Successfully reported this slideshow.

מתנדבי היישוב הארצישראלי לצבא הבריטי בתנועת הבריחה

0

Share

Loading in …3
×
1 of 18
1 of 18

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

מתנדבי היישוב הארצישראלי לצבא הבריטי בתנועת הבריחה

 1. 1. ‫הארצישראלי‬ ‫היישוב‬ ‫מתנדבי‬ ‫לצבא‬‫הבריחה‬ ‫בתנועת‬ ‫הבריטי‬
 2. 2. ‫כל‬ ‫במשך‬‫בנאצים‬ ‫המלחמה‬ ‫שנות‬‫הנהגת‬ ‫דרשה‬ ‫להקים‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫היהודי‬ ‫היישוב‬‫חטיבה‬ ‫עברית‬‫לוחמת‬,‫במאבקו‬ ‫הבריטי‬ ‫לצבא‬ ‫שתצטרף‬ ‫הצבא‬ ‫נגד‬‫הגרמני‬,‫המלחמה‬ ‫סיום‬ ‫לקראת‬ ‫רק‬ ‫אך‬ ‫הבריטים‬ ‫נעתרו‬‫לבקשה‬. ‫בספטמבר‬1944‫היהודית‬ ‫הבריגדה‬ ‫הוקמה‬- Jewish Brigade Group,‫המלא‬ ‫בשמה‬ ‫או‬ "‫הלוחמת‬ ‫היהודית‬ ‫החטיבה‬( "‫חי‬"‫ל‬),‫שרוב‬ ‫מדי‬ ‫ועל‬ ‫היישוב‬ ‫מבני‬ ‫מתנדבים‬ ‫ומפקדיה‬ ‫לוחמיה‬ ‫חייליה‬‫מגן‬‫צהוב‬ ‫דוד‬(‫הטלאי‬ ‫כצבע‬‫שנשאו‬ ‫הצהוב‬ ‫הנאצים‬ ‫בהוראת‬ ‫היהודים‬)‫על‬‫רקע‬‫כחול‬-‫לבן‬. ‫בשיאה‬‫כ‬ ‫הבריגדה‬ ‫מנתה‬-5,000‫חיילים‬. ‫הבריגדה‬‫הספיקה‬‫בלבד‬ ‫שבועות‬ ‫שלושה‬ ‫במשך‬ ‫בקרבות‬ ‫להשתתף‬.‫רוכזה‬ ‫המלחמה‬ ‫תום‬ ‫עם‬ ‫בטרוויזיו‬ ‫הבריגדה‬,‫איטליה‬ ‫בין‬ ‫הגבולות‬ ‫משולש‬ ‫ליד‬,‫ויוגוסלביה‬ ‫אוסטריה‬.
 3. 3. ‫וללא‬ ‫ומשפחה‬ ‫בית‬ ‫ללא‬ ‫עקורים‬ ‫יהודים‬ ‫וחצי‬ ‫כמיליון‬ ‫באירופה‬ ‫נמצאו‬ ‫המלחמה‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫אליה‬ ‫לשוב‬ ‫מולדת‬.‫גרמניה‬ ‫של‬ ‫הסופית‬ ‫כניעתה‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬,‫המשוחררות‬ ‫פולין‬ ‫בערי‬ ‫החלה‬ ‫מחתרת‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫ספונטנית‬ ‫התארגנות‬,‫פרטיזנים‬‫יהודים‬‫וחניכי‬ ‫קובנר‬ ‫אבא‬ ‫של‬ ‫בהנהגתו‬ ‫ומליטא‬ ‫מפולין‬ ‫החלוציות‬ ‫הנוער‬ ‫תנועות‬.‫של‬ ‫ולתנועה‬ ‫הדדית‬ ‫לעזרה‬ ‫להתארגן‬ ‫החלו‬ ‫הפעילים‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ ‫מפולין‬ ‫בריחה‬.‫של‬ ‫הקבוצה‬ ‫הצטרפות‬ ‫עם‬ ‫התרחב‬ ‫הפעילים‬ ‫מעגל‬ ‫ורשה‬ ‫גטו‬ ‫לוחמי‬,‫יצחק‬ ‫ובהם‬(‫אנטק‬)‫נוספים‬ ‫רבים‬ ‫ופליטים‬ ‫צוקרמן‬.
