Social i Proj.Ciutat Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa per habitant del Pla € 3,01 2,22 3,26 Grau de finançament extern % 53,72 55,43 29,22 Indicadors de Procés Accions integrals a població exclosa Nº 14 12 22 Sessions participatives i de coordinació amb entitats Nº 11 10 7 Beneficiaris del programa Aliments solidaris Nº 1.530 1.500 1.696 Indicadors de Resultat Índex d'exclussió segons l'Observatori % 26,00 27,00 26,00
 46. 46. SERVEIS A LA PERSONA 3425 Gestió gral. Gent Gran i Discapacitats Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa per habitant del Programa € 23,01 16,34 22,32 Despesa destinada a l'atenció a discapacitats % 16,34 32,37 24,14 Despesa destinada a l'atenció a Gent Gran % 72,68 67,63 98,14 Crèdits reconeguts € 291.522,10 500.000,00 0,00 Grau de finançament extern % 52,93 53,43 81,60 Indicadors de Procés Empreses d'inserció laboral de disminuïts coordinades Nº 4 4 8 PIAS tramitats Nº 833 875 845 Indicadors de Resultat Entitats ciutadanes col·laboradores Nº 12 12 13
 47. 47. SERVEIS A LA PERSONA 3426 Atenció a persones amb discapacitats Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa habitant per atenció persones amb discapacitat € 4,52 4,77 4,58 Aportació municipal usuari transport adaptat € 1.350,68 888,70 1.968,96 Aportació municipal hora d'usuari transport adaptat € 38,58 2,90 47,48 Aportació municipal viatge transport adaptat € 3,68 2,38 4,99 Altre aportació municipal Miler € 98,97 99,00 136,40 Grau de finançament extern % 58,24 43,52 47,36 Indicadors de Procés Usuaris nominals del transport adaptat Nº 175 150 152 Viatges inscrits del transport adaptat Nº 61.556 62.000 60.000 Hores de servei del transport adaptat Nº 6.127 6.000 6.303 Altres viatges esporàdics de transport adaptat Nº 2.699 2.500 3.095 Indicadors de Resultat Variació d'usuaris respecte l'any anterior % 24,11 24,00 -13,14
 48. 48. SERVEIS A LA PERSONA 3427 Centre de Dia Puig Castellar Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa municipal per habitant Centre de Dia € 2,56 2,52 2,37 Aportació municipal mitjana plaça ocupada € 9.152,81 7.076,19 8.056,59 Aportació municipal estada centre Dia € 41,60 35,43 36,62 Variació d'ingressos respecte any anterior % -9,35 0,00 -10,53 Grau de finançament extern % 60,53 58,06 58,95 Indicadors de Procés Usuaris amb plaça atesos durant l'any Nº 19 23 27 Mitjana de places bàsiques ocupades Nº 13,82 17,00 15 Participants al taller de gimnàstica i memòria Nº 94 100 94 Indicadors de Resultat Variació de places bàsiques ocupades vs. l'any anterior % 72,00 5,00 8,54
 49. 49. SERVEIS A LA PERSONA 3428 Servei d’Atenció a Domicili Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa per habitant per SAD € 17,06 18,00 16,27 Despesa usuari del SAD € 1.261,72 1.000,00 1.044,71 Aportació municipal per usuari del SAD € 670,34 600,00 278,67 Grau de finançament extern % 46,87 44,71 73,33 Indicadors de Procés Persones grans ateses pel SAD Nº 1.592 1.235 1.931 Altres usuaris atesos pel SAD Nº 100 290 92 Mitjana d'hores d'atenció setmanal per usuari Nº 1,10 1,10 2,60 Usuaris teleassistència Nº 1.061 1.000 1.218 Apats servits a domicili Nº 8.997 8.000 15.639 Indicadors de Resultat Variació persones grans ateses respecte l'any anterior % -3,05 4,00 21,29
 50. 50. SERVEIS A LA PERSONA 3500 Direcció serveis Salut, consum i Dona Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa gestionada pèr l'Àrea Milers € 1.101,55 951,39 1.116,61 Ingressos liquidats per l'Àrea Milers € 521,20 220,37 289,18 Finançament extern respecte la despesa gestionada % 47,31 23,16 25,90 Total despesa generada Milers € 1.183,48 1.050,00 1.455,33 Crèdit reconegut de l'Àrea € 6.535,11 0,00 0,00 Indicadors de Procés Elaboració nou Pla per la Igualtat d'Oportunitats Si/No Si Si Si Creació de la Oficina virtual d'Arbitratge Situació Preparació Conveni Realitzat Trasllat Servei i posta en marxa del Servei de Documentació Situació Realitzat Realitzat Realitzat Indicadors de Resultat Acompliment objectius PAM de l'Àrea % 50,00 80,00 100,00
 51. 51. SERVEIS A LA PERSONA 3510 Gestió general Servei Salut i Consum Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa municipal per habitant € 6,41 7,20 5,64 Finançament extern % 46,44 20,00 28,75 Crèdits reconeguts Milers € 10.672,24 0,00 6,54 Ingressos vinculats Milers € 431,82 206,36 201,01 Indicadors de Procés Informe de Salut si/no si Si Intervencions al mitjans de comunicació local Nº 12 12 12
