Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SAK:n toimintakertomus 2008

645 views

Published on

SAK:n toimintakertomus 2008

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SAK:n toimintakertomus 2008

 1. 1. SAK:n toimintakertomus 2008
 2. 2. Toukokuu 2009 ISBN 978-951-714-262-5 Tilaukset: SAK ry puh. 020 774 000
 3. 3. SAK · Toimintakertomus 2008 1 SISÄLLYS TOIMINTAYMPÄRISTÖ.................................................................... 3 Globaali talouskriisi syöksi talouden taantumaan............................................. 3 Yhteiskunnallinen ja työmarkkinatilanne epävakaampaan suuntaan............... 4 Järjestölliset lähtökohdat ...................................................................................... 4 EDUNVALVONNAN JA TOIMINNAN PAINOPISTEET................... 5 Sopimustoiminta..................................................................................................... 5 Kolmikantainen valmistelu poikkeuksellisen laajaa.............................................. 5 Sopimus konsiliaatiosta........................................................................................ 5 Työllisyyden edistäminen...................................................................................... 6 Aikuiskoulutusuudistusta valmisteltiin tiiviisti........................................................ 6 Elinkeinopoliittinen edunvalvonta tehostui............................................................ 6 Maahanmuuttoasiat laajasti esillä ........................................................................ 6 Pätkätyöntekijöiden edunvalvonta........................................................................ 7 EU:n laajentumisen vaikutusten hallinta............................................................... 7 Työelämän laadun kehittäminen ........................................................................... 7 Tuottavuutta ja työhyvinvointia............................................................................. 7 Tasa-arvo työelämässä ........................................................................................ 9 Joustoturvan suomalaista mallia valmisteltiin .................................................... 10 Positiiviset joustot ja perhemyönteisyys osaksi työelämän kehittämistä........... 10 Työ- ja muun lainsäädännön valmistelu............................................................. 10 Palkkaperusteisen sosiaaliturvan vahvistaminen............................................ 12 Sata-komiteassa tiivis vaikuttamisen vuosi ........................................................ 12 Tapaturma- ja ammattitautilainsäädännön uudistamiselle jatkoaika................. 12 Työeläkelaitosten vakavaraisuutta vahvistettiin ................................................. 13 Muu yhteiskuntavaikuttaminen........................................................................... 13 Kansainvälisen edunvalvonnan painopisteet................................................... 13 EAY..................................................................................................................... 13 EU-edustusto FinUnions..................................................................................... 13 Sosiaalinen vuoropuhelu .................................................................................... 13 Pohjoismainen yhteistyö – PAY ......................................................................... 14 Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC ............................................... 14 Kansainvälinen työjärjestö ILO........................................................................... 14 ASEM.................................................................................................................. 15 Itämeri-yhteistyö ................................................................................................. 15 Kehityspolitiikka.................................................................................................. 15 SASK .................................................................................................................. 15 Monipuolinen ay-yhteistyö.................................................................................. 15 JÄRJESTÖLLISEN TOIMINTAKYVYN PARANTAMINEN ........... 16 Nuorisotoiminta .................................................................................................... 16 Ruotsinkielinen toiminta...................................................................................... 16 Svenskspråkiga verksamheten ........................................................................... 16 Ay-koulutus ........................................................................................................... 17 Kansainvälinen koulutusyhteistyö ...................................................................... 17 Opettajayhteistyö................................................................................................ 17 Työelämän verkko-opisto ................................................................................... 18 SAK:n jäsenmikrohanke ..................................................................................... 18
 4. 4. 2 SAK · Toimintakertomus 2008 Ay-henkilöstön osaamisen kehittäminen.............................................................18 SAK:n kulttuuripoliittinen puheenvuoro...............................................................19 SAK:n kulttuurirahasto ........................................................................................19 Maahanmuuttaja-asiat...........................................................................................19 Viestintä..................................................................................................................19 Tulevaisuushanke .................................................................................................21 HENKILÖSTÖ- JA TALOUSVOIMAVARAT .................................. 22 Tietohallinto ...........................................................................................................22 Työpaikkatoimikunta.............................................................................................22 SAK:n henkilöstö ..................................................................................................22 TILINPÄÄTÖS ................................................................................ 27 Toimintakertomus .................................................................................................27 HALLINNON KOKOUKSET ........................................................... 45 Valtuusto ................................................................................................................45 Hallitus....................................................................................................................46 HALLINTOELIMET ......................................................................... 47 Valtuusto ................................................................................................................47 Hallitus....................................................................................................................51 Johtoryhmä............................................................................................................53 Työvaliokunta ........................................................................................................53 Muut hallituksen asettamat valiokunnat.............................................................54 Toimialaneuvottelukunnat....................................................................................54 JÄSENYYDET JA OSAKKUUDET................................................. 55 JÄSENMÄÄRÄT 2007 JA 2008 ..................................................... 58 LAUSUNNOT.................................................................................. 59
 5. 5. SAK · Toimintakertomus 2008 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Globaali talouskriisi syöksi talouden taantumaan Vuosi 2008 oli sekä Suomessa että kansainvälisessä taloudessa käänne- kohta pitkään jatkuneen nousukauden taittuessa taantumaksi. Yhdysvalto- jen asuntomarkkinoilta jo vuonna 2007 alkanut finanssikriisi ehti vuoden 2008 aikana paisua globaaliksi rahamarkkinakriisiksi, joka loppuvuodesta eteenpäin on muuttunut laajaksi talous- ja työllisyystaantumaksi. Maailmantalouden kasvu pysähtyi vuoden 2008 loppupuolella. Hallitukset virittelivät ympäri maailmaa erilaisia finanssipoliittisia elvytyspaketteja, joi- den mittaluokka oli tyypillisesti useita prosentteja BKT:stä. Pankkien välinen luottamus romahti ja keskuspankit joutuivat turvautumaan vuoden aikana poikkeuksellisiin toimiin rahamarkkinakriisin ratkaisuyrityk- sissään. Rajut koronalennuksetkaan eivät auttaneet, kun ongelmien poltto- pisteessä oli rahoitusmarkkinoilla vallitseva keskinäinen luottamuspula. Suomen kansantalouden kasvu hidastui vuonna 2008 merkittävästi edellis- vuodesta. Vuonna 2007 kasvua kertyi vielä 4,2 prosenttia kun vuoden 2008 luvuksi muodostui enää 0,9 prosenttia. Alustavien tietojen perusteella mar- ras-joulukuussa tuotanto laski 4–5 prosentin vauhtia edellisvuoteen verrat- tuna. Talouskriisi koskettaa Suomea ennen kaikkea vientisektorin vaikeuksien kautta. Teollisuustuotannon vuosimuutos oli voimakkaassa laskussa vuo- den 2008 lopulla kaikilla Suomen päämarkkina-alueilla Venäjällä, Ruotsissa ja Saksassa. Marraskuussa 2008 Suomen tavaraviennin arvo jäi peräti 20 prosenttia edellisen vuoden marraskuun tasoa alhaisemmaksi. Teollisuus- tuotannon vuosikasvu olikin marras–joulukuussa jo 10–15 prosenttia mii- nuksella vuotta aiempaan verrattuna. Taantuma ei ehtinyt kuitenkaan muuttua työllisyyskriisiksi vielä vuoden 2008 aikana. Työllisyysaste nousi edelleen, ja oli 70,7 prosenttia. Tilasto- keskuksen mukaan vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä työllisiä oli kes- kimäärin 2 509 000 henkeä eli 24 000 enemmän kuin vuoden 2007 vastaa- vana aikana. Jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien palkansaajien, yrittäjien sekä 55-64-vuotiaiden työllisten määrät lisääntyivät ja 15-24-vuotiaiden sekä osa- ja määräaikaisessa työsuhteessa olevien palkansaajien määrä väheni vuodentakaiseen neljännekseen verrattuna. Työttömiä vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 159 000 henkeä, mikä oli 2 000 vähemmän kuin vuoden 2007 loka-joulukuussa. Työttömyysaste oli vuositasolla 6,4 prosenttia. Yt-neuvotteluiden piiriin tuli loppuvuodesta kuitenkin kiihtyvään tahtiin pal- kansaajia. Avoimia työpaikkoja oli vuoden kolmannella neljänneksellä 14 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.
 6. 6. 4 SAK · Toimintakertomus 2008 Yhteiskunnallinen ja työmarkkinatilanne epävakaampaan suuntaan Elinkeinoelämän keskusliitto ilmoitti toukokuussa 2008, että sen jäsenliitot neuvottelevat jatkossa työehtosopimukset toimiala- ja yritystasoilla. Keski- tettyjen ratkaisujen aika on EK:n mukaan ohi. Julkisuudessa ratkaisun näh- tiin olevan ennen kaikkea suurten teollisuusyritysten ja erityisesti teknolo- giateollisuuden tahdon mukainen. Elinkeinoelämän linjauksesta seurasi runsaasti julkista keskustelua sopi- mustoiminnan tulevista suuntaviivoista. Palkansaajakeskusjärjestöistä SAK ja STTK toivat keskustelussa esiin sopimusjoustojen tarpeen lisäksi sopi- musten koordinoinnin edut talouden näkökulmasta ja esittivät raamittavien kokonaisratkaisujen pitämistä työkalupakissa myös jatkossa. EK ilmoitti vuoden mittaan kuitenkin useaan kertaan, että järjestöllä ei ole enää man- daattia sopia jäsentensä puolesta palkanmuodostukseen liittyvistä asioista. Vuoden 2008 alkupuolella neuvoteltiin työmarkkinoilla vielä aktiivisesti liitto- kierroksen auki olevia työehtosopimuksia. Tammikuussa syntyi useita auto- ja kuljetusalan työehtoratkaisuja samoin kuin esimerkiksi vartiointialaa kos- keva työehtosopimus. Helmi–maaliskuussa tehtiin ratkaisut rakennusalan työehtosopimuksista ja huhtikuun puolessa välissä sovittiin paperiteollisuu- teen työehtosopimus. Paperiteollisuuden sopimus on voimassa maaliskuun loppuun vuonna 2010 ja suurin osa muistakin vuonna 2008 solmituista so- pimuksista päättyy kevättalvella 2010. Järjestölliset lähtökohdat SAK:n liittojen jäsenmäärässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2008 aikana. Syksyllä alkanut talouskriisi näkyi jonkin verran lisääntyvänä kiinnostuksena jäsenyyttä kohtaan. Toimintavuoden lopulla valmisteltiin vuonna 2009 aloitettavaa Vain hullu jättää liittymättä -jäsenyyskampanjaa. Vuoden aikana ei tapahtunut muutoksia SAK:n jäsenliittojen määrässä, mutta Aliupseeriliitto liittyi JHL:n yhteisöjäseneksi. Liittorakenteen kannalta merkittävä teollisuuden ammattiliittojen TEAM- hanke eteni siten, että vuoden 2009 aikana ratkeaa, syntyykö hankkeesta Suomen suurin, teollisuuden palkansaajia edustava ammattiliitto. Myös kul- jetusliittojen kesken valmistui selvitysmies Harri Melinin työ, jonka pohjalta liitot jatkavat yhteistyön tiivistämistä tai jopa liittojen yhdistymisiä. Myös SAK:n aluetoiminnan kehittämishanke eteni vuoden aikana. SAK:n hallitus päätti muodostaa nykyisen 12 alueen sijasta 5 toiminta-aluetta niin, että nykyiset toimipisteet säilyvät. Uudistuksen tavoitteena on mahdollistaa alueilla työskentelevien toimihenkilöiden erikoistuminen ja toisaalta vähen- tää yksintyöskentelyä.