 4. 4. ‫הבריגדה‬ ‫חיילי‬‫ההובלה‬ ‫מפלוגות‬ ‫והחיילים‬ ‫הראשונים‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫אנשי‬ ‫היו‬ ‫הארצישראליות‬ ‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫את‬ ‫שפגשו‬.‫הגורלי‬ ‫המפגש‬ ‫והמרגש‬‫בין‬‫השואה‬ ‫ניצולי‬‫עליהם‬ ‫חרב‬ ‫שעולמם‬ ‫לבין‬‫העבריים‬ ‫החיילים‬,‫דגלם‬ ‫על‬‫הכחול‬-‫לבן‬‫וסמל‬ ‫המגן‬‫דויד‬‫שעל‬‫מדיהם‬,‫ומטלטל‬ ‫מרגש‬ ‫היה‬ ‫כאחד‬ ‫ולחיילים‬ ‫לניצולים‬.‫חיילי‬ ‫של‬ ‫הופעתם‬ ‫לגאווה‬ ‫מקור‬ ‫הייתה‬ ‫ונשקם‬ ‫סמליהם‬ ‫על‬ ‫הבריגדה‬ ‫לניצולים‬ ‫ולתקווה‬,‫נואשו‬ ‫כבר‬ ‫שחלקם‬‫של‬ ‫מקיומו‬ ‫היהודי‬ ‫העם‬.‫ההבטחה‬ ‫את‬ ‫עבורם‬ ‫סימלו‬ ‫החיילים‬ ‫הבאים‬ ‫אחים‬ ‫ובה‬ ‫מולדת‬ ‫להם‬ ‫יש‬ ‫ישראל‬ ‫שבארץ‬ ‫לעזרתם‬.‫את‬ ‫עצמם‬ ‫על‬ ‫ליטול‬ ‫התנדבו‬ ‫החיילים‬ ‫והצטרפו‬ ‫בעקורים‬ ‫הטיפול‬ ‫של‬ ‫החשאית‬ ‫המשימה‬ ‫לפליטים‬ ‫בסיוע‬ ‫הבריחה‬ ‫לתנועת‬.
 5. 5. ‫טרוויזו‬,‫הגבולות‬ ‫במשולש‬ ‫הממוקמת‬ ‫וליוגוסלביה‬ ‫לאוסטריה‬ ‫איטליה‬ ‫שבין‬, ‫פליטים‬ ‫להמוני‬ ‫מפגש‬ ‫מקום‬ ‫שימשה‬ ‫יהודיים‬.‫הארצישראלים‬ ‫החיילים‬, ‫בטרוויזיו‬ ‫הגבול‬ ‫ביקורת‬ ‫על‬ ‫ששלטו‬, ‫מעבר‬ ‫כנקודת‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫ניצלו‬ ‫לניצולים‬‫היהודים‬‫תנועה‬ ‫ואיפשרו‬ ‫פליטים‬ ‫של‬ ‫חופשית‬‫מאוסטריה‬ ‫לאיטליה‬ ‫ומיוגוסלביה‬.‫החיילים‬ ‫קבוצות‬ ‫כמלווי‬ ‫שימשו‬ ‫והקצינים‬, ‫נהגים‬,‫ומדריכים‬ ‫גבולות‬ ‫מבריחי‬ ‫במחנות‬.‫ובאומץ‬ ‫במסירות‬ ‫זאת‬ ‫כל‬, ‫תוך‬ ‫לעיתים‬‫הסתכנות‬‫מול‬‫המפקדים‬ ‫הבריטיים‬,‫ממשלתם‬ ‫של‬ ‫הלבן‬ ‫הספר‬ ‫למדיניות‬ ‫מחוייבים‬ ‫שהיו‬,‫הפליטים‬ ‫לתנועת‬ ‫שהתנגדה‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬.
