Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SAK:n työsuojelukysely 2008

355 views

Published on

SAK:n julkaisusarja

SAK on vuodesta 1992 lähtien tiedustellut luottamushenkilöiltään työpaikkatason edunvalvontaan liittyvistä asioista. Vuonna 2007 alettiin tehdä myös työsuojeluvastaaville vuosittaista kyselyä.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SAK:n työsuojelukysely 2008

 1. 1. 1·2009SAK:n työsuojelukysely 2008
 2. 2. Tammikuu 2009 Lisätiedot: Tilaukset: Erkki Laukkanen SAK erkki.laukkanen@sak.fi puhelin 020 774 000 puhelin 020 774 0164 SAK, PL 157 00531, Helsinki
 3. 3. SAK · Työsuojelukysely 2008 1SAK:N TYÖSUOJELUKYSELY 2008SISÄLLYSTIIVISTELMÄ .................................................................................... 3 PÄÄTELMIÄ ..................................................................................... 5  LIITE: Kyselylomake .................................................................... 11
 4. 4. 2 SAK · Työsuojelukysely 2008
 5. 5. SAK · Työsuojelukysely 2008 3TIIVISTELMÄSAK on vuodesta 1992 lähtien tiedustellut luottamushenkilöiltään työpaik-katason edunvalvontaan liittyvistä asioista. Vuonna 2007 alettiin luottamus-henkilökyselyn rinnalla tehdä työsuojeluvastaaville vuosittaista kyselyä.Lokakuussa 2008 tehdyssä kyselyssä tuhannesta otoshenkilöstä vastaajiksivalikoitui 389 työsuojeluvaltuutettua, jotka edustavat 80 000 palkansaajaa.Vastausprosentiksi tuli 45.Ikänsä puolesta työsuojeluvaltuutetut ovat varsin kokenutta väkeä. Heidänkeski-ikänsä on 48 vuotta ja työsuojeluvaltuutettuna on toimittu keskimäärin7 vuotta. Koulutuksen kautta hankittu kokemus on kuitenkin melko vähäis-tä. Runsaalla kolmanneksella työsuojelukoulutusta on korkeintaan työsuoje-lun peruskurssin verran. Vastanneista 20 prosenttia ei ole kouluttautunutlainkaan. Vähäinen tai kokonaan puuttuva alan koulutus korostuu pienillätyöpaikoilla.Kuusi kymmenestä työsuojeluvaltuutetusta tuntee tarvitsevansa lisäkoulu-tusta. Ilman koulutusta toimivat haluaisivat päästä peruskurssille, peruskurs-sin käyneet jatkokurssille ja niin edelleen. Eräänlaisena paradoksina voidaanpitää sitä, että koulutustarve koetaan pienimmäksi siellä, missä lähtötaso onmatalin: pienillä työpaikoilla.Työsuojeluvaltuutettujen mielestä työsuojelu SAK:laisilla työpaikoilla toi-mii kuitenkin pääsääntöisesti tyydyttävästi. Keskimääräiseksi kouluar-vosanaksi työpaikkojen työsuojelutoiminnasta valtuutetut antavat 7,5. Kor-keintaan välttävän kuutosen antaa 16 prosenttia vastanneista ja kiitettävänarvosanan (9–10) 15 prosenttia. Tyypillinen arvosana on 8.Työstä vapautusta valtuutetut saavat neljän viikon tarkastelujaksolla keski-määrin 32 tuntia, yhtä paljon kuin arvioitu tarve on keskimäärin.1 Tuloksetriippuvat kuitenkin suuresti työpaikan koosta. Pienillä ja keskisuurilla työ-paikoilla työstä vapautuksen toteuma ja tarve ovat varsin lähellä toisiaan,mutta suurilla työpaikoilla tuntimäärät ovat aivan toista luokkaa ja työstävapautuksen tarve selvästi suurempi kuin toteutunut vapautus.Joka toisen valtuutetun kohdalla ajankäytöstä on sovittu alan työehtosopi-muksessa, joka neljännellä työpaikalla jotenkin muuten ja joka neljännellä1 Ongelmana tässä vertailussa on se, että suurin osa vastaajista ilmoitti vain toteutuneen tuntimäärän jajätti tarvetta koskevan kohdan tyhjäksi. Jos tulokset olisi laskettu vain niistä vastauksista, joissa oli tiedotsekä toteumasta että tarpeesta, tarvetta koskeva luku olisi ollut suurempi kuin tässä raportoitu.
