Työmarkkinailmasto kevät 2002

385 views

Published on

Suomen Gallup

Tutkimuksella on 1995 alkaen selvitty kahdesti vuodessa suomalaisten suhtautumista työmarkkinoiden etujärjestöihin sekä yleisimpiä työmarkkina- ja yhteiskuntapoliittisia näkemyksiä.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
385
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Työmarkkinailmasto kevät 2002

 1. 1. 2002työ markkinailmasto Työmarkkinailmasto kevät 2002 1
 2. 2. Sisällys:Suhtautuminen etujärjestöihin .......................................................................................... 5SAK:n arvostus huippukorkealla ........................................................................................................ 5Voimakkaimmin jäsenten asialla ..................................................................................................... 10SAK saa kansalaisilta hyvän yleisarvosanan .....................................................................................13Työelämää ja verotusta koskevat mielipiteet................................................................. 22Usko työehtosopimuksiin voimistunut entisestään ...........................................................................22Työttömyys ei ole työttömän syytä .................................................................................................. 22Tuloeroja tasoitettava .......................................................................................................................23Ei veroalea huippuosaajille ...............................................................................................................23Tulopolitiikkaa koskevat mielipiteet ............................................................................... 34Palkankorotusvaatimukset kasvussa .................................................................................................34Enemmistö tupon kannalla ...............................................................................................................34Suhtautuminen kevään 2003 eduskuntavaaleihin ja seuraavaan hallitukseen ........... 40Hallitukselta odotetaan hyvää yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa ...................................... 40Käsitykset työllisyystoimista ............................................................................................ 45Työttömät luottavat ay-liikkeeseen .................................................................................................. 46Puolueiden palkansaajaidentiteetti ................................................................................. 51SDP:n kannattajat tyytyväisimpiä .....................................................................................................532
 3. 3. Työmarkkinailmasto KEVÄT 2002 SUOMEN GALLUP OY 3
 4. 4. Työmarkkinailmasto kevät 2002 Suomen Gallup on keväästä 1995 seurannut Valtaosa suomalaisista, 85 prosenttia, ei olesuomalaista työmarkkinailmastoa ja sen kehitty- valmis alentamaan verotusta sosiaaliturvan kus-mistä kahdesti vuodessa. Tutkimuksella selvitetään tannuksella – sosiaaliturvaa puolustava näkemyssuomalaisten suhtautumista työmarkkinoiden etu- on entisestään vahvistunut. Kaksi kolmasosaajärjestöihin sekä yleisimpiä työmarkkina- ja yhteis- kansalaisista ei myöskään hyväksy ajatusta, ettäkuntapoliittisia näkemyksiä. Tutkimus tehdään huippuosaajien ja yritysten pitämiseksi maassaSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n toi- olisi yritysten ja hyvätuloisten verotusta keven-meksiannosta. nettävä. Tutkimusaineisto kerättiin Suomen Gallup Oy:n Tulopoliittisen kokonaisratkaisun kannatus onOmnibus -tutkimuksen yhteydessä 16.1.–13.2.2002. pysynyt vakaana: edelleen noin kaksi kolmestaHaastatteluja tehtiin yhteensä 1 024. Vastaajat suomalaisesta pitää tupoa liittokohtaista ratkaisuaedustavat koko maan 15 vuotta täyttänyttä väes- parempana. Tuloneuvottelujen tärkeimpinä tavoit-töä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. teina pidetään edelleen työllisyydestä ja sosiaali- Tällä kertaa tutkimuksen aiheena olivat mm. turvasta huolehtimista. Kansalaisten palkankoro-kansalaisten käsitykset verotuksesta ja tuloeroista, tusvaatimukset ovat kuitenkin selvässä kasvussa.tuloneuvottelujen tavoitteista ja palkankorotuk- Erityisesti korotuksia peräävät työntekijät ja alem-sista sekä siitä, miten palkansaajien asioiden hoita- mat toimihenkilöt.minen vaikuttaa kansalaisten äänestyspäätökseen Työllisyyden hoidossa suomalaiset luottavattulevissa eduskuntavaaleissa. Tutkimuksessa on ammattiyhdistysliikkeeseen. Kaksi kolmesta uskoomyös säännöllisesti seurattu suomalaisten suhtau- ammattiyhdistysliikkeen tekevän vakavaa työtätumista etujärjestöjen työhön ja yhteiskunnan eri työttömyyden voittamiseksi. Toiseksi vakavammintoimijoiden toimiin työllisyyden hyväksi sekä puo- työllisyyden puolesta on kansalaisten mielestälueiden palkansaajaidentiteetin kehittymistä. toiminut presidentti Tarja Halonen. SAK nauttii suomalaisessa yhteiskunnassa Puolueista palkansaajien hyväksi toimii suo-ennätyskorkeaa arvostusta: kolme neljästä sanoo malaisten mielestä parhaiten SDP. Useampi kuinarvostavansa järjestön työtä paljon tai melko kaksi kolmesta pitää SDP:tä parhaimpana palkan-paljon. Suomalaisten etujärjestöjen joukossa saajien asioiden hoitajana. Seuraavalle sijalleSAK:n arvostus on omaa luokkaansa. SAK saa tä- nousee Vasemmistoliitto. SDP ja Vasemmistoliittomän kevään mittauksessa myös toista kertaa pe- ovat puolueista ainoat, jotka saavat kansalaisiltaräkkäin ennätyksellisen korkean yleisarvosanan: enemmän kiitosta kuin kritiikkiä tässä asiassa.peräti kahdeksan kymmenestä antaa SAK:lle Kolmannelle sijalle asettuu keskusta, joka syksyllähyvän yleisarvosanan. 