 6. 6. ‫הקימו‬ ‫באיטליה‬‫מחנות‬ ‫הצבאיים‬ ‫המחנות‬ ‫בקרבת‬ ‫החיילים‬‫הפליטים‬ ‫עבור‬.‫ליד‬ ‫נטוש‬ ‫מחנה‬ ‫פונטבה‬ ‫העיירה‬‫טרוויזיו‬ ‫שבאזור‬,‫ששימש‬‫נוער‬ ‫בעבר‬‫פשיסטי‬,‫הפך‬‫זמני‬ ‫קליטה‬ ‫למקום‬. ‫מידי‬‫פלוגת‬ ‫של‬ ‫במשאיות‬ ‫ומגרמניה‬ ‫מאוסטריה‬ ‫יהודים‬ ‫פליטים‬ ‫ומאות‬ ‫עשרות‬ ‫הועברו‬ ‫לילה‬ ‫התובלה‬.‫כאשר‬‫הרוסים‬ ‫מידי‬ ‫לעבור‬ ‫עמדה‬ ‫שבאוסטריה‬ ‫גראץ‬‫הבריטים‬ ‫לשליטת‬,‫היו‬ ‫אשר‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫לכיוון‬ ‫הפליטים‬ ‫העברת‬ ‫את‬ ‫לחסום‬ ‫צפויים‬,‫כ‬ ‫אחד‬ ‫בלילה‬ ‫הועברו‬-1,000 ‫פליטים‬‫מגראץ‬‫לטרוויזיו‬. ‫המקומיים‬ ‫התושבים‬, ‫מהות‬ ‫את‬ ‫שיערו‬ ‫שלא‬ ‫משאיות‬ ‫שנשאו‬ ‫המטען‬ ‫הצבא‬‫ששימשו‬ ‫הבריטי‬ ‫למבצע‬,‫אותן‬ ‫קיבלו‬ ‫בתשואות‬ ‫בדרכן‬ ‫ל‬ ‫כראוי‬ ‫ובפרחים‬"‫חיילי‬ ‫המשחרר‬ ‫הצבא‬."
 7. 7. ‫הבריחה‬ ‫תנועת‬ ‫של‬ ‫ההתארגנות‬ ‫בתחילת‬,‫מתאים‬ ‫ציוד‬ ‫וחסר‬ ‫תקציב‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫כשעדיין‬,‫נהגו‬ ‫מציודם‬ ‫ושמיכות‬ ‫בגדים‬ ‫להם‬ ‫ותרמו‬ ‫הפליטים‬ ‫לעזרת‬ ‫הצבאית‬ ‫ממשכורתם‬ ‫להפריש‬ ‫החיילים‬ ‫האישי‬.‫היו‬‫כאלה‬ ‫אף‬‫ב‬ ‫שפעלו‬"‫השחור‬ ‫שוק‬"‫את‬ ‫במעט‬ ‫ולו‬ ‫לממן‬ ‫כדי‬ ‫צבאית‬ ‫באספקה‬ ‫וסחרו‬ ‫ההצלה‬ ‫פעולות‬. ‫במסגרת‬‫ה‬ ‫הקמת‬ ‫על‬ ‫והחליטו‬ ‫באיטליה‬ ‫העבריות‬ ‫היחידות‬ ‫נציגי‬ ‫נפגשו‬ ‫ההתארגנות‬"‫מרכז‬ ‫לגולה‬",‫שתפקידו‬‫לניצולים‬ ‫הסיוע‬ ‫את‬ ‫ולתכנן‬ ‫לתאם‬ ‫היה‬.‫לאכסניה‬ ‫דאג‬ ‫המרכז‬,‫למזון‬, ‫להדרכה‬,‫ארצה‬ ‫לעלייתם‬ ‫ולאמצעים‬ ‫לעידוד‬.‫אלה‬ ‫פעולות‬‫היו‬‫הבריטי‬ ‫המנדט‬ ‫לחוקי‬ ‫מנוגדות‬ ‫ולחובותיו‬‫של‬‫חייל‬‫הבריטי‬ ‫בצבא‬.