 52. 52. SERVEIS A LA PERSONA 3511 Programa de promoció de la Salut Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa municipal per habitant € 0,91 1,00 1,02 Finançament extern % 3,02 1,00 1,48 Indicadors de Procés Visites per atenció psicològica al CASSIR Nº 647 650 607 Assistents a sessions escolars dels IES/CEIP Nº 1.814 1.800 2.265 Assistents conferències Aula de Salut Segle XXI Nº 568 600 486 Pares/mares participants a l'aula de salut Nº 134 200 296 IES participants campanyes de SIDA Nº 10 17 10 Indicadors de Resultat Centres de Secundària participants Campanya Sida/total IES % 100 100 100 Centres de Secundària participants Educació per la Salut/total IES % 50 50 66
 53. 53. SERVEIS A LA PERSONA 3512 Zoonosi i Protecció dels animals Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa generada per habitant pel Servei € 2,12 2,00 1,82 Finançament extern % 34.01 0,00 0,00 Aportació del programa envers els animals abandonats % 80,00 80,00 80,00 Aportació del programa per control de plagues i peridomèstics % 20,00 20,00 20,00 Indicadors de Procés Informacions i assessoraments en zoonosi Nº 180 150 225 Esterilitzacions de gats urbans Nº 153 150 232 Animals abandonats Nº 236 250 158 Expedients treballats pel control de plagues urbanes i emergents Nº 76 75 180 Programes pel control de les colònies urbanes de gats Nº 1 5 12 Actuacions a la via pública pel control de les plagues urbanes Nº 180 180 225 Actuacions en edificis municipals pel control de plagues Nº 175 170 171 Indicadors de Resultat Variació vers any anterior actuacions control de plagues % -6,25 15,00 25,00
 54. 54. SERVEIS A LA PERSONA 3513 Consum Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa municipal per habitant Servei de Consum € 0,73 0,80 0,77 Aportació municipal per ús/informació € 18,56 20,00 24,39 Aportació municipal per ús/funció inspectora € 45,02 46,00 60,93 Grau de finançament extern % 35,32 0,00 0,00 Indicadors de Procés Reclamacions rebudes a l'OMIC Nº 809 800 961 Inspeccions a establiments minoristes Nº 1.391 1.300 1.557 Inspeccions a mercats municipals Nº 30 30 2 Inspeccions per campanyes de la Diputació Nº 3 3 12 Assessoraments tècnics i jurídics fets des de l'OMIC Nº 3.202 3.000 2.922 Indicadors de Resultat Campanyes de sensibilització Nº 3 3 6 Activitats de formació Nº 53 50 13 Mediacions realitzades sobre el total de convocades % 71,00 100,00 50,00
 55. 55. SERVEIS A LA PERSONA 3514 Vig. i control salut pública i consum Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa generada per habitant pel Servei € 2,68 3,00 3,02 Finançament extern % 9,98 5,00 3,50 Indicadors de Procés Inspeccions d'expedients sancionadors Nº 4 10 8 Inspeccions a menjadors col·lectius Nº 29 25 0 Informes mercats municipals Nº 23 15 59 Informes d' autorització sanitària Nº 52 90 154 Establiments de nova obertura amb acta favorable Nº 58 50 39 Indicadors de Resultat Autoritzacions sanitàries respecte la demanda % 21,30 80,00 16,98 Expedients sancionadors respecte les inspeccions corresponents % 2,41 3,00 7,55
 56. 56. SERVEIS A LA PERSONA 3520 Gestió gral. Departament de la Dona Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa generada per habitant pel Servei € 3,04 2,98 2,64 Finançament extern % 23,09 20,00 26,88 Indicadors de Procés Assistents per sessió a l'espai de treball baix nivell d'autoestima Nº 15 15 15 Sessions Espai de treball grupal baix nivell d'autoestima Nº 45 45 45 Comissions dinamització Consell de la Dona Nº 3 3 3 Tallers sobre gènere i violència en centres escolars (CEIP i IES) Nº 11 12 28 Aplicació programa TAM (Tele Assistència Mòbil vigents) Nº 34 40 47 Indicadors de Resultat Nou Pla d'Igualtat Situació Correcció Aprovació Aprovació
 57. 57. SERVEIS A LA PERSONA 3521 C I R D Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Cost atenció CIRD € 166,77 135,78 221,63 Despesa municipal per cada atenció € 115,21 125,72 154,94 Indicadors de Procés Atencions totals al CIRD Nº 1.476 1.400 1.232 Dones ateses Nº 524 550 446 Dones ateses al servei d'Assessorament Jurídic Nº 184 195 151 Dones ateses al servei d'Atenció Psicològica Nº 164 165 144 Dones ateses i derivades al servei d'Orientació Laboral Nº 70 72 73 Families ateses pel servei de Mediació i teràpia familiar Nº 10 18 18 Dones ateses per Intervencions sobre la diversitat sexual Nº 17 17 11 Indicadors de Resultat Dones amb expedients tancats Nº 89 90 73 Variació dones ateses al CIRD respecte l'any anterior % 25,72 12 -16,53
 58. 58. SERVEIS A LA PERSONA 3522 Suport i promoció associacion. dones Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'estructura Despesa municipal al programa € 9.268,58 9.000,00 7.319,67 Despesa municipal alfabetització de cada grup de dones € 1.766,67 1.700,00 1.700,00 Indicadors de Procés Grups de dones de la ciutat Nº 16 16 16 Demandes de suport de les entitats Nº 32 95 19 Participacions en actes centrals Dia Internacional Nº 1.190 1.000 1.300 Grups de dones en cursos d'alfabetització Nº 6 6 6 Indicadors de Resultat Participació de la població a les activitats % 1,43 1,50 9,24

×