 7. 7. SAK · Toimintakertomus 2008 5 EDUNVALVONNAN JA TOIMINNAN PAINOPISTEET Sopimustoiminta Vuoden 2008 alkupuolella Elinkeinoelämän keskusliitto ilmoitti irtaantuvan- sa perinteisistä tulopoliittisista kokonaisratkaisuista ja tukea tästedes jäsen- liitojensa neuvottelutoimintaa. Näiden linjauksien myötä SAK:n ja EK:n väli- nen keskusjärjestösopimuksia pohtiva työryhmä lopetti työnsä. EK:n uusilla toiminta-ajatuksilla ja järjestön organisaatiomuutoksella on jatkossakin merkittävä vaikutus kaksikantaiseen neuvottelutoimintaan. SAK:laisessa sopimustoiminnassa tämä herätti vahvan tahdon koordinoida yhä paremmin toimintaa ja kehittää SAK:n ja sen liittojen yhteistyötä. Tätä varten syksyllä 2008 kutsuttiin koolle laaja sopimusseminaari, jossa hahmo- teltiin tulevan sopimuskierroksen tavoitteita ja toimintaa. Tiivistä yhteistyötä jatkettiin koko syksy. Joulukuussa 2008 aloitti työnsä neljä erillistä työryh- mää, joiden tehtävänä oli valmistella sopimuskierroksen mahdollisia yhtei- siä tavoitteita. Myös palkansaajakeskusjärjestöjen yhteistyötä tiivistettiin sopimuskierrok- seen valmistautumisessa. Historian ensimmäinen keskusjärjestöjen työva- liokuntien yhteiskokous pidettiin marraskuussa. Kokouksessa käsiteltiin so- pimuskierroksen lähtökohtia ja mahdollista koordinaatiota. Kolmikantainen valmistelu poikkeuksellisen laajaa Toimintavuoden aikana oli käynnissä poikkeuksellisen paljon työmarkkina- osapuolten ja valtiovallan yhteisiä valmistelufoorumeita, joissa SAK:n asi- antuntijat olivat mukana. Jäsenten edunvalvonnan kannalta merkittäviä oli- vat muun muassa sosiaaliturvan uudistamiskomitean työ, aikuiskoulutuksen kokonaisuudistamistyöryhmä, työministerin johtama joustoturvatyöryhmä ja valtionvarainministeriöjohtoinen kohtaantotyöryhmä. Työelämän kehittämisen alueella työtään jatkoi masennuksen ja siitä aiheu- tuvan työkyvyttömyyden ehkäisyyn keskittynyt hanke. Työsuojelun aluehal- lintouudistukseen vaikuttaminen ja työsuojeluhallinnon resurssityöryhmä olivat myös toimintavuoden tärkeitä kolmikantahankkeita. Vuoden 2008 aikana tehostettiin SAK:n asiantuntijoiden sisäistä tiedonkul- kua viikottaisissa tilannepalavereissa. Tällä tavalla pyrittiin varmistamaan yhtenäisen linjauksen toteutuminen samaan aikaan käynnissä olevissa lu- kuisissa kolmikantahankkeissa. Sopimus konsiliaatiosta Järjestö- ja sopimusrakenteiden kehityksen seuranta- ja ennakointimenette- lystä laadittiin ensimmäinen sopimus konsiliaatiosta työmarkkinakeskusjär- jestöjen kesken. Sovitun menettelyn tarkoituksena on ehkäistä järjestöra- kenteeseen ja sopimusten soveltamisalaan liittyviä kiistoja. Uhkaavia kiisto- ja varten voidaan osapuolten halutessa päättää erityisen konsiliaation kool-
 8. 8. 6 SAK · Toimintakertomus 2008 lekutsumisesta, johon kukin jäsenjärjestö on nimennyt 1–2 pysyvää konsili- aattoria. STTK jättäytyi ainoana keskusjärjestönä sopimuksen ulkopuolelle. Työllisyyden edistäminen Aikuiskoulutusuudistusta valmisteltiin tiiviisti Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa sovitun ammatillisen aikuiskoulu- tuksen kokonaisuudistuksen (AKKU) valmistelu jatkui tiiviinä opetusministe- riön asettamassa johtoryhmässä ja useissa eri alajaostoissa. Loppuvuodes- ta talouskriisi muutti uudistustyön lähtökohtia ja AKKU-johtoryhmä teki mar- raskuussa oman ehdotuksen aikuiskoulutuksen taantumapaketiksi. Koko- naisuudistuksen päälinjaukset valmistuvat alkuvuodesta 2009 ja toimeen- pano alkaa pääosin 2010. SAK:n keskeisimpinä tavoitteina ammatillisen aikuiskoulutuksen kokonais- uudistuksessa on lisätä • aikuiskoulutuksen tasa-arvoa, • vähän koulutettujen mahdollisuuksia osaamisen parantamiseen, • koulutuksen kysyntälähtöisyyttä ja työelämävastaavuutta. • työssä tapahtuvaa oppimista, myös oppisopimuskoulutusta. Samal- la on huolehdittava koulutuksen laadusta. Elinkeinopoliittinen edunvalvonta tehostui SAK:n elinkeinopolitiikan edunvalvontaa vahvistettiin uuden organisaation ja rekrytoinnin kautta. Uuden työ- ja elinkeinoministeriön työhön vaikutettiin työllisyyden ja työntekijöiden näkökulman huomioon ottamiseksi. Työllisyys- ja koulutuspolitiikassa painopiste muuttui toimintavuoden aikana kohtaanto- ongelmien pohdinnasta työllisyyden, elvytyksen ja lomautettujen aseman hoitamiseen. Irtisanomisten ja lomautusten seurantaa tehostettiin ja seu- rantaan otettiin mukaan myös työttömyyskassoista saatavat tiedot. Työvoimatoimikuntien tehtävien uudistamisesta päästiin neuvottelutulok- seen syksyllä 2008. Uudistusta koskevat lakimuutokset hyväksyttiin edus- kunnassa. Jatkossa työllisyyden edistämistoimikunnat käsittelevät enim- mäkseen työllisyyttä koskevia asioita, mutta SAK:n vaatimuksesta myös työttömyysturvaa koskevat tehtävät kuuluvat toimikunnalle. Ilmasto- ja energiapolitiikassa vaikutettiin suomalaisen työn toimintaedelly- tysten turvaamiseksi. SAK:n tavoitteena on monipuoliseen ja vähäpäästöi- seen energiatuotantoon tähtäävä strategia, joka turvaa kohtuuhintaisen energian saannin. Toimintavuoden aikana käynnistettiin liittojen ja SAK:n ilmasto- ja energiatyöryhmän työskentely. SAK kokosi liittojen arvioita il- mastonmuutoksen torjunnan ja energiaratkaisujen työllisyysvaikutuksista eri toimialoilla sekä osallistui työ- ja elinkeinoministeriön asettaman kansal- lisen energiatehokkuustoimikunnan työskentelyyn. Maahanmuuttoasiat laajasti esillä Hallitus valmisteli toimintavuoden aikana työperäisen maahanmuuton toi- menpideohjelmaa ja oleskelulupajärjestelmän selkeyttämistä. SAK:n edus-
 9. 9. SAK · Toimintakertomus 2008 7 tajat osallistuivat lukuisiin aiheita käsitteleviin työryhmiin. SAK kannatti työ- lupajärjestelmän yksinkertaistamista sinänsä, mutta ei luopumista saata- vuusharkinnasta ulkomaalaislain muutosesityksen mukaisesti. SAK:n edunvalvonnan keskiössä oli vaatimus lisäresursseista ulkomaalaisten työntekijöiden työehtojen etukäteis- ja jälkivalvontaan. Myönteistä oli, että ennakkosuunnitelmista poiketen saatavuusharkinnan luopumista sisältävää muutosta ei ole viety eduskuntaan. Pätkätyöntekijöiden edunvalvonta SAK:ssa jatkettiin työtä erilaisissa pätkätyösuhteissa työskentelevien edun- valvonnan tehostamiseksi. Kesäkuussa SAK luovutti työ- ja elinkeinominis- teriölle kuuden kohdan ohjelman pätkätyöntekijöiden aseman parantami- seksi. Lisäksi SAK:ssa valmistui syyskuussa projektitutkimus pätkätyönteki- jän pakenevista oikeuksista. EU:n laajentumisen vaikutusten hallinta Pohjoismaisten ay-juristien vuosikokous pidettiin kesällä Tanskassa, jossa pohdittiin mm. EU-oikeuskäytännön viimeaikaista merkitystä työntekijöiden edunvalvonnan kannalta. Osallistuttiin useisiin seminaareihin pohjoismai- sella ja EU-tasolla ajankohtaisten asioiden seuraamiseksi ja niihin vaikut- tamiseksi. Työelämän laadun kehittäminen Tuottavuutta ja työhyvinvointia Vuonna 2008 tehtiin SAK:n ensimmäinen työolobarometri, jossa kerättiin tietoa SAK:laisten palkansaajien näkemyksistä ja kokemuksista työelämäs- sä. Ajankohtaisteemana oli sairastaminen ja sairaana työskentely. Baro- metrin tulokset julkistettiin toukokuussa. Sairaana työskentelyn syistä tehtiin erillistutkimus, jonka tulokset julkaistiin Palkansaajain tutkimuslaitoksen työpapereissa syyskuussa. Barometrin tuloksia esiteltiin seminaareissa ja niistä kirjoitettiin artikkeleita päivälehtiin ja erikoisjulkaisuihin. SAK:n työsuojelupoliittinen puheenvuoro ”Parempaan työympäristöön” päi- vitettiin. Puheenvuoroon on koottu konkreettisia sekä työpaikka- että valta- kunnan tason tavoitteita työhyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Tavoit- teita on saatu edistettyä erilaisissa neuvottelukunnissa ja kolmikantahank- keissa. Toimintavuoden aikana SAK laati oman puheenvuoron ” Pitkä työura ja ter- ve vanheneminen”, jossa esitetään erilaisia toimenpiteitä, joilla voidaan edistää ikääntyvien työntekijöiden terveyttä ja työkykyä ja siten mahdollis- taa pitempi työura. Keskeisenä ajatuksena on sopeuttaa työtä työntekijän mukaan ja toisaalta edistää terveitä elämäntapoja sekä työterveyshuollon toimivuutta. SAK:n edustamien ammattiryhmien kuolleisuus, sairastavuus ja myös tapaturma-alttius on suurempi kuin muissa ammattiryhmissä. Mo- net heistä joutuvat ennenaikaisesti eläkkeelle.
 10. 10. 8 SAK · Toimintakertomus 2008 Työmarkkinajärjestöjen 2007 tekemän työperäistä stressin ehkäisyä koske- vaan suositukseen liittyen järjestettiin vuonna 2008 valtakunnallisia koulu- tustilaisuuksia yhteistyössä eri tahojen kanssa eripuolilla maata, joissa suo- situsta tehtiin tunnetuksi. Vuonna 2007 STM:n käynnistämä Masto-hanke on laatinut toimintaohjel- man vuosille 2008–2011. Hankkeen tavoitteena on masennuksen ehkäisy ja masennuksesta aiheutuvan työkyvyttömyyden vähentäminen. SAK edus- taja on toiminut mukana ohjausryhmässä sekä SAK:n puheenjohtaja kor- kean tason koordinaatioryhmässä. SAK on ollut aktiivisesti mukana useissa muissakin työhyvinvoinnin parantamiseen tähtäävissä kolmikantatyöryh- missä, kuten STM:n Työhyvinvointifoorumissa. Vuoden 2008 aikana on vaikutettu monin eri tavoin, jotta torjuttaisiin valtion tuottavuusohjelmaan liittyvä esitys työsuojeluviranomaisten resurssien leik- kaamisesta. SAK:n hallitus ja valtuusto antoivat kannanottonsa asiasta ja SAK perusti nettiadressin asian saamiseksi mahdollisimman laajaan julki- seen keskusteluun. Nämä painostustoimet vaikuttivat osaltaan siihen, että STM asetti kolmikantaisen työsuojeluhallinnon resurssityöryhmän. Työryh- män tarkoitus on selvittää työsuojeluhallinnon nykytila, tavoitteet ja resurs- sitarpeet vuoteen 2015 asti. SAK:n edustaja on ollut vaikuttamassa tässä ryhmässä. Lisäksi SAK on vaikuttanut merkittävästi valtion aluehallintouu- distukseen työsuojelupiirien osalta niin, että niillä säilyy tarvittava riippumat- tomuus ja tarkoituksenmukainen maantieteellinen aluejako. SAK osallistui vuoden aikana useisiin EU-komission työturvallisuutta ja työ- terveyttä käsitteleviin elimiin, työryhmiin ja seminaareihin. SAK:n edustaja oli mukana Luxemburgin neuvoa-antavan komitean työsuojelun koulutusta ja kasvatusta käsittelevässä työryhmässä puheenjohtajana ja jäsenenä EU:n työsuojelustrategia 2007–2012 toimeenpano- ja seurantatyöryhmäs- sä. SAK järjesti 19. työympäristöseminaarin 8.–9.11.2008 Kiljavalla. Syyskuussa 2008 käynnistettiin Tanskan LO:n, Ruotsin LO:n ja Norjan LO:n kanssa yhteistyö ja kokemusten vaihto työsuojelu- ja työterveysasi- oissa sekä sovittiin työskentelytavoista ja tapaamisista vuosittain. Vuoden 2008 aikana suunniteltiin ja toteutettiin SAK:n ja STTK:n yhteistä alueellista koulutusta, jonka tavoitteena on alueellisen edunvalvonnan vah- vistaminen työsuojelupiirien lautakunnissa ja työterveyslaitoksen neuvotte- lukunnissa. Toimintavuoden aikana työministeriön hallinnoima Tykes-ohjelma siirtyi TEM:n alaiseen TEKESiin. SAK vaikutti asian osalta Tekes-lain uudistami- seen ja sai vuoden 2009 alusta tähän liittyen edustajan TEKESin hallituk- seen. Tykes-toiminta on vahvistunut uudistuksessa ja vaikuttanut myöntei- sesti TEKESin toimintaan läpäisyperiaatteella siten, että rahoituksessa ko-
 11. 11. SAK · Toimintakertomus 2008 9 rostetaan paitsi teknologisia innovaatioita myös aineettoman pääoman ja sosiaalisten innovaatioiden edistämistä. EK-SAK, EK-STTK ja EK-YTN tuottavuustyöryhmät rakensivat yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa nettisivuston (www.tuottavuustyo.fi), jos- sa tarjotaan käytännönläheisiä apuvälineitä työpaikkatason kehittämistoi- minnasta vastaaville henkilöstön ja työnantajien edustajille. Työ on osa Työturvallisuuskeskuksen ns. Tutulla-ryhmän (tuottavuus, tuloksellisuus, työelämän laatu) toimintaa, jonka puheenjohtajana toimi SAK:n edustaja. Korkean tason Tuottavuuden pyöreä pöytä piti toisen vuosiseminaarinsa. Kyseessä on jokavuotinen tapahtuma, jossa pyöreän pöydän sihteeristö laatii vuosittaisen katsauksen työelämän laadun ja tuottavuuden tilasta. Sih- teeristössä on edustus jokaisesta työmarkkinakeskusjärjestöstä. Seminaa- rissa jaetaan kunniamainintoja hankkeille, joissa on samanaikaisesti edis- tetty työelämän laatua ja tuottavuutta/tuloksellisuutta. Tasa-arvo työelämässä SAK osallistui kolmikantaisen samapalkkaisuusohjelman työskentelyyn useissa eri ryhmissä. Vuoden lopussa ohjelman alla käynnistyi kaksi mer- kittävää palkkauksellisen tasa-arvon kehittämishanketta, joissa pyritään toi- saalta etsimään hyötyjä uudistetuista palkkausjärjestelmistä ja toisaalta ke- hittämään palkkausjärjestelmiä työpaikkakohtaisesti yli henkilöstörajojen. Työmarkkinajärjestöjen TASE-ryhmä aloitti työskentelynsä tauon jälkeen. Työmarkkinajärjestöjen yhteinen Tasa-arvon pyöreä pöytä järjesti vuoden alussa 10-vuotisjuhlaseminaarin ja jatkoi työskentelyään. Työmarkkinajärjestöt raportoivat Suomen toimista liittyen EU:n sosiaali- dialogin sukupuolten tasa-arvon puiteohjelmaan. SAK osallistui moniin eri tasa-arvohankkeisiin asiantuntijana ja antoi liitoille ja koulutuslaitoksille kou- lutus- ja konsultointiapua liittyen tasa-arvosuunnitteluun, palkkakartoituksiin ja syrjintäepäilyihin. Vuoden 2008 alusta Kiljavan opiston ja SAK:n ESR-rahoituksella rakenta- man Tasa-arvoklinikka-nettiportaalin (www.tasa-arvoklinikka.fi) ylläpito siir- tyi SAK:n ohjaukseen. Mukaan tuli SAK:laisten liittojen lisäksi myös muu- tama STTK:lainen liitto. Klinikka on valtakunnallisesti tunnettu tasa- arvoasioiden materiaalipankki sekä ajankohtaisten tasa-arvoteemojen välit- täjä. Lisäksi portaaliin liittyy ainutlaatuinen kysymys-vastauspalvelu, jossa yksittäinen kysyjä saa nopeasti neuvontaa työelämän tasa-arvoon liittyviin kysymyksiin. Vuosi 2008 oli SAK:n naistoiminnan 70-vuotisjuhlavuosi. Merkkivuoden kunniaksi järjestettiin sekä sidosryhmäjuhla Helsingissä että jäsenistölle suunnattu viikonloppu Tampereella. Tilaisuuksissa julkistettiin ”Tasa-arvoa tosissaan – Naisjaostosta edunvalvonnan ytimeen” pienoishistoriikki SAK:n naistoiminnan vaiheista. Vuoden aikana käynnistyi yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamistyö. SAK osallistui ja vaikutti sekä oikeusministeriön alaisuudessa toimivassa
 12. 12. 10 SAK · Toimintakertomus 2008 yhdenvertaisuustoimikunnassa että työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudes- sa toimivassa työelämäjaostossa. Työnsä aluksi toimikunta linjasi jatkoval- mistelua siten, että yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki pidetään erillisinä. Joustoturvan suomalaista mallia valmisteltiin Työministerin johdolla jatkui suomalaisen joustoturvamallin valmistelu. SAK:n edustajat osallistuivat sekä päätyöryhmän että alatyöryhmien työ- hön, ja tekivät esityksiä myös työntekijöiden eri elämäntilanteissa tarpeelli- sista positiivisista joustoista. Tällaisia ovat opiskelua, lasten tai muiden omaisten hoitoa helpottavat työaikajärjestelyt sekä ikääntyvien työntekijöi- den jaksamisen tukeminen. Myös SAK:n esittämä yritysten valmiussuunnit- telu otettiin joustoturvatyöryhmän valmisteltuihin. SAK järjesti yhdessä jä- senliittojensa kanssa oman joustoturvaseminaarin. Positiiviset joustot ja perhemyönteisyys osaksi työelämän kehittämistä SAK:n edustajat osallistuivat aktiivisesti työ- ja elinkeinoministeriön työryh- mään, jossa selvitettiin vaihtoehtoja säätää työntekijöille oikeus jäädä hoi- tamaan lähiomaisia heidän vakavan sairautensa aikana. Työryhmä kartoitti vaihtoehtoja, ja jatkotyö asiasta siirtyi joustoturvatyöryhmän alatyöryhmän pohdittavaksi. Toimintavuoden aikana tehtiin myös perhevapaita koskevien työehtosopimusmääräysten kartoitusta osana valmistautumista seuraavaan sopimuskierrokseen. Työ- ja muun lainsäädännön valmistelu Sovittelijaorganisaation uudistaminen Kolmikantaisesti selvitettiin tarvetta ja mahdollisuuksia uudistaa valtakun- nansovittelijaa ja sovittelijoita koskevaa organisointisäännöstöä. Työryhmä on selvittänyt sovittelijatoimintaa laadullisesti, määrällisesti ja alueellisesti sekä laatii uudistusehdotukset. Työryhmän työ valmistuu vuoden 2009 alussa ja uudistukset tarkoitus saattaa voimaan 2009 kesällä. Väkivallan uhka työssä SAK osallistui kolmikantaisen väkivallan uhka -jaoston työhön. Jaostossa selvitettiin alat, joilla väkivallan uhka on ilmeinen. Lisäksi jaoston tehtävänä oli arvioida voimassaolevien lainsäädösten tehostamisen ja säännösmuu- tosten tarpeita näillä aloilla. Jaosto saa työnsä valmiiksi vuoden 2009 alus- sa. Henkilöstörahastolaki Työ- ja elinkeinoministeriö asetti työryhmän työmarkkinajärjestöjen aloit- teesta uudistamaan henkilöstörahastolakia. Työryhmä ei saanut valmiiksi työtään vuoden loppuun mennessä, vaan sille annettiin jatkoaikaa 30.4.2009 saakka. Työryhmän työn on sujunut hyvässä hengessä ja laki- esitys kokonaisuudistukseksi saataneen valmiiksi keväällä 2009.