 6. 6. 4 SAK · Työsuojelukysely 2008ei mitenkään. Yksityisillä palvelualoilla tilanne on muita huonompi: 36 pro-sentilla työpaikoista ajankäytöstä ei ole sovittu lainkaan.Tästä hieman sekavasta järjestelystä seuraa ongelmia myös työsuojeluval-tuutetun työn korvaamiseen.2 Työehtosopimuksen mukaista korvausta saa70 prosenttia työsuojeluvaltuutetuista. Loput eivät saa. Eniten korvaustavaille jääviä on yksityisillä palvelualoilla (49 %). Tähän asiaan työpaikoillaon syytä puuttua välittömästi.Joka toinen työsuojeluvaltuutettu katsoo voivansa vaikuttaa paljon tai melkopaljon vastuualueensa asioihin. Julkisella sektorilla vaikutusmahdollisuudetarvioidaan muita paremmiksi. Yksityisillä palvelualoilla taas 8 prosenttiakokee, ettei voi vaikuttaa lainkaan.Lakisääteiset asiakirjat, kuten työn vaarojen selvittäminen ja arviointi, työ-suojelun toimintaohjelma, työterveyshuollon toimintasuunnitelma, työterve-yshuollon työpaikkaselvitys ja työsuojelupäällikkö löytyvät lähes 100-prosenttisesti suurilla, yli 200 hengen työpaikoilla. Pienillä, alle 30 hengentyöpaikoilla, ne puuttuvat 20–40 prosentilta tarkasteltavasta asiakirjastariippuen. Ohjelmien ja suunnitelmien laadusta emme erikseen kysyneet.Viimeisen vuoden aikana työsuojelupiiri on tehnyt työpaikkatarkastuksenjoka toiselle työpaikalle. Valtaosassa tarkastuksia on havaittu puutteita jatehty korjausehdotuksia, ja valtaosa korjausehdotuksista on myös johtanutkorjaustoimenpiteisiin. Yksityisillä palvelualoilla työpaikkatarkastuksia ontehty vähemmän.Tupo-sopimuksen 2003–2004 säännös oikeudesta toimistovälineiden käyt-töön on toteutunut keskimäärin 70 prosenttisesti, yli 200 hengen työpaikoil-la lähes 100-prosenttisesti. Mutta pienemmillä työpaikoilla atk-laitteiden,nettiyhteyden, sähköpostin ja matkapuhelimen käytettävyydessä on selviäongelmia. Alle 30 hengen työpaikoilla ne ovat käytettävissä joka toisellatyösuojeluvaltuutetulla.Kun vastaajilta kysyttiin työsuojelutoiminnassa korostuvia asioita, kärkeennousivat fyysiset kuormitustekijät ja työnantajan asenneongelmat. Niitä oliesiintynyt lähes joka toisella työpaikalla. Näiden jälkeen tulivat sairauspois-saolot, työntekijöiden asenneongelmat ja psyykkiset kuormitustekijät, joita2 Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin käytetyltä ajalta maksetaan palkkaa, kuten jos tekisi varsinaista työtä.Kuukausikorvaukset ovat lisäpalkkio kuten luottamusmiehilläkin.
