Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tasa-arvolain uudistaminen ja sukupuolen moninaisuus

930 views

Published on

Setan Transtukipisteen johtavan sosiaalityöntekijän Maarit Huuskan esitys SAK:n koulutuspäivillä opinto-ohjaajille sekä historian- ja yhteiskuntaopin opettajille 12.9.2014 Kokoushotelli Siikarannassa.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tasa-arvolain uudistaminen ja sukupuolen moninaisuus

 1. 1. TASA-ARVOLAIN UUDISTAMINEN JA SUKUPUOLEN MONINAISUUS Seta ry ja Transtukipiste | Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki | www.seta.fi | www.facebook.com/setary MAARIT HUUSKA
 2. 2. AIHEENA TÄNÄÄN • Miten yhdenvertaisuuslainsäädäntö ja tasa-arvolaki muuttuvat? • Mitä ovat sukupuolen moninaisuus, sukupuoli-identiteetti 23.9.2014 ja sukupuolen ilmaisu? • Miten toimia sukupuolivastuullisena opinto-ohjaajana – tukien trans-nuoria ja edistäen hyviä käytäntöjä? © Seta ry | Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki | www.seta.fi | www.facebook.com/setary
 3. 3. YHDENVERTAISUUSLAKI 23.9.2014 • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaki uudistuvat. • Yhdenvertaisuuslaki kieltää edelleen syrjinnän mm. iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, uskonnon, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen ja muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Uusi laki: Kohtuullisten mukautusten epääminen määriteltäisiin syrjinnäksi ja hyvityssäännöstöä laajennetaan. © Seta ry | Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki | www.seta.fi | www.facebook.com/setary
 4. 4. TASA-ARVOLAKI • Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella ja velvoittaa edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. • Uusi laki: • Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennetaan koskemaan myös sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. • Uusi velvoite ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa 23.9.2014 syrjintää. © Seta ry | Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki | www.seta.fi | www.facebook.com/setary
 5. 5. KAIKKIEN SUKUPUOLIEN TASA-ARVO • Tasa-arvon edistämissäännökset laajenevat ja koskevat myös perusopetusta antavia oppilaitoksia. • Tasa-arvovaltuutettu valvoo ja antaa suosituksia. • Uudessa tasa-arvolaissa on uudenlainen sukupuolikäsitys, joka huomioi sukupuolen moninaisuuden. • Sukupuoli – kaksi ryhmää vai sukupuolten kirjo? 23.9.2014 © Seta ry | Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki | www.seta.fi | www.facebook.com/setary
 6. 6. SUKUPUOLEN ILMAISUA 23.9.2014 • n. 2-6 % Ihmisistä ei sovi sukupuolinormeihin © Seta ry | Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki | www.seta.fi | www.facebook.com/setary
 7. 7. SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON… Osa ihmisyyttä. Osa luontoa. Tunnettu kaikissa kulttuureissa. Kuuluu Suomen historiaan. Kuuluu perhe-elämään, kouluun, yhteisöihin. On olemassa riippumatta ihmisen arvomaailmasta. 23.9.2014 © Seta ry | Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki | www.seta.fi | www.facebook.com/setary
 8. 8. KUN NUORI ON… 23.9.2014 • Intersukupuolinen. • Transvestiitti. • Muunsukupuolinen / transgender/non-gender • Transsukupuolinen • Tiedostamassa itseään oleva nuori. © Seta ry | Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki | www.seta.fi | www.facebook.com/setary
 9. 9. SUKUPUOLEN ILMAISUA © Seta ry | Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki | www.seta.fi | www.facebook.com/setary 23.9.2014
 10. 10. TRANS-NUORTEN TARPEET • Vanhempien rakkaus, lämpö ja hyväksyntä. • Koulun turvallisuus ja kasvua tukevat käytännöt. 23.9.2014 • Löytää paikkansa ryhmässä. • Edetä kehityksessään. • Luottaa tulevaisuuteen. © Seta ry | Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki | www.seta.fi | www.facebook.com/setary
 11. 11. OPO TRANS-NUORTA OHJAAMASSA • Opo voi tukea opiskelijaa neuvottelemaan erityisistä tarpeista (yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain hengessä). • Lain ”kohtuullinen mukautus” voisi olla esim. ettei opiskelijan tarvitse opetuksessa kaavoittaa itselle lainkaan tai saa käyttää omaksi kokemansa sukupuolen mukaista tarjoilija asua ja nimikylttiä. • Ennalta ehkäisy velvoite voisi olla esim. opiskelijan mahdollisuus yksityiseen pukeutumistilaan toivoessaan ja että henkilökunta saa monimuotoisuudesta koulutusta. 23.9.2014 © Seta ry | Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki | www.seta.fi | www.facebook.com/setary