 13. 13. SAK · Toimintakertomus 2008 11 Sähköisen viestinnän tietosuojalain täydentäminen Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla valmisteltiin kolmikantaisesti säh- köisen viestinnän tietosuojalakiesitys, joka saatettiin eduskuntavalmiste- luun. Ehdotus oli yksimielinen ja lakiehdotuksen käsittely alkaa eduskun- nassa 2009 keväällä. Luottotietolain säännösten uudistaminen Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmisteltiin uudet säännökset tilanteis- ta, jolloin työantajalla on oikeus saada tietoja työntekijän luottotiedoista mm. merkittävien omaisuusturvariskien ennalta estämiseksi työhön liittyen. Esitys oli yksimielinen. Vuokratyö ja paikallinen sopiminen Työmarkkinajärjestöt ovat selvittäneet vuokratyöyritysten velvollisuutta noudattaa käyttäjäyrityksessä noudatettavien paikallisten sopimusten mu- kaisia ehtoja omiin vuokratyöntekijöihin. Selvitys oli luonteeltaan juridinen ja valmistui vuoden 2008 lopulla. Parempaa sääntelyä -työryhmä Oikeusministeriön johdolla osallistuttiin työryhmätyöskentelyyn, jossa selvi- tetään lainsäädännön valmisteluun, toimeenpanoon ja seurantaan liittyen toimenpide-ehdotuksia, joilla kyettäisiin kehittämään lainsäädännön laa- dukkuutta. Sisäinen turvallisuus -työryhmä Sisäasiainministeriön johdolla selvitetään sisäisen turvallisuuden kehittä- mistarpeita muun muassa ulkomaisen työvoiman käyttöön, korruptioon, vä- kivallan uhkaan ja yleiseen yritysturvallisuuteen liittyen. Työryhmä antoi vä- liraporttinsa toimenpide-ehdotuksista turvallisuuden lisäämiseksi, joissa on useita ehdotuksia mm. palvelualan turvallisuuden lisäämiseksi. Yhteistoimintalain valvonnan kehittäminen Osallistuttiin työ- ja elinkeinoministeriön johdolla suoritettuun yhteistoiminta- lainsäädännön valvonnan kehittämistä selvittävään työryhmään. Työryhmä sai valmiiksi lakiehdotukset valvonnan kehittämiseksi, joissa toimenpiteissä on uutena asiana mm. työsuojeluviranomaisten laajempi tiedonsaantimah- dollisuus ja uuden yhteistoiminta-asiamiehen toimiston perustaminen TEM:n yhteyteen. Lakiehdotus saatettiin eduskuntavalmisteluun ja voimaan 2009 puolella. Esitys oli yksimielinen. SAK ja TU julkaisivat uudistetun yh- teistoimintalain säädännön sisällöstä tiedottamiseksi yhteisen nettioppaan (www.yhteistoimintaopas.fi). Työaikapankkiohjeistuksen laatiminen Työaikatyöryhmän alla työskennellyt työaikapankkiohjeistuksia pohtinut työ- ryhmä jäi erimieliseksi. Työntekijäkeskusjärjestöt laativat yhteisen työaika- pankkiohjeistuksen käytännön ohjeeksi työpaikoille. SAK:n ja liittojen asian- tuntijat laativat asiakirjaa, jota liitot voivat halutessaan hyödyntää TES- pöydässä.
 14. 14. 12 SAK · Toimintakertomus 2008 HO-tietopankki palkansaajakeskusjärjestöjen käyttöön Solmittiin yhteistoimintasopimus Editan ja palkansaajakeskusjärjestöjen kesken, jonka mukaisesti käynnistettiin Edilex-tietokannassa hovioikeusta- pausten tietokanta. Työntekijäjärjestöt syöttävät aktiivisesti uusia tapauksia tietokantaan. Työntekijäliitoilla on tietokantaan käyttöoikeus. Palkkaperusteisen sosiaaliturvan vahvistaminen Sata-komiteassa tiivis vaikuttamisen vuosi Sosiaaliturvan uudistamiseen liittyviä kysymyksiä on käsitelty mm. sosiaali- turvan uudistamiskomiteassa, jonka toimikausi kestää 31.12.2009 saakka. Komitean työ käynnistyi kesällä 2007. SAK:n tarkennettuja tavoitteita käsi- teltiin SAK:n hallituksen kokouksissa, kesäkuisessa iltakoulussa sekä mar- raskuussa pidetyssä seminaarissa. Sosiaaliturvakomitean työ oli esillä myös SAK:n valtuuston kokouksessa marraskuussa. SAK:n tavoitteita ja komiteatyötä käsiteltiin vuoden aikana myös sosiaalivaliokunnan kokouk- sissa ja seminaarissa sekä työttömyyskassojen johtajien tapaamisissa. Sosiaaliturvan uudistamiskomiteaan liittyen pidettiin säännöllisiä yhteisko- kouksia palkansaajajärjestöjen sekä palkansaajajärjestöjen ja EK:n välillä. SAK:lla on edustaja komiteassa ja kahdessa komitean jaostossa. Kolmessa jaostossa on yhteinen palkansaajaedustaja. SAK:n toimiston sisäistä koor- dinaatiota eri kolmikantahankkeissa hoidettiin viikoittaisilla palavereilla. SAK:n tavoitteita komiteatyölle esiteltiin eri tilaisuuksissa ja tarjottiin mm. artikkeleita liittolehtien ja muiden tiedotusvälineiden käyttöön. Tiedotusväli- neille järjestettiin taustainfo SAK:n tavoitteista lokakuussa. Työttömyystur- vaan liittyen teetettiin gallupilla kysely ja kyselyn tuloksia esiteltiin tiedotusti- laisuudessa marraskuussa. Sata-komitean peruslinjausten piti alun perin valmistua vuoden 2008 lop- puun mennessä. Palkansaajajärjestöt eivät voineet hyväksyä komitean pu- heenjohtajan palkansaajien sosiaaliturvaan kohdistuvia leikkausesityksiä. Komitea saikin lisäaikaa tammikuun 2009 loppuun asti. Tammikuussa 2009 työmarkkinajärjestöt solmivat ns. sosiaalitupon ja se päätettiin sisällyttää komitean peruslinjauksiin 27.1.2009. Tapaturma- ja ammattitautilainsäädännön uudistamiselle jatkoaika Tapaturma- ja ammattitautilainsäädännön kokonaisuudistuksesta käytiin neuvotteluja. Monista yksityiskohdista löytyi yhteisiä näkemyksiä mutta työnantajilla oli niin suuria leikkaustavoitteita, ettei ollut edellytyksiä neuvot- telutuloksen syntymiseen. Neuvottelut jatkuvat vuoden 2009 puolella. Hait- taluokituksen osalta tehtiin erillinen ehdotus, joka tuli lausunnoille vuoden vaihteessa 2008-09.
 15. 15. SAK · Toimintakertomus 2008 13 Työeläkelaitosten vakavaraisuutta vahvistettiin Kansainvälisen rahoituskriisin nopeasti syventyessä hallitus valmisteli pi- kaisesti lakiesityksen yksityisten alojen työeläkelaitosten toimintapääomia ja vanhuuseläkkeiden rahastointia koskevien säännösten väliaikaisesta muuttamisesta. SAK:n edustajat tukivat näitä hallituksen toimia työeläkelai- tosten vakavaraisuuden vahvistamiseksi, ja eduskunta hyväksyi esityksen joulukuussa, ja laki on voimassa vuoden 2010 loppuun asti. SAK:n edusta- jat painottivat myös sitä, että työeläkelaitosten vakavaraisuusmekanismin toimivuus tulee huolellisesti arvioida ja puutteet korjata siten, että meka- nismi toimii tarkoituksensa mukaisesti myös rahamarkkinoiden vakavissa häiriötilanteissa. Muu yhteiskuntavaikuttaminen SAK:n muu yhteiskuntavaikuttaminen liittyi jatkuvaan yhteydenpitoon poliit- tisiin päättäjiin, virkamiesvalmistelijoihin ja mediaan. Kevään aikana järjes- tettiin tapaamiset kaikkien eduskuntapuolueiden eduskuntaryhmille. Erityi- senä hankkeena olivat syksyllä pidetyt kunnallisvaalit. SAK:n paikallisjärjes- töjä aktivoitiin järjestämään tilaisuuksia ja kehottamaan ay-aktiiveja asettu- maan ehdolle vaaleihin. Työn tueksi tuotettiin esite ja ylläpidettiin kuntavaa- leja käsittelevät nettisivut. SAK:n jäseniä menikin läpi uusiin kuntien val- tuustoihin 934 eri puolueiden edustajiksi, eniten SDP:n ja Vasemmistoliiton. Vaalien suurimmaksi puolueeksi nousi Kokoomus. Myös Perussuomalaiset etenivät vaaleissa merkittävästi. Osana yhteiskuntavaikuttamista toteutettiin yhteistyössä STTK:n ja Akavan kanssa vuosittainen työmarkkinailmastotutkimus. Kansainvälisen edunvalvonnan painopisteet EAY SAK toimi aktiivisesti eurooppalaisen ay-liikkeen kattojärjestössä EAY:ssä. EAY edustaa noin 60 miljoonaa palkansaajaa ja järjestöön kuuluu 81 kan- sallista keskusjärjestöä. Vuoden aikana oli keskeisesti esillä mm. työaikadi- rektiivi. EU-edustusto FinUnions EU-tason edunvalvontaa on tehty hyvässä yhteistyössä muiden palkansaa- jajärjestöjen kanssa. SAK:n, STTK:n ja Akavan yhteinen EU-edustusto val- voo suomalaisten palkansaajien yhteisiä etuja ja vaikuttaa eri tahoihin Brysselissä. FinUnions välittää ajankohtaista tietoa palkansaajaliikkeelle ja raportoi EU:n päätöksenteosta sekä työmarkkinatoiminnasta. Sosiaalinen vuoropuhelu Euroopan työmarkkinajärjestöjen, EAY, BUSINESSEUROPE, UEAPME ja CEEP, sosiaalinen vuoropuhelu on jatkunut tiiviinä. SAK osallistui sosiaali- dialogikomitean työhön, neuvottelutoimintaan ja uuden työohjelman valmis- teluun. Uusi työohjelma vuosille 2009–2010 saatiin valmiiksi. Siinä keskity- tään Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategian edistämiseen. Yhteisellä työ-
 16. 16. 14 SAK · Toimintakertomus 2008 listalla ovat uusina aiheina ilmaston muutos sekä siirtolaisuus ja työperäi- nen maahanmuutto. Finanssi- ja talouskriisi vaikuttaa työmarkkinajärjestö- jen yhteistyöhön Euroopan tasolla. Työmarkkinaosapuolet pyrkivät etsi- mään yhteisiä toimenpiteitä, joilla edistetään työllisyyttä, talouden vakautta ja Euroopan kilpailukykyä. SAK on pitänyt tärkeänä työmarkkinaosapuolten Euroopan tason vuoropuhelun kehittämistä. Euroopan työmarkkinaosapuolten tekemien sopimusten kansallinen toi- meenpano on edennyt vitkaan. Stressisopimuksen täytäntöön panemiseksi saatiin lopulta aikaan kansallinen suositus. Häirintä- ja väkivaltasopimuksen kansallista toimeenpanoa alettiin valmis- tella. Neuvottelut vanhempainvapaa-sopimuksen uudistamisesta alkoivat syksyl- lä 2008. Samoin alkoivat neuvottelut osallisuuden edistämiseksi työmarkki- noilla. Pohjoismainen yhteistyö – PAY Pohjolan ammatillinen yhteisjärjestö kokoaa yhteen kaikki Pohjolan palkan- saajakeskusjärjestöt. SAK on vaikuttanut PAY:n hallituksessa ja työryhmis- sä. Pohjoismaisen ay-yhteistyön painopisteenä on ollut EU-vaikuttaminen. Vuoden 2008 aikana pohjoismaisessa yhteistyössä keskityttiin mm arvioi- maan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen Laval- ja Viking Line-päätöksiä. Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC Globaalissa edunvalvonnassa SAK on keskittynyt vaikuttamaan ITUC:ssa ja ILO:ssa. Käytännön työssä on keskitytty ammattiyhdistysoikeuksien puo- lustamiseen. SAK tiedotti aktiivisesti ITUC:n ay-oikeuksien maailmanlaajui- sesta raportista. Oikeudenmukaisen globalisaation edistäminen on ollut tär- keä painopiste. Finanssi- ja talouskriisi nousi syksyn kuluessa keskeiseksi asiaksi ITUC:n työlistalla. SAK tuki ITUC:in työtä ay-liikkeen solidaarisuustoiminnan vahvistamiseksi ja eri toimijoiden välisen koordinaation parantamiseksi. Vuonna 2008 SAK osallistui ITUC:in kehitysyhteistyöverkoston perustamiseen ja valmisteli hankeyhteistyötä ITUC:in Afrikan ja Latinalaisen Amerikan aluejärjestöjen kanssa. Yhteistyö myös OECD:n neuvoa-antavan ay-komitean TUAC:n puitteissa on jatkunut. Myös TUAC:n asialistalla oli luonnollisesti finanssi- ja talous- kriisi. Kansainvälinen työjärjestö ILO Kansainvälisen työjärjestö ILO:n 97. työkonferenssi pidettiin 28.5.– 13.6.2008 Genevessä. Työkonferenssi hyväksyi velvoittavan julistuksen oi- keudenmukaisuuden edistämisestä reilussa globalisaatiossa. Julistus ko- rostaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja kunnon työtä.
