Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stordiaserie om sysselsättnings- och tillväxtavtalet

294 views

Published on

FFC:s stordiaserie om sysselsättnings- och tillväxtavtalet

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stordiaserie om sysselsättnings- och tillväxtavtalet

 1. 1. SYSSELSÄTTNINGS- OCH TILLVÄXTAVTAL
 2. 2. Syftet är att stödja en sund ekonomisk tillväxt genom att ETT LÅNGVARIGT OCH SAMLANDE TILLVÄXTAVTAL Syftet är att stödja en sund ekonomisk tillväxt genom att ➤ öka sysselsättningen ➤ främja alla löntagares köpkraft och löneutveckling å➤ förbättra företagens möjligheter till framgång i den globala konkurrensen. Även företagen förutsätts agera ansvarsfullt och måttfullt i fråga om alla typer av belöningaralla typer av belöningar. 4.9.2013 Sysselsättnings- och tillväxtavtal
 3. 3. Avtalsperioden börjar vid utgången av det gällande arbets eller AVTALSPERIOD Avtalsperioden börjar vid utgången av det gällande arbets- eller tjänstekollektivavtalet. För gällande arbets- eller tjänstekollektivavtal där löneuppgörelserna inte har slagits fast börjar avtalsperioden vid utgången av löneperioden. Den första avtalsperioden: ➤ 24 mån, om det nuvarande avtalet löper ut 2013. ➤ 22 mån, om det nuvarande avtalet löper ut 2014 eller senare. Den andra avtalsperioden: ➤ Den andra perioden löper ut vid en tidpunkt mellan 1.11.2016– 31.1.2017 som fastställs av avtalsparterna. ➤ Om den första perioden löper ut 1.11.2016 eller därefter, kan man komma överens om att den andra perioden ska löpa ut vid någon annan tidpunkt. 4.9.2013 Sysselsättnings- och tillväxtavtal
 4. 4. Den första avtalsperioden: FÖRHÖJNINGAR Den första avtalsperioden: ➤ Efter 4 mån: en allmän förhöjning på 20 €/mån eller en motsvarande höjning av timlönen enligt branschpraxis ➤ 12 mån efter den första förhöjningen: en allmän förhöjning på 0 4 %➤ 12 mån efter den första förhöjningen: en allmän förhöjning på 0,4 % Den avtalsenliga höjningen innehåller lönejusteringar och förändringar i arbetsvillkoren som har kostnadseffekter Den andra avtalsperioden: ➤ Centralorganisationerna förhandlar före 15.6.2015 om förhöjningarna under den andra periodenförhöjningarna under den andra perioden. ➤ De avtalsenliga förhöjningarna omfattar en period på 12 månader. ➤ Om enighet inte nås, kan avtalen sägas upp branschvis med 4 månaders uppsägningstid vid utgången av den första avtalsperioden.å ade s uppsäg gst d v d utgå ge av de ö sta avtalspe ode . 4.9.2013 Sysselsättnings- och tillväxtavtal
 5. 5. AVTALSPERIODER OCH FÖRHÖJNINGAR 12 mån. 4 mån. 8 mån. 20 €20 € 0,4 %0,4 % gammal Period 2, x mån. 1 Period 1, 24 mån. 1.11.2016 12 mån. 4 mån. 6 mån. 20 €20 € 0,4 %0,4 % gammal Period 2, x mån. -31.1.20 Period 1, 22 mån. 17 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.20174.9.2013
 6. 6. Gällande 1 förhöj- 2 förhöj- 1 avtals- BERÄKNAD TIDPUNKT FÖR AVTALSENLIGA FÖRHÖJNINGAR ENLIGT HUR GÄLLANDE AVTAL LÖPER UT Bransch Gällande avtal löper ut Nytt avtal börjar 1 förhöj ningen (20 €) 2 förhöj ningen (0,4 %) 1 avtals perioden löper ut Teknologiindustri, kommunikationsförmedling o. logistik 31.10.2013 1.11.2013 1.3.2014 1.3.2015 31.10.2015 logistik Fastighetsbr., skogsbr. 30.11.2013 1.12.2013 1.4.2014 1.4.2015 30.11.2015 Teater 31.12.2013 1.1.2014 1.5.2014 1.5.2015 31.12.2015 AKT, mekanisk skog, lant- bruksnäringar 31.1.2014 1.2.2014 1.6.2014 1.6.2015 30.11.2015bruksnäringar Kommuner, Sjömans-Unionen, kemi, byggnads 28.2.2014 1.3.2014 1.7.2014 1.7.2015 31.12.2015 Livsmedel, staten 31.3.2014 1.4.2014 1.8.2014 1.8.2015 31.1.2016 Pappers, handel, i k t i fö lä d 30.4.2014 1.5.2014 1.9.2014 1.9.2015 29.2.2016inkvartering- o. förplägnad 30. . 0 .5. 0 .9. 0 .9. 0 5 9. . 0 6 Bevakning, telefontjänster 31.5.2014 1.6.2014 1.10.2014 1.10.2015 31.3.2016 Danslärare 31.7.2014 1.8.2014 1.12.2014 1.12.2015 31.5.2016 Energi-, ICT- och nätverk, elektrifiering bokarbetare 30.9.2014 1.10.2014 1.2.2015 1.2.2016 31.7.2016elektrifiering, bokarbetare Torvproduktion 31.12.2014 1.1.2015 1.5.2015 1.5.2016 31.10.2016 Snickeriindustri 31.3.2015 1.4.2015 1.8.2015 1.8.2016 31.1.20174.9.2013