‫מתפקידיהם‬ ‫נעדרו‬ ‫החיילים‬,‫ציוד‬ ‫הצבא‬ ‫ממחסני‬ ‫רוקנו‬ ‫בגדים‬ ‫כמו‬,‫מיטות‬‫ושמיכות‬,‫זייפו‬‫מסמכים‬‫את‬ ‫לאפשר‬ ‫כדי‬ ‫בריטיות‬ ‫צבא‬ ‫משאיות‬ ‫וניצלו‬ ‫הפליטים‬ ‫תנועת‬‫אירופה‬ ‫ברחבי‬.‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫דוד‬ ‫לדעת‬,‫לוי‬ ‫הבריגדה‬ ‫מפקד‬ ‫ידע‬‫על‬ ‫בנימין‬ ‫הפעולות‬‫והתעלם‬‫מהן‬.
 8. 8. ‫בסתיו‬1945‫לקח‬"‫של‬ ‫לעלייה‬ ‫המוסד‬"‫ההגנה‬"‫את‬‫חסותו‬ ‫תחת‬ ‫הבריחה‬ ‫תנועת‬ ‫פעילות‬, ‫ולאירופה‬‫שליחים‬ ‫עשרות‬ ‫כמה‬ ‫נשלחו‬‫ארצישראליים‬.‫נטלו‬ ‫אלה‬‫תנועת‬ ‫על‬ ‫הפיקוד‬ ‫את‬ ‫הבריחה‬,‫מסודר‬ ‫ארגון‬ ‫שנעשתה‬,‫ניהל‬ ‫אשר‬‫כולה‬ ‫אירופה‬ ‫יבשת‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫וריכז‬. ‫בשנים‬ ‫היה‬ ‫הארגון‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫עיקרה‬1945–1948,‫המדינה‬ ‫להקמת‬ ‫ועד‬ ‫המלחמה‬ ‫משלהי‬, ‫בדרכם‬ ‫אירופה‬ ‫את‬ ‫חצו‬ ‫ובמסגרתה‬‫לארץ‬‫כ‬ ‫ישראל‬-300,000‫יהודים‬ ‫פליטים‬.
 9. 9. ‫עקורים‬ ‫ובמחנות‬ ‫הבריחה‬ ‫שהקימה‬ ‫מעבר‬ ‫במחנות‬ ‫הניצולים‬ ‫שהו‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫בדרכם‬ ‫האו‬ ‫מטעם‬ ‫שהוקמו‬"‫ם‬.‫יחסית‬ ‫קצרה‬ ‫הייתה‬ ‫המעבר‬ ‫במחנות‬ ‫השהות‬,‫מימים‬‫ועד‬ ‫אחדים‬ ‫חודשים‬ ‫מספר‬,‫אך‬‫שנים‬ ‫לפעמים‬ ‫נמשכה‬ ‫העקורים‬ ‫במחנות‬ ‫השהות‬.‫היו‬ ‫העקורים‬ ‫מחנות‬ ‫ובגרמניה‬ ‫באוסטריה‬ ‫בעיקר‬,‫כ‬ ‫בהם‬ ‫הצטופפו‬ ‫מסויימות‬ ‫ובתקופות‬-250,000‫בתנאים‬ ‫ניצולים‬ ‫עתידם‬ ‫לגבי‬ ‫מעיקה‬ ‫וודאות‬ ‫ובאי‬ ‫קשים‬.‫הבריחה‬ ‫אנשי‬,‫בהם‬‫השליחים‬‫מהארץ‬‫והחיילים‬ ‫הארצישראלים‬,‫פעלו‬ ‫במחנות‬,‫שיעורים‬ ‫ארגנו‬ ‫להכשרה‬ ‫וקורסים‬ ‫בעברית‬ ‫מקצועית‬.‫הילדים‬‫זכו‬ ‫וללימודים‬ ‫להדרכה‬,‫וחשוב‬ ‫מזה‬-‫ואוהב‬ ‫חם‬ ‫לטיפול‬ ‫להם‬ ‫להחזיר‬ ‫שנועד‬‫את‬ ‫האמון‬‫בזולת‬‫שמחת‬ ‫ואת‬ ‫הילדות‬.
