Työaikapankki    –  KÄYTÄNNÖN OHJEITA LUOTTAMUSMIEHELLE      JA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLeTyöaikapankilla tarkoite...
Käytännön ohjeita    Ensin on selvitettävä, mitä oma ammattiliitto suosittelee työaikapankin käyttöön-  ▼    otosta...
sen luonteensa. Esimerkiksi ylityötä voidaan     pidemmän vapaan työntekijä haluaa, sitä ai-siirtää työaikapankkiin se...
Vapaiden ajalta maksettavan palkan         janpitoa saatavista ja niiden kertymisestä tai määräytyminen     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Työaikapankki

2,103 views

Published on

Käytännön ohjeita luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle

Pieni mutta kattava esite työaikapankin käytöstä työpaikoilla

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,103
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
227
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Työaikapankki

 1. 1. Työaikapankki – KÄYTÄNNÖN OHJEITA LUOTTAMUSMIEHELLE JA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLeTyöaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelyä,jolla työntekijälle järjestetään oikeus säästää ja pitää vapaata. Järjestelmäntarkoituksena on parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä työnteki-jöiden työssä jaksamista ja ottaa huomioon työntekijöiden yksilöllisettarpeet. Tarkoituksena on myös lisätä kokoaikatyötä tekevien vakituistentyöntekijöiden määrää. Muita tällaisia kollektiivisia työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelyjäovat liukuva työaika (työaikalain (605/1996) 13 §) sekä vuosilomalainsäästämismahdollisuus (vuosilomalain (162/2005) 25 §). Keskusjärjestötovat lisäksi sopineet etätyöstä. Nämä kaikki järjestelyt voivat olla yrityk-sessä käytössä samanaikaisesti.
 2. 2. Käytännön ohjeita Ensin on selvitettävä, mitä oma ammattiliitto suosittelee työaikapankin käyttöön- ▼ otosta ja mitä työ- ja virkaehtosopimuksessa on siitä sovittu. Työ- ja virkaehtoso- pimuksesta ja sen työaikapankkia koskevista määräyksistä voidaan poiketa vain, jos sopimuksessa on niin sovittu. Työaikapankkia koskevan sopimuksen tulisi olla sellainen, että sitä voidaan soveltaa ▼ kaikkiin työpaikan työntekijöihin. Työaikapankista tulee sopia kirjallisesti työ- ja virkaehtosopimuksen paikallista so- ▼ pimista koskevien määräysten mukaisesti. Jos työpaikalla noudatetaan useampaa eri työehtosopimusta, on sovittava siitä, minkä sopimuksen paikallista sopimista koskevien määräysten mukaisesti järjestelmä laaditaan. Työaikapankista sopimisen yhteydessä henkilöstösuunnitelmassa tai vastaavassa on ▼ syytä selvittää, miten työaikapankki vaikuttaa työvoiman käyttöön (koko-, osa- ja määräaikaiset, vuokratyövoima sekä muu ulkopuolinen työvoima). Jos työpaikalla on käytössä myös liukuva työaika ja/tai käytetään oikeutta vuosilo- ▼ man säästämiseen, on syytä sopia, miten nämä järjestelmät sovitetaan yhteen. Liu- kuvaan työaikaan ja säästövapaaseen on tästä ohjeesta riippumatta sovellettava niitä koskevaa lainsäädäntöä.Työaikapankkia koskevassa sopimuksessa on sovittava ainakin:PANKKIIN LIITTYMINEN JA SIITÄ EROAMINENPankkiin liittymisestä ja eroamisesta