2000 ensimmäisen kerran ohitti kokoomuksen. Suomalaiset ovat hyvin yksimielisiä siitä, että Valtaosa suomalaisista odottaa, että tulevientyösuhteen vähimmäisehdot on sovittava työehto- eduskuntavaalien jälkeen muodostettava hallitussopimuksilla. Näin ajattelee lähes yhdeksän kym- hakee hyvää yhteistyötä työmarkkinajärjestöjenmenestä. Usko työehtosopimusten tarjoaman vä- kanssa. Enemmistö ilmoittaa myös, että, puolu-himmäissuojan merkitykseen on aina ollut suurta, eiden toiminta palkansaajien asemaa koskevissamutta on kahdessa viimeksi toteutetussa tutki- asioissa vaikuttaa heidän äänestyspäätökseensämuksessa vahvistunut entisestään.4
 5. 5. Suhtautuminen etujärjestöihinSAK:N ARVOSTUS HUIPPUKORKEALLA taa. Sosialidemokraateilta riittää SAK:n lisäksiSuomalaisilla on erittäin korkea käsitys SAK:n myönteisiä ajatuksia myös STTK:lle. Myös muidentoiminnasta. Kolme kansalaista neljästä (74 %) puolueiden kannattajat ovat pääosin positiivisiasanoo arvostavansa SAK:n tekemää työtä. Kan- kommenteissaan. STTK:n omat jäsenet tunnusta-salaisten kuva SAK:sta on kaikkien aikojen myön- vat järjestön työn merkityksen helpommin kuinteisin. STTK:n panosta pidetään toiseksi arvostet- muiden työmarkkinajärjestöjen jäsenet. Akavalai-tavimpana (64 %). Suomen Yrittäjät ry:n, Akavan sista hieman useampi kuin SAK:n jäsenistä arvioisekä Palvelutyönantajat ry:n työtä arvostaa run- STTK:ta myönteisesti. Vähiten järjestöä arvoste-saat kuusikymmentä prosenttia väestöstä. Joukon taan työttömien, 25–34-vuotiaiden sekä Suomenviimeiseksikin jäävät MTK ja TT:kin nauttivat Yrittäjät ry:n jäsenten parissa.kansalaisten enemmistön (59 %) luottamuksesta. Suomen Yrittäjät ry:tä arvostavat eniten SAK:n työtä arvostetaan myös järjestön luon- järjestön omat jäsenet, yrittäjätaustan omaavatnollisten vastustajien joukossa, määriteltiinpä asia sekä yrittäjä-/tulosvastuulla toimivat. Suurimpienpoliittis-ideologisten tai edunvalvonnallisten vas- puolueiden kannattajien mielipiteet ovat melkotakkainasettelujen perusteella. Esimerkiksi kokoo- lailla koko väestön suhtautumisen mukaisia – poik-muksen kannattajista 75 prosenttia tunnustaa keuksen muodostavat vasemmistoliittolaiset, joillaSAK:n työn arvon. Keskustan kannattajien joukos- on keskimääräistä kriittisempiä näkemyksiä.sa vastaavalla tavalla ajattelevien osuus on 68 Työmarkkinajärjestöjen jäsenistä SY:tä arvostavatprosenttia. Johtavassa asemassa tai ylempänä eniten akavalaiset ja MTK:laiset.toimihenkilönä työskentelevistä 79 prosenttia an- Palvelutyönantajat ry saa enemmäntaa arvoa SAK:n työlle. Myös yrittäjien (57 %) ja arvostusta toimihenkilöiden, työntekijöiden jamaanviljelijöiden (53 %) enemmistö arvostaa eläkeläisten joukossa kuin maanviljelijöiden ja yrit-SAK:n työtä. täjien keskuudessa. Puolueista SDP:n kannattajat SAK saa melkoisesti tunnustusta omilta jäse- arvostavat järjestöä enemmän kuin muiden suu-niltään. Peräti 88 prosenttia sanoo arvostavansa rempien puolueiden kannattajat. Palkansaajakes-järjestönsä työtä. SAK:n työn jälki herättää kun- kusjärjestöjen jäsenten näkemykset ovat keske-nioitusta myös useimpien STTK:n ja Akavan jäsen- nään melko samantyyppiset, joskin akavalaisetten mielissä. MTK:n ja Suomen Yrittäjät ry:n jäse- suhtautuvat keskimääräistä useammin kriittisestinet ovat hieman kriittisempiä, mutta enemmistö PT:n tekemään työhön.näidenkin järjestöjen jäsenistä arvostaa SAK:ta. Myös Akavan jäsenet arvioivat omaa järjes- Puolueittain tarkasteltuna SDP:n ja Vasemmis- töään myönteisesti. Keskimääräistä akavamyön-toliiton kannattajat arvioivat SAK:ta myönteisim- teisempiä ovat ylemmät toimihenkilöt, kuten myösmin. SDP:n kannattajien joukossa järjestön arvos- alemmat toimihenkilöt ja eläkeläiset. Akavaa arvi-tus on 91 prosenttia ja Vasemmistoliiton 85 pro- oidaan myönteisemmin pääkaupunkiseudulla kuinsenttia. muissa kaupungeissa tai maaseudulla. STTK:n työstä ajattelevat keskimääräistä TT:n työtä arvostavat tällä hetkellä eniten ylimyönteisemmin keski-ikäiset sekä toimihenkilö- 50-vuotiaat, ylemmät toimihenkilöt ja pohjoissuo-ammateissa työskentelevät. Myös moni eläkeläi- malaiset. Kriittisempiä kannanottoja kuulee vasem-nen kertoo arvostavansa järjestöä ja sen toimin- mistoliittolaisilta, työttömiltä ja 35–49-vuotiailta. 5