 10. 10. ‫הפכה‬ ‫בטרוויזיו‬ ‫הגבול‬ ‫תחנת‬ ‫כי‬ ‫לבריטים‬ ‫שהתגלה‬ ‫לאחר‬,‫הבריגדה‬ ‫חיילי‬ ‫בסיוע‬,‫לתחנת‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫לגאלית‬ ‫הבלתי‬ ‫לעלייה‬ ‫מעבר‬,‫יולי‬ ‫בסוף‬ ‫הצבא‬ ‫החליט‬1945‫את‬ ‫להעביר‬ ‫החיילים‬‫היהודיים‬‫ולהולנד‬ ‫לבלגיה‬.‫המרכז‬‫ולאזורי‬ ‫לצרפת‬ ‫פעילותו‬ ‫את‬ ‫הרחיב‬ ‫לגולה‬ ‫בגרמניה‬ ‫והאמריקנים‬ ‫הבריטיים‬ ‫השליטה‬,‫ולצ‬ ‫לפולין‬ ‫שליחים‬ ‫שלח‬ ‫ואף‬'‫כיה‬.
 11. 11. ‫של‬ ‫המשאיות‬‫הארצישראליות‬ ‫התובלה‬ ‫פלוגות‬‫פליטים‬ ‫מלקטות‬ ‫כשהן‬ ‫אירופה‬ ‫בדרכי‬ ‫נעו‬ ‫אלפים‬ ‫ומבריחות‬‫בכיוון‬ ‫מהם‬‫דרום‬-‫הנמלים‬ ‫אל‬ ‫מערב‬,‫הבלתי‬ ‫ההעפלה‬ ‫אוניות‬ ‫המתינו‬ ‫שם‬ ‫ליגאלית‬.‫כשנשלחים‬‫במשאיות‬ ‫הארצישראלים‬ ‫החיילים‬‫הצבא‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫ציוד‬ ‫להוביל‬‫למחנותיו‬ ‫אירופה‬ ‫ברחבי‬,‫המשאיות‬ ‫חוזרות‬‫הצבאיות‬‫ניצולים‬ ‫כרכב‬ ‫לאיטליה‬ ‫תמיד‬ ‫כמעט‬,‫עמוסות‬ ‫ב‬"‫מטען‬"‫אנושי‬.‫רבה‬ ‫בצפיפות‬,‫הניצולים‬ ‫לפעמים‬ ‫יושבים‬ ‫מוחלט‬ ‫בשקט‬,‫הילדים‬ ‫גם‬,‫לילה‬ ‫שלם‬,‫לגבול‬ ‫שועטות‬ ‫בברזנט‬ ‫המכוסות‬ ‫כשהמכוניות‬.‫כך‬‫הארצישראלים‬ ‫החיילים‬ ‫העבירו‬ ‫לאיטליה‬‫מ‬ ‫למעלה‬–12,000‫ומאוסטריה‬ ‫מגרמניה‬ ‫ניצולים‬. ‫באנדרלמוסיה‬‫המלחמה‬ ‫סוף‬ ‫של‬"‫הורישו‬"‫לפעילי‬ ‫מכוניות‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫מספר‬ ‫העבריות‬ ‫היחידות‬ ‫הבריחה‬.‫היחידות‬ ‫ושמות‬ ‫המכוניות‬ ‫מספרי‬‫הותאמו‬ ‫שלהן‬,‫כמובן‬,‫המקום‬ ‫לדרישות‬.‫בתעוזה‬ ‫כאמריקנים‬ ‫או‬ ‫כבריטים‬ ‫אלה‬ ‫במכוניות‬ ‫הבריחה‬ ‫פעילי‬ ‫הזדהו‬ ‫האופיינית‬,‫מעבירים‬ ‫בעודם‬ ‫היתרים‬ ‫או‬ ‫ניירות‬ ‫ללא‬ ‫ניצולים‬.
