Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Estadístiques de queixes i suggeriments 2019

More Related Content

More from Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Estadístiques de queixes i suggeriments 2019

 1. 1. Unitat de Relacions Institucionals Alcaldia 2019
 2. 2. Expedients QUI 2017 2018 2019 163 36 2105 2069 QUI ANY 2017 CORRECTES INICIATS ERRONIS ANÒNIMS 478 77 2777 2700 QUI ANY 2018 409 43 2654 2611 QUI ANY 2019 Relacions Institucionals Alcaldia
 3. 3. Queixes 977 Suggeriments 583 Demandes d’actuació 1025 Consultes 115 TIPOLOGIA D’EXPEDIENTS CORRECTES 2018 2700 Queixes 1020 Suggeriments 520 Demandes d’actuació 968 Consultes 103 2019 2611 Relacions Institucionals Alcaldia *Dades recollides a data 26/02/2020
 4. 4. CONSULTES (*resposta a la ciutadania en màxim 5 dies) Any 2018 Finalitzades fora de termini NO Finalitzades Finalitzades en termini 103 Consultes Any 2019 Finalitzades fora de termini NO Finalitzades Finalitzades en termini 115 Consultes Relacions Institucionals Alcaldia
 5. 5. RESUM DE LA GESTIÓ DELS EXPEDIENTS DE QUEIXES I SUGGERIMENTS (resposta a la ciutadania en màxim 45 dies ) (Sense les Consultes) Relacions Institucionals Alcaldia 2017 Total 1967 2018 Total 2585 2019 Total 2508 Finalitzades fora de termini NO Finalitzades Finalitzades en termini
 6. 6. TIPUS DE CONSULTES , QUEIXES, DEMANDES I SUGGERIMENTS 2019 Queixes, Demandes i Suggeriments Nº Total: 2508 24,7% Via Pública - Manteniment 11,9% Disciplina Urbanística i Activitats 14,9% Serveis Urbans 10,1% Policia Local 7,2% Zoonosi i Medi Ambient 8,9% Parcs i Jardins 5,8% Servis Socials i Gent Gran 5,1% Mediació i Convivència 3,4% Obres Públiques 2,2% OIAC 1,2% Educació Consultes Nº Total: 103 24,3% OIAC i Assumptes Generals 19,4% Disciplina Urbanística i Activitats 15,5% Via Pública 10,7% Policia Local 7,8% Obres Públiques 6,8% Convivència 6,8% Serveis Urbans 4,9% Cultura 3,9% Educació Relacions Institucionals Alcaldia
 7. 7. TIPOLOGIA DE LES QUI 2019 Circulació (BUS, Carril Bici, i ordenació i senyalització dels carrers) Enllumenat públic Clavegueram i rases i Contactes amb companyies de llum, aigua, gas… Senyalització i Semaforització (REM i senyalització viaria) Manteniment Pavimentació (accesibilitat, pivots, tractament antilliscant, guals, calçades i voreres) Manteniment Parcs i Jardins (poda, plagues, manteniment i neteja) VIA PÚBLICA Tramitació d'expedients d'activitats i obres majors i/o menors i queixes d'activitats Sorolls i males olors (Activitats) i queixes terrasses de bar Demandes inspeccions urbanístiques DISCIPLINA URBANÍSTICA I LLICÈNCIES Relacions Institucionals Alcaldia
 8. 8. Projectes i Obres (Obres d'espai públic, Actuacions barris, Reformes equipaments Municipals) OBRES PÚBLIQUES Contenidors i solars que generen molèsties i brutícia Neteja a la via pública SERVEIS URBANS Relacions Institucionals Alcaldia TIPOLOGIA DE LES QUI 2019 Programa de control de colònies de gats, mosquits tigre, coloms, abespes, abelles… Gestió urbana dels animals de companyia. Gossos perillosos, animals desatesos… Plagues (en habitatges privats, municipals, solars, via pública….) ZOONOSI I PROTECCIÓ D'ANIMALS Parc fluvial del Besòs Parc Serralada de Marina Fauna urbana protegida (animals que no siguin de companyia) MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL
 9. 9. Esports Educació Cultura CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS Salut pública i atenció al consumidor Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat en Adults Atenció a la Infància i a les Famílies Convivència i Mediació veïnal DRETS SOCIALS, GENT GRAN, SALUT I CONSUM Multes Escàndols en bars, restaurants, llocs d'oci i habitatges particulars Inseguretat ciutadana Indisciplina viària (Circulació) POLICIA LOCAL Relacions Institucionals Alcaldia TIPOLOGIA DE LES QUI 2019
 10. 10. ORIGEN DELS EXPEDIENTS 1339 1105 920 1060 456 446 2018 2019 PRESENCIAL Instància / verbal VIA ELECTRÒNICA Web / Xarxes / e-mail VIA TELEFÒNICA Altres Relacions Institucionals Alcaldia
 11. 11. Número de QUI per Districte III 19.595 hab. 374 II 15.462 hab. 229 VI 16.975 hab. 181 I 22.394 hab. 414 V 24.071 hab. 316 IV 22.093 hab. 376 Número de QUI 2019 per Districte  Districte I 414  Districte II 229  Districte III 374  Districte IV 376  Districte V 316  Districte VI 181 Relacions Institucionals Alcaldia
 12. 12. TIPOLOGIA de QUIS més freqüents per DISTRICTE I Neteja Manteniment parcs i jardins (poda, control plagues, manteniment general parcs) Contenidors Pavimentació (calçades i voreres, guals, pivots, accessibilitat) II Manteniment parcs i jardins (poda, control plagues, manteniment general parcs) Pavimentació (calçades i voreres, guals, pivots, accessibilitat) Neteja Contenidors III Manteniment parcs i jardins (neteja, poda, control plagues) Pavimentació (calçades i voreres, guals, pivots, accessibilitat) Neteja Plagues IV Manteniment parcs i jardins (neteja i manteniment, poda i control plagues) Activitats (sorolls, males olors, i queixes per l’activitat) Neteja Convivència (escales, bars i establiments) V Manteniment parcs i jardins (neteja i manteniment, poda i control plagues) Convivència (conflictes escala) Disciplina urbanística (no compliment ordenament, manca mesures protectores, inspeccions urbanístiques) Plagues VI Activitats (sorolls, males olors, i queixes per l’activitat) Convivència (escales, bars i establiments) Inspeccions urbanístiques Neteja Relacions Institucionals Alcaldia
 13. 13. Número de QUI 2019 per Barris  Centre 335  Singuerlin 249  Riu Sud 206  Santa Rosa 184  Fondo 183  Riu Nord 176  Llatí 123  Can Mariner 110  El Raval 108  Les Oliveres 61  Riera Alta 46  La Guinardera 38  Safaretjos 27  Cementiri Vell 25  Can Franquesa 22 Les Oliveres 3.242 hab. 61 Can Fraquesa 1.342 hab. 22 La Guinardera 1.973 hab. 38 Singuerlin 12.934 hab. 249 Riu Nord 7.911 hab. 176 Riu Sud 14.183 hab. 206 El Raval 8.442 hab. 108 Santa Rosa 14.821 hab. 184 Riera Alta 1.848 hab. 46 Fondo 16.974 hab. 183 Centre 16.575 hab. 335 Can Mariner 7.981hab. 110 Safaretjos 1.244 hab. 27 Llatí 9.774 hab. 123 Número de QUI per BarrisRelacions Institucionals Alcaldia Cementiri Vell 1.346hab. 25

×