 17. 17. SAK · Toimintakertomus 2008 15 SAK on vaikuttanut aktiivisesti kolmikantaisessa työ- ja elinkeinoministeriön johtamassa ILO-neuvottelukunnassa. SAK:n talousjohtaja valittiin ILOn uuden viisihenkisen valvontakomitean IOAC:n (Independent Oversight Ad- visory Committee) jäseneksi. Komitean toiminta käynnistyi syksyllä 2008. Pohjoismainen yhteistyö on ollut tiivistä. Yhdessä PAY:n muiden jäsenjär- jestöjen kanssa julkaistiin 30.9. raportti ILO-sopimusten ratifiointitilanteesta Pohjoismaissa. ASEM SAK on ollut kehittämässä Aasian ja EU-maiden ns. ASEM ay-yhteistyötä ja vaikuttamista ASEM-prosessiin. Ammattiyhdistysliikkeen tavoitteena on ollut sosiaalisen ulottuvuuden sisällyttäminen valtioiden väliseen ASEM prosessiin. Siinä on vähitellen edistytty. Itämeri-yhteistyö SAK toimi aktiivisesti BASTUN:ssa vuonna 2008. Saksan DGB:n aloitteesta valmisteltiin BASTUN:in puitteissa kolmivuotinen projekti Baltic Sea Labour Network, jossa SAK on yhdessä muiden suomalaisten palkansaajakeskus- järjestöjen kanssa mukana. Projekti hyväksyttiin Euroopan komissiossa ja se käynnistyi marraskuussa 2008. Kehityspolitiikka Kehityspoliittista vaikuttamista jatkettiin ennen muuta aktiivisella työskente- lyllä Kehityspoliittisen toimikunnassa. Kunnon työn teemat saatiin toimikun- nan työssä entistä näkyvämmin esille. SASK SAK jatkoi monipuolista yhteistyötä SASK:in kanssa. SAK:n solidaa- risuushankkeiden suunnitteluun ja arviointiin osallistuttiin tiiviisti. Uutena avauksena valmisteltiin hankeyhteistyötä ITUC:in aluejärjestöjen kanssa. Kotimaassa SAK osallistui SASK:in koordinoimaan olympiakampanjaan, jonka tarkoituksena oli herättää keskustelua urheiluväline- ja vaatealan työ- oloista. Monipuolinen ay-yhteistyö Globaalissa maailmassa on tärkeätä, että SAK:lla on hyvät kahdenväliset suhteet eri maiden ammattiyhdistysliikkeeseen. Yhteistyö pohjoismaisten LO-järjestöjen kanssa on tiivistynyt entisestään vuoden 2008 aikana. Vuoropuhelua on kehitetty Kiinan ammattiyhdistysliikkeen ACFTU:n kans- sa. SAK:n, STTK:n ja Akavan puheenjohtajat ja liittopuheenjohtajia vieraili huhtikuussa 2008 Kiinassa. SAK järjesti huhtikuussa yhteistyössä ILO:n Torinon koulutuskeskuksen kanssa kurssin Kiinan keskusjärjestö ACFTU:n aktiiveille Helsingissä. Teemoina olivat ammattiyhdistysoikeudet, kolmikantayhteistyö, työehtoso- pimusjärjestelmä, työlainsäädäntö ja järjestäytyminen.
 18. 18. 16 SAK · Toimintakertomus 2008 Kiinnostus Suomen mallia kohtaan jatkuu edelleen. SAK:n asiantuntijat ovatkin saaneet luennoida monille kansainvälisille vieraille vuoden aikana. JÄRJESTÖLLISEN TOIMINTAKYVYN PARANTAMINEN Vuoden suurin järjestötapahtuma oli syyskuun 20.–21. päivänä järjestetyt SAK-päivät Porissa. Päivien aikana lähes 500 alueaktiivia, nuorta ja maa- hanmuuttajajäsentä haki linjausta uudelle strategiselle toiminnalle keskus- tellen aluetoiminnan uudistamisesta sekä Tulevaisuushankkeesta, maa- hanmuuttajatoiminnasta ja kunnallisvaaleista. Seuraavat valtakunnalliset SAK-päivät järjestetään vuonna 2010. Vuoden aikana käynnistettiin vuoden 2009 jäsenyyshankkeen suunnittelu ja valmistelu. Hankkeelle nimettiin ohjausryhmä liittojen ja SAK:n edustajista. Nuorisotoiminta Alueellisen nuorisotoiminnan visiota kirkastettiin toimintaryhmille järjeste- tyissä tapaamisissa. Samalla keskityttiin parhaiden käytäntöjen ja suositus- ten jakamiseen sekä niiden läpäisyyn koko nuorisotoiminnan kentällä. Pai- nopisteenä oli toimintaryhmien verkottuminen alueen toimijoihin. Jäsenkiinnittymisen ja järjestäytymisen edistämiseksi keskityttiin valtuuston päätösten mukaisesti koulu- ja työmarkkinatiedotuksen kehittämiseen ja to- teuttamiseen. Toimintavuoden aikana järjestettiin kesäduunarikiertue, jonka aikana tavoitettiin n. 10 prosenttia kaikista ammattiin opiskelevista. Liittojen koulu- ja työmarkkinatiedotuksen tueksi tarkoitetun materiaalin päivitys ja laajentaminen aloitettiin toimintavuoden lopulla. Kesäduunareille tarjottiin puhelin- ja nettineuvontaa toukokuun alusta elokuun puoleen väliin sekä suomeksi että englanniksi. Yhteydenottoja kesäduunaripuhelimeen tuli lä- hes 500 kappaletta. Ruotsinkielinen toiminta Syksyllä 2006 aloitettu ruotsinkielisen toiminnan kehittämisprojekti jalkau- tettiin kentälle koulutusrekrytointia tehostamalla ja järjestämällä yhteistyö- tahojen kanssa ay-poliittisen koulutuksen pilottikurssi Pohjanmaalla, johon osallistui kahdeksan nuorta. Vuoden aikana toteutettiin kaksi kurssia ja yksi seminaari. Lisäksi järjestet- tiin yhdessä Kiljavan Opiston kanssa Nordiska Sommarskola. Svenskspråkiga verksamheten På hösten 2006 påbörjat utvecklingsprojekt förverkligades på fältet med att effektivera deltagarrekrytering till kurser och seminarier och med en fack- ligtpolitisk pilotkurs i Österbotten. Under verksamhetsåret genomfördes två svenska kurser och ett seminari- um. Nordiska Sommarskolan ordnades tillsammans med Kiljavainstitutet.
 19. 19. SAK · Toimintakertomus 2008 17 Ay-koulutus SAK:n koulutusjärjestelmän ja Kiljavan opiston kehittämistyö käynnistyi SAK:n hallituksen asettamassa työryhmässä. Koulutusorganisaatioiden yh- teistyömahdollisuuksia on selvitetty opistojen ylläpitäjien ja opistojohdon kanssa. Kiljavan opiston strategian päivittäminen käynnistyi. Työryhmän työ jatkuu vuoden 2009 kevääseen saakka. SAK:n hallitukselle annettiin raportti päättyneestä Osaava pärjää - hankkeesta. Hanke toteutettiin osana Noste-ohjelmaa. Noste-koulutukseen on osallistunut noin 25 000 henkilöä. Yhteistyössä liittojen kanssa koulutet- tiin viisivuotisen hankkeen aikana yli 600 pätevyysluotsia ja järjestettiin noin 100 erilaista tilaisuutta, joilla tuettiin Noste-ohjelman onnistumista. Hanke sai Noste-ohjelman valtionavustusta. Osaava pärjää -hankkeen jatkoksi käynnistettiin Työelämän koulutusneuvoja -hanke. Työnantajan tuen piiriin kuuluvat ammattiyhdistyskurssit neuvoteltiin SAK- EK koulutustyöryhmässä syksyllä. Kurssilistalle sovittiin 333 kurssia tai kurssin osaa. Uusia kurssityyppejä tuli kolme. Aluekoulutuksen ja paikallisjärjestöjen kehittäminen Paikallisjärjestöjen kehittämiskoulutuksen aloitti 6 uutta paikallisjärjestöä. Lisäksi 2007 aloitettua kehittämiskoulutusta jatkoi 14 paikallisjärjestöä. Vuoden lopussa hankkeessa oli ollut mukana 53 paikallisjärjestöä. Kehittämiskoulutuksen lisäpäiviä eli sparrauspäiviä järjestettiin neljä ja nii- hin osallistui 13 paikallisjärjestöä. Sparrauspäivät ovat pääasiassa yksipäi- väisiä koulutuksia niille paikallisjärjestöille, jotka ovat jo käyneet kehittämis- koulutuksen jatkopäivineen. Kansainvälinen koulutusyhteistyö Eurooppalainen koulutusyhteistyö jatkui uudistuneen ETUI-REHS:n kans- sa. Ay-toimihenkilöitä rekrytoitiin osallistumaan ETU-REHS:n kursseille. Kursseille osallistui vuoden aikana 25 henkilöä. Lisäksi osallistuttiin ETUI-REHS:n koulutusosaston neuvoa-antavan komi- tean työhön. SAK toimi partnerina työvoiman vapaata liikkuvuutta koskevan ETUI-REHS:n kurssin järjestämisessä. Merkittävä kansainvälinen tapahtuma oli ETUI-REHS:n eurooppalaisen ay- koulutuksen konferenssi, joka järjestettiin 22.–23.2. Kiljavalla. Keskusjärjes- töjen koulutusvastaavia ja ETUI-REHS:n edustajia konferenssissa oli noin 60. Opettajayhteistyö Opettajayhteistyön puitteissa järjestettiin neljä opettajaseminaaria: talvella historian ja yhteiskuntaopin opettajille, keväällä ammatillisille opettajille ja syksyllä opinto-ohjaajille. Vuoden opo palkittiin yhdessä TAT:in kanssa. Yhdessä Okka-säätiön kanssa järjestettiin työelämän ajankohtaiskysymyk- siä käsitellyt laivaseminaari opettajille.
 20. 20. 18 SAK · Toimintakertomus 2008 Opetuskäyttöön tuotettiin nettiaineisto työelämän pelisäännöistä sekä histo- rian opetuksen käyttöön lukion erikoiskursseilla ja aikuisoppilaitoksissa Nel- jä sukupolvea -nettiaineisto. Työelämän verkko-opisto Verkko-opiston (www.tyoelamanverkko-opisto.fi) kehittäminen jatkui. Vuo- den aikana tuotettiin lähinnä uusia opintomateriaaleja. Joulukuussa järjestettiin verkko-opiskelun kehittämisseminaari. Seminaarin tarkoituksena oli esitellä toteutuneiden verkkokurssien kokemuksia ja etsiä yhdessä ratkaisuja ilmenneisiin ongelmiin. Toisena tavoitteena oli perehtyä verkko-oppimisprosessiin ja ohjauksen suunnitteluun. Osallistujia seminaa- rissa oli kolmisenkymmentä. Seminaarissa pidettyjen luentojen kalvoaineis- tot löytyvät työelämän verkko-opiston sivuilta pdf-muodossa. SAK:n jäsenmikrohanke Vuonna 1998 käynnistetty jäsenmikroprojekti päättyi keväällä 2008. Projek- tin aikana mikropaketteja toimitettiin noin 22 000 kpl. Projektin kautta kyettiin vaikuttamaan jäsenistön tietoyhteiskuntavalmiuksiin ja sillä oli laajemminkin vaikutuksia kansalaisten mahdollisuuksiin hankkia kotitietokoneita. Ay-henkilöstön osaamisen kehittäminen Koulutuslinja on tukenut aiempien vuosien tapaan asiakohtaisesti Kehittä- miskeskuksen työtä muun muassa osallistumalla uusien koulutussisältöjen suunnitteluun ja osallistujien rekrytointiin tiedottamalla koulutuksista esi- merkiksi liittojen asiantuntijaryhmille. Pidemmistä Kehittämiskeskuksen koulutuksista erityisen suosittuja olivat ay-henkilöstön mentorointiohjelma, jossa oli mukana 26 uutta osallistujaa sekä ay-toimihenkilötutkinto, jonka aloitti 21 uutta opiskelijaa vuonna 2008. Vuoden mittainen mentorointiohjelma toteutettiin nyt toisen kerran. Mento- roinnilla on ollut tärkeä rooli ay-toiminnan asiantuntija- ja kokemustiedon välittämisessä uusille ay-työntekijöille. Oman työn ja työotteen ammatti- maista kehittämistä on tukenut myös Ammatillisuus järjestötyössä -kurssi, josta on muodostunut oleellinen osa ay-työhön perehdyttävää koulutusta. Koulutuslinja on vastannut ay-toimihenkilötutkinnon tutkintotoimikunnan työn valmistelusta ja vuosittaisesta lopputöiden esittelytilaisuudesta. SAK:sta on aiempien vuosien tapaan osallistuttu lopputöiden ohjaukseen ja asiantuntijaohjauksen organisointiin yhteistyössä Kehittämiskeskuksen kanssa. Usean vuoden opinnoista koostuvaa ay-toimihenkilötutkintoa opiskeli vuo- den 2008 lopussa kaikkiaan 61 henkilöä ammattiliitoista ja SAK:sta. Opis- kelijoista 34 on toimitsijoita ja 27 toimistotyöntekijöitä. Tutkinnosta on val- mistunut vuosien 1994–2008 aikana yhteensä 83 henkilöä, joista 7 henkilöä kuluneena vuonna.