 7. 7. SAK · Työsuojelukysely 2008 5oli ilmennyt neljällä työpaikalla kymmenestä. Lähes kaikki tässä mainitutasiat korostuvat julkisella sektorilla.Suurimman osan työsuojelun ongelmista muodostavat kuitenkin alakohtai-set ongelmat, kuten melu, kuormitus ja ergonomia. Mutta varsin suurenmäärän ongelmia aiheuttavat myös kiire ja asioihin puuttumattomuutena il-menevä välinpitämättömyys. Jossakin määrin näin täsmennetty välinpitä-mättömyys näyttäisi korostuvan yksityisillä palvelualoilla.Muutokset edellisestä kyselystäMuutokset vuoden 2007 keväällä tehtyyn kyselyyn verrattuna ovat pienet.Työsuojelukoulutus, työsuojelutoimintaan käytettävissä oleva aika ja käytet-tävissä olevassa toimistotekniikka jakautuivat nyt likimain samalla tavallakuin puolitoista vuotta sitten.Mutta myös muutoksia parempaan on tapahtunut. Työehtosopimuksen mu-kaista korvausta työsuojeluvaltuutettuna toimimisesta saa nyt 71 prosenttia,7 prosenttia enemmän kuin edellisessä mittauksessa. Työterveyshuollontoimintasuunnitelma löytyy nyt 96 prosentilla työpaikoista, 8 prosentillaenemmän kuin edellisessä mittauksessa.PÄÄTELMIÄTyösuojeluvaltuutettujen keski-ikä on korkea ja hankittu työsuojelukoulutusvaatimaton. Siksi sukupolven vaihtumisen yhteydessä olisi luontevaa – hil-jaisen tiedon siirtämisen ohessa - alleviivata koulutustason nostamista tuke-via ratkaisuja. Näin erityisesti pienillä työpaikoilla, joilla alan koulutuksentarvetta ei vielä riittävän hyvin mielletä osaksi laadukasta työsuojelutoimin-taa.Erot työsuojeluolosuhteissa pienillä ja suurilla työpaikoilla on työntekijöi-den yhdenvertaisuutta koskeva ongelma. Koulutusvelvoitteiden täsmentä-minen olisi yksi keino parantaa tilannetta. Olisi selvitettävä myös työsuoje-lusta vastaavan työnantajan edustajan, työsuojelupäällikön kouluttamiseenliittyvät ongelmat ja koulutuksen valvonta.Toinen ongelma on ajankäyttö. Suurilla työpaikoilla valtuutetut tarvitsevatlisää aikaa tehtäviensä hoitoon. Kolmas ongelma ovat edellä kuvatut asen-neongelmat, työsuojeluvaltuutetun tehtävän suora tai epäsuora vähättely.
 8. 8. 6 SAK · Työsuojelukysely 2008Neljäs ongelma on työsuojeluvaltuutettujen työn korvaamatta jättäminen.Monet näistä ongelmista korostuvat yksityisillä palvelualoilla.Työsuojeluvaltuutettujen kokonaisarvio työpaikkojen työsuojelutoiminnastaon kuitenkin tyydyttävä. Töitä on tehty työsuolelua koskevien säännöstentarkoittamalla tavalla. Mutta työsuojelutyössä koolla on väliä. Tulokset ovatyleensä parempia suurilla työpaikoilla, joilla aikaa tehtävien suorittamiseenon enemmän kuin pienemmillä työpaikoilla. Kouluarvosana työpaikoille työsuojelutoiminnasta % vastaajista 50 Korkeintaan välttävän Tyypillinen arvosana on 8 6 antoi 16 % valtuutetuista 40 30 20 10 0 4 5 6 7 8 9 10 Aritmeettinen keskiarvo on 7,5 18.12.2007/ SAK / EL SAK:n työsuojelukysely 2008
 9. 9. SAK · Työsuojelukysely 2008 7 Sukupuoli, ikä ja vuodet työsuojeluvaltuutettuna Keskimäärin sektorin mukaan 100 89 90 80 70 70 60 56 51 52 46 47 48 50 40 30 20 7 6,2 8 7 10 0 Teollisuus Yks. palvelut Julkinen KAIKKI Mies-% Ikä Vuodet työsuojeluvaltuutettuna 18.12.2007/ SAK / EL SAK:n työsuojelukysely 2008 Työsuojelukoulutus, saatu ja tarve % työpaikan koon mukaanMitä työsuojelukoulutusta olet saanut, % Tunnetko tarvitsevasi lisäkoulutusta, % KAIKKI 20 36 18 22 4 KAIKKI 63 18 19 yli 200 h 3 20 19 57 1 yli 200 h 78 12 930-200 h 14 42 23 16 6 30-200 h 65 17 18alle 30 h 41 40 10 54 alle 30 h 46 24 30 0 50 100 0 50 100 Ei mitään Tarvitsen Peruskurssi Jatkokurssi En tarvitse Täydenyskurssi Muuta koulutusta En osaa sanoa 18.12.2007/ SAK / EL SAK:n työsuojelukysely 2008