 12. 12. ‫סגורים‬ ‫הלבן‬ ‫הספר‬ ‫מדיניות‬ ‫במסגרת‬ ‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫בפני‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫גבולות‬, ‫ארצה‬ ‫לעלות‬ ‫יכולות‬ ‫חיילים‬ ‫נשות‬ ‫אך‬ ‫חוקי‬ ‫באופן‬.‫נאסר‬ ‫הבריטי‬ ‫הצבא‬ ‫בהוראת‬ ‫מבנות‬ ‫נשים‬ ‫לשאת‬ ‫הכיבוש‬ ‫חיילי‬ ‫על‬ ‫האויב‬ ‫ארצות‬.‫נמנו‬ ‫אלו‬ ‫עם‬,‫כמובן‬,‫גם‬ ‫יהודיות‬ ‫נשים‬.‫לתעודות‬ ‫דואגת‬ ‫הבריחה‬ ‫מזוייפות‬,‫המיועדות‬ ‫הכלות‬ ‫כי‬ ‫המוכיחות‬ ‫מארץ‬ ‫אינן‬‫אויב‬,‫חתונות‬ ‫מאות‬ ‫ונערכות‬ ‫מקרב‬ ‫נשים‬ ‫לבין‬ ‫הבריגדה‬ ‫חיילי‬ ‫בין‬ ‫הניצולות‬.‫על‬ ‫אלה‬ ‫חתונות‬ ‫מספר‬ ‫עמד‬ ‫מסויימת‬ ‫בתקופה‬30–40‫יום‬ ‫מדי‬.‫לאחר‬‫נישואיהן‬ ‫יכולות‬‫אלה‬ ‫נשים‬‫ארצה‬ ‫לעלות‬‫החיילים‬ ‫של‬ ‫כרעיותיהם‬ ‫ליגאלי‬ ‫באופן‬. ‫א‬.‫דקל‬‫הבריגדה‬ ‫מפקד‬ ‫של‬ ‫תרומתו‬ ‫את‬ ‫מציין‬,‫כ‬ ‫של‬ ‫העפלתן‬ ‫מוסדרת‬ ‫שבעזרתו‬–700‫בנות‬ ‫הבריטי‬ ‫ההסגר‬ ‫בתקופת‬ ‫יהודיות‬.
