Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat!

558 views

Published on

Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla

Esite työsuojeluvaltuutetun toiminnasta ja valinnasta

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat!

  1. 1. Yhteisiä asioitahan netyösuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla
  2. 2. Työntekijöiden oikeus turvalliseen Työsuojeluvaltuutetulle on myös annettu laaja mahdollisuus työpaik­ kansa olosuhteiden kehittämiseen. Hän on mukana tekemässä muuntyöympäristöön ja sen kehittämiseen muassa työpaikan työsuojelun toimintaohjelmaa ja osallistuu riski­Jokaisella suomalaisella työpaikalla tulee suojella työntekijöiden tur­ en arviointiin. Työsuojeluvaltuutettu on myös osaltaan kehittämässävallisuutta, terveyttä ja työkykyä sekä ehkäistä terveydellisten haitto­ työyhteisön työkykyä ylläpitävää toimintaa.jen syntymistä. Työntekijöillä on oikeus turvalliseen työympäristöönja olla mukana kehittämässä työpaikan työsuojelua näiden tavoittei­den toteuttamiseksi. Työntekijöiden keskuudestaan valitsema työsuo­ Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin kuuluu näin mm.jeluvaltuutettu on keskeinen toimija työpaikan työsuojelun yhteistoi­minnassa. - työntekijöiden edunvalvonta, työntekijöiden asioiden hoitaminen - työpaikkakäynnit oman alueen eri osastoilla ja työpaikoillaTyösuojeluvaltuutetulla on - yhteistoiminta muiden työsuojelutoimijoiden, kutenmonipuolinen tehtävänkuva työsuojelupäällikkö, varavaltuutetut ja työsuojelu-Työsuojeluvaltuutettu valvoo työpaikalla edustamiensa työnteki­ asiamiehet, kanssajöiden oikeuksia. Jotta tehtäviä voisi hoitaa menestyksekkäästi, on - yhteistoiminta työpaikan luottamusmiehen kanssatyösuojeluvaltuutetun pystyttävä riittävästi perehtymään työpaikan - työterveyshuollon yhteistyöolosuhteisiin ja näin hänellä on lakiin perustuva oikeus tutustua työ­ - tiedon välittäminen oman alueen työsuojeluasiamiehilleympäristön ja työyhteisön tilasta kertoviin tietoihin. Työsuojeluval­ ja muille työntekijöilletuutetulla tulee olla mahdollisuus osallistua työpaikalla tehtäviin työ­ - kouluttautuminensuojelutarkastuksiin ja lisäksi hän osallistuu ylipäätään henkilöstön - työsuojelutehtäviin opiskeluedustajana työsuojelua koskevaan päätöksentekoon ja sen valmiste­ - kehittämistyöhön osallistuminenluun. Yhteistoiminnassa on käsiteltävä työn järjestelyyn ja mitoituk­ - muiden kouluttaminenseen sekä niiden olennaisiin muutoksiin liittyvät asiat silloin, kun ne - palaverit ja neuvottelutvaikuttavat työntekijän turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn. Näintyösuojeluvaltuutetut saavat omaa työnkuvaansa laajemman näke­myksen yrityksen toiminnasta. Työsuojeluvaltuutetun toimenkuvaan kuuluu sekä fyysiseen että hen­Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin kuuluu lisäksi työntekijöiden lain­ kiseen terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Työsuojeluvaltuu­mu­ aiseen ja riittävään työterveyshuoltoon liittyviä tehtäviä. Työsuo­ k tetun työnkuva ja painotukset vaihtelevat työskentelyalasta riippuen.jelutoimikunnassa käsitellään työterveyshuollon yleiset suuntaviivat, Toisilla työpaikoilla korostuvat tapaturmavaarojen minimointi, toi­työterveyshuollon toimintasuunnitelma, sisältö, laajuus sekä työter­ silla työpaikoilla keskeisiksi asioiksi nousevat esimerkiksi asiakasvä­veys­ uollon toteutus ja vaikutusten arviointi, työterveyshuollon olen­ h kivallan uhan torjunta tai työnhenkiseen kuormittavuuteen liittyvätnaiset muutokset sekä työpaikan päihdeohjelma ja hoitoonohjaus­ asiat. Viime kädessä työsuojeluvaltuutetulla on lakisäänteinen oikeussuunnitelma. keskeyttää sellainen työ, josta aiheutuu välitöntä ja vakavaa vaaraa.
  3. 3. Työsuojeluvaltuutettuna toimiminen - On kohtuullisen ihana tunne kun tiedät että kykenet työyhtei- sön ongelmien selvittämiseen ja osaamistasi siihen työhön halu-Tehtävien luonteen vuoksi työsuojeluvaltuutettuna toimiminen taan hyödyntää.vaatii kiinnostusta työsuojeluun ja työpaikan kehittämiseen sekä - On kiva huomata ne muutokset työelämässä, mitä hyvä turval-halua oppia uutta. Työnkuva edellyttää myös halua neuvottelutoi­ lisuusjohtaminen ja toimiva työsuojeluyhteistyö tuovat tulles-mintaan työnantajan ja viranomaisten kanssa ja työntekijöiden oi­ saan.keuksien puolustamista. Toisaalta tehtävien hoitaminen antaa hyvät - Tämä tehtävä on tuonut minulle esiintymisvarmuutta, kyvynvaikutusmahdollisuudet ja mahdollisuuden saada laajemman kuvan tuoda asioita esille kirjoittamalla ja ennen kaikkea, kyvyntyöympäristöstä, jota on mahdollista hyödyntää myös tulevissa työ­ kuunnella, mitä ihmisillä on sanottavana.tehtävissä. Tehtävät antavat