Audiència pública del Pressupost 2014

1,957 views

Published on

Presentació del Pressupost de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per l'exercici 2014 realitzada a l'audiència pública del 21 d'octubre de 2103

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,957
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,296
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • {"8":"Tipus impositiu 2011 0,7557\nAugment total mig 7 euros per rebut\nTotal recaptació esperada 476.000 euros\n"}
 • Audiència pública del Pressupost 2014

  1. 1. SESSIÓ INFORMATIVA OOFF i PRESSUPOST 2014
  2. 2. Objectius de la sessió • EXPLICAR LES ORDENANCES FISCALS I ELS PRESSUPOSTOS PER L’EXERCICI 2014 • ESCOLTAR (OPINIONS, PREGUNTES,...) SUGGERIMENTS,
  3. 3. CALENDARI TRAMITACIÓ APROVACIÓ INICIAL OOFF 2014 Pressupost 2014 PLE ORDINARI PLE EXTRAORDINARI 28 d’octubre EXPOSICIÓ PÚBLICA APROVACIÓ DEFINITIVA* * Previsió 30 dies hàbils 18 de novembre 15 dies hàbils PLE ORDINARI 16 de desembre
  4. 4. ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2014
  5. 5. TRIBUTACIÓ LOCAL OOFF 2014 IMPOSTOS: FINANÇAMENT DE L’ACTIVITAT DE L’ADMINISTRACIÓ (IBI, ICIO, VEHICLES,...) TAXES: FINANCEN SERVEIS QUE PRESTA ÚNICAMENT L’ADMINISTRACIÓ (mercats, documents administratius, cementiri,...) PREUS PÚBLICS: FINANCEN SERVEIS QUE NO PRESTA ÚNICAMENT L’ADMINISTRACIÓ (escoles bressol, escoles de música, centres esportius,...)
  6. 6. CRITERIS OOFF 2014 CRITERI GENERAL: CONTENCIÓ DE LA PRESSIÓ FISCAL, compromís equip govern de no augmentar la càrrega fiscal de famílies i empreses, davant la situació actual.  IMPOSTOS: CONGELACIÓ de tots els impostos municipals. TAXES I PREUS PÚBLICS: AUGMENT del 1,8% corresponent a la variació interanual l’IPC. de
  7. 7. IMPOSTOS OOFF 2014 Tributs exigits sense contraprestació. Graven actes que posen de manifest la capacitat econòmica del ciutadà. Existeixen 5 impostos en l’àmbit local: IBI (habitatges, locals,..) IAE (activitats econòmiques d’empreses) IVTM (vehicles) ICIO (construccions i obres) IIVTNU CAP D’AQUESTS IMPOSTOS S’AUGMENTA L’ANY 2014.
  8. 8. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES Grava la propietat d’un bé immoble (habitatge, local, aparcament,....). Per mantenir congelada la pressió fiscal sobre famílies i empreses, s’ha reduït el tipus impositiu del 0,7375 al 0,6795 %. Així s’ha anul·lat l’efecte de l’augment de la base imposable per l’any 2014, derivada de la revisió cadastral que va entrar en vigor l’1/1/2013.
  9. 9. TAXES I PREUS PÚBLICS OOFF 2014 Pagaments que es generen com a contraprestació per l’ocupació del domini públic o per un servei prestat per part de l’administració: Taxes: Serveis que només poden ser prestats per part de l’administració. L’import no pot superar el cost del servei. Preus públics: Serveis prestats per l’Administració i que es poden trobar en el mercat privat. L’import NO pot ser inferior al cost del servei, excepte en els casos en que existeixin raons de caràcter social, cultural o d’interès públic.
  10. 10. CRITERIS ACTUALITZACIÓ DE TAXES I PREUS PÚBLICS OOFF 2014 • CRITERI GENERAL: DE TAXES I PREUS PÚBLICS, AUGMENT 1,8% IPC JULIOL 2012-JULIOL 2013 • TAXES QUE NO AUGMENTEN:  OOFF 6: Estacionament de vehicles de persones amb mobilitat reduïda  OOFF 13: Usos socials dels edificis i de les instal·lacions dels centres docents públics  OOFF 17: Estacionament en determinades zones de les vies públiques municipals
  11. 11. CRITERIS ACTUALITZACIÓ DE TAXES I PREUS PÚBLICS OOFF 2014 • PREUS PÚBLICS QUE NO AUGMENTEN:  OO PP 6: Serveis atenció domiciliària  Determinats Serveis de Centres Esportius. • TAXES DE NOVA CREACIÓ:  Autorització per llicències d’armes.  Inspeccions pel control de Salut Pública a Establiments Alimentaris.
  12. 12. PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS DE L’ESCOLA DE MÚSICA •INCREMENT DE PREUS DEL 5%: *IPC 1,8% * 3,2% per compensar la pèrdua de la Subvenció Generalitat. •L’Ajuntament assumeix el 46% del total del pressupost. •Reducció de costos de l’Escola del 1,53%. •Malgrat l’augment de preus, les famílies passen de finançar un 55% a finançar a un 54% del cost del servei.