 6. 6. MTK:lle myötämielisimpiä ovat maatalousyrit- Itseisarvoltaan suuri ja etumerkiltään positii-täjät, MTK:n jäsenet ja Suomen Keskustan kannat- vinen luku tarkoittaa siten sitä, että ko. järjestöntajat. Myös keskimääräistä useampi itä- ja pohjois- jäsenissä on selvästi enemmän myönteisesti kuinsuomalainen, iäkkäämpi ja maaseudulla asuva on kielteisesti ajattelevia, negatiivisella etumerkillätaipuvainen arvostamaan järjestön työtä.Vaikka tietty varustetut, itseisarvoltaan vastaavankokoiset lu-’maaseutumaisuus’ painottuu vastauksissa, on vut päinvastaisesta tilanteesta. Arviot omasta jär-sanottava, että MTK kerää arvostusta yllättävänkin jestöstä on lihavoitu.paljon kaikissa ryhmissä. Kielteiset näkemykset Vaikuttaa siltä, että kaikilla järjestöillä on tälläMTK:sta ovat hieman muita väestöryhmiä yleisempiä hetkellä paljon tyytyväisiä jäseniä. Lisäksi voi pan-ns. nuorten keski-ikäisten ja vasemmistoliittolaisten na merkille, että STTK:n ja Akavan jäsenet arvos-joukossa kuin muissa väestöryhmissä. tavat varsin paljon SAK:n työtä, mutta SAK:laiset Taulukkoon 1 on kerätty neljän etujärjestön jä- eivät läheskään samassa määrin näitä kahtasenten arviot omastaan ja kolmesta muusta or- järjestöä. Ainoa negatiivinen etumerkki liittyyganisaatiosta. Kullakin sarakkeella kerrotaan ky- MTK:n jäsenten mielipiteisiin Akavasta.seisen järjestön jäsenten ilmaisema arvostus ri-veillä mainituista etujärjestöistä.Taulukko 1. Etujärjestöjen jäsenten eräisiin etujärjestöihin kohdistama arvostus (melko vähän+ei lainkaan osuuksien erotuksetpaljon+melko paljon osuuksista). SAK STTK AKAVA MTK• SAK +77 +74 +64 +35• STTK +44 +71 +52 +18• AKAVA +31 +47 +78 -15• MTK +27 +32 +42 +67Työmarkkinailmasto 2/2002MISSÄ MÄÄRIN ARVOSTAA ERI ETUJÄRJESTÖJENTYÖTÄ (%). PAL- MELKO EI OSAA MELKO EI LAIN- JON PALJON SANOA VÄHÄN KAAN SAK 22 52 6 19 1 STTK 13 51 9 25 1 PT 11 51 11 25 2 SY 15 47 11 25 3 Akava 13 48 11 27 2 MTK 13 46 9 28 4 TT 9 50 11 28 3 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics6
 7. 7. Työmarkkinailmasto 2/2002MISSÄ MÄÄRIN ARVOSTAA ERI ETUJÄRJESTÖJENTYÖTÄ (%). PAL- MELKO EI OSAA MELKO EI LAIN- JON PALJON SANOA VÄHÄN KAAN 2/2002 22 52 6 19 1 9/2001 20 50 6 20 3 4/2001 15 56 5 21 3 8/2000 20 42 5 27 5 SAK 3/2000 20 45 6 24 5 9/1999 16 41 10 27 6 1/1999 18 43 9 26 4 9/1998 19 42 7 28 5 3/1998 15 49 8 24 3 9/1997 14 46 9 26 5 2/2002 13 51 9 25 1 9/2001 10 46 12 28 4 4/2001 9 47 12 27 5 8/2000 10 41 10 31 7 STTK 3/2000 13 43 10 28 5 9/1999 8 37 17 30 9 1/1999 11 43 14 27 6 9/1998 9 39 11 35 6 3/1998 9 49 13 27 3 9/1997 7 40 15 32 6 2/2002 13 48 11 27 2 9/2001 11 43 11 29 6 4/2001 11 43 11 30 6 8/2000 10 39 11 31 8 Akava 3/2000 13 38 11 32 7 9/1999 9 32 16 32 11 1/1999 12 40 15 28 6 9/1998 8 36 12 36 8 3/1998 10 44 13 28 5 9/1997 7 39 15 32 8 2/2002 13 46 9 28 4 9/2001 10 40 11 31 8 4/2001 11 41 10 31 7 8/2000 11 36 11 33 9 MTK 3/2000 10 38 10 33 8 9/1999 9 27 16 34 14 1/1999 10 38 15 31 7 9/1998 8 31 12 37 11 3/1998 9 40 11 32 7 9/1997 7 35 14 32 12 2/2002 15 47 11 25 3 9/2001 12 44 13 25 5 4/2001 13 43 12 27 5 8/2000 13 41 12 27 7 SY/SYKL 3/2000 14 42 11 27 7 9/1999 10 34 17 29 10 1/1999 13 40 17 25 4 9/1998 10 35 14 35 5 3/1998 12 46 13 25 5 9/1997 9 42 16 26 6 2/2002 9 50 11 28 3 9/2001 9 44 12 29 7 4/2001 8 46 10 31 4 8/2000 8 39 12 32 9 TT 3/2000 10 41 12 30 7 9/1999 7 31 17 33 12 1/1999 9 39 16 31 5 9/1998 7 39 14 32 8 3/1998 10 43 11 31 4 9/1997 8 40 16 29 7 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 7
 8. 8. Työmarkkinailmasto 2/2002MISSÄ MÄÄRIN ARVOSTAA ERI ETUJÄRJESTÖJENTYÖTÄ (%). PAL- MELKO EI OSAA MELKO EI LAIN- JON PALJON SANOA VÄHÄN KAAN 2/2002 13 46 9 28 4 9/2001 10 40 11 31 8 4/2001 11 41 10 31 7 8/2000 11 36 11 33 9 3/2000 10 38 10 33 8 9/1999 9 27 16 34 14 1/1999 10 38 15 31 7 MTK 9/1998 8 31 12 37 11 3/1998 9 40 11 32 7 9/1997 7 35 14 32 12 2/1997 8 31 13 32 15 9/1996 6 28 16 35 16 6/1996 9 28 18 32 13 3/1996 8 33 12 36 12 9/1995 6 28 13 39 13 2/1995 12 27 10 34 16 2/2002 15 47 11 25 3 9/2001 12 44 13 25 5 4/2001 13 43 12 27 5 8/2000 13 41 12 27 7 3/2000 14 42 11 27 7 9/1999 10 34 17 29 10 1/1999 13 40 17 25 4 SY/SYKL 9/1998 10 35 14 35 5 3/1998 12 46 13 25 5 9/1997 9 42 16 26 6 2/1997 12 34 16 30 7 9/1996 8 32 21 30 9 6/1996 10 31 21 30 7 3/1996 12 42 14 28 5 9/1995 7 32 18 36 6 2/1995 9 33 16 35 7 2/2002 9 50 11 28 3 9/2001 9 44 12 29 7 4/2001 8 46 10 31 4 8/2000 8 39 12 32 9 3/2000 10 41 12 30 7 9/1999 7 31 17 33 12 1/1999 9 39 16 31 5 TT 9/1998 7 39 14 32 8 3/1998 10 43 11 31 4 9/1997 8 40 16 29 7 2/1997 8 36 14 33 8 9/1996 4 31 20 35 10 6/1996 7 33 20 33 8 3/1996 7 40 14 33 6 9/1995 6 36 18 36 5 2/1995 8 34 15 35 8 2/2002 11 51 11 25 2 PT 9/2001 9 44 14 28 4 4/2001 9 45 14 27 4 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics8
 9. 9. Työmarkkinailmasto 2/2002MISSÄ MÄÄRIN ARVOSTAA ERI ETUJÄRJESTÖJENTYÖTÄ: SAK (%). PAL- MELKO EI OSAA MELKO EI LAIN- JON PALJON SANOA VÄHÄN KAAN Kaikki 22 52 6 19 1 Miehet 22 53 3 21 1 Naiset 23 51 8 17 1 15-24 vuotta 9 52 16 23 1 25-34 vuotta 16 53 4 24 3 35-49 vuotta 24 53 2 20 1 50-64 vuotta 32 51 4 13 0 Yli 64 vuotta 26 53 5 15 1 Maatalousyrittäjä 4 49 0 42 5 Yrittäjä 14 43 5 32 6 Johtava/ylempi toimihenk. 29 50 1 18 2 Alempi toimihenkilö 15 71 2 11 1 Työntekijä 25 50 5 19 1 Eläkeläinen 30 51 4 15 0 Opiskelija 8 51 18 22 1 Työssä 22 52 4 20 1 Työtön/lomautettu 15 58 4 20 3 Työelämän ulkopuolella 24 51 8 18 0 Uusimaa 23 52 4 21 1 Etelä-Suomi 19 56 8 16 1 Itä-Suomi 23 50 2 25 0 Väli-Suomi 26 44 7 22 1 Pohjois-Suomi 25 52 5 14 4 Pääkaupunkiseutu 21 50 4 25 1 Muu kaupunki 23 54 6 15 1 Maaseutu 21 49 6 23 1 SDP 37 54 2 8 1 KESK 15 53 4 23 5 KOK 16 59 2 22 1 VAS 54 31 2 12 2 VIHR 15 61 6 18 0 SAK 39 49 1 11 0 STTK 18 68 3 12 0 Akava 28 54 0 14 4 MTK 6 59 5 26 4 SY 15 48 0 31 6 Ei nyt, aiemmin kyllä 22 57 2 20 0 Ei nyt, myöhemm. kyllä 10 54 18 17 1 Ei nyt eikä tulevais. 8 42 12 34 3 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 9