on liityttävä ja siitä on erottava kirjal-voidaan sopia esimerkiksi, että pankkiin lisesti.TYÖAIKAPANKKIIN SÄÄSTÄMINENELI MITÄ ETUJA PANKKIIN VOIDAAN SIIRTÄÄ SEKÄ SIIRTOMENETTELYTyöaikapankkiin säästäminen on aina va- työntekijä voi etukäteen tehdä ”sisään” yk-paaehtoista. sittäisiä tunteja tai kokonaisia päiviä, jotka Siirrettäviä eriä voivat olla mm. lisä- ja sitten siirretään työaikapankkiin.ylityön perus- ja/tai korotusosa, osa vuo- Etuja siirretään pankkiin vähintään sa-silomasta, työajan lyhennysvapaa, lomara- massa suhteessa kuin siitä lain tai työ- jaha, liukuvaan työaikaan liittyvät tasauserät virkaehtosopimuksen mukaan maksettai-(esim. siltä osin kuin yli +10 tuntia tai alle siin rahallinen korvaus. Edut siis siirretään-10 tuntia) ja vapaa-ajaksi muutetut työ- pankkiin mahdollisine korotuksineen. Siir-aikakorvaukset. Voidaan myös sopia, että rettävät edut menettävät tällöin alkuperäi-
 3. 3. sen luonteensa. Esimerkiksi ylityötä voidaan pidemmän vapaan työntekijä haluaa, sitä ai-siirtää työaikapankkiin seuraavasti: 1) työn- kaisemmin vapaasta on ilmoitettava työnan-tekijälle maksetaan korotusosa, perusosa tajalle. Tällöin on syytä sopiva tarkoista ajois-siirretään pankkiin, 2) työntekijälle makse- ta ja siitä, kenelle asiasta on ilmoitettava.taan perusosa, korotusosa siirretään pank- Työnantajan oikeudesta kieltäytyä anta-kiin tai 3) sekä perusosa että korotusosa masta vapaata voidaan sopia esimerkiksi,siirretään pankkiin (esim. 2 tuntia 50 %:lla että vapaan pitämisen voi kieltää vain, joskorotettuna on 3 tuntia pankkiin). vapaasta aiheutuu työpaikan tuotanto- tai Etujen pankkiin siirtämisestä voidaan so- palvelutoiminnalle vakavaa haittaa, jota eipia esimerkiksi, että työntekijän on sovittava voida välttää kohtuullisilla työn järjestelyil-erän siirtämisestä pankkiin etukäteen esi- lä (vrt. osittaista hoitovapaata koskeva TSLmiehensä kanssa samassa yhteydessä, kun 4:4,3).sovitaan ylitöiden tekemisestä, vuosiloman Työntekijän oikeudesta siirtää sovittu va-pitämisestä, ”sisään” tekemisestä jne. paa voidaan sopia esimerkiksi, että työnte- kijällä on aina oikeus siirtää jo sovittu vapaa, Työaikapankin kertymä eli kuinka paljon mutta että työnantajalla on oikeus kieltäytyä pankkiin voi säästää hyväksymästä siirtoa samoista syistä kuinMahdollisesta enimmäismäärästä on sovit- hänellä on oikeus kieltää vapaan pitäminen.tava. Lisäksi voidaan sopia siitä, että työnte- Työntekijän oikeudesta keskeyttää vapaakijällä voi olla myös miinustunteja. Usein on voidaan sopia esimerkiksi, että jos työnteki-syytä aloittaa pienemmillä enimmäismääril- jä sairastuu ennen vapaan alkamista tai senlä ja kasvattaa niitä järjestelmän toimivuu- aikana, vapaa siirtyy pidettäväksi erikseendesta saatujen kokemusten myötä. sovittavana ajankohtana. Enimmäismäärästä sovittaessa on syytä Siltä varalta, että useampi työntekijä halu-muistaa, että työntekijän saatavat työaika- aa pitää vapaansa samanaikaisesti eikä kai-pankista on turvattu työnantajan maksuky- kille voida sitä antaa, on syytä sopia periaat-vyttömyystilanteessa vain kuuden kuukau- teista, joilla vapaa annetaan (etusijajärjes-den