  13. 13. PRESSUPOST 2014
  14. 14. Objectius i Accions (I) Ajuntament 2014 POLÍTICA FISCAL I PRESSUPOSTÀRIA •INGRESSOS: -Congelació d’impostos i augment de Taxes i preus públics 1,8%. -Actualització a la baixa dels ingressos propis. -Incorporació de subvencions i concessions administratives.
  15. 15. Objectius i Accions (I) Ajuntament 2014 POLÍTICA FISCAL I PRESSUPOSTÀRIA •DESPESES: -Augment de la despesa pública en un 4%, especialment de la DESPESA SOCIAL. •PRESSUPOST GLOBALMENT ANIVELLAT que garanteix els objectius bàsics de l’Equip de Govern i dóna compliment als objectius de la Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària.
  16. 16. Objectius i Accions (II) Ajuntament 2014 LÍNIES BÀSIQUES PRESSUPOST 2014: •POLITIQUES DE COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT A LES FAMÍLIES •REACTIVACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA •MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC
  17. 17. Objectius i Accions (II) Ajuntament 2014 POLÍTIQUES COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT FAMÍLIES •Consolidació i augment dels serveis socials bàsics i de suport a les famílies, menjador social, SAD (2 milions) i Fons Ajuts Socials (3 milions). •Consolidació xarxa pública Escoles Bressol (2,1 milions) malgrat la disminució de l’aportació Generalitat. •Mantindrem el programa reutilització de llibres de text (900.000 euros).
  18. 18. Objectius i Accions (III) Ajuntament 2014 REACTIVACIÓ ECONÒMICA •Es manté el fons 800.000 euros pel Pla d’Ocupació Local. •Es garanteix cofinançaments programes com: Treballs als barris, Pla metropolità suport polítiques socials i Lleis de Barris.
  19. 19. Objectius i Accions (III) Ajuntament 2014 ESPAI PÚBLIC •Augment de la despesa de neteja i manteniment de la via pública:  Augmenta un 18,5 % despesa neteja viària.  Augmenta despesa manteniment d’instal·lacions i pavimentació en general. •Millorar la seguretat ciutadana a la ciutat.
  20. 20. Pressupost General 2013 2014 AJUNTAMENT 89.465.754 93.409.961 INSTITUT MUNICIPAL D’ ESPORTS 1.869.532 2.151.121 PATRONAT MUNICIAL DE MÚSICA 839.426 826.570 GRAMEPARK, S.A. 15.974.158 5.173.324 GRAMEIMPULS, S.A. 6.666.323 6.984.553 TOTAL SENSE AJUSTAR 114.815.193 108.545.529 AJUSTAMENTS -6.411.109 -5.711.109 TOTAL AJUSTAT 108.404.085 102.834.420
  21. 21. Ingressos Corrents Ajuntament 2014 Ingressos totals (corrents, capital i financers) 93.409.960,53 euros INGRESSOS CORRENTS IMPORT 2013 IMPORT 2014 VAR. 2014/2013 CAPÍTOL I. IMPOSTOS DIRECTES 27.881.168 27.464.682 -1,49% CAPÍTOL II. IMPOSTOS INDIRECTES 2.347.746 2.660.261 13,31% CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 7.964.392 7.522.122 -5,55% 49.448.642 52.494.437 6,16% 356.046 1.800.700 405,75% 87.997.996 91.942.202 4,48% CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS TOTAL
  22. 22. Evolució Ingressos Ajuntament IMPOST I TAXES INGRESSOS PER MUNICIPALS PER HABITANT HABITANT ANY INGRESSOS CORRENTS HABITANTS 2007 74.818.719 120.560 620,59 241,55 2008 78.575.393 120.560 651,75 247,95 2009 77.897.181 120.560 646,13 237,26 2010 76.933.749 121.465 633,38 238,08 2011 77.199.881 121.672 634,49 240,62 2012 77.916.584 123.919 628,77 244,84 2013 87.997.996 124.365 707,58 279,82 2014 91.242.202 122.615 744,14 277,17
  23. 23. Distribució Ingressos Ajuntament Ingressos totals (corrents, capital i financers) 93.409.960,53 euros
  24. 24. Despeses Ajuntament Despeses Totals (corrents, capital i financera): 93.409.960,53 euros DESPESES CORRENTS + PASSIUS FINANCERS IMPORT 2013 IMPORT 2014 CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ PERSONAL 29.329.192 29.329.192 CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 25.095.839 27.025.546 3.907.052 3.649.392 18.869.634 VAR. 2014/2013 19.525.032 CAPÍTOL III. INTERESSOS CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS CAPÍTOL IX. PASSIU FINANCER TOTAL 0,00% 7,69% -6,59% 3,47% 8.735.166 8.700.798 85.936.883 88.229.960 -0,39% 2,67%