 21. 21. SAK · Toimintakertomus 2008 19 Kehittämiskeskuksen kurssijaksoille on vuonna 2008 osallistunut yhteensä 716 opiskelijaa. Kaikkiaan 54 eri kurssijaksolla opiskelijapäiviä on vuoden aikana ollut 1034. Näiden lisäksi Kehittämiskeskus toteutti 10 liittokohtai- sesti tilattua koulutusta. SAK:n kulttuuripoliittinen puheenvuoro SAK:n kulttuuripoliittisen puheenvuoron valmistui vuoden lopulla. Siinä kiin- nitettiin huomiota ennen kaikkea kulttuurin merkitykseen, rahoituksen kehit- tämiseen, pelisääntöjen noudattamiseen kulttuurialan töissä, alan työnteki- jöiden sosiaaliturvaan, tekijänoikeuksiin sekä alan koulutuskysymyksiin. Puheenvuoro käytiin luovuttamassa kulttuuriministeri Stefan Wallinille. SAK:n kulttuurirahasto SAK:n kulttuurirahasto toimii Kansan Sivistysrahaston alarahastona. Ha- kemuksia sille tuli edellisvuotista vähemmän eli 135 kpl Apurahoja myön- nettiin 27 kappaletta ja niiden yhteissumma oli 17 000 €. Kulttuurirahaston yhteydessä toimivasta Niilo Hämäläisen rahastosta myönnettiin kaksi stipendiä HUMAKin opiskelijoille. Stipendien yhteissum- ma oli 550 €. Maahanmuuttaja-asiat SAK:n jäsenliittojen maahanmuuttoon, liikkuvuuteen ja maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyviä asioita käsittelevä monikulttuurisuusryhmä kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Vuoden alussa ilmestyi EU:n teemavuoden 2007 tuotoksena työmarkkina- järjestöjen yhteinen koulutusaineisto Mahmoud, Mertsi ja Maija: koulutusai- neisto työpaikoille yhdenvertaisuudesta. Petmon verkko-opintoaineistoa le- vitettiin lähinnä oppilaitoksiin. SAK järjesti toisen maahanmuuttajafoorumin 20.–21.9. SAK-päivien yhtey- dessä Porissa. Toukokuussa osallistuttiin Helsingissä Maailma kylässä - tapahtumaan yhdessä SASK:n ja sen jäsen- ja yhteistyöjärjestöjen kanssa. Huhtikuussa osallistuttiin Suomen sosiaalifoorumiin Tampereella samoin kuin Tampereella järjestettyyn Moninaisuuspäivään. Joulukuussa järjestettiin seminaari Maahanmuuttajien vaikutukset työehtoi- hin maahanmuuttajatutkijoiden ja SAK:n monikulttuurisuusryhmän yhteis- työnä. Seminaarin puheenvuorot julkaistaan SAK:n monistesarjassa ja SAK:n nettisivuilla. Vuoden lopussa jäsenliitoille tehdyn kyselyn mukaan SAK:n jäsenliitoissa oli vuonna 2008 runsaat 13 000 maahanmuuttajaa jäseninä. Viestintä Vuonna 2008 SAK:n viestinnässä keskityttiin oman työn kehittämiseen. Vuoden aikana muun muassa täsmennettiin SAK:n ulkoisen viestinnän
 22. 22. 20 SAK · Toimintakertomus 2008 menettelytapoja tavoitteena järjestön edunvalvonnan parantaminen viestin- nän keinoin. Järjestön graafista ilmettä selvennettiin ja yhtenäistettiin. Enti- nen apj-kirje uudistettiin SAK:n Uutiskatsaukseksi, jonka sisältöä ja jakelua kehitettiin. Merkittävin toimintavuonna käynnistetty hanke oli SAK:n ja liittojen yhteinen jäsenhankintakampanja. Muita merkittäviä viestinnässä näkyviä kokonaisuuksia olivat muun muassa kunnallisvaalit, sosiaaliturvaa uudistava komiteatyö, aikuiskoulutuksen ke- hittäminen sekä maailmanlaajuisesta taantumasta johtuvat asiat. Tulevasta sopimuskierroksesta – sen muodosta ja ajoituksesta – käytiin vuoden aika runsasta keskustelua. SAK:n puheenjohtajan vaihtuminen keväällä 2009 oli myös esillä julkisessa keskustelussa. Vuoden aikana järjestettiin useita erilaisia tiedotustilaisuuksia ja taustatilai- suuksia toimittajille. Tärkeimpiä näistä olivat perinteinen työmarkkinasemi- naari elokuun lopulla, maakuntatoimittajien Irlannin-matka alkusyksystä se- kä palkansaajajärjestöjen yhteisesti järjestämä toimittajapikkujoulu, jossa SAK oli järjestelyvastuussa. SAK:n, STTK:n ja Akavan yhteistyössä järjes- tettiin syksyllä myös työmarkkina-akatemia nuorille työmarkkinoita seuraa- ville toimittajille. SAK:sta lähti vuoden aika 76 tiedotetta, joka luku oli noin 40 vähemmän kuin vuonna 2007. Vähempi tiedotteiden määrä oli tietoinen ratkaisu, koska tiedotteiden merkitys uutiskynnyksen ylittäjä on viime vuosina selvästi las- kenut. Tiedotteiden määrän vähentymistä kompensoitiin lisäämällä muun muassa asiantuntija- ja mielipidekirjoitusten tarjontaa sekä kohdennettuja lähestymisiä medioihin. Järjestön kustantamat kolme lehteä jatkoivat normaalisti. Kymmenen kertaa vuodessa ilmestynyt Palkkatyöläinen keskittyi uuden formaatin vakinaista- miseen sekä juhli 100-vuotista taivaltaan juhlaseminaarilla ja -vastaanotolla sekä juhlanumerolla, jossa oli tasavallan presidentin haastattelu. Uusittu lehti sai vuoden aikana runsaasti hyvää palautetta. Kymmenen kertaa vuo- dessa ilmestyi ruotsinkielinen Löntagaren. Nuorten Arvo-lehti ilmestyi viisi kertaa sisältäen Vappu-Arvon. Vuosittain ilmestyneet julkaisut olivat perinteiset: SAK:n toimintakertomus ja tilinpäätös, Taskulämmin/Tilastotietoa sekä SAK:n puhelinmuistio. Lisäksi viestintä oli mukana useiden erilaisten SAK:n julkaisujen teossa mukana, muun muassa tekstien editoinnissa ja ulkoasun tekemisessä. Sak.fi-sivustolla oli vuoden aikana useita satoja tuhansia kävijöitä. Uutena elementtinä sivustolle avattiin blogit. Lisäksi vuoden aikana tehtiin omat alasivut muun muassa sosiaaliturvauudistukselle ja kuntavaaleille. SAK avasi sähköisen liittymiskanavan osoitteessa liitot.fi. Santran uudistustyö käynnistyi osana laajempaa työtä SAK:n toimiston työprosesseihin liittyen.
 23. 23. SAK · Toimintakertomus 2008 21 Perustavoitteena sähköisessä viestinnässä oli yleisen integraation paran- taminen. Tulevaisuushanke Toimintavuonna 2008 Tulevaisuushanke keskittyi toimintaympäristön muu- toksien hahmottamiseen, SAK:n tulevaisuuden kannalta keskeisten, kriittis- ten kysymysten määrittelemiseen sekä eri toimijoiden sitouttamiseen hank- keeseen. Hankkeen tavoitteena oli saada mielipiteitä laajasti esille. Hallin- non työskentelyn lisäksi työhön kutsuttiin mukaan niin liittojen, sidosryhmi- en, yhteistyökumppaneiden kuin myös kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden edustajia sekä täysin liikkeen ulkopuolisia henkilöitä. Kaikkiaan Tulevaisuushankkeen työhön osallistui toimintavuoden aikana yli 400 hen- kilöä. Vuoden alussa teetettiin laaja, kvalitatiivinen mielikuvatutkimus. Tutkimuk- sen tiedot kerättiin seitsemässä ryhmäkeskustelussa, jotka suoritettiin vii- dellä eri paikkakunnalla. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mm SAK:hon liittyviä spontaaneja mielikuvia, yleisiä mielipiteitä ja tärkeimpiä motiiveja sekä isoimpia esteitä liittymiselle. Alkuvuoden aikana toteutettiin myös tutkimusharjoittelija Otto Mäenniemen toimesta selvitys työelämän muutossuunnista, joustojen vaikutuksesta tule- vaisuuden työelämään. Toimintavuoden aikana järjestettiin kaksi laajapohjaista seminaaria, toinen SAK:laisen ay-liikkeen arvoista ja toinen Mäenniemen selvityksen pohjalta työelämän muutossuunnista. Tulevaisuushanke oli esillä myös syyskuussa valtakunnallisilla SAK-päivillä, minkä lisäksi hanketta käytiin esittelemässä SAK:n asiantuntijavaliokuntien kokouksissa. Liittojen edustajista koostuva liittofoorumi käsitteli hanketta säännöllisesti sekä se oli esillä myös SAK:n valtuuston kokouksissa. Syksyllä toteutettiin laaja liittokierros, jonka aikana haastateltiin kaikkiaan 17 liittopuheenjohtajaa. Seminaarien, selvitysten ja keskustelujen sekä liit- tokierroksen tulosten pohjalta hallitus hyväksyi joulukuussa 10 SAK:n tule- vaisuuden kannalta kriittistä kysymystä, jotka toimivat hankkeen jatkotyön kulmakivinä. Kriittisten kysymysten kiteytymisen jälkeen käynnistettiin joulukuussa alue- kierros, jonka tarkoituksena oli hankkeen vieminen alueaktiivien keskuu- teen, heidän sitouttaminen hankkeeseen sekä konkreettisten vastausten etsiminen esitettyihin kysymyksiin. Loppuvuodesta aloitettiin ensimmäisen työskentelyvaiheen yhteenvetoai- neiston kokoaminen.
 24. 24. 22 SAK · Toimintakertomus 2008 HENKILÖSTÖ- JA TALOUSVOIMAVARAT Tietohallinto Työasemat uusittiin niin, että kaikista koneista löytyy samat perusasetukset ja ohjelmistot. Ajallisten ja kustannuksellisten hyötyjen saavuttamiseksi työ- asemat otettiin keskitetyn etähallinnan piiriin. Vikojen selvittely ja valtaosa asennuksista voidaan nyt tehdä keskitetysti. Tietohallintojärjestelmän selkiyttämiseksi tehtiin palvelin- ja sovellusinfra- struktuurin integrointimäärittely, valmisteltiin tulostimien uusimista sekä aloi- tettiin tiedonhallintaprojektin työtapojen ja työkulkujen määrittely. Työpaikkatoimikunta Työpaikkatoimikunnan puheenjohtajana toimi Pentti Honko ja sihteerinä Kirsi Sainio. Varsinaisina jäseninä toimivat Juha Antila, Pekka Ristelä, Mer- ja Lehmussaari, Marja-Leena Hakkarainen, Mari Laaka, Raija Raittio ja Rit- va Taito. Kulttuurisihteerin tehtäviä hoitivat Kaisa Sember, Nina Kanter ja Erja Aaltonen. Solidaarisuussihteerinä toimi Sanni Halla-aho ja liikuntasih- teereinä Kirsi Rasinaho ja Ulla Hopponen. Työpaikkakirjastoa hoitivat Hele- na Hämäläinen, Ritva Sandmark, Tuula Kourunen ja Ulla Honkanen. Työpaikkatoimikunta järjesti vuonna 2008 SAK:n henkilökunnalle ja heidän perheilleen yhteensä 13 kulttuuritapahtumaa. Niihin hankittiin 99 henkilö- kuntahintaista lippua SAK:laisille ja 103 seuralaislippua. Yhteensä työpaik- katoimikunnan kautta välitettiin siis 202 lippua. Työpaikkatoimikunta järjesti vuonna 2008 useita liikuntatapahtumia, mm. keilailuiltapäivän ja jousiam- muntaa. Työpaikkakirjastoon hankittiin vuoden aikana kirjoja runsaat 30 kpl. Työ- paikkakirjastossa oli vuoden lopussa yhteensä 1 500 nimekettä, joista osa on SAK:n Punkaharjun lomahuoneistoissa. Työpaikkatoimikunnalla oli kummilapsi Intiassa. Työpaikkatoimikunta tuki solidaarisuustoimintaan varatuilla määrärahoilla Karjalan lähialueille suun- tautuvaa avustustyötä Vaaka ry:n kautta. Työpaikkatoimikunta järjesti lokakuussa Espoossa lastentapahtuman, johon osallistui 23 aikuista ja 30 lasta. SAK:n henkilöstö Vuoden 2008 lopussa SAK:n palveluksessa oli 118 henkilöä, joista viisi oli määräaikaisia. Tämän lisäksi vuorotteluvapaalla oli yksi henkilö ja hoitova- paalla yksi. Lisäksi osa-aikaisessa työsuhteessa oli kaksi aluepalvelukes- kusten siivoojaa. Eläkkeellä oli 71 henkilöä ja perhe-eläkettä sai 10 henki- löä. Eläkkeelle vuonna 2008 jäi seitsemän henkilöä. SAK:n henkilöstö 31.12.2008:
 25. 25. SAK · Toimintakertomus 2008 23 Kokonaistoimintojen johto Puheenjohtaja Lauri Ihalainen Puheenjohtajan sihteeri Marianne Uuskoski Hallituksen varapuheenjohtaja Matti Huutola Varapuheenjohtajan sihteeri Kirsi Rasinaho Kehittämisjohtaja Eija Hietanen Sihteeri Erja Aaltonen Henkilöstösihteeri Ulla Hopponen Henkilöstösuunnittelija Ritva Laitinen Yhteiskuntapoliittinen edunvalvontaosasto Johtaja Pertti Parmanne Osastosihteeri Ulla Honkanen Apulaisjohtaja Kaija Kallinen Ohjelmapäällikkö Sinikka Näätsaari Elinkeinoasioiden päällikkö Janne Metsämäki Koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Jari-Pekka Jyrkänne Ekonomisti Olli Koski Ekonomisti Ville Kopra Ekonomisti Helena Pentti Koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Saana Siekkinen Sosiaalipoliittinen asiantuntija Pirjo Väänänen Elinkeinopolitiikan asiantuntija Pia Björkbacka Tilastoasiantuntija Tytti Jäppinen Sihteeri Tuula Kourunen Sihteeri Mari Laaka Harjoittelija Joonas Rahkola (määräaika) Edunvalvontaosasto Johtaja Lauri Lyly Osastosihteeri Kirsi Sainio Apulaisjohtaja Marja Erkkilä Vastaava tutkimusasiantuntija Jyrki Helin Vastaava lakimies Timo Koskinen Palkka- ja työaika-asiantuntija Juha Antila Historiantutkija Tapio Bergholm Työehtoasiantuntija Nikolas Elomaa Asiantuntijalääkäri Kari Haring Ekonomisti Erkki Laukkanen Lakimies Anu-Tuija Lehto Lakimies Anne-Mari Mäkinen (hoitovapaalla) Lakimies Jari Hellsten (määräaika) Työympäristöasiantuntija Raili Perimäki Sihteeri Eva Fager Sihteeri Kaisa Sember Sihteeri Tarja Kaukovaara Kansainvälinen osasto Johtaja Marjaana Valkonen
