Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Estadístiques de queixes i suggeriments 2020

More Related Content

More from Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Estadístiques de queixes i suggeriments 2020

 1. 1. Unitat de Relacions Institucionals Alcaldia 2020
 2. 2. Expedients QUI 2018 2019 2020 478 77 2777 2700 QUI ANY 2018 CORRECTES INICIATS ERRONIS ANÒNIMS 409 43 2654 2611 QUI ANY 2019 285 46 2211 2166 QUI ANY 2020 Relacions Institucionals Alcaldia
 3. 3. Queixes 1020 Suggeriments 520 Demandes d’actuació 968 Consultes 103 TIPOLOGIA D’EXPEDIENTS CORRECTES 2019 2611 Queixes 1027 Suggeriments 407 Demandes d’actuació 573 Consultes 159 2020* 2166 Relacions Institucionals Alcaldia *Dades recollides a data 13/01/2021
 4. 4. CONSULTES (*resposta a la ciutadania en màxim 5 dies) Any 2019 *(any finalitzat) Finalitzades fora de termini NO Finalitzades Finalitzades en termini 159 Consultes Any 2020 Finalitzades fora de termini NO Finalitzades Finalitzades en termini 115 Consultes Relacions Institucionals Alcaldia
 5. 5. RESUM DE LA GESTIÓ DELS EXPEDIENTS DE QUEIXES I SUGGERIMENTS (resposta a la ciutadania en màxim 45 dies ) (Sense les Consultes) Relacions Institucionals Alcaldia 2018* Total 2585 2019* Total 2508 2020* Total 2006 Finalitzades fora de termini NO Finalitzades Finalitzades en termini 2020: Dades recollides a data 15/02/2021 2019: Dades recollides a data 26/02/2020 2018: Dades recollides a data 02/12/2019
 6. 6. TIPUS DE CONSULTES, QUEIXES, DEMANDES I SUGGERIMENTS 2020 Queixes, Demandes i Suggeriments Nº Total: 2007 32,09% Via Pública - Manteniment 15,75% Serveis Urbans 15,65% Policia Local 12,16% Disciplina Urbanística i Activitats 9,22% Zoonosi i Medi Ambient 5,39% OIAC 3,94% Serveis Socials i Gent Gran 3,74% Mediació i Convivència 2,85% Relacions Institucionals 1,59% Salut Pública Consultes Nº Total: 159 45,91% OIAC i Assumptes Generals 10,69% Disciplina Urbanística i Activitats 10,69% Via Pública 5,67% Relacions Institucionals 5,03% Policia Local 2,52% Obres Públiques 2,52% Serveis Urbans 2,52% Cultura 1,89% Convivència Relacions Institucionals Alcaldia
 7. 7. TIPOLOGIA DE LES QUI COMPARATIVA 2019-2020 35 40 89 138 122 226 Circulació (BUS, carril bici, i ordenació i senyalització dels carrers) Enllumenat públic Clavegueram i rases; incidències companyies de llum, aigua, gas… Senyalització i semaforització (REM i senyalització viària) Manteniment pavimentació (accesibilitat, pivots, tractament antilliscant, guals, calçades i voreres) Manteniment parcs i jardins (poda i plagues d'arbres, manteniment i neteja) VIA PÚBLICA 2020 2019 98 107 158 104 59 97 Sobre expedients activitats i obres majors i/o menors i altres queixes d'activitats Sorolls i males olors (Activitats) i queixes terrasses de bar Demandes inspeccions urbanístiques (habitatges i comunitats privades) DISCIPLINA URBANÍSTICA I LLICÈNCIES 2020 2019 Relacions Institucionals Alcaldia
 8. 8. 34 Projectes i obres (Obres d'espai públic, actuacions barris i reformes equipaments municipals) OBRES PÚBLIQUES… 2019 145 169 Contenidors i solars que… Neteja a la via pública SERVEIS URBANS 2020 2019 Relacions Institucionals Alcaldia TIPOLOGIA DE LES QUI COMPARATIVA 2019-2020 21 31 116 Programa de control de colònies de gats, mosquits tigre, coloms, vespes, abelles, etc. Gestió urbana dels animals de companyia; gossos perillosos, animals desatesos, etc. Plagues (en habitatges privats, municipals, solars, via pública, etc.) ZOONOSI I PROTECCIÓ D'ANIMALS… 2019 22 Parc fluvial del Besòs Parc Serralada de Marina Fauna urbana protegida (animals que no siguin de companyia) MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL 2020
 9. 9. 7 16 17 Esports Educació Cultura CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 2020 36 30 50 77 Salut pública i atenció al consumidor Atenció a la Dependència i… Atenció a la Infància i a les Famílies Convivència i Mediació veïnal DRETS SOCIALS, GENT GRAN, SALUT I CONSUM… 2019 53 10 151 81 22 Escàndols en bars, restaurants, llocs d'oci i habitatges particulars Multes Inseguretat ciutadana (incompliment restriccions COVID-19, robatoris i ocupacions il·legals) Indisciplina viària (Circulació) Ocupacions il·legals i activitats clandestines en habitatges POLICIA LOCAL 2020 2019 Relacions Institucionals Alcaldia TIPOLOGIA DE LES QUI COMPARATIVA 2019-2020