 10. 10. VOIMAKKAIMMIN JÄSENTENSÄ ASIALLA kokoomuslaisia tai keskustalaisia sekä erityisesti Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten etujär- MTK:n ja Suomen Yrittäjät ry:n jäseniä.jestöt ovat suomalaisten mielestä onnistuneet huo- Suomalaisten mielestä STTK on järjestö, jokalehtimaan jäsenkuntansa eduista. Vastausvaihto- ajaa jäsentensä etuja varsin sopivasti. Keskimää-ehdot muotoiltiin niin, että kritiikkiä voi esittää kah- räistä enemmän tällä tavoin ajattelevia on järjestöndella tavalla: järjestöjen edunvalvonnan saattoi omissa sekä Akavan jäsenissä. Myös toimihenki-arvioida liian heikoksi, mutta sen pystyi toteamaan löväestö, maatalousyrittäjät ja eläkeläiset ovatmyös liiankin vahvaksi. taipuvaisia pitämään STTK:n edunvalvontakykyä SAK:ta pidetään etujärjestöistä vahvimpana hyvänä.edunvalvojana. Suomalaisista 78 prosenttia on sitä Akavaa koskevat näkemykset vaihtelevatmieltä, että järjestö ajaa jäsentensä etuja hyvin. hieman enemmän kuin mielipiteet STTK:sta. Poh-SAK:n edunvalvontavoimaa koskevat mielipiteet joissuomalaiset arvostavat järjestön edunvalvon-ovat vielä myönteisemmät kuin aikaisemmin. Kaik- tatoimia enemmän kuin etelässä asuvat. Myös iänkien muidenkin järjestöjen edunvalvonnan arvos- karttuessa mielipiteet muuttuvat myönteisemmiksi.tus on noussut tasaisesti. SAK:n jälkeen seuraavaksi Akavan omat jäsenet ovat pääosin järjestön takana,parhaimpina edunvalvojina suomalaiset pitävät mutta runsas neljäsosa jäsenistä kaipaa kohennus-tällä hetkellä TT:tä (71 %) ja STTK:ta (70 %). Aka- ta tehoon, jolla heidän eduistaan pidetään huolta.vankin edunvalvontavoimaan usko lähes yhtä mo- Maatalousyrittäjät jakaantuvat kahteen ryh-ni (68 %). Palvelutyönantajien voimaan uskoo 59 mään, joista suurempi (49 %) on tyytyväinen MTK:nprosenttia, MTK:n 57 prosenttia ja SY:n 58 pro- edunvalvontakykyyn ja hieman pienempi (43 %)senttia. tyytymätön. Puoluekannan mukaiseen tarkasteluun SAK on onnistunut huolehtimaan jäsenkun- tilanne heijastuu siten, että keskustalaisista keski-tansa eduista erityisesti alempien toimihenkilöiden määräistä useampi on tyytymätön MTK:hon.mielestä. Myös ylemmät toimihenkilöt, työntekijät Työnantajapuolen järjestöt TT, PT ja SY ovatja eläkeläiset jakavat tämän mielipiteen. Ylemmis- päässeet asemaan, jossa kovaa kritiikkiä ei tuletä toimihenkilöistä, yrittäjistä ja maatalousyrit- edes vasemmistopuolueilta. Parempaa edunvalvon-täjistä löytyy niitäkin, joiden mielestä etuja on kyet- taa haikailevia löytyy kuitenkin erityisesti Suomenty puolustamaan turhankin hyvin. SAK:n liian voi- Yrittäjät ry:n jäsenistöstä.makasta asemaa korostavat henkilöt ovat useinTyömarkkinailmasto 2/2002KUINKA HYVIN ERI ETUJÄRJESTÖT OVAT ONNISTUNEETHUOLEHTIMAAN JÄSENKUNTANSA EDUISTA (%). LIIANKIN MELKO EI OSAA MELKO LIIANKIN HYVIN HYVIN SANOA HEIKOSTI HEIKOSTI SAK 8 70 10 11 1 TT 8 63 17 11 1 STTK 2 68 16 14 1 Akava 8 60 17 15 1 PT 4 55 18 21 1 MTK 6 51 17 23 2 SY 3 55 20 21 2 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics10
 11. 11. Työmarkkinailmasto 2/2002MITEN ETUJÄRJESTÖT OVAT ONNISTUNEETHUOLEHTIMAAN JÄSENKUNTANSA EDUISTA (%). LIIANKIN MELKO EI OSAA MELKO LIIANKIN HYVIN HYVIN SANOA HEIKOSTI HEIKOSTI 2/2002 8 70 10 11 1 4/2001 8 68 9 13 1 3/2000 12 66 10 11 1 1/1999 11 62 14 13 1 SAK 3/1998 11 63 10 15 1 9/1997 11 54 15 18 3 2/1997 11 60 9 18 2 9/1996 11 53 14 19 4 9/1995 13 54 14 17 2 2/2002 2 68 16 14 1 4/2001 3 62 18 15 1 3/2000 4 63 19 14 1 1/1999 3 60 22 13 1 STTK 3/1998 6 59 16 18 1 9/1997 4 50 23 21 2 2/1997 3 55 20 20 2 9/1996 5 45 26 21 4 9/1995 7 51 22 18 1 2/2002 8 60 17 15 1 4/2001 8 52 16 21 3 3/2000 10 51 20 17 2 1/1999 10 49 24 16 1 Akava 3/1998 10 55 15 18 2 9/1997 11 46 23 17 2 2/1997 8 51 21 18 2 9/1996 9 42 27 19 3 9/1995 11 47 22 18 2 2/2002 6 51 17 23 2 4/2001 5 44 19 27 5 3/2000 9 40 20 27 4 1/1999 11 36 22 27 5 MTK 3/1998 11 40 14 28 7 9/1997 16 36 21 22 4 2/1997 14 35 21 26 4 9/1996 16 32 24 24 5 9/1995 23 30 19 22 6 2/2002 3 55 20 21 2 4/2001 3 49 23 22 4 3/2000 2 46 24 24 3 1/1999 3 43 28 22 4 SY/SYKL 3/1998 5 48 19 25 4 9/1997 4 43 26 25 3 2/1997 3 41 24 27 5 9/1996 3 33 31 27 5 9/1995 5 37 27 29 3 2/2002 8 63 17 11 1 4/2001 8 58 20 13 2 3/2000 12 53 23 12 1 1/1999 10 50 26 12 1 TT 3/1998 14 54 16 15 1 9/1997 11 50 24 13 2 2/1997 8 52 23 16 1 9/1996 9 41 27 19 3 9/1995 10 49 24 17 1 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 11
 12. 12. Työmarkkinailmasto 2/2002ONNISTUNUT HUOLEHTIMAAN JÄSENKUNTANSAEDUISTA: SAK (%). LIIANKIN MELKO EI OSAA MELKO LIIANKIN HYVIN HYVIN SANOA HEIKOSTI HEIKOSTI Kaikki 8 70 10 11 1 Miehet 9 71 7 12 1 Naiset 7 69 13 10 1 15-24 vuotta 3 60 27 9 0 25-34 vuotta 6 69 10 14 0 35-49 vuotta 6 73 5 14 2 50-64 vuotta 13 70 7 10 1 Yli 64 vuotta 9 73 8 9 0 Maatalousyrittäjä 21 67 7 5 0 Yrittäjä 14 57 12 17 0 Johtava/ylempi toimihenk. 18 70 6 5 0 Alempi toimihenkilö 6 81 4 8 1 Työntekijä 3 72 8 16 1 Eläkeläinen 12 71 7 10 0 Opiskelija 3 57 29 11 1 Työssä 9 70 9 12 0 Työtön/lomautettu 0 73 6 18 4 Työelämän ulkopuolella 9 69 13 9 0 Uusimaa 8 67 11 13 1 Etelä-Suomi 7 71 13 10 0 Itä-Suomi 7 77 6 10 0 Väli-Suomi 9 65 9 17 0 Pohjois-Suomi 13 69 9 6 3 Pääkaupunkiseutu 8 65 11 15 1 Muu kaupunki 7 72 10 11 1 Maaseutu 9 69 11 10 0 SDP 5 82 6 7 0 KESK 18 58 7 16 1 KOK 16 68 6 8 2 VAS 0 73 6 21 0 VIHR 4 67 14 14 0 SAK 4 80 2 13 1 STTK 15 73 5 8 0 Akava 17 66 2 13 2 MTK 30 57 5 8 0 SY 25 51 0 24 0 Ei nyt, aiemmin kyllä 11 71 9 9 0 Ei nyt, myöhemm. kyllä 1 65 26 8 1 Ei nyt eikä tulevais. 6 60 19 15 1 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics12