 10. 10. 8 SAK · Työsuojelukysely 2008 Ajankäytöstä sopiminen ja työstä vapautus Miten työsuojeluvaltuutetun ajankäytöstä on sovittu Työstä vapautus, toteutunut ja tarve % sektorin mukaan Tuntia 4 viikon jaksolla työpaikan koon mukaan 100 100 90 18 22 22 20 90 86 80 3 4 80 76 4 5 70 70 60 38 60 50 58 48 50 50 40 40 32 32 30 20 30 36 10 21 25 26 20 15 16 10 7 5 0 Teollisuus Yks. Julkinen KAIKKI 0 palvelut Alle 30 h 30 - 200 h Yli 200 h KAIKKI Ajankäyttö on määritelty jotenkin muuten Toteutunut vapautus 4 vkon jaksolla Ajankäyttö on muun sopimusalan TES:n mukainen Ajankäyttö on pääalan TES:n mukainen Vapautustarve 4 vkon jaksolla Ajankäytöstä ei ole sovittu 18.12.2007/ SAK / EL SAK:n työsuojelukysely 2008 Kuukausikorvaus ja vaikutusmahdollisuudet Maksetaanko sinulle luottamustoimesta Koetko että olet voinut vaikuttaa TES:n mukaista kuukausikorvausta, % luottamustehtäviisi kuuluviin asioihin, % KAIKKI 71 26 3 KAIKKI 10 42 44 4 Julkinen 75 23 2 Julkinen 8 54 36 2 Yks. Yks. 46 49 5 8 39 44 8 palvelut palvelut Teollisuus 82 16 2 Teollisuus 11 37 49 3 0 50 100 0 50 100 Kyllä Ei En osaa sanoa Paljon Melko paljon Jonkin verran En lainkaan 18.12.2007/ SAK / EL SAK:n työsuojelukysely 2008
 11. 11. SAK · Työsuojelukysely 2008 9 Työpaikkatason ohjelmat, suunnitelmat ja selvitykset Sektorin mukaan, tehty -% Työpaikan koon mukaan, tehty-%100 93 93 97 100 88 87 84 85 9091 90 9696 100 9088 90 81 79 84 90 83 8283 77 74 8082 80 80 74 70 67 70 60 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 Teollisuus Yks. palvelut Julkinen Alle 30 h 30-200 h Yli 200 h KAIKKI Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelma Työterveyshuollon työpaikkaselvitys Työterveyshuollon työpaikkaselvitys Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 18.12.2007/ SAK / EL SAK:n työsuojelukysely 2008Tehdyt työpaikkatarkastukset, havaitut puutteet ja korjausesitykset % sektorin työpaikoista 80 70 60 57 53 53 51 46 45 47 50 42 44 42 40 31 31 30 20 10 0 Teollisuus Yks.palvelut Julkinen KAIKKI Työpaikkatarkastus suoritettu … joissa korjausehdotuksia tehty … ja ehdotukset johtaneet korjauksiin 18.12.2007/ SAK / EL SAK:n työsuojelukysely 2008
 12. 12. 10 SAK · Työsuojelukysely 2008 On käyttöoikeus seuraaviin työpaikan järjestelmiin, % 100 90 92 91 90 82 80 75 74 73 74 71 70 70 63 60 55 54 55 56 50 46 40 30 20 10 0 alle 30 h 30-200 h yli 200 h KAIKKI atk-laitteet ja ohjelmat internet-yhteys sähköposti matkapuhelin 18.12.2007/ SAK / EL SAK:n työsuojelukysely 2008 Kuinka suuri merkitys seuraavilla kysymyksillä on työsuojelussa? % työpaikoista Fyysiset kuormitustekijät 48 46 6 Työnantajan asenneongelmat 45 42 13 Sairauspoissaolot 40 51 9 Työntekijöiden asenneongelmat 40 54 6 Psyykkiset kuormitustekijät 40 51 9 Työtapaturmat 36 53 11 Muut työympäristötekijät 26 60 14 Sairaana työskentely 23 56 22 Ammattitaudit 22 57 21 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Suuri Pieni Ei merkitystä 18.12.2007/ SAK / EL SAK:n työsuojelukysely 2008