 7. 7. Arbetslöshetsförsäkringsavgifterna för 2014 sänks i enlighet med SOCIALFÖRSÄKRINGSAVGIFTER Arbetslöshetsförsäkringsavgifterna för 2014 sänks i enlighet med arbetslöshetsförsäkringsfondens förslag från 29.8.2013. Genomsnittliga ArPL-avgifter: ➤ (2013: 22 8 %)➤ (2013: 22,8 %) ➤ 2014: 23,6 % ➤ 2015: 24,0 % 2016 24 4 %➤ 2016: 24,4 % Om avgiften för 2016 kan avtalas på annat sätt i samband med arbetspensionsreformen. A b i if fö id f 2016 f äll idArbetspensionsavgifterna för tiden efter 2016 fastställs vid förhandlingarna om pensionsreformen. 4.9.2013 Sysselsättnings- och tillväxtavtal
 8. 8. För att förlänga yrkeskarriären förhandlar arbetsmarknadens ARBETSPENSIONSREFORMEN För att förlänga yrkeskarriären förhandlar arbetsmarknadens centralorganisationer om en lösning för nästa arbetspensionsreform enligt vad som överenskommits i arbetskarriäravtalet (22.3.2012). Organisationerna ska förhandla fram en lösning för pensionsreformeng g p före hösten 2014. Samtidigt avgörs frågorna i anslutning till utjämningsbeloppet, EMU- bufferten och utvecklingen av fonderingen av ålderspensioner. Alla propositioner som gäller arbetspensionsreformen ska lämnas till riksdagen genast efter riksdagsvalet 2015 och reformen träda i kraft senast vid ingången av 2017. 4.9.2013 Sysselsättnings- och tillväxtavtal
 9. 9. Arbetsmarknadens centralorganisationer utreder i samarbete med SÖCKENHELGER Arbetsmarknadens centralorganisationer utreder i samarbete med representanter för kyrkan vilka möjligheter det finns till att öka antalet sammanhängande arbetsveckor genom en permanent flyttning av trettondagen och Kristi himmelsfärdsdag till lördagar. Efter detta ➤ utreds vilka konsekvenser ändringarna har för arbetstidsarrangemangen vid olika arbetstidsformer ➤ utreds möjligheterna att genomföra arrangemangen. 4.9.2013 Sysselsättnings- och tillväxtavtal
 10. 10. En arbetsgrupp för arbetsmarknadsorganisationerna inrättas för att REFORM AV FÖRHANDLINGSSYSTEMET En arbetsgrupp för arbetsmarknadsorganisationerna inrättas för att före slutet av hösten 2014 bedöma hur det nuvarande förhandlingssystemet, som bygger på kollektivavtalslagen och lagen om medling av arbetstvister, fungerar och behöver utvecklas. Det som ska bedömas är ➤ kollektivavtalens bindande verkan och hur de följs ➤ vilka sanktioner brott mot avtalet medför för olika aktörer ➤ utvecklingen av medlingssystemet och förfarandet för lösning av meningsskiljaktigheter ➤ löneförhöjningarna inom branscher utan avtal. Den fortsatta beredningen av arbetsgruppens utvecklingsförslag görs på trepartsbasis i den mån de eventuellt förutsätter lagändringar. 4.9.2013 Sysselsättnings- och tillväxtavtal
 11. 11. Lättare att ta emot korta anställningar genom ett skyddat belopp i den ÄNDRINGAR I ARBETSLÖSHETSSKYDDET Lättare att ta emot korta anställningar genom ett skyddat belopp i den jämkade dagpenningen på 300 euro och då taket höjs till 100 procent. ➤ Sammanjämkningen av små arbetsinkomster och arbetslöshetsskyddet underlättas, vilket sporrar till arbete ➤ Kostnadseffekten ca 37 milj. euro ➤ Uträkningar finns i slutet av presentationsmaterialet Självrisktiden för arbetslöshetsdagpenning förkortas från 7 dagar till 5Självrisktiden för arbetslöshetsdagpenning förkortas från 7 dagar till 5 dagar ➤ Utkomsten förbättras i början av arbetslösheten med i genomsnitt ca 120 €/arbetslöshetsperiod (arbetslöshetsperiodernas längd i d lt l 4 å )medeltal ca 4 mån) ➤ Kostnadseffekten ca 40 milj. euro Båda dessa reformer träder i kraft 1.1.2014. 4.9.2013 Sysselsättnings- och tillväxtavtal