 13. 13. SAK SAA KANSALAISILTA HYVÄN omista jäsenistä asiaan kriittisesti suhtautuviaYLEISARVOSANAN löytyy aavistuksen verran enemmän kuin koko vä- Suomalaisten yleiskuva SAK:sta on pysynyt estöstä yleensä.erittäin myönteisenä. SAK on suuren yleisön sil- Kolme suomalaista neljästä (74 %) uskoo, ettämissä sekä paras edunvalvoja että työnsä puolesta SAK:lla on pätevät johtohenkilöt. He pystyvät joh-kaikkein arvostettavin. Kansalaiset antavat SAK:lle tamaan järjestöä siten, että se pitää hyvää huoltajo toisena vuonna peräkkäin erittäin myönteisen jäsenistään (81 %). Edunvalvontatyö hoidetaanyleisarvosanan: 80 prosenttia suomalaisista il- kuitenkin niin, että järjestön toiminta on kansa-moittaa olevansa SAK:hon tyytyväinen. Edellinen laisten selkeän enemmistön (75 %) mielestä yh-huipputulos, 73 prosenttia, mitattiin vuonna 2000. teiskunnallisesti vastuuntuntoista. Kun toiminnan Vielä keskimääräistä paremman arvosanan lähtökohdat koetaan näinkin hyviksi, ei ole ihme,SAK:lle antavat toimihenkilöt, työntekijät ja elä- että 79 prosentin mielestä SAK kykenee vastaa-keläiset. Puolueista SDP:n kannattajien näkemys maan ajan haasteisiin.SAK:sta on vielä myönteisempi (91%) kuin muiden Kansalaisten enemmistö pitää järjestöä lisäksipuolueiden. Kokoomuslaisten ja vihreiden arviot demokraattisena (66 %) ja uskoo sen huolehtivanovat aavistuksen verran myönteisemmät kuin myös naisten asioista (65 %). Yhtä lailla suurivasemmistoliittolaisten ja keskustalaisten. joukko kieltää sen olevan heikko (68 %) tai liian Parhaan yleisarvosanan SAK saa omilta jäse- joustava ja periksiantava (62 %).niltään. STTK:n ja Suomen Yrittäjät ry:n jäsenten Mielipiteet jakaantuvat lähes täysin puolestaarviot ovat kuitenkin lähes yhtä positiiviset. ja vastaan kysyttäessä SAK:n mahdollisesta SAK:n eri tehtävien hoitamisesta saamat arvo- liiallisesta vanhakantaisuudesta: 47 prosenttiasanat ovat johdonmukaisesti parantuneet seitse- ajattelee SAK:n olevan sitä, kun 43 prosenttiamän vuoden mittausjakson aikana. Suomalaisten kieltää asian.enemmistö antaa SAK:lle tunnustusta tehtävässä Lähes yhtä paljon mielipiteitä jakaa SAK:nkuin tehtävässä. Järjestön toiminta työajoista ja toiminta työttömien puolesta. Puolet suomalaisistalomista sovittaessa sekä kyky turvata jäsentensä (50 %) ajattelee SAK:n toimivan myös työttömienansiotaso on hyvä jopa kolmen neljäsosan mie- hyväksi, 38 epäilee asiaa. Myös tässä kysymyk-lestä. Kaksi kolmasosaa pitää tarjottavia jäsenpal- sessä ovat näkemykset kehittyneet myönteiseenveluetuja hyvätasoisina. suuntaan. Tuorein mittaus on siinä mielessä his- SAK:n kyky ottaa huomioon jäsentensä mieli- toriallinen, että ensi kertaa suurempi joukkopiteet miellyttää sekin useita (58 %). Käytännössä kansalaisista antaa asiasta järjestölle hyvänyhtä moni (60 %) arvioi järjestön toiminnan työ- arvosanan.paikoilla yhtä hyväksi. Varsinkin sosialidemokraatit Kysymys työttömien asioiden ajamisesta jakaakehuvat SAK:n toimintaa työpaikoilla. Samasta mielipiteitä myös silloin kun asiaa kysytään toi-syystä voi mainita myös ylemmät toimihenkilöt minnan tuloksellisuuden näkökulmasta: kuinkasekä Suomen Yrittäjät ry:n ja STTK:n jäsenet. SAK:n hyvin tai huonosti SAK on selviytynyt työttömien 13
 14. 14. asioiden hoitamisesta. Hyvän tai erittäin hyvän ar- Kaikkien tutkittujen väestöryhmien enemmis-vosanan antoi 47, huonon tai melko huonon 40 töt pitävät SAK:ta niin yhteiskunnallisesti vastuun-prosenttia. tuntoisena kuin kykenevänä vastaamaan ajan Vertailu aiemmin tehtyihin tutkimuksiin kertoo, haasteisiinkin. Järjestön omat jäsenet ja sosiaali-että lisääntynyt myönteinen asennoituminen hei- demokraatit ovat aivan erityisen vakuuttuneitajastuu myös SAK:n ajateltuihin ominaisuuksiin. Po- kummastakin asiasta. Lähes yhtä suuri osa STTK:nsitiiviset piirteet ovat vahvistuneet ja negatiiviset jäsenistä on samaa mieltä ja akavalaistenkin val-heikentyneet. taosa korostaa erityisesti yhteiskunnallisen vas- 17 prosenttiyksikköä useampi kuin vuonna tuuntuntoisuuden toteutumista SAK:n toiminnas-1995 uskoo nyt SAK:n pystyvän vastaamaan ajan sa. Osa MTK:n jäsenistä ei allekirjoita jälkimmäistä,haasteisiin, 16 prosenttiyksikköä useampi pitää mutta tämä joukko muodostaa vain neljäsosansitä yhteiskunnallisesti vastuuntuntoisena, 15 pro- järjestön koko jäsenistöstä. Ammattiryhmistäsenttiyksikköä useampi ajattelee sen huolehtivan SAK:lle antavat eniten tukea työntekijät, eläkeläi-myös naisten asioista ja 14 prosenttiyksikköä use- set sekä toimihenkilöt.ampi pitää SAK:n johtohenkilöitä pätevinä.Työmarkkinailmasto 2/2002ARVOSANAT SAK:lle ERÄISTÄ ASIOISTA (%). ERITTÄIN MELKO EI OSAA MELKO ERITTÄIN HYVÄ HYVÄ SANOA HUONO HUONO Yleisarvosana SAKlle 6 74 7 11 1 Työajoista ja lomista sopiminen 11 67 12 9 1 Jäsenten ansiotason turvaaminen 10 67 10 13 1 Jäsenpalveluetuuksien tarjoaminen 9 60 17 12 1 SAKn toiminta työpaikoilla 6 54 19 19 2 Jäsenten mielipiteiden huomioon ottam. 3 55 16 23 3 Työttömien asioiden ajaminen 3 44 13 33 7 0 25 50 75 100 Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphicsSuomen Gallup Oy 2002 by PGraphics14