palkkaa vastaavalta määrältä (palkka- tys). Tällöin voidaan sopia esimerkiksi, ettäturvalain (866/1998) 9 a § (1257/2006)). otetaan huomioon vapaan käyttötarkoitus (esim. opiskelu, joka voi tapahtua vain tiet- Työaikapankin saldon käyttäminen tynä ajankohtana). eli miten ja milloin säästetyt tunnit Vapaan vanhentumisajasta voidaan sopia, käytetään että vapaa on pidettävä tietyn ajan kuluessaOn syytä sopia, että pankkivapaa on työ- kunkin erän pankkiin siirtämisestä. Lisäksihön verrattavaa aikaa (kerryttää vuosilomaa voidaan sopia, että jollei vapaata pidetä tä-jne.), ellei asiasta ole jo sovittu työ- ja virka- män ajan kuluessa, se maksetaan työnteki-ehtosopimuksessa. jälle rahana. Käyttämisestä voidaan sopia esimerkik- Työsuhteen päättyessä työntekijällä onsi, että työntekijä voi päättää pitämisestä ja oikeus saada saatavansa. Voidaan sopia, ettäjakson pituudesta ilmoittamalla asiasta työn- saatavat on joko maksettava rahana tai ettäantajalle esimerkiksi viikkoa ennen vapaan ne pidetään vapaana siten kuin siitä kussa-aloittamista tai työvuorolistan laatimista. kin tapauksessa erikseen sovitaan tai ettäVoidaan myös sopia, että ilmoittamisaika on työntekijällä on aina oikeus niin halutessaanyhteydessä jakson pituuteen siten, että mitä pitää saatavansa vapaana irtisanomisaikana.
 4. 4. Vapaiden ajalta maksettavan palkan janpitoa saatavista ja niiden kertymisestä tai määräytyminen että saatavat ja niiden kertymisen ajankoh-Palkasta voidaan sopia esimerkiksi, että va- dat kirjataan työaika- ja palkkakirjanpitoon.paan ajalta maksetaan se palkka, jonka työn- Voidaan myös sopia, että jokaiseen palkka-tekijä saisi, jos hän olisi töissä. Voi olla syytä laskelmaan merkitään työntekijän työaikati-sopia palkan määräytymisestä tätä tarkem- lin tilanne (plus-/miinussaldo).min esimerkiksi kytkemällä se työehtosopi- Saatavien palkkaturvasta maksaminenmuksen määräyksiin (esim. KTA) . edellyttää selkeää kirjanpitoa (palkkaturva- lain 9 a §) Työhönpaluu vapaan jälkeen ja syrjintäkielto Luottamusmiehen ja työsuojelu- valtuutetun tiedonsaantioikeusTästä on syytä sopia esimerkiksi, että työn-tekijällä on oikeus palata aikaisempaan työ- Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetunhönsä samalla tavoin kuin perhevapaalta tiedonsaantioikeudesta voidaan sopia esi-palaavalla työntekijällä ja ettei työntekijän merkiksi, että heillä on pyynnöstä oikeus tu-työsuhdetta saa päättää eikä häntä muutoin- tustua työaikapankkia koskevaan kirjanpi-kaan syrjiä sen takia, että hän on käyttänyt toon (myös työntekijäkohtainen kirjanpito)oikeuttaan vapaaseen. ja että työnantajan on annettava luottamus- miehelle yksilöity selvitys siinä tapauksessa, ettei vapaata voida antaa työntekijän esittä- Työnantajan työaikapankkia koskeva mänä ajankohtana. kirjanpitoKirjanpidosta voidaan sopia esimerkiksi,että työnantaja pitää työntekijäkohtaista kir-LISÄTIETOJA:- oma ammattiliitto- www.sak.fi/tyoaikaTietoa etätyöhön liittyvistä asioista:- www.sak.fi/etatyoSAK:- Palkka- ja työaika-asiantuntija Juha Antila (puh. 050 5751790, juha.antila@sak.fi)- Lakimies Anu-Tuija Lehto (puh. 040 7781080, anu-tuija.lehto@sak.fi)

×