 12. 12. Parterna är eniga om att arbetstiden i vissa fall etableras så att den ETABLERING AV ARBETSTIDEN Parterna är eniga om att arbetstiden i vissa fall etableras så att den blir ett villkor för anställningsförhållandet och kompletterar eller ersätter arbetstidsvillkoret i arbetsavtalet. Parterna konstaterar att rättsläget i samband med detta är oklart.g En arbetsgrupp på trepartsbasis tillsätts ➤ för att utreda vilka kriterier som bör gälla för att arbetstiden kan anses ha etablerats och blivit ett villkor för anställningsförhållandetg samt ➤ föreslå nödvändiga åtgärder för att klarlägga situationen. 4.9.2013 Sysselsättnings- och tillväxtavtal
 13. 13. För att främja ungas sysselsättning utreds följande frågor på FRÄMJANDE AV UNGAS SYSSELSÄTTNING För att främja ungas sysselsättning utreds följande frågor på trepartsbasis: ➤ Undanröjande av hinder för lärande i arbetet ➤ Utveckling av läroavtalsmodeller för unga bl a utifrån de förslag➤ Utveckling av läroavtalsmodeller för unga bl.a. utifrån de förslag som arbetsmarknadsorganisationernas läroavtalsarbetsgrupp lämnade våren 2013 ➤ Förenkling och effektivisering av lönesubventionen för unga, förenkling och utvidgning av användningen av Sanssi-kortet och förbättring av samordningen av arbete och social trygghet. Preciserade förslag kring dessa frågor ges under den 8 veckor långa förhandlingsperiodenförhandlingsperioden. 4.9.2013 Sysselsättnings- och tillväxtavtal
 14. 14. Centralorganisationerna rekommenderar att man utöver de övriga CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATIONER FÖR BRANSCHVISA FÖRHANDLINGAR Centralorganisationerna rekommenderar att man utöver de övriga branschspecifika frågorna förhandlar om följande frågor på branschnivå: ➤ Ökning av produktiviteten och arbetshälsan med hjälp av arbetstidsarrangemang ➤ Främjande av arbetshälsan samt metoder för att minska frånvaro som beror på sjukdomar och olycksfall i arbetet ➤ Kollektivavtalsmässiga medel för att trygga arbetstillfällena och företagens verksamhet i de fall där de drabbas av exceptionella ekonomiska svårigheter ➤ För att förlänga yrkeskarriären utreder arbets- ochFör att förlänga yrkeskarriären utreder arbets och tjänstekollektivavtalsparterna i varje bransch hur användningen av åldersprogram och upprättandet av individuella karriärplaner främjas på arbetsplatserna 4.9.2013 Sysselsättnings- och tillväxtavtal
 15. 15. Förhandlingar om arbets och tjänstekollektivavtal på branschnivå ska AVTALETS OMFATTNING Förhandlingar om arbets- och tjänstekollektivavtal på branschnivå ska hållas inom 8 veckor. Arbets- och tjänstekollektivavtalsparterna ska skriftligen meddela sina centralorganisationer före 25.10.2013 kl. 16 om att de har nått deg lösningar som presenteras i avtalet. Arbetsmarknadens centralorganisationer bedömer avtalets omfattning och de åtgärder som framförts av regeringen och som stöder uppnåendet av sysselsättnings och tillväxtavtalet 25 10 2013uppnåendet av sysselsättnings- och tillväxtavtalet 25.10.2013. Om avtalet eller regeringens åtgärder inte är tillräckligt omfattande och centralorganisationerna därför inte förbinder sig till lösningarna, har arbets- och tjänstekollektivavtalsparterna rätt att frigöra sig frånj p g g de avtalsenliga lösningarna. 4.9.2013 Sysselsättnings- och tillväxtavtal

×