 15. 15. Työmarkkinailmasto 2/2002ARVOSANAT SAK:lle ERÄISTÄ ASIOISTA (%). ERITTÄIN MELKO EI OSAA MELKO ERITTÄIN HYVÄ HYVÄ SANOA HUONO HUONO 2/2002 6 74 7 11 1 4/2001 5 75 6 12 1 3/2000 4 69 9 15 2 Yleisarvosana SAKlle 1/1999 5 65 12 17 1 3/1998 3 68 11 15 2 2/1997 5 65 7 20 3 3/1996 4 60 9 23 4 2/2002 10 67 10 13 1 4/2001 9 66 9 16 1 3/2000 10 64 11 12 2 Jäsenten ansiotason turvaaminen 1/1999 11 61 14 14 1 3/1998 9 64 12 13 1 2/1997 10 61 9 18 3 3/1996 11 59 11 18 2 2/2002 11 67 12 9 1 4/2001 13 62 10 14 1 3/2000 12 60 14 13 1 Työajoista ja lomista sopiminen 1/1999 12 60 17 10 1 3/1998 10 63 15 11 2 2/1997 10 60 12 16 2 3/1996 10 56 13 18 3 2/2002 3 44 13 33 7 4/2001 3 39 12 36 10 3/2000 2 34 16 35 12 Työttömien asioiden ajaminen 1/1999 2 34 17 39 8 3/1998 2 30 15 37 15 2/1997 3 31 12 40 14 3/1996 5 29 12 38 17 2/2002 3 55 16 23 3 4/2001 4 51 13 29 3 3/2000 3 45 18 31 4 Jäsenten mielipiteiden huom. ottam. 1/1999 3 43 21 30 3 3/1998 3 40 20 30 6 2/1997 3 42 15 34 6 3/1996 3 39 16 34 8 2/2002 9 60 17 12 1 4/2001 10 56 18 16 2 3/2000 9 55 20 14 2 Jäsenpalveluetuuksien tarjoaminen 1/1999 10 55 24 10 1 3/1998 7 49 28 15 2 2/1997 8 51 23 16 2 3/1996 7 49 25 16 3 2/2002 6 54 19 19 2 4/2001 5 49 21 21 3 3/2000 6 46 22 22 3 SAKn toiminta työpaikoilla 1/1999 5 49 25 19 2 3/1998 5 45 28 19 4 2/1997 5 44 23 23 5 3/1996 5 43 24 23 5 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 15
 16. 16. Työmarkkinailmasto 2/2002ARVOSANAT SAK:lle: YLEISARVOSANA (%). ERITTÄIN MELKO EI OSAA MELKO ERITTÄIN HYVÄ HYVÄ SANOA HUONO HUONO Kaikki 6 74 7 11 1 Miehet 9 69 6 15 1 Naiset 3 79 9 8 0 15-24 vuotta 1 69 20 9 1 25-34 vuotta 2 77 8 13 0 35-49 vuotta 8 73 3 15 1 50-64 vuotta 10 76 5 10 0 Yli 64 vuotta 8 78 6 8 1 Maatalousyrittäjä 4 68 3 17 7 Yrittäjä 5 69 12 13 2 Johtava/ylempi toimihenk. 7 77 2 14 1 Alempi toimihenkilö 4 84 3 9 1 Työntekijä 8 73 5 13 0 Eläkeläinen 9 76 6 8 0 Opiskelija 1 67 21 11 0 Työssä 6 75 6 12 1 Työtön/lomautettu 4 75 2 16 2 Työelämän ulkopuolella 7 74 10 9 0 Uusimaa 8 70 7 14 1 Etelä-Suomi 5 77 8 9 1 Itä-Suomi 7 74 4 14 1 Väli-Suomi 6 75 7 11 1 Pohjois-Suomi 6 75 9 10 0 Pääkaupunkiseutu 7 66 8 18 1 Muu kaupunki 6 77 7 9 0 Maaseutu 6 74 7 12 1 SDP 11 81 3 4 0 KESK 5 72 6 17 0 KOK 4 80 2 13 1 VAS 7 69 3 20 0 VIHR 6 74 10 9 1 SAK 12 78 1 9 0 STTK 2 86 3 9 0 Akava 11 72 0 15 3 MTK 0 77 5 18 0 SY 0 87 0 7 6 Ei nyt, aiemmin kyllä 6 76 7 10 0 Ei nyt, myöhemm. kyllä 1 75 16 7 0 Ei nyt eikä tulevais. 4 63 15 17 2 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics16
 17. 17. Työmarkkinailmasto 2/2002KUINKA HYVIN ERI OMINAISUUDET SOPIVAT KUVAAMAAN SAK:ta (%). SOPII KOHTA- EI OSAA SOPII HUO- EI SOVI HYVIN LAISESTI SANOA NOSTI LAINKAAN 2/2002 17 62 9 10 2 4/2001 16 62 7 14 1 3/2000 15 61 10 12 2 Pystyy vastaamaan ajan haasteisiin 1/1999 13 56 13 16 3 3/1998 12 55 13 18 3 2/1997 14 53 9 21 3 3/1996 11 51 11 21 7 2/2002 10 37 10 34 9 4/2001 12 34 9 36 9 3/2000 11 34 14 30 11 Liian vanhakantainen 1/1999 14 40 13 27 5 3/1998 13 41 15 26 6 2/1997 17 35 12 31 5 3/1996 18 34 14 27 7 2/2002 21 60 10 8 1 4/2001 24 56 7 11 1 3/2000 20 58 10 9 2 Huolehtii hyvin jäsentensä eduista 1/1999 21 52 14 10 2 3/1998 19 55 12 13 1 2/1997 22 53 8 16 2 3/1996 23 48 10 14 4 2/2002 17 57 13 10 2 4/2001 20 52 11 14 2 3/2000 15 55 14 14 2 Pätevät johtohenkilöt 1/1999 15 53 16 14 3 3/1998 16 50 16 15 3 2/1997 17 50 12 16 5 3/1996 14 46 17 16 7 2/2002 18 57 10 12 3 4/2001 15 56 9 17 2 3/2000 12 50 14 20 5 Yhteiskunnallisesti vastuuntuntoinen 1/1999 13 49 15 20 4 3/1998 12 52 14 17 5 2/1997 14 47 11 21 7 3/1996 11 48 13 20 8 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 17
 18. 18. Työmarkkinailmasto 2/2002KUINKA HYVIN ERI OMINAISUUDET SOPIVAT KUVAAMAAN SAK:ta (%). SOPII KOHTA- EI OSAA SOPII HUO- EI SOVI HYVIN LAISESTI SANOA NOSTI LAINKAAN 2/2002 10 55 12 19 3 4/2001 9 47 10 28 6 3/2000 9 49 14 23 5 Huolehtii myös naisten asioista 1/1999 8 49 19 20 4 3/1998 8 45 17 24 5 2/1997 9 45 13 26 7 3/1996 9 41 14 26 9 2/2002 2 18 11 36 32 4/2001 2 16 9 41 31 3/2000 2 15 12 39 32 Heikko 1/1999 3 17 14 40 26 3/1998 3 20 15 42 20 2/1997 5 20 11 40 25 3/1996 6 18 14 40 23 2/2002 11 55 13 17 3 4/2001 9 54 11 22 4 3/2000 11 48 13 23 5 Demokraattinen 1/1999 8 50 19 20 3 3/1998 9 50 16 19 5 2/1997 10 50 14 21 5 3/1996 9 49 15 20 7 2/2002 4 23 11 42 20 4/2001 4 21 9 45 20 3/2000 4 21 12 38 26 Liian joustava ja periksiantava 1/1999 4 22 14 38 22 3/1998 5 24 14 41 16 2/1997 5 22 11 40 22 3/1996 5 19 13 41 21 2/2002 7 43 13 27 11 4/2001 7 39 11 29 14 3/2000 5 32 16 31 16 Toimii myös työttömien hyväksi 1/1999 7 38 18 28 10 3/1998 7 35 16 28 14 2/1997 7 38 12 28 15 3/1996 9 34 13 27 16 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics18
 19. 19. Työmarkkinailmasto 2/2002SAK:ta KUVAAVAT OMINAISUUDET: PYSTYY VASTAAMAANAJAN HAASTEISIIN (%). SOPII KOHTA- EI OSAA SOPII HUO- EI SOVI HYVIN LAISESTI SANOA NOSTI LAINKAAN Kaikki 17 62 9 10 2 Miehet 17 59 7 14 3 Naiset 18 64 11 6 1 15-24 vuotta 6 62 23 8 0 25-34 vuotta 13 67 7 12 1 35-49 vuotta 19 61 5 12 3 50-64 vuotta 22 61 5 9 2 Yli 64 vuotta 25 57 9 8 1 Maatalousyrittäjä 16 65 0 19 0 Yrittäjä 5 65 14 12 4 Johtava/ylempi toimihenk. 22 49 4 22 3 Alempi toimihenkilö 13 76 6 3 2 Työntekijä 19 63 6 10 2 Eläkeläinen 26 55 9 9 2 Opiskelija 5 59 23 13 1 Työssä 15 64 8 12 1 Työtön/lomautettu 13 69 4 8 6 Työelämän ulkopuolella 21 58 12 8 1 Uusimaa 14 63 8 12 3 Etelä-Suomi 15 64 11 10 1 Itä-Suomi 22 63 6 9 1 Väli-Suomi 23 58 8 10 1 Pohjois-Suomi 22 54 10 11 3 Pääkaupunkiseutu 12 62 10 13 4 Muu kaupunki 18 63 9 8 1 Maaseutu 20 59 9 12 1 SDP 25 63 6 6 0 KESK 17 59 8 12 4 KOK 14 64 4 17 2 VAS 24 58 5 7 6 VIHR 15 60 10 15 0 SAK 26 63 1 7 2 STTK 16 73 4 7 0 Akava 22 57 1 17 3 MTK 15 57 11 17 0 SY 17 63 0 14 6 Ei nyt, aiemmin kyllä 19 60 9 10 2 Ei nyt, myöhemm. kyllä 5 68 20 7 0 Ei nyt eikä tulevais. 10 56 18 13 3 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 19