  25. 25. Evolució Despeses Ajuntament Despeses Totals (corrents, capital i financera): 93.409.960,53 euros ANY DESPESES CORRENTS HABITANTS DESPESES CORRENT PER HABITANT 2007 66.028.483 120.560 547,68 2008 71.419.067 120.560 592,39 2009 72.997.181 120.560 605,48 2010 71.318.907 121.465 587,16 2011 69.962.480 121.672 575,01 2012 68.983.732 123.919 556,68 2013 77.201.718 124.365 620,77 122.615 648,61 2014 79.529.162
  26. 26. Destí de la Despesa 2014 % Pressupost 13,15% 12.280.190,72 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 32,72% 30.561.352,91 Seguretat i mobilitat ciutadana 7,38% 6.891.732,13 Habitatge i urbanisme 11,21% 10.474.805,37 Benestar comunitari 11,12% 10.385.951,20 3,01% 2.808.864,21 13,67% 12.773.633,75 11,75% 10.973.633,75 1,93% 1.800.000,00 14,01% 13.082.381,18 Sanitat 0,86% 798.884,38 Educació 8,74% 8.168.490,61 Cultura 2,51% 2.340.896,37 Esport 1,90% 1.774.109,82 Àrea-Denominació 0 DEUTE PÚBLIC Medi ambient 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL Serveis socials i promoció social Foment del treball 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT ANY 2014
  27. 27. Destí de la Despeses 2014 Àrea-Denominació % Pressupost ANY 2014 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,91% 846.269,38 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 0,86% 806.929,98 Altres actuacions de caràcter econòmic 0,04% 39.339,40 25,55% 23.866.132,60 2,25% 2.104.561,57 15,32% 14.309.105,47 Administració financera i tributària 3,43% 3.206.695,36 Transferències a altres administracions públiques 4,55% 4.245.770,20 100,00 % 93.409.960,53 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL Òrgans de govern Serveis de caràcter general TOTAL DESPESA
  28. 28. Pressupost IME 2014 INGRESSOS CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS TOTAL INGRESSOS IMPORT 2013 IMPORT 2014 VAR. 2014/2013 183.423,52 222.011,67 21,04% 1.544.109,82 1.789.109,82 15,87% 141.999,11 139.999,11 -1,41% 2.151.120,60 15,06% IMPORT 2013 IMPORT 2014 VAR. 2014/2013 CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL 865.250,83 865.250,83 0,00% CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 734.799,00 822.356,37 11,92% CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 269.482,62 381.513,40 41,57% 0 82.000,00 --- DESPESES CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS TOTAL DESPESES 1.869.532,45 1.869.532,45 2.151.120,60 15,06%
  29. 29. Pressupost PMM 2014 INGRESSOS IMPORT 2013 IMPORT 2014 VAR. 2014/2013 CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 461.455,90 448.599,41 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 377.970,92 377.970,92 0,00% TOTAL INGRESSOS 839.426,82 826.570,33 -1,53% IMPORT 2014 VAR. 2014/2013 797.930,73 785.074,24 -1,61% 40.832,79 40.832,79 0,00% 663,30 663,30 0,00% 839.426,82 826.570,33 -1,53% DESPESES CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS TOTAL DESPESES IMPORT 2013 -2,79%
  30. 30. Compte d’explotació Gramepark 2014 INGRESSOS DESPESES Vendes 6.120.898,41 € Aprovisionaments Prestacions de serveis i altres 2.313.667,69 € Despeses de personal 5.621.871,09 € Amortització i provisions Altres despeses d’explotació 1.137.807,94 € 1.752.259,34 € Variació d'existències - Subvencions 1.765.855,76 € Ingressos financers - € Despeses financeres Ingressos extraordinaris - € Despeses extraordinàries TOTAL INGRESSOS RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 4.578.550,77 € - 928.711,58 € TOTAL DESPESES 455.307,57 € 1.827.949,28 € 333.938,22 € - € 5.507.262,35 €
  31. 31. Compte d’explotació Grameimpuls 2014 INGRESSOS Prestacions serveis i altres ingressos Subvencions DESPESES 554.713,50 € 6.567.997,00 € Ingressos financers Ingressos extraordinaris 0,00 € 46.842,01 € Aprovisionaments Despeses de personal RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 7.169.552,51 €   - 5.345.551,52 € Amortització 185.000,00 € Altres despeses d’explotació 995.000,00 € Despeses financeres TOTAL INGRESSOS 643.300,99 € Despeses extraordinàries TOTAL DESPESES 700,00 € - € 7.169.552,51 €
  32. 32. Endeutament 2014
  33. 33. Endeutament 2014
  34. 34. Gràcies per la seva atenció

  ×