 26. 26. 24 SAK · Toimintakertomus 2008 Kansainvälisten asioiden asiantuntija Pekka Ristelä Kansainvälisten asioiden asiantuntija Katja Lehto-Komulainen Kansainvälisten asioiden avustaja Christina Karlsson Sihteeri Eveliina Latvatalo Brysselin-toimisto Johtaja Jorma Rusanen Johtaja Ari Åberg (ei SAK:n työsuhde) Jäsenpalveluosasto Johtaja Matti Tukiainen Osastosihteeri Anitta Leikos Viestintä Viestintäpäällikkö Harri Järvinen Tiedottaja Riitta Juntunen Toimittaja Pirjo Pajunen Tiedottaja Sanni Halla-aho Tiedottaja Jenni Karjalainen (määräaika) Tiedottaja Laura Ventä Verkkotiedottaja Pauli Vento Sihteeri Leila Marjoniemi Toimituspäällikkö (Palkkatyöläinen) Aino Pietarinen Chefredaktör (Löntagaren) Hans Jern Redaktionssekreterare (Löntagaren) Ingegerd Ekstrand Toimistosihteeri Marja-Leena Hakkarainen-Kaitajärvi Toimitusavustaja Marjut Vainio Järjestöasiat Järjestöpäällikkö Reijo Paananen Sihteeri Leena Isokääntä Järjestösihteeri Eija Harjula Järjestösihteeri Sauli Hievanen Projektipäällikkö Eve Kyntäjä (määräaika) Nuorisosihteeri Antti Lindtman Järjestösihteeri Anita Spring Informaatikko Helena Hämäläinen Oppisopimusharjoittelija Johanna Koskinen (määräaika) Sihteeri Riitta Kulmala Sihteeri Marjo Mäki-Paavola Koulutus ja tutkimus Apulaisjohtaja Markku Liljeström Erikoissuunnittelija Auli Korhonen Koulutussuunnittelija Aulikki Liukko Koulutussuunnittelija Hannu Rosengrén Järjestösihteeri Merja Lehmussaari Sihteeri Auli Keskinen Sihteeri Pirjo Vainio
 27. 27. SAK · Toimintakertomus 2008 25 Aluepalvelukeskukset SAK:n Ahvenanmaan aluepalvelukeskus Aluetoimitsija Henrik Lagerberg (ei SAK:n työsuhde) SAK:n Etelä-Savon aluepalvelukeskus Aluejohtaja Paula Lapatto Toimistonhoitaja Sari Rantala SAK:n Hämeen aluepalvelukeskus Aluejohtaja Jari Rantala Toimistonhoitaja Salme Hautakorpi SAK:n Keski-Suomen aluepalvelukeskus Aluejohtaja Ahti Ruoppila Toimistonhoitaja Riikka Törmänen SAK:n Kymen aluepalvelukeskus Aluejohtaja Jukka Kärnä Toimistonhoitaja Sonja Niskala SAK:n Lapin aluepalvelukeskus Aluejohtaja Seppo Wikström Siivooja Annikki Palosaari (osa-aika) SAK:n Oulun aluepalvelukeskus Aluejohtaja Vesa Saarinen Toimistonhoitaja Sisko Kanniainen Toimistosihteeri Riitta-Liisa Ojuva Siivooja-toimistovahtimestari Ritva Kantola SAK:n Pirkanmaan aluepalvelukeskus Aluejohtaja Teuvo Pernu Toimistonhoitaja Orvokki Virtanen Siivooja Terttu Lämsä SAK:n Pohjanmaan aluepalvelukeskus Aluejohtaja Raija Kuusisto Toimistonhoitaja Riikka Törmänen SAK:n Pohjois-Karjalan aluepalvelukeskus Aluejohtaja Eija Viitanen SAK:n Pohjois-Savon aluepalvelukeskus Aluejohtaja Hannu Miettinen Toimistonhoitaja Pekka Viljakainen Siivooja Inga Pirskanen (osa-aika) SAK:n Satakunnan aluepalvelukeskus Aluejohtaja Pentti Rantanen
 28. 28. 26 SAK · Toimintakertomus 2008 SAK:n Uudenmaan aluepalvelukeskus Aluejohtaja Hannele Ugur Sihteeri Marjo Mäki-Paavola SAK:n Varsinais-Suomen aluepalvelukeskus Aluejohtaja Outi Rannikko Toimistonhoitaja Raija Raittio Suomen työelämän infopiste Tallinnassa Projektipäällikkö Eve Kyntäjä (määräaika) Vastaava konsultti Kalev Liibert (ei SAK:n työsuhde) Konsultti Marje Soon (ei SAK:n työsuhde) Talous- ja sisäisten palvelujen osasto Johtaja Arto Kuusiola Osastosihteeri Irma Tornberg (vuorotteluvapaalla) Osastosihteeri Nina Kanter Palvelupäällikkö Tarja Majamäki Tietohallintopäällikkö Vesa Savolainen Projektisihteeri Leila Hahtomaa Vahtimestari Pentti Honko Toimistosihteeri Leena Hännikäinen Autonkuljettaja-vahtimestari Pauli Hänninen Toimistosihteeri Irmeli Kivivuori Pääkirjanpitäjä Raija Mankinen Kirjanpitäjä Ritva Sandmark Palveluneuvoja Ritva Taito Emäntä Arja Valkama ATK-suunnittelija Ulla Vettenranta Järjestelmäasiantuntija Nikolai Mettovaara (määräaika) Toimistosihteeri Tiina Viljamaa Siivooja Anne Jouhilahti Ammattiyhdistysarkisto Arkistonhoitaja Pekka Kalliokoski Toimistosihteeri Susanna Åke (määräaika)
 29. 29. SAK · Toimintakertomus 2008 45 HALLINNON KOKOUKSET Valtuusto SAK:n valtuusto kokoontui kaksi kertaa vuonna 2008. Sääntömääräisessä kevätkokouksessa Kiljavan opistolla 16.–17.5.2008 hyväksyttiin SAK:n toi- mintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007 ja käsiteltiin yhdeksän jäsenliit- tojen tekemää esitystä. Päätöslausumassaan SAK:n valtuuston totesi, että SAK:n jäsenliitot pystyi- vät menneen talven aikana käydyllä liittokierroksella neuvottelemaan koh- tuulliset sopimukset. Tuleviin sopimuskierroksiin SAK ja sen jäsenliitot val- mistautuvat sisäistä yhteistyötä tiivistäen sulkematta pois mitään sopimus- mallia. Valtuusto totesi, että myönteisen työllisyyskehityksen ja palkansaajien kes- tävän ostovoiman turvaamiseksi tarvitaan jatkossakin talous-, työllisyys- ja työmarkkinapolitiikan yhteensovittamista. Kolmikantaista valmistelua työ- elämää koskevissa kysymyksissä tulee jatkaa ja syventää. Aikuiskoulutuk- sen uudistaminen, työntekijöiden ja työpaikkojen parempi kohtaaminen se- kä työntekijöiden muutosturvan parantaminen edellyttävät aitoa yhteistä valmistelua. Globaali talous ja ikääntymisen haasteet lisäävät tarvetta kan- sallisen yhteisymmärryksen etsimiseen. Valtuusto korosti, että määrä- ja osa-aikaisten sekä vuokratyöntekijöiden asemaa on parannettava määrätietoisella ohjelmalla. Monista ay-liikkeen viime vuosina aikaan saamista parannuksista huolimatta pätkätyöntekijöi- den elämä on edelleen epävarmaa. Työttömyysturvan epäkohdat, muutos- turvan puute, koulutusmahdollisuuksien vajavaisuus sekä esimerkiksi kun- ta-alalla ja vuokratyössä korkeat määräaikaisten työsuhteiden määrät on korjattavissa käytännön toimilla. SAK:n valtuusto tuomitsi jyrkästi hallituksen aikeet vähentää työsuojelupiiri- en henkilöstön määrää valtion tuottavuusohjelman varjolla. Työelämä on muuttunut voimakkaasti viime vuosina. Henkisen työsuojelun tarve, työvoi- man liikkuvuuden voimakas kasvu, vuokratyövoiman käyttö, harmaan ta- louden torjunta ja kiivaan työtahdin aiheuttama työtapaturmien lisääntymi- nen ovat lisänneet työsuojelupiirien työtä ja tarvetta. SAK:n valtuuston sääntömääräiseen syyskokoukseen 21.–22.11.2008 mennessä maailman taloustilanne oli olennaisesti muuttunut keväästä. Päätöslausumassa valtuusto muistutti, että 90-luvun suuren laman tärkein opetus on, että jos työttömyys päästetään kasvamaan holtittomasti, on sen alentaminen hidasta ja vaikeaa. Koska pitkäaikaistyöttömyyden aiheuttami- en ongelmien korjaaminen jää paljolti kuntien kontolle, on julkisen vallan osaltaan torjuttava voimakkaasti työttömyyden kasvua. Maan hallituksen on huolehdittava kuntien kyvystä hoitaa niille säädetyt velvollisuudet. Panos- tukset aktiiviseen talous- ja työllisyyspolitiikkaan tulevat korkojen kera ta- kaisin. Valtiolta edellytetäänkin nopeita lisärahoituspäätöksiä jo valmiina
 30. 30. 46 SAK · Toimintakertomus 2008 olevien korjaus- ja infrastruktuurihankkeiden toteuttamiseksi. Myöskään työvoimahallinnon voimavaroja ei suinkaan pidä vähentää, vaan lisätä. Valtion toimet eivät kuitenkaan yksin riitä. Yritysten ja julkisten työnantajien täytyy nyt kantaa vastuunsa ja pitää kiinni ammattitaitoisesta työvoimasta. Tuotannon hiljaiset ajat on käytettävä koulutukseen ja muihin päätuotantoa tukeviin toimiin. Työhallinnon on aktiivisesti tarjottava yrityksille yhteisrahoi- tettavaa koulutusta. Muutosturva on ulotettava myös lomautetuille. Yritysten taloudellista vastuuta irtisanomistilanteissa on tuntuvasti lisättävä. Valtuusto otti kantaa myös sosiaaliturvakomitean työhön ja totesi, ettei esi- tetylle työttömyysturvan heikentämiselle ei ole mitään perusteita, päinvas- toin. Sen epäkohdat on korjattava ja turvan tasoa parannettava. Myös työ- elämään tulevien sekä pätkätyöntekijöiden turvan kehittämisen on oltava tärkeä osa uudistusta. Työttömiä on kohdeltava tasavertaisesti, eikä heitä saa asettaa toisiaan vastaan. Ansioturvasta merkittävän osan rahoittavat työntekijät ja työnanta- jat. Maan hallitus ei saa rangaista työttömyyskassojen kautta turvansa var- mistaneita heikennyksillä, vaan ansioturvan ja perusturvan rahoituksen ja tason kytkentä on säilytettävä. Valtuuston syyskokouksessa puheenjohtaja Lauri Ihalainen ilmoitti jättä- vänsä SAK:n puheenjohtajuuden kevätvaltuuston kokouksessa 2009. Val- tuusto antoi hallitukselle tehtäväksi ryhtyä toimenpiteisiin, jotta SAK:n val- tuuston kevätkokouksessa 14.–15.5.2009 voidaan valita järjestölle uusi pu- heenjohtaja. Joulukuun kokouksessaan SAK:n hallitus valtuutti työvalio- kunnan valmistelemaan puheenjohtajan valintaa. Työvaliokunta totesi ko- kouksessaan, että puheenjohtajaehdokkaiden on oltava työvaliokunnan tie- dossa helmikuun loppuun mennessä. SAK:n valtuuston jäsenillä on mah- dollisuus tavata ehdokkaat maalis-huhtikuussa järjestettävässä valtakun- nallisessa tilaisuudessa. Hallitus Vuonna 2008 SAK:n hallitus kokoontui 11 kertaa. Kansainvälisen talouden tila heikkeni nopeasti toimintavuoden aikana ja huoli työllisyydestä näkyi hallituksen keskusteluissa. Liittojen työehtosopimusneuvottelutilanne oli esillä alkukevään hallituksen kokouksissa. Järjestö- ja sopimusrajojen seu- ranta- ja ennakointimenettelyä koskevia periaatteita käsiteltiin useassa ko- kouksessa kevään aikana. Sosiaaliturvakomitean työn vaiheet olivat myös useasti esillä hallituksessa. Syksyllä aloitettiin seuraavan sopimuskierrok- sen valmistelut. Aihe oli esillä myös hallituksen seminaarikokouksessa mar- raskuussa Loviisassa. Seminaarissa käsiteltiin myös SAK:n tulevaisuus- hanketta. Lisäksi hallitus käsitteli mm. seuraavia aiheita: • valtion omistajapolitiikka • SAK:n tavoitteet valtion määrärahakehyksiin sekä valtion vuoden 2009 talousarvioon
 31. 31. SAK · Toimintakertomus 2008 47 • Noste-ohjelma ja Osaava pärjää -hanke • työeläkeotteeseen liittyvä viestintä • Suomen talouden ennusteet • ammatillisen aikuiskoulutuksen uudistaminen • Työsuojelupiirien resurssien turvaaminen • sovittelutoiminnan kehittäminen • palkansaajajärjestöjen yhteiset periaatteet työtaistelutilanteissa • työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön uudistaminen • Metsäsektorin tulevaisuus • raportti työehtosopimuskierroksesta 2007–2008 • SAK:n aluepalvelukeskusten kehittäminen • Kiljavan opiston tilanne • Tallinnan infopisteen evaluointiraportti • Jäsenyyshanke 2009 • Kunnallisvaalien äänestysaktiivisuuden nostaminen • YKV- työ 2009–2011 ja valmistautuminen EU-parlamenttivaaleihin Huhtikuun kokouksessa oli vieraana Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Lii- kanen ja joulukuussa Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Jaakko Kian- der. Seminaarikokouksen illallisella oli puhumassa EK:n toimitusjohtaja Leif Fagernäs. Lokakuun kokouksessa SAK:n entinen päälakimies Kirsti Palan- ko-Laaka esitteli laatimansa muistion työmarkkinoiden pelisäännöistä ja nii- den kehittymisestä. HALLINTOELIMET Valtuusto Valtuuston puheenjohtajat Santamäki-Vuori Tuire, JHL Suomalainen Ritva, PAM Nieminen Raimo, Metallityöväen Liitto Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Anttila Juha Saikkonen Petri Tikka Risto Ruonala Veijo Stirkkinen Paul Lehdonkivi Hannele Leinonen Juhani Lintala Jaakko Mäki-Rahkola Asko Pajukoski Jari Häkkinen Martti Perkiöniemi Pentti Marjamaa Raimo Harakka Heikki Saarinen Taisto Ruppa Reijo Lipponen Kauko Ilmailualan Unioni IAU ry Rautiainen Risto Särömaa Ann-Mari Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
 32. 32. 48 SAK · Toimintakertomus 2008 Alanko-Ojala Karita Pahtakari Vesa Korhonen Jouko Alatalo Ilppo Manninen Pauli Jordan Annikki Heikkinen Anne Salo Jari Heikkinen Asta Sepponen Kaija Sandman Timo Kettunen Saima Mikkonen Marja-Riitta Ilonen Mervi Kouhia Raimo Nieminen Helena Suntila Mirja Kunnari Anneli Liikamaa Reino Puhalainen Hannu Karaman Kristiina Salminen Risto Ahonen Sinikka Määttä Oili Kirkkola-Helenius Tarja Liukkonen Jorma Ovaska Aune Pulkkinen Aimo Virkki Tapio Paananen Eija Lautaniemi Timo Jurmu Tuula Peltonen Hannu Kuusenaho Birgit Eskelinen Eine Pesonen Aulikki Isomäki Margit Viitamäki Varpu-Liisa Pyykkinen Pasi Simola Eila Katajisto Ritva Rajantie Irma Kervinen Arja Laine Raimo Rannanpää Eija Hult Tapio Puurunen Kirsti Vertti Pirkko Hujanen Kari Santamäki-Vuori Tuire Sulin Tiina Oksa Mirka Siitonen Harri Starck Erja Koskinen Seija Tiimonen Ali Sairanen Tuula Nousiainen Birgitta Turunen Leena Vattulainen Risto Jouskari Tuulikki Linna-Pirinen Tuija Timonen Raimo Vyyryläinen Marja Viherpuro Hannu Soramäki Anne Aliupseeriliitto ry JHL:n yhteisöjäsen 1.6.08 alkaen Klemetti Jukka Oranen Mika Majamaa Lassi Merivartioliitto ry Lehtonen Veikko Yli-Heikkilä Lasse Rasmus Tommy Tulliliitto ry Ojamaa Kalevi Pirttiperä Jukka Naski Pekka Vankilavirkailijain Liitto VVL ry Syrjänen Jouni Lamberg Timo Kauppinen Matti Kemianliitto ry Hannula Eila Hautala Taisto Seppälä Johanna Holappa Reino Rahikka Raija Jokisalo Pertti Korpela Kristo Soidinsalo Marjatta Kallio Pasi Ojansuu Eino Pitkänen Pekka Pälvi Pirjo Stockmakari Pirjo Hänninen Aira Metallityöväen Liitto ry Helminen Sari 14.4.08 asti Malm Anne Ahonen Päivi