 20. 20. Työmarkkinailmasto 2/2002SAK:ta KUVAAVAT OMINAISUUDET: YHTEISKUNNALLISESTIVASTUUNTUNTOINEN (%). SOPII KOHTA- EI OSAA SOPII HUO- EI SOVI HYVIN LAISESTI SANOA NOSTI LAINKAAN Kaikki 18 57 10 12 3 Miehet 19 58 7 12 4 Naiset 17 57 13 12 1 15-24 vuotta 14 50 24 12 0 25-34 vuotta 10 64 7 16 3 35-49 vuotta 22 55 8 11 5 50-64 vuotta 21 59 5 12 2 Yli 64 vuotta 17 60 11 12 1 Maatalousyrittäjä 5 50 3 34 8 Yrittäjä 15 44 17 18 6 Johtava/ylempi toimihenk. 22 64 4 8 2 Alempi toimihenkilö 16 68 6 9 1 Työntekijä 19 57 8 13 3 Eläkeläinen 20 60 9 10 1 Opiskelija 9 49 24 15 3 Työssä 17 57 8 14 3 Työtön/lomautettu 14 56 9 13 7 Työelämän ulkopuolella 19 58 12 10 1 Uusimaa 19 59 8 13 3 Etelä-Suomi 15 55 12 15 2 Itä-Suomi 21 56 10 11 1 Väli-Suomi 16 65 7 10 2 Pohjois-Suomi 20 56 12 6 5 Pääkaupunkiseutu 19 57 8 12 4 Muu kaupunki 17 58 10 12 2 Maaseutu 18 56 12 12 2 SDP 26 61 6 6 1 KESK 18 57 6 13 6 KOK 16 60 5 19 0 VAS 31 49 6 10 4 VIHR 14 56 12 16 2 SAK 26 59 3 11 1 STTK 16 66 7 10 1 Akava 16 70 0 9 4 MTK 5 57 11 19 7 SY 30 42 9 13 6 Ei nyt, aiemmin kyllä 19 58 10 12 1 Ei nyt, myöhemm. kyllä 9 58 17 13 2 Ei nyt eikä tulevais. 10 53 17 12 7 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics20
 21. 21. Työmarkkinailmasto 2/2002ARVOSANAT SAK:lle: TOIMINTA TYÖPAIKOILLA (%). ERITTÄIN MELKO EI OSAA MELKO ERITTÄIN HYVÄ HYVÄ SANOA HUONO HUONO Kaikki 6 54 19 19 2 Miehet 6 55 15 22 2 Naiset 6 54 23 16 1 15-24 vuotta 5 46 32 16 1 25-34 vuotta 3 53 19 22 3 35-49 vuotta 8 55 14 21 2 50-64 vuotta 7 58 15 17 2 Yli 64 vuotta 6 58 21 14 1 Maatalousyrittäjä 4 62 16 14 4 Yrittäjä 3 60 20 16 2 Johtava/ylempi toimihenk. 11 59 8 14 8 Alempi toimihenkilö 5 57 19 17 2 Työntekijä 7 52 16 24 1 Eläkeläinen 7 58 20 15 1 Opiskelija 3 46 33 17 1 Työssä 7 54 16 20 2 Työtön/lomautettu 1 54 17 25 2 Työelämän ulkopuolella 7 54 22 15 1 Uusimaa 6 58 17 18 1 Etelä-Suomi 5 58 21 15 1 Itä-Suomi 5 41 23 26 4 Väli-Suomi 10 49 11 29 1 Pohjois-Suomi 7 60 20 10 3 Pääkaupunkiseutu 4 59 18 18 2 Muu kaupunki 7 56 19 16 2 Maaseutu 7 49 19 23 2 SDP 10 61 11 17 1 KESK 9 53 17 19 2 KOK 6 59 17 17 1 VAS 6 57 14 23 0 VIHR 4 56 24 13 3 SAK 8 56 9 26 2 STTK 4 68 10 17 1 Akava 13 51 11 23 2 MTK 4 50 30 16 0 SY 9 60 26 6 0 Ei nyt, aiemmin kyllä 7 59 18 15 2 Ei nyt, myöhemm. kyllä 6 44 30 19 2 Ei nyt eikä tulevais. 3 51 30 12 4 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 21
 22. 22. Työelämää ja verotusta koskevat mielipiteetUSKO TYÖEHTOSOPIMUKSIIN kata työntekijöitä työsuhteeseen niillä ehdoilla,VOIMISTUNUT ENTISESTÄÄN joilla työntekijät henkilökohtaisesti suostuvat töitäSuomalaiset ovat hyvin yksimielisiä (88 %) siitä, tekemään ilman mitään työehtosopimuksia. Selväettä ‘työsuhteen vähimmäisehdoista on sovittava enemmistö puolestaan torjuu tällaisen mahdolli-työehtosopimuksilla, sillä yksittäinen työntekijä ei suuden (66 %). Kansalaiset puolustavat nyt työeh-pysty tasavertaisesti sopimaan palkastaan työnan- tosopimista voimakkaammin kuin kertaakaan ai-tajan kanssa.’ kaisemmin koko tutkimussarjan aikana. Usko työehtosopimusten tarjoaman vähimmäis- Enemmistö kaikissa väestöryhmissä vaatii työ-suojan merkitykseen on pysytellyt vakaana vuo- suhteen vähimmäisehtojen sopimisesta työehto-desta 1995 lähtien, mutta on kuitenkin kahdessa sopimuksin. Keskimääräistä voimakkaammin työ-viimeksi toteutetussa tutkimuksessa asettunut vielä ehtosopimista puolustavat SDP:n ja Vasemmisto-korkeammalle tasolle kuin aiempina vuosia. liiton kannattajat, palkansaajat, pääkaupunkiseu- Työsuhteen vähimmäisehdoista on sovittava dulla asuvat sekä kolmen palkansaajakeskusjär-kansalaisten mielestä, koska työntekijöiden koe- jestön jäsenet.taan jäävän heikoille jos sopiminen siirtyisi koko-naisuudessaan työpaikoille (75 %). Kansalaisten TYÖTTÖMYYS EI OLE TYÖTTÖMÄN SYYTÄyksimielisyys on tässä asiassa korkeammalla ta- Suomalaisten enemmistö (72 %) tyrmää edelleensolla kuin yhdessäkään aiemmassa tutkimuksessa. väittämän, jonka mukaan ’nykyään on työpaik- Selvä vähemmistö eli noin kolmannes suoma- koja tarjolla niin paljon, että on ihmisen oma vika,laisista (33 %) antaisi työnantajille oikeuden pal- jos työtä ei löydy’. Vain reilu neljännes (27 %)Työmarkkinailmasto 2/2002"TYÖSUHTEEN VÄHIMMÄISEHDOISTA ( ESIM. PALKATJA IRTISANOMISAJAT ) TULEE SOPIA TYÖEHTOSOPIMUKSILLA,SILLÄ YKSITTÄINEN TYÖNTEKIJÄ EI PYSTY TASAVERTAISESTISOPIMAAN PALKASTAAN TYÖNANTAJAN KANSSA" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ 2/2002 57 31 2 8 2 4/2001 56 32 2 8 1 8/2000 52 34 2 11 1 3/2000 53 31 2 11 3 9/1999 53 30 4 11 2 1/1999 53 33 2 8 3 9/1998 48 36 2 12 3 3/1998 51 30 5 10 3 2/1997 45 37 2 13 3 9/1996 46 34 4 12 4 3/1996 44 32 5 15 3 9/1995 42 34 7 14 3 2/1995 49 35 5 8 3 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics22