myös mahdollisuuden laajaan saman - Onnistumisista ehkä kuitenkin arvostan eniten sitä, että vuosi-asian kanssa työskentelevien verkostoon. Ammattiliitto antaa tukea en kuluessa on saanut työntekijöiden luottamuksen asioidentyösuojeluvaltuutettuna toimimiseen. hoidossa, tukena työtekijälle usein hyvin vaikeissakin yksilön työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Työnantajan luottamus onSAK:n ammattiliittojen työpaikkojen työsuojeluvaltuutetut eri toi­ myös palkitsevaa, yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat!mialoilta kuvasivat kysyttäessä omia tehtäviään ja työsuojeluvaltuu­tettuna toimimista esimerkiksi seuraavasti: Jokaisen työnantajan tulee huolehtia siitä, että työsuojeluvaltuute­ tulla ja varavaltuutetuilla on mahdollisuus saada koulutusta työ­ - Työsuojeluvaltuutetun työ on kohtuullisen pitkäjänteistä, tulok- suojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista yhteistoi­ sia pitää jaksaa odottaa. Määrätietoinen puurtaminen olosuh- mintatehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista. Koulutustarve tulee teiden parantamiseksi ja toimintatapojen kehittämiseen tuo en- arvioida kahden kuukauden sisällä valtuutetun valinnasta. Tämän nen pitkää tuloksia. On hieno tunne kun huomaa että asiat ovat koulutusmahdollisuuden monet työsuojeluvaltuutetut mainitsivat kehittyneet myös meidän työntekijöiden haluamaan suuntaan. erinomaisena mahdollisuutena osaamisensa kehittämiseksi. - Työsuojeluvaltuutetulta odotetaan kannanottoja, avauksia, uusia ajatuksia. Tämä edellyttää asioihin paneutumista. Lisäksi Tehtäviensä hoitamiseksi työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada on koko ajan seurattava mitä ympärillä tapahtuu. Parhaimmil- vapautus omista työtehtävistään tehtävien hoitamista varten. Työ­ laan työsuojeluvaltuutettu on innostaja ja kannustaja joka asi- suojeluvaltuutetulle annettu vapautus otetaan huomioon työpaikan assa ja joka suuntaan.” töiden järjestelyssä. Tehtävän luonteen ja sen menestyksekkään hoi­ - Mahdollisuus vaikuttaa työnantajan mielipiteisiin perustele- tamisen vuoksi työsuojeluvaltuutetulla on myös laissa turvattu ko­ malla asiat hyvin. Vaatii samalla valtavasti näkymätöntä työtä rostettu irtisanomissuoja. ja perusteluja asioiden parantamiseksi.
  4. 4. Työsuojeluvaltuutetuksi hakeutuminen ja valinta Liitoilta saa lisätietoja valtuutetun valinnasta, koulutustarjonnasta ja työsuojeluvaltuutetun monipuolisista tehtävistä kullakin ammat­Työntekijät voivat kaikilla työpaikoilla valita halutessaan työsuoje­ tialalla.luvaltuutetun. Lain mukainen velvollisuus valita työsuojeluvaltuu­tettu ja kaksi varavaltuutettua on yli 10 työntekijän työpaikoilla. Eri alojen työsuojeluvaaliohjeet löytyvät TyöturvallisuuskeskuksenTyösuojeluvaltuutetun toimikausi on pääsääntöisesti kaksi vuotta. sivuilta www.ttk.fi, valtiosektorin osalta valtiovarainministeriön si­Suurella osalla työpaikoista työsuojeluvaltuutetun vaali järjestetään vuilta www.vm.fi / Valtio työnantajana / Virka- ja työehdot / Työ­loppuvuodesta 2009. Kaikki työntekijät saavat osallistua vaaliin ja suojelu.vaali on järjestettävä niin, että työpaikan kaikilla työntekijöillä ontosiasiallinen mahdollisuus äänestää. Työnantajan tulee ilmoittaa valinnasta Työturvallisuuskeskukseen. Valtiosektorin valinnat ilmoitetaan Valtiokonttorin työsuojeluhen­Usein kun työpaikka on ns. yhteinen työpaikka, jossa on usean eri kilörekisteriin.työantajan palveluksessa olevia työntekijöitä, työsuojelun merkityskorostuu entisestään. Tällaisilla työpaikoilla pääasiallista määräys­ Työsuojeluvaltuutetun tehtävänkuvaa säännellään ensisijaisesti työ­valtaa käyttävän työnantajan työsuojeluvaltuutettu toimii työpai­ turvallisuuslaissa (738/2002), työsuojelun valvontalaissa (44/2006)kan yhteisenä työsuojeluvaltuutettuna. Mikäli työsuojeluvaltuutettu ja työterveyshuoltolaissa (1383/2001). Lisäksi yhteistoimintalaintoimii yhteisen työpaikan yhteisenä työsuojeluvaltuutettuna, hänen (334/2007), työaikalain (605/1996), vuosilomalain (162/2005), tasa-tulee perehtyä myös työpaikan yhteisiin työsuojeluasioihin kuten arvolain (609/1986) ja tilaajanvastuulain (1233/2006) perusteellatoimintojen yhteensovittamiseen, liikenteen ja liikkumisen järjeste­ myös työsuojeluvaltuutettu voi toimia henkilöstön edustajana.lyihin, yleiseen järjestykseen ja siisteyteen. Lakeihin voi tutustua valtion säädöstietopankissa www.finlex.fiTyösuojeluvaltuutetun tehtävistä kiinnostuneen kannattaa aset­tua ehdolle ja olla yhteydessä ammattiosastoon/yhdistykseensä taiomaan ammattiliittoonsa.
  5. 5. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Hakaniemenranta 1, PL 157, 00531 Helsinki www.sak.fi

×