 33. 33. SAK · Toimintakertomus 2008 49 Henriksson Seppo Aapakari Tommi Lahdenperä Eeva Jokinen Heikki Sirniö Ilpo Moisio Aki Kapiainen Juha Jokinen Sari Koivunen Tapani Karlström Lars Vilander Bo Lappinen Timo Kukkurainen Ari Lehtonen Matti Tuhkanen Martti Kumpulainen Jukka Porkka Jukka Vänskä Timo Larila Keijo Grönqvist Kjell Heininen Leena Mehtälä Jari Karppinen Juha Turunen Merja Mäkinen Pentti Kemppainen Timo Nieminen Raimo Levonen Jyrki Nevalainen Marjo Niininen Kari Haverinen Timo Purtilo Pekka Perttunen Keijo Ulmanen Juha Tuomisto Kirsi Pörsti Pekka Järvinen Ahti Mäenpää Pekka Taipale Arja Halttu Helena Savolainen Kari Valtanen Pirkko Junnila Kari Pernu Tytti Vilén Terttu Karrikka Taina Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Airaksinen Katja Pyy Marko Laine Lolan Arhenius Päivi Alanen Tiina Keinänen Marja Halonen Arto Kankare Mika Purhonen Onerva Jaatinen Seija Pussinen Marja-Leena Veikkolainen Katri Kangasluoma Heidi Link Merike Ahola Sinikka Keränen Sari Huuskonen Irmeli Joensuu Reijo Koskiniemi Helena Kilpinen Lilli Kivelä Kirsti Löwenhild Rita Eirtovaara Hannele Sadeharju Jari Matero Riitta Sirola Kristiina Artesola Merja Niiranen Jouni Valkeinen Markku Kankaanrinta Pekka Nuolikoski Pirjo Hautamäki Kai Kukkamäki Sirpa Pimperi Jorma Luokkala Helena Keskikuru Kaarina Rajala Johanna Majuri Sari Hellman Sirpa Reunamo Anita Stenberg Kim Härkönen Pekka Sallinen Tanja Vesanen Sinikka Nieminen Leena Savolainen Arja Heljander Reima Tuominen Heli Hanki Inkeri Piippo-Taari Marjut 30.9.08 asti Komsi Eetu Seppälä Seppo Savolainen Tarja Aromaa Sirpa Suomalainen Ritva Ålander Martti Pesonen Anna-Liisa Isokangas Ann-Christine 12.5.08 asti Uitto Jorma Tilvis Leila Ristilä Ritva Mansikkamäki Teller- vo Paperiliitto ry Aitonurmi Jouko Vertanen Jorma Viljanen Jouni Alanen Tuomo Limola Irene Turunen Martti Kettunen Matti Eronen Mika Laakso Sami Nokelainen Ilkka Sivosuo Erkki Ahonen Eero
 34. 34. 50 SAK · Toimintakertomus 2008 Pesonen Jorma Blomberg Jukka Narsakka Tuure Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Alho Taru Willberg Piia Ollikainen Satu Heikkinen Timo Torvinen Juha Koponen Reijo Lempinen Kari Niemi Jarmo Jyrkinen Juha Sandberg Mirja Strandén Tarja Nummikoski Paula Puu- ja erityisalojen liitto ry Hirvonen Juha Penkari Erkki Karjunen Pauli Neste Jouni Julin Benita Mannermo-Nurminen Elina Paananen Teijo Pasanen Jouko Vanhatalo Mika Rissanen Ritva Saarni Sirpa Bobäck-Stenlund An- ja Saarinen Asko Kokkarinen Juha Mikkonen Niko Rakennusliitto ry Glad Hannu Latvala Markku Hakanen Tapio Hentonen Keijo Alho Sari Simpanen Juha- Pekka Karekivi Jouni Lindgren Seppo Mansikkamäki Titta Koskinen Seppo Marttinen Vesa Saari Vesa Mattanen Teuvo Kemppainen Raimo Mikkola Jussi Piitulainen Juha Nummelin Pekka Asikainen Raimo Päivelin Mika Anttila Martti Heino Mauri Sipilä Pertti Knaappila Hannu Berglov Bo Vikstedt Tea Honka Eero Koivunurmi Kari Rautatieläisten Liitto ry Kukkonen Arto Kurttila Mika Fahlström Jyrki Viljakainen Kari Suhonen Pentti Arhippainen Heikki Rautatievirkamiesliitto ry Hokkanen Erkki Lindblom Harri Mäkelä Hannu-Pekka Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Korkeamäki Anne Riihikoski Seppo Myllyniemi Jarmo Kukkonen Veijo Kettunen Rainer Tikkonen Jukka Selander Eija Ylitalo Eira Säppi Taina Vuorio Hannele Pohjola Pentti Porko Jouni Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ry Heimonen Esa Huovilainen Marja Biaudet Toni Suomen Muusikkojen Liitto ry Vesterinen Aarne Metsäketo Martti Kuukka Juha
 35. 35. SAK · Toimintakertomus 2008 51 Suomen Merimies-Unioni SM-U ry Nurmirinta Kari Lauriala Markku Lummejoki Jyrki Rännäli Tarja Ryökkynen Anu Julin-Qvarnström Lisen Suomen Sos.dem. Sanomalehtimiesliitto SSSL ry Piskonen Heikki Lumme Pentti Välimaa Pentti Sähköalojen ammattiliitto ry Kinisjärvi Raimo Rantanen Matti Luukkonen Hannu 16.5.08 asti Rantanen Osmo 6.10.08 asti Mölsä Reijo Knuutila Esa Rautiola Hannu Leskinen Pentti Ylikauppila Kari Wilkman Eero Pesola Sami Pöntinen Jari Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry TeMe Hake Johan Rautakoski Kaisa Hiltunen Sami Veturimiesten Liitto ry Koli Timo Noranta Ilkka Levänen Jarmo Viestintäalan ammattiliitto ry Grönlund Jan Tynkkynen Pirjo Eriksson Asko Koskinen Reijo Luostarinen Päivi Pörsti Pentti Laosmaa Seija Harju Jouko Gärding Anne Yleinen Lehtimiesliitto ry Hurme Hannu Koskinen Sirpa Korhonen Risto Puhe- ja esitysoikeudella Kaupanalan Esimiesliitto KEY Valkonen Mika Mustamäki Marja- Terttu Lehtinen Risto Hallitus Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Ihalainen Lauri pj., SAK Anttila Kirsti, Metallityöväen Liitto Huutola Matti vpj., SAK Kallinen Kaija, SAK Ahonen Jouko, Paperiliitto Vanhala Petri, Paperiliitto Alakoski Martti, Sähköliitto Rimmistö Keijo, Sähköliitto Asara-Laaksonen Teija, JHL Hievanen Sauli, JHL 16.5. asti Hyttinen Urpo, JHL 16.5. alk. Eloranta Jarkko, JHL, Saari Ritva-Hanna, JHL Harjuniemi Matti, Rakennusliitto Suokas Kyösti, Rakennusliitto Julkunen Kaarlo, PAM Grekelä Paula, PAM
 36. 36. 52 SAK · Toimintakertomus 2008 Kuntonen Veli-Matti, SEL Anttila Veli-Pekka, SEL Kurki Rauno, Rakennusliitto Lapatto Kari, Rakennusliitto Lunden Mauri, Rautatieläisten Liitto Kiviharju Jari, Rautatieläisten Liitto Mäkelä Matti, Lehtonen Turja, Metallityöväen Liitto Metallityöväen Liitto Raitioharju Pertti, Hämäläinen Irene, Viestintäalan ammattiliitto Viestintäalan ammattiliitto Räty Timo, AKT Salmela Juhani, AKT Selin Ann, PAM Muttilainen Kyllikki, PAM Vallittu Timo, Kemianliitto Salonen Heikki, Kemianliitto Vanhala Kalevi, Juusola Pekka, Puu- ja erityisalojen liitto Puu- ja erityisalojen liitto Wikström Seppo, Kemianliitto 21.11.asti Siltala Hannu, Kemianliitto 21.11. alk. Laine-Tuominen Nina, Kemianliitto Vilkuna Esa, PAU Sieranta Arto, PAU Vuorenmaa Erkki, Nurminen Pertti, Metallityöväen Liitto 21.11.asti Metallityöväen Liitto Aalto Riku Metallityöväen Liitto 21.11.alk. Vuorio Anssi, PAM Rönni-Sallinen Annika, PAM Zitting Simo, SM-U Teräväinen Pekka, SM-U 16.5. asti Bondas Kenneth, SM-U 16.5. alk. Kokouksiin kutsuttavat yleisvarajäsenet: Kaleva Keijo, JHL 16.5. asti Wikman Teija, JHL 16.5. alk. Lindholm Henri, SEL Haapasaari Juhani, IAU Vänttinen Ahti, Suomen Muusikkojen Liitto Elonen Risto, Veturimiesten liitto Ainasto Lauri, Puu- ja erityisalojen liitto Kovanen Sauli, Paperiliitto Koivunen Juhani, AKT Turtiainen Tarja, Rautatievirkamies liitto Koskenniemi Mauri, SLSY Valtuuston puheenjohtajat: Santamäki-Vuori Tuire, JHL Suomalainen Ritva, PAM Nieminen Raimo, Metallityöväen Liitto Muut kokouksiin kutsuttavat liittopuheenjohtajat Masalin Juha, Merivartioliitto Tuomela Jari, Vankilavirkailijain liitto Kosonen Markku, Tulliliitto Arola Kari, SSSL Saarinen Juha, YLL Valkonen Mika, KEY Söder Raimo, TeMe
 37. 37. SAK · Toimintakertomus 2008 53 Leino Petteri, Aliupseeriliitto Muut yleisvarajäsenet Laine Markku, Metallityöväen Liitto Korhonen Reijo, Viestintäalan ammattiliitto Lilja Tuomo, Kemianliitto Salmi Reijo, Sähköliitto Veirto Katja, PAM Anttila Juhani, PAU 16.5. asti Roos Mika, PAU 16.5. alk. Sorali Arto, AKT Lepola Sakari, Puu- ja erityisalojen liitto Rautavuori Leena, PAM Rautatieläisten liitto Helkavuori Heikki, Viestintäalan ammattiliitto Nieminen Heidi, PAU Johtoryhmä SAK:n hallituksen asettama johtoryhmä kokoontui yhteensä 33 kertaa. SAK:n sääntöjen mukaisesti johtoryhmä valmisteli asioita SAK:n hallituksen kokoukselle ja käsitteli SAK:n sisäiseen toimintaan ja henkilöstöön liittyviä asioita. Johtoryhmän jäseninä toimivat: puheenjohtaja Lauri Ihalainen, hallituksen varapuheenjohtaja Matti Huutola ja johtajat Arto Kuusiola, Lauri Lyly, Pertti Parmanne, Marjaana Valkonen, Matti Tukiainen ja kehittämisjohtaja Eija Hietanen. Kokouksen sihteerinä toimi Marianne Uuskoski. Johtoryhmän kokouksiin osallistui viestintäpäällikkö Harri Järvinen sekä henkilöstön edustajina luottamusmiehet Pirjo Väänänen ja Tytti Jäppinen (30.11.asti) sekä Tuula Kourunen (1.12. alkaen). Työvaliokunta Hallituksen välittömänä apuelimenä toimiva työvaliokunta kokoontui 1 ker- ran vuonna 2008. Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Lauri Ihalainen, pj, SAK Kirsti Anttila, Metallityöväen Liitto Matti Huutola, vpj., SAK Teija Asara-Laaksonen, JHL Tuire Santamäki-Vuori, JHL Heikki Kehälinna, JHL Jouko Ahonen, Paperiliitto Mauri Kivistö, Rakennusliitto Erkki Vuorenmaa, Metallityöväen Liitto Martti Alakoski, Sähköliitto Ann Selin, PAM Anssi Vuorio, PAM Kalevi Vanhala . Pertti Raitoharju Puu- ja erityisalojen liitto Viestintäalan ammattiliitto Timo Räty, AKT Esa Vilkuna, PAU Timo Vallittu, Kemianliitto Simo Zitting, S M-U Matti Harjuniemi, Rakennusliitto Matti Mäkelä, Metallityöväen Liitto Veli-Matti Kuntonen, SEL Kaarlo Julkunen, PAM
 38. 38. 54 SAK · Toimintakertomus 2008 Työvaliokunnan kokouksiin osallistuivat myös SAK:n johtoryhmän jäsenet ja vies- tintäpäällikkö Harri Järvinen. Valiokunnan sihteerinä toimi Marianne Uuskoski. Muut hallituksen asettamat valiokunnat • Sopimusvaliokunta • Työelämän kehittämis- ja työsuojeluvaliokunta • Oikeudellinen valiokunta • Talous- ja elinkeinopoliittinen valiokunta • Sosiaalivaliokunta • Jäsenyysvaliokunta • Nuorisovaliokunta • Kansainvälisten asioiden valiokunta • Henkilöstö- ja talousvaliokunta Toimialaneuvottelukunnat • Julkisen alan neuvottelukunta • Kuljetusalojen neuvottelukunta • Palvelualojen neuvottelukunta • Teollisuusalojen neuvottelukunta
 39. 39. SAK · Toimintakertomus 2008 55 JÄSENYYDET JA OSAKKUUDET Yhdistykset Allianssi ry Eurooppalainen Suomi ry Lomaliitto ry Palkansaajalehdet - Löntagarstidningarna, Pale ry Perhelomat ry Pohjola-Norden ry Reilun kaupan edistämisyhdistys ry Skills Finland ry Solaris-Lomat ry Suomalaisen Työn Liitto ry Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry Suomen Kuluttajaliitto ry Suomen Mielenterveysseura ry Suomen Pakolaisapu ry Suomen YK-liitto ry Tietotekniikan Liitto ry Taksvärkki ry Transparency Suomi ry Työterveyden Edistämisyhdistys ry Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys TATSI ry Työväen Keskusmuseoyhdistys ry Työväen Sivistysliitto ry Palkansaajien Tutkimuslaitoksen Kannatusyhdistys ry Työväenperinne ry Yksityiset keskusarkistot ry Säätiöt Ammattienedistämislaitoksen Säätiö rs Asuntosäätiö rs Kansan Sivistysrahaston Säätiö rs Kuntoutustoiminnan Tutkimussäätiö rs SAK:n koulutussäätiö rs Osakeyhtiöt Itäkeskuksen Huipputoimistot Oy Järjestöpalvelut Oy Suomen Viestintärahoitus Oy UP-Uutispalvelu Oy Työväen Akatemian Kannatusosakeyhtiö VVO-yhtymä Oyj Kiinteistöyhtiöt Hakaniemen Merikiinteistö Oy Ki-Oy Itäkeskuksen Maamerkki
 40. 40. 56 SAK · Toimintakertomus 2008 Ki-Oy Pajalantie 19, Järvenpää Ki-Oy Otsonkulma Ki-Oy Tuunaantupa Osuuskunnat Osuuskunta Suomen Messut Osuuskunta Tradeka-Yhtymä Kaunispään Huolto-osuuskunta HOK-Elanto Kansainväliset ammatilliset järjestöt Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY Pohjolan ammatillinen yhteisjärjestö PAY OECD:n ay-liikkeen neuvoa-antava komitea TUAC Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC
 41. 41. SAK · Toimintakertomus 2008 57 HENKILÖSTÖRAPORTTI - TUNNUSLUKUTAULUKKO 2008 Henkilöstö 31.12.99–31.12.08 Tunnusluvut 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kokoaikainen henkilöstö 135 139 131 136 135 137 126 125 117 119 Naiset 89 93 86 90 90 90 84 82 78 78 Miehet 46 46 45 46 45 47 42 43 39 41 Vakituinen henkilöstö 131 134 128 130 127 130 118 117 116 114 Naiset 87 91 85 87 86 86 79 79 77 75 Miehet 44 43 43 43 41 44 39 38 39 39 Määräaikaiset (yli 1 vuosi) 4 5 3 6 8 7 8 8 1 5 Naiset 2 2 1 3 4 4 5 3 1 3 Miehet 2 3 2 3 4 3 3 5 0 2 Peruskoulutusindeksi (as- teikko 1-8) 4,01 3,96 4,30 4,43 4,42 4,52 4,80 4,80 4,90 5,00 Naiset 3,55 3,49 3,79 3,93 3,94 4,12 4,20 4,10 4,40 4,60 Miehet 4,91 4,91 5,29 5,39 5,38 5,28 6,00 6,00 5,70 5,70 Henkilöstön keski-ikä (v) 47 47,5 48 48,5 49 49,5 49 47,5 48,8 48,6 Keskiarvopalvelusaika (v) 15 15,5 16 16 16,5 16,3 15,5 14,6 14,6 14,3 Ulkoinen vaihtuvuus/suhde 1,33 1,13 0,56 6,00 0,67 2,00 0,38 0,90 0,33 1,38 Aloittaneet 4 9 9 6 4 6 6 9 4 11 Lopettaneet 3 8 16 1 6 3 16 10 12 8
 42. 42. 58 SAK · Toimintakertomus 2008 SAKryJÄSENLIITTOJENJÄSENET2007JA2008 20082007MUUTOS LIITTOMIEHIÄNAISIANaisiaYHTEENSÄYHTEENSÄHENK.AM.OS Auto-jaKuljetusalanTyöntekijäliittoAKT444145985125039950505106-153 IlmailualanUnioniIAU28609492538093792179 KaupanalanEsimiesliitto(vainPalvelualojenUnioninPAU:njäsen)24564444646900676713313 Kemianliitto-Kemifacket23395225984945993473471354-260 JHL:nkokonaisjäsenmäärä(sis.Tulli,Merivartio,VVL,Aliupseeriliitto)6537515769871223073222401672737 MetallityöväenLiitto13485932449191673081673008325 PalvelualojenammattiliittoPAM43203170177802133802095573823236 Paperiliitto33345108932544238456281390-68 Posti-jalogistiikka-alanunioniPAU(Postiliitto+PVLyhd.2005)153041603251313363111222488 Puu-jaerityisalojenliitto32813105382443351447481397-259 Rakennusliitto810815401686482849541528348 RautatieläistenLiitto126531473101412614234108-74 Rautatievirkamiesliitto660849561509153122-9 SuomenElintarviketyöläistenLiittoSEL1468821464593615236836684-82 SuomenLentoemäntä-jaStuerttiyhdistysSLSY21120399122502204460 SuomenMerimies-UnioniSM-U649747354211232111696311 SuomenMuusikkojenLiitto2325100430332932983125 SuomenSos.DemSanomalehtimiesliittoSSSL2339629329305240 Sähköalojenammattiliitto30539127343181232203391-155 Teatteri-jaMediatyöntekijätTeMe142824656338933803907 Veturimiestenliitto3009160,5302529824327 Viestintäalanammattiliitto1109511824522291923589670-84 YleinenLehtimiesliittoYLL11561351761804-- KAIKKIYHTEENSÄ56255848446346104702110464455762970 JÄSENMÄÄRÄT 2007 JA 2008
 43. 43. SAK · Toimintakertomus 2008 59 LAUSUNNOT Edunvalvontaosasto Oikeusministeriö Oikeuspaikkatyöryhmän mietintö (Oikeusministeriön työryhmämietintö 2007:15) (16.1.2008) Työ- ja elinkeinoministeriö Luottotietotyöryhmän muistio (16.1.2008) Turun ja Porin työsuojelupiiri Turun ja Porin työsuojelupiirin tarkastajan viran täyttäminen (22.2.2008) Ulkoasiainministeriö Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja; Suomen 3. määräaikaisraportti (13.3.2008) Oikeusministeriö Arviomuistio EU:n 2. yhtiöoikeudellisen direktiivin muutoksen (2006/68/EY) täytäntöönpanosta Suomessa (17.3.2008) Oikeusministeriö Osakkeenomistajan eräiden oikeuksien käyttämisestä julkisesti noteera- tuissa yhtiöissä annetun direktiivin (2007/36/EY) täytäntöönpanosta Suo- messa (28.3.2008) Oikeusministeriö Yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistaminen; yhdenvertaisuustoimikunnan välimietintö (Oikeusministeriön komiteamietintö 2008:1) (31.3.2008) Oikeusministeriö Lausunto IPR- asioiden tuomioistuinkäsittelyn keskittämistä selvittäneen työryhmän mietinnöstä (työryhmämietintöjä 2007:20) (11.4.2008) Sosiaali- ja terveysministeriö Luonnos hallituksen esitykseksi laeista sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta (23.5.2008) Sisäasiainministeriö Luonnos hallituksen esitykseksi rajavartiolain ja eräiden siihen liittyvien la- kien muuttamisesta
 44. 44. 60 SAK · Toimintakertomus 2008 (6.6.2008) Opetusministeriö Selvitys työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin (4.9.2008) Opetusministeriö Lausunto suoja-aikadirektiivin 2006/116/EY muutosehdotuksesta (19.9.2008) Oikeusministeriö Jatkokäsittelylupaa hovioikeudessa koskeva komiteanmietintö (25.9.2008) Sosiaali- ja terveysministeriö Terveydenhuoltolakityöryhmän mietintö nro 2008:28 (23.10.2008) Sosiaali- ja terveysministeriö Luonnos hallituksen esityksestä sairausvakuutuslain muuttamiseksi (26.11.2008) Työ- ja elinkeinoministeriö Yhteistoimintalain valvontatyöryhmän ehdotus (15.12.2008) Edunvalvontaosasto - Yhteiskuntapoliittinen edunvalvontaosasto Sosiaali- ja terveysministeriö Lausunto selvitysmiesraportista, joka koskee Sosiaali- ja terveysministeriön alaisten virastojen ja laitosten uudelleen suuntaamista (29.1.2008) Työ- ja elinkeinoministeriö Hallituksen esitysluonnoksesta TEKES-teknologian ja innovaatioiden kehit- tämiskeskuksesta annettavaksi laiksi (10.3.2008) Oikeusministeriö EU:n osakkeenomistajien eräiden oikeuksien käyttämisestä julkisesti notee- ratuissa yhtiöissä annetun direktiivin (2007/36/EY) täytäntöönpano Suo- messa -luonnos hallituksen esitykseksi (3.11.2008) Jäsenpalveluosasto Opetusministeriö Vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008-2012. Väliraportti 6.10.2008 (17.11.2008) Kansainvälinen osasto
 45. 45. SAK · Toimintakertomus 2008 61 Työ- ja elinkeinoministeriö ILO:n vuosiraportti 2008 yleissopimuksista nrot 14, 29, 47, 81, 105, 129, 132, 138, 140, 142, 149, 175, 177 ja 182 (25.6.2008) Työ- ja elinkeinoministeriö Ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi yhteiskuntavastuun neuvottelu- kunnasta (8.8.2008) Työ- ja elinkeinoministeriö Lausunto uudesta ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnasta (25.8.2008) Yhteiskuntapoliittinen edunvalvontaosasto Verohallitus Työasuntovähennys verotuksessa (21.1.2008) Ympäristöministeriö Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistaminen (31.1.2008) Opetusministeriö Verovapauden laajentaminen koskemaan kulttuuriseteliä (1.2.2008) Eduskunta Komission Lissabon-tiedonantopaketti Eurooppa-neuvostolle - uuden kau- den (2008-2010) käynnistäminen, Suomen linjaukset kevään 2008 Euroop- pa-neuvostoa varten (20.2.2008) Valtiovarainministeriö Hallituksen esitys perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47§:n muutta- misesta (25.2.2008) Ympäristöministeriö Ehdotuksesta kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi (11.3.2008) Valtiovarainministeriö Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston yhdistäminen Finanssi- valvonnaksi (28.3.2008) Työ- ja elinkeinoministeriö
 46. 46. 62 SAK · Toimintakertomus 2008 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Fennovoima Oy:n ydinvoimalai- toshankkeelle (7.4.2008) Työ- ja elinkeinoministeriö Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uu- siutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (RES) (11.4.2008) Sisäasiainministeriö Näkemys työvoiman maahanmuuton kysymyksistä 28.4.2008 kuulemistilai- suutta varten ml. lähtömaayhteistyö (25.4.2008) Eduskunta Georgian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämi- seksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä (28.4.2008) Opetusministeriö Lausunto ammattiosaajan työkykypassista (6.5.2008) Ulkoasiainministeriö Näkemys SL Hanoin esitykseen työvoimakoordinaattorin palkkaamisesta (15.5.2008) Valtiovarainministeriö Kiinteistörahastolainsäädännön muuttaminen (12.6.2008) Sisäasiainministeriö Maahanmuuttohallinnon ja maahanmuuttoviraston toiminnan kehittäminen (13.6.2008) Työ- ja elinkeinoministeriö Ympäristövaikutusten arviointiselostus Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikölle (16.6.2008) Aura Instituutti Ammatillisen kuntoutuksen erikoisammattitutkinnon tarpeellisuudesta (24.6.2008) Työ- ja elinkeinoministeriö Ympäristövaikutusten arviointiohjelma ydinpolttoaineen loppusijoituslaitok- sen laajentamiselle (28.7.2008) Sosiaali- ja terveysministeriö
 47. 47. SAK · Toimintakertomus 2008 63 Hallituksen esitys eduskunnalle sairausvakuutuslain muuttamisesta (27.8.2008) Liikenne- ja viestintäministeriö Komission ehdotuksesta eurovinjettidirektiivin muuttamisesta KOM (2008) 436 lopullinen (27.8.2008) Sosiaali- ja terveysministeriö Lausunto työryhmän ehdotuksista sekä näkemyksiä palvelusetelijärjestel- män kehittämis- ja uudistamistarpeista (27.8.2008) Valtiovarainministeriö Luonnos hallituksen esitykseksi kiinteistörahastolain ja siihen liittyvien laki- en muuttamisesta (27.8.2008) Sosiaali- ja terveysministeriö Hallituksen esitys laiksi työntekijän eläkemaksun ja palkansaajan työttö- myysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa (2.9.2008) Sosiaali- ja terveysministeriö Tasoitusmäärätyöryhmän muistio (2.10.2008) Valtiovarainministeriö Arvopaperimarkkinalain uudistaminen (9.10.2008) Opetusministeriö Lausuntopyyntö luonnoksesta uudeksi yliopistolaiksi (13.10.2008) Verohallitus Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2008 toimitettavassa verotuksessa (30.10.2008) Verohallitus Vuonna 2009 ennakkoverotuksessa käytettävistä tuloista ja vähennyksistä (5.11.2008) Verohallitus Verohallituksen ohjeluonnos luontoisetujen verotuksesta (10.11.2008) Työ- ja elinkeinoministeriö Teollisuuden Voima Oyj:n uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamista kos- keva periaatepäätöshakemus
 48. 48. 64 SAK · Toimintakertomus 2008 (12.11.2008) Työ- ja elinkeinoministeriö Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen periaatepäätöshakemus; laitoksen laajentaminen Olkiluoto 4-yksikköä varten (17.11.2008) Verohallitus Vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista (17.11.2008) Työ- ja elinkeinoministeriö Ehdotukset valtioneuvoston asetukseksi sähkömarkkinoista sekä valtioneu- voston asetukseksi sähkötoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (24.11.2008) Maahanmuuttovirasto SAK:n lausunto maahanmuuttoviraston ohjeesta toimeentuloedellytysten soveltamiseksi (28.11.2008) Työ- ja elinkeinoministeriö Kaivoslain ja eräiden siihen liittyvien lakien uudistaminen (1.12.2009) Liikenne- ja viestintäministeriö Hallituksen esitysluonnos laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (2.12.2008) Opetusministeriö Ammatillisen lisäkoulutuksen tuloksellisuusrahoitus (15.12.2008) Työ- ja elinkeinoministeriö Ympäristövaikutusten arviointiselostus Fennovoima Oy:n ydinvoimalai- toshankkeelle (19.12.2008) Yhteiskuntapoliittinen edunvalvontaosasto - Jäsenpalveluosasto Työ- ja elinkeinoministeriö Lausuntopyyntö alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjelma- asiakirjan luonnoksesta (20.5.2008) Palkansaajakeskusjärjestöt Sosiaali- ja terveysministeriö
 49. 49. SAK · Toimintakertomus 2008 65 Direktiivien täytäntöönpanoa koskevat jäsenvaltioiden toisen vaiheen ker- tomukset (18.1.2008) Sosiaali- ja terveysministeriö Luonnos esitykseksi vakuutusedustuksesta annetun lain muuttamiseksi (8.4.2008) Eduskunta Hallituksen esitys Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yh- teisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuk- sen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräys- ten voimaansaattamisesta (HE 23/2008 vp) (30.4.2008) Sosiaali- ja terveysministeriö Kansaneläkelaitoksen rahoitusta koskeva luonnos hallituksen esitykseksi (5.5.2008) Työ- ja elinkeinoministeriö Valkoinen kirja yhteisön kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvista vahingon- korvauskanteista (15.5.2008) Oikeusministeriö Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa, II vaihe 2008:8 (10.6.2008) Sosiaali- ja terveysministeriö Luonnos hallituksen esityksestä laiksi naisten ja miesten välisestä tasa- arvosta annetun lain muuttamisesta (16.6.2008) Sosiaali- ja terveysministeriö Lausunto luonnoksesta ”kansallinen työsuojelupolitiikka” (16.6.2008) Työ- ja elinkeinoministeriö Lausunto yleissopimuksista nro 81 ja 177 (25.6.2008) Oikeusministeriö Komission ehdotus asetukseksi eurooppalaisesta yksityisestä yhtiöstä (26.6.2008) Sisäasiainministeriö Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja ul- komaalaisrekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamiseksi (8.8.2008)

×