 23. 23. kansasta arvelee työttömyyden jonkin verran Kuvaavaa on se, että selvä enemmistö yrittäjistäjohtuvan työttömän omasta kyvyttömyydestä tai ja Suomen Yrittäjien jäsenistä kannustaa ay-liiket-haluttomuudesta. Työttömiä syyllistävät mieli- tä riuskempiin otteisiin tuloerojen tasaamiseksi.piteet ovat vähentyneet viimeksi kuluneen vuoden Vain neljännes (25 %) kansasta uskoo tuloero-aikana ja palautuneet vuoden 2000 tasolle. jen kasvun siunauksellisuuteen. Sen sijaan 70 pro- Yrittäjien, maanviljelijöiden, kokoomuksen senttia torjuu ajatuksen, että ”mikäli tuloerot kas-kannattajien, MTK:n jäsenten, pääkaupunkiseu- vaisivat vielä nykyisestään, hyötyisi siitä pitkällädulla ja Uudellamaalla asuvien keskuudessa on tähtäimellä koko yhteiskunta”. Tuloerojen lisään-keskimäärää enemmän niitä, jotka syyllistävät tymisen hyötyihin ei uskota yhdessäkään väestö-työttömiä. Kuitenkin myös näissä ryhmissä enem- ryhmässä. Näin kysyttäessä voimakkaimmin tulo-mistö hylkää ajatuksen siitä, että työttömyys olisi erojen kasvattamista vastaan asettuvat ehkä yllät-ihmisen oma vika. täen akavalaiset (84 %).TULOEROJA TASOITETTAVA EI VEROALEA HUIPPUOSAAJILLESelvä enemmistö väestöstä on huolestunut tulo- Tutkimuksessa selvitettiin myös suomalaistenerojen kasvusta. Valtaosa (82 %) katsoo, että ”am- käsityksiä verotuksesta. Jo useampana vuonna onmattiyhdistysliikkeen pitäisi toimia rivakammin saatu tulokseksi se, että kansalaisten enemmistöntuloerojen tasoittamiseksi”. Mielipiteissä ei ole ta- (66 %) mielestä “palkkatulojen verotusta on ke-pahtunut muutosta vuoden takaiseen. vennettävä ja verotuksen painopistettä siirrettävä Rivakampia toimia ay-liikkeeltä odottavat kiinteistö- pääoma- ja ympäristöverojen suun-etenkin työntekijät, alemmat toimihenkilöt, eläke- taan”.läiset, vasemmistopuolueiden ja vihreiden kannat- Valtaosa (85 %) suomalaisista on sitä mieltä,tajat. On kuitenkin tärkeätä huomata, että väestö- että “verotusta ei ole järkevää alentaa, jos se mer-ryhmien mielipide-erot ovat asiallisesti vähäisiä. kitsee sosiaaliturvan ja julkisten palveluiden Työmarkkinailmasto 2/2002 "TYÖNTEKIJÄT OVAT HEIKOILLA, JOS PALKOISTA JA MUISTA TYÖSUHTEEN EHDOISTA SOVITAAN KOKONAISUUDESSAAN TYÖPAIKOILLA" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ 2/2002 33 42 3 19 4 4/2001 31 42 2 19 6 8/2000 32 38 3 21 6 3/2000 36 37 3 18 6 9/1999 33 33 5 22 7 1/1999 32 39 4 19 5 9/1998 30 37 2 25 7 3/1998 30 39 6 19 7 2/1997 24 38 6 24 8 9/1996 26 36 6 24 8 3/1996 24 41 5 23 7 9/1995 27 36 6 22 8 2/1995 27 35 6 23 9 0 25 50 75 100 Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 23
 24. 24. heikkenemistä” . Tämä sosiaaliturvaverkkoja vastaan. Niin yrittäjistä kuin johtavassa asemassapuolustava näkemys on voimistunut kansalaisten olevistakin enemmistö vastustaa hyväosaistenkeskuudessa johdonmukaisesti vuodesta 1998. verokevennyksiä. Vankimmin vastaan ovat työn- Pelko siitä, että huippuosaajat Suomessa tekijät, työttömät, Itä-Suomessa asuvat, Vasem-äänestävät jaloillaan ja siirtyvät kevyemmän ve- mistoliiton ja vihreiden kannattajat sekä SAK:nrotuksen maihin, on viime aikoina noussut julkisen jäsenet. Etujärjestöjen jäsenistä eivät myöskäänkeskustelun kohteeksi. Keinoksi lisätä osaajien MTK:n ja Akavan jäsenet kannata hyvätuloistenhoukutusta jäädä Suomeen töihin on ehdotettu veroalea.verotuksen keventämistä. Kaksi kolmesta suoma- Samansuuntaisesti suomalaiset reagoivat toi-laisesta (64 %) vastustaa kuitenkin ajatusta, että seen samaa aihetta sivunneeseen kysymykseen.“hyvätuloisten ihmisten ja yritysten verotusta tu- 67 prosenttia kansalaisista on sitä mieltä, että “maanlisi keventää, jotta maamme säilyisi houkutte- hallitus ei saa alistua suuryritysten johtajien vaati-levana yritysten ja huippuosaajien kotipaikkana”. muksiin verotuksen keventämisestä, vaikka nämä Näkemys yhdistää kaikki väestöryhmät; vain uhkaisivat vetää pääkonttorinsa pois Suomesta”.maanviljelijöistä puolet on hyvätuloisten ja yritys- Tätä mieltä on selvä enemmistö kaikkien hallitus-ten verokevennysten kannalla – ja yhtä moni niitä puolueiden ja keskustan kannattajista."TYÖNANTAJILLA PITÄISI OLLA OIKEUS PALKATA TYÖNTEKIJÖITÄ TYÖSUHTEESEEN NIILLÄ EHDOILLA (ESIM. PALKAT JA IRTISANOMISAJAT), JOILLA TYÖNTEKIJÄT HENKILÖKOHTAISESTI SUOSTUVAT TÖITÄ TEKEMÄÄN ILMAN MITÄÄN TYÖEHTOSOPIMUKSIA (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ 2/2002 10 23 2 32 34 4/2001 9 29 2 30 30 8/2000 15 25 3 30 28 3/2000 10 25 2 30 32 9/1999 13 25 4 30 29 1/1999 8 28 3 31 29 9/1998 15 24 2 30 28 3/1998 12 23 5 28 32 2/1997 17 26 3 31 23 9/1996 17 27 4 29 23 3/1996 15 25 5 30 26 9/1995 16 26 6 28 24 0 25 50 75 100"NYKYÄÄN ON TYÖPAIKKOJA TARJOLLA NIIN PALJON, ETTÄ ON IHMISEN OMA VIKA JOS EI TYÖTÄ LÖYDY" (%) TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ 2/2002 9 18 1 34 38 4/2001 10 21 1 34 34 3/2000 8 19 1 32 40 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics24
 25. 25. Työmarkkinailmasto 2/2002"NYKYÄÄN ON TYÖPAIKKOJA TARJOLLA NIIN PALJON,ETTÄ ON IHMISEN OMA VIKA JOS EI TYÖTÄ LÖYDY" (%) TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ Kaikki 9 18 1 34 38 Miehet 10 18 1 35 36 Naiset 8 19 1 33 40 15-24 vuotta 6 21 0 34 38 25-34 vuotta 7 24 0 37 33 35-49 vuotta 9 16 1 34 39 50-64 vuotta 10 18 0 31 42 Yli 64 vuotta 10 16 4 34 35 Maatalousyrittäjä 8 23 4 45 20 Yrittäjä 17 18 0 34 31 Johtava/ylempi toimihenk. 9 17 0 39 35 Alempi toimihenkilö 8 18 0 40 34 Työntekijä 10 19 0 31 40 Eläkeläinen 9 17 4 34 36 Opiskelija 5 22 0 36 38 Työssä 10 20 1 37 32 Työtön/lomautettu 6 12 0 30 52 Työelämän ulkopuolella 8 18 2 31 40 Uusimaa 10 21 0 36 33 Etelä-Suomi 9 19 2 32 37 Itä-Suomi 3 21 1 29 45 Väli-Suomi 11 13 0 32 44 Pohjois-Suomi 9 14 2 43 32 Pääkaupunkiseutu 11 22 1 31 36 Muu kaupunki 7 18 1 34 40 Maaseutu 11 18 2 35 34 SDP 11 17 0 36 37 KESK 10 22 1 32 35 KOK 10 32 0 26 32 VAS 6 8 4 20 62 VIHR 5 17 1 37 40 SAK 9 17 1 34 40 STTK 5 14 0 42 39 Akava 6 17 0 35 42 MTK 14 34 5 20 28 SY 7 32 0 21 40 Ei nyt, aiemmin kyllä 12 15 2 37 35 Ei nyt, myöhemm. kyllä 4 24 0 32 40 Ei nyt eikä tulevais. 11 19 3 33 35 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 25

×