 10. 10. ORIGEN DELS EXPEDIENTS 1105 392 1060 1468 446 306 2019 2020 PRESENCIAL Instància / verbal VIA ELECTRÒNICA Web / Xarxes / e-mail VIA TELEFÒNICA Altres Relacions Institucionals Alcaldia
 11. 11. Número de QUI per Districte III 19.595 hab. 374 (2019) 360 (2020) II 15.462 hab. 229 (2019) 259 (2020) I 22.394 hab. 414 (2019) 354 (2020) V 24.071 hab. 316 (2019) 324 (2020) IV 22.093 hab. 376 (2019) 289 (2020) Número de QUI 2020 per Districte  Districte I 354  Districte II 259  Districte III 360  Districte IV 289  Districte V 324  Districte VI 151 Relacions Institucionals Alcaldia VI 16.975 hab. 181 (2019) 151 (2020)
 12. 12. TIPOLOGIA de QUIS més freqüents per DISTRICTE I Inseguretat Ciutadana Indisciplina Viària Multes 13,84% Neteja Viària i Contenidors 11,86% Manteniment de la via pública (calçades i voreres, guals, pivots, enllumenat, escales mecàniques i clavegueram) 11,02% Activitats (sorolls, males olors, queixes per l’activitat, expedients obres menors i majors) 11,02% II Manteniment de la via pública (calçades i voreres, guals, pivots, enllumenat, escales mecàniques i clavegueram) 17,77% Manteniment parcs i jardins (poda, manteniment general parcs) 15,45% Activitats (sorolls, males olors, queixes per l’activitat, expedients obres menors i majors) 10,82% Neteja Viària i Contenidors 9,66% III Manteniment de la via pública (calçades i voreres, guals, pivots, enllumenat, escales mecàniques i clavegueram) 18,62% Neteja Viària i Contenidors 16,12% Manteniment parcs i jardins (poda, manteniment general parcs) 11,95% Inseguretat Ciutadana Indisciplina Viària Multes 11,12% IV Inseguretat Ciutadana Indisciplina Viària Multes 15,92% Neteja Viària i Contenidors 15,23% Activitats (sorolls, males olors, queixes per l’activitat, expedients obres menors i majors) 13,15% Manteniment de la via pública (calçades i voreres, guals, pivots, enllumenat, escales mecàniques i clavegueram) 12,46% V Neteja Viària i Contenidors 18,62% Activitats (sorolls, males olors, queixes per l’activitat, expedients obres menors i majors) 14,20% Inseguretat Ciutadana Indisciplina Viària Multes 13,59% Manteniment de la via pública (calçades i voreres, guals, pivots, enllumenat, escales mecàniques i clavegueram) 10,81% VI OIAC 19,87% Activitats (sorolls, males olors, queixes per l’activitat, expedients obres menors i majors) 17,22% Inseguretat Ciutadana Indisciplina Viària Multes 16,56% Neteja Viària i Contenidors 11,26% Relacions Institucionals Alcaldia Centre Can Mariner Riera Alta Llatí Cementiri Vell Singuerlin La Guinardera Can Franquesa Les Oliveres Riu Nord Riu Sud El Raval Safaretjos Santa Rosa Fondo
 13. 13. Número de QUI 2020 per Barris  Centre 309  Singuerlin 258  Riu Sud 162  Santa Rosa 162  Fondo 151  Riu Nord 129  Llatí 151  Can Mariner 86  El Raval 130  Les Oliveres 55  Riera Alta 39  La Guinardera 25  Safaretjos 39  Cementiri Vell 24  Can Franquesa 21 Les Oliveres 3.242 hab. 55 Can Franquesa 1.342 hab. 21 La Guinardera 1.973 hab. 25 Singuerlin 12.934 hab. 258 Riu Nord 7.911 hab. 129 Riu Sud 14.183 hab. 162 El Raval 8.442 hab. 130 Santa Rosa 14.821 hab. 162 Riera Alta 1.848 hab. 39 Fondo 16.974 hab. 151 Centre 16.575 hab. 309 Can Mariner 7.981hab. 86 Safaretjos 1.244 hab. 39 Llatí 9.774 hab. 151 Número de QUI per Barris Relacions Institucionals Alcaldia Cementiri Vell 1.346hab. 24
 14. 14. CONCLUSIONS EXPEDIENTS QUIS 2020 Relacions Institucionals Alcaldia
 15. 15. CONCLUSIONS EXPEDIENTS QUIS 2020 Relacions Institucionals Alcaldia PER TEMES I/O ÀMBITS D’ACTUACIÓ
 16. 16. CONCLUSIONS EXPEDIENTS QUIS 2020 Relacions Institucionals Alcaldia PER DISTRICTES
 17. 17. Unitat de Relacions Institucionals Alcaldia Santa Coloma de Gramenet, a abril de 2021

×