 13. 13. SAK · Työsuojelukysely 2008 11LIITE: Kyselylomake1. Taustatiedota ammattiliittosi nimi on: __________________________________b sähköpostiosoitteesi on: ________________ (vain tutkijan käyttöön)c ikäsi on ____ vuottad sukupuolesi on 1 mies 2 nainene toimit myös luottamusmiehenä 1 kyllä 2 ei2. Työpaikkasia henkilöstön kokonaismäärä on _____, joistab vakinaista kokoaikatyötä tekee _____ henkilöäc itse edustan _____ työntekijää3. Olet toiminut työsuojeluvaltuutettuna ______ vuotta4. Mitä työsuojelukoulutusta olet saanut? (Ympyröi korkein suoritettu)1 En mitään 2 Peruskurssi 3 Jatkokurssi 4 Täydennyskurssi 5Muuta koulutusta, mitä?_______________________________________5. Tunnetko tarvitsevasi lisäkoulutusta?1 Tarvitsen 2 En tarvitse 3 En osaa sanoa6. Jos tarvitset, niin mistä aiheesta?____________________________________________________________7. Miten työsuojeluvaltuutetun ajankäytöstä on työpaikallasi sovittu?1 Ajankäytöstä ei ole sovittu2 Ajankäyttö on pääalan TES:n mukainen3 Ajankäyttö on muun sopimusalan TES:n mukainen4 Ajankäyttö on määritelty jotenkin muuten, miten?__________________________________8. Työstä vapautusta saat neljän viikon jaksolla _____ tuntia ja tarveolisi _____ tuntia9. Maksetaanko sinulle työsuojeluvaltuutetun toimesta TES:n mukais-ta kuukausikorvausta?1 Maksetaan 2 Ei makseta 3 En osaa sanoa10. Koetko että olet voinut vaikuttaa luottamustehtäviisi kuuluviin asi-oihin?1 paljon 2 melko paljon 3 jonkin verran 4 en lainkaan
 14. 14. 12 SAK · Työsuojelukysely 200811. Onko työpaikallasi tehty on ei ole en tiedä a työn vaarojen selvittäminen ja arviointi 1 2 3 b työsuojelun toimintaohjelma 1 2 3 c työterveyshuollon työpaikkaselvitys 1 2 3 d työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1 2 312. Kouluarvosanasi (4–10) työpaikkasi työsuojelutoiminnastaon_______13. Onko työsuojelupiiri tehnyt viimeisen vuoden aikana työpaikkatar-kastuksen työpaikallasi? 1 on tehnyt 2 ei ole tehnyt 3 en osaa sanoa14. Jos työpaikkatarkastus on tehnyt, niina Havaittiinko silloin puutteita 1 kyllä 2 ei 3 en osaa sanoab Tehtiinkö korjausehdotuksia 1 kyllä 2 ei 3 en osaa sanoa15. Jos korjausehdotuksia tehtiin, onko korjaaviin toimenpiteisiin ryh-dytty? 1 on ryhdytty 2 ei ole ryhdytty 3 en osaa sanoa16. Onko sinulla käyttöoikeus seuraaviin järjestelmiin työpaikallasi?a atk-laitteet ja ohjelmat 1 on 2 ei ole 3 ei ylipäänsä käytössäb internet-yhteys 1 on 2 ei ole 3 ei ylipäänsä käytössäc sähköposti 1 on 2 ei ole 3 ei ylipäänsä käytössäd matkapuhelin 1 on 2 ei ole 3 ei ylipäänsä käytössä17. Kuinka suuri merkitys seuraavilla kysymyksillä on työpaikallasityösuojelussa?a työnantajan asenneongelmat 1 suuri 2 pieni 3 ei merkitystäb työntekijöiden asenneongelmat 1 suuri 2 pieni 3 ei merkitystäc työtapaturmat 1 suuri 2 pieni 3 ei merkitystäd ammattitaudit 1 suuri 2 pieni 3 ei merkitystäe sairauspoissaolot 1 suuri 2 pieni 3 ei merkitystäf sairaana työskentely 1 suuri 2 pieni 3 ei merkitystäg psyykkiset kuormitustekijät 1 suuri 2 pieni 3 ei merkitystäh fyysiset kuormitustekijät 1 suuri 2 pieni 3 ei merkitystäi muut työympäristötekijät 1 suuri 2 pieni 3 ei merkitystä18. Mikä työsuojeluun liittyvä asia on työllistänyt sinua eniten viimei-sen vuoden aikana?Asian avainsanat:________________________________________________________

×