 12. 12. KOULU- JA TYÖPAIKKAKIUSAAMINEN • Trans-nuorilla suurempi riski saada osakseen kielteistä kohtelua toisten koululaisten ja opettajien taholta, esimerkiksi ryhmän ulkopuolelle jättämistä tai leimaamista. • Trans-nuorista 82 % ilmoitti kokeneensa koulussa toisinaan tai usein asiatonta kohtelua, kiusaamista tai syrjintää. (Alanko: Mitä kuuluu Sateenkaarinuorille Suomessa? 2014) • Työssä käyvistä 29 % transihmisistä ilmoitti työtovereiden asenteiden sukupuolivähemmistöjä kohtaan vaikuttavan työpaikan ihmissuhteisiin. • Suuri osa salaa sukupuolen kokemisensa. 23.9.2014 © Seta ry | Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki | www.seta.fi | www.facebook.com/setary
 13. 13. NUOREN TUKI KOULUSSA • Opettaja normalisoi sukupuolen moninaisuutta. • Opettaja kunnioittaa nuorta ja luo normia, miten nuorta puhutellaan ja minkä sukupuolen jäsenenä hänet kohdataan. • Ottaa sukupuolen puheeksi nuoren kanssa kahden kesken tarvittaessa. • Koulupsykologin ja –kuraattorin apu. Alaikäisten transsukupuolisten diagnoosit ja hoitopolku. • Vertaiskeskusteluun tukihenkilöverkosto. 23.9.2014 © Seta ry | Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki | www.seta.fi | www.facebook.com/setary
 14. 14. OPO AIKUISENA ROOLIMALLINA Antaa monipuolista tietoa sukupuolen moninaisuudesta. Edistää kaikkia ihmisiä kunnioittavaa ilmapiiriä. Näkee lapsen ja nuoren, tukee tarvittaessa. Toimii roolimallina: …miten eri ihmisryhmistä puhutaan. … on ammattirooliin sopivalla tavalla oma itsensä - myös maskuliinisena, feminiinisenä ja/tai androgyyninä ihmisenä. © Seta ry | Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki | www.seta.fi | www.facebook.com/setary 23.9.2014
 15. 15. MITEN KÄSITELLÄ KOULUSSA • Sukupuolen moninaisuudesta puhutaan myönteisesti ja osana maailmaa eri oppiaineissa. • Normikriittinen pedagogiikka. • Pohditaan sukupuolinormien ja ihanteiden kapeutta ja vaikutuksia • Elokuvat, pelit, yhteisöteatteri • OPS:in aihekokonaisuuksien yhteydessä, esim. ihmisenä kasvamisen teema ja ihmisoikeuksien käsittelyn yhteydessä. 23.9.2014 © Seta ry | Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki | www.seta.fi | www.facebook.com/setary
 16. 16. ANTIIKIN TAIDETTA © Seta ry | Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki | www.seta.fi | www.facebook.com/setary 23.9.2014
 17. 17. OPO EHDOTTAA KÄYTÄNTÖJÄ 23.9.2014 • Esimerkkejä hyvistä koulukäytännöistä: • Opiskelijalla mahdollisuus valita oma puhuttelunimi ja pronominin käyttö (esim. ruotsinkielisessä opetuksessa: han, hen, hon). • Opettajat ei liitä opiskelijaa puheessaan ryhmään, johon hän ei koe kuuluvansa (esim. ”nämä tytöt”) • Oppilaitos vähentää sukupuolen perusteella ryhmiin jakoa ja trans-nuorella pääsy identiteetin mukaiseen ryhmään. © Seta ry | Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki | www.seta.fi | www.facebook.com/setary
 18. 18. LISÄÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ • Seinillä myönteisiä julisteita ihmisten moninaisuudesta. • Liikuntatunneille jakaudutaan kiinnostuksen mukaan ja on yksityisiä pukeutumistiloja. • On sukupuolineutraaleja vessoja. • Nimetty resurssihenkilö HBTIQ-opiskelijoille, - henkilökunnalle ja perheille joka koulussa. 23.9.2014 © Seta ry | Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki | www.seta.fi | www.facebook.com/setary
 19. 19. SUKUPUOLEN KORJAUS JA TYÖ • Opiskelijalla voi olla huoli, syrjitäänkö työssä, uskaltautuako unelma alalle? – Rohkaise. • Opiskelijalla epätietoisuus, mitä voi toivoa tai mihin on oikeutettu, kun työntekijänä korjaa sukupuolta tai tahtoisi käydä töissä sukupuoliroolia vaihdellen. • Avaa lainsäädännön turva. • Lähtökohta: sukupuolen korjaus on normaalia välttämätöntä erikoissairaanhoitoa. • Emotionaalista tukea ulostuloon ja valmennusta, miten tiedottaa työnantajalle. 23.9.2014 © Seta ry | Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki | www.seta.fi | www.facebook.com/setary
 20. 20. SUKUPUOLIVASTUULLINEN OPO 23.9.2014 • Tukee nuoren realistista ja sukupuoli-normatiivisuudesta vapaata ammatin ja työn valintaa. • Opo auttaa nuorta pohtimaan ja huomaamaan omia vahvuuksiaan, osa vahvuuksista voi liittyä trans-taustaan. Esim. Moni transnuori haluaa alalle, jolla voi tukea toisia samoissa asioissa kuin itse joutunut läpikäymään tai luovuus ja itseohjautuvuus kehittynyt, kun erilaisuutta joutunut käsittelemään yksin. © Seta ry | Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki | www.seta.fi | www.facebook.com/setary
 21. 21. SUKUPUOLIVASTUULLINEN OPO • Opettaja arvostaa tyttöyttä, poikamaisuutta ja androgyniaa – toisissa ja itsessä. • Edistää hyväksyvää ilmapiiriä työyhteisössään. • Valmis pohtimaan omia sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä omia uskomuksiaan. • Arvostaa rooliaan lasten ja nuorten moninaisuuden asiantuntijana ja kohtaajana. 23.9.2014 © Seta ry | Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki | www.seta.fi | www.facebook.com/setary
 22. 22. 23.9.2014 • KIITOS! • Yhteystiedot: • www.transtukipiste • Maarit.Huuska@seta.f © Seta ry | Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki | www.seta.fi | www.facebook.com/setary

×