 13. 13. ‫יתומים‬ ‫יהודים‬ ‫ילדים‬ ‫אלפי‬ ‫היו‬ ‫העולים‬ ‫הפליטים‬ ‫בין‬ ‫ארגון‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנאספו‬"‫הבריחה‬"‫נוצריים‬ ‫ממנזרים‬, ‫איכרים‬ ‫ממשפחות‬‫וממחבואים‬‫אירופה‬ ‫ברחבי‬ ‫אחרים‬. ‫לטיפול‬ ‫זקוקים‬ ‫היו‬ ‫אלה‬ ‫ילדים‬,‫ולאהבה‬ ‫לדאגה‬ ‫מלחמה‬ ‫בשנות‬ ‫מהם‬ ‫שנשללו‬. ‫מספר‬‫פישר‬ ‫החייל‬:..."‫לי‬ ‫נודע‬‫במקרה‬,‫חולים‬ ‫שבבית‬ ‫חולה‬ ‫יהודי‬ ‫ילד‬ ‫שוכב‬ ‫במנזר‬ ‫השוכן‬.‫הועד‬ ‫בהוראת‬ ‫הנער‬ ‫אל‬ ‫יצאתי‬,‫מתיקה‬ ‫בדברי‬ ‫מצויד‬ ‫כשאני‬.‫בקושי‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫מצאתי‬.‫מיטת‬ ‫אל‬ ‫אותי‬ ‫הובילה‬ ‫הנזירה‬ ‫אותי‬ ‫כשראה‬ ‫בעיניו‬ ‫עלו‬ ‫התרגשות‬ ‫שדמעות‬ ‫הילד‬. ‫ורזה‬ ‫כחוש‬ ‫כזה‬ ‫היה‬ ‫הוא‬,‫מהתופת‬ ‫שיצא‬ ‫ראו‬.‫מסרתי‬ ‫לו‬ ‫שלחו‬ ‫עבריים‬ ‫שחיילים‬ ‫לו‬ ‫ואמרתי‬ ‫החבילה‬ ‫לו‬ ‫המתנה‬.‫קורותיו‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫סיפר‬ ‫שנרגע‬ ‫לאחר‬,‫נדודיו‬ ‫לביה‬ ‫הגיעו‬ ‫עד‬ ‫המוות‬ ‫עם‬ ‫ומפגשיו‬"‫ח‬." ‫החייל‬‫הנער‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫המשיך‬,‫וטיפל‬ ‫לו‬ ‫דאג‬ ‫לאונית‬ ‫ניצולים‬ ‫ילדים‬ ‫קבוצת‬ ‫עם‬ ‫שיצא‬ ‫עד‬ ‫בו‬ ‫המעפילים‬.
 14. 14. ‫ב‬ ‫החייל‬ ‫מספר‬':"‫הובלתי‬ ‫הנסיעות‬ ‫באחת‬ ‫במכונית‬10‫בכפרים‬ ‫שאספנו‬ ‫ילדים‬.‫אחד‬ ‫הילדים‬,‫יוס‬'‫לה‬,‫בוכה‬ ‫וכמעט‬ ‫מודאג‬ ‫בצד‬ ‫ישב‬. ‫שרה‬ ‫הקטנה‬ ‫אחותו‬ ‫כי‬ ‫סיפר‬ ‫אליו‬ ‫כשפניתי‬'‫לה‬ ‫באחד‬ ‫איטלקי‬ ‫לבית‬ ‫ההורים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נמסרה‬ ‫לו‬ ‫שאעזור‬ ‫מבקש‬ ‫והוא‬ ‫בסביבה‬ ‫הכפרים‬ ‫לחפשה‬". ‫הנער‬‫לכפר‬ ‫מכפר‬ ‫ועברו‬ ‫לדרך‬ ‫יצאו‬ ‫והחייל‬, ‫משחקים‬ ‫בהם‬ ‫במקומות‬ ‫עוצרים‬ ‫כשהם‬ ‫ילדים‬,‫ושרה‬'‫איננה‬ ‫לה‬...‫עצרו‬ ‫הכפרים‬ ‫באחד‬ ‫בגורן‬ ‫ששיחקו‬ ‫הילדים‬ ‫את‬ ‫לראות‬.‫פתאום‬ ‫יוס‬ ‫זינק‬'‫לה‬,‫כשהוא‬ ‫הילדות‬ ‫אחת‬ ‫את‬ ‫תפש‬ ‫וצועק‬ ‫בוכה‬:‫שרה‬'‫לה‬,‫שרה‬'‫לה‬,‫הילדה‬ ‫אך‬ ‫אותו‬ ‫זיהתה‬ ‫לא‬ ‫הקטנה‬.‫יוס‬'‫לה‬‫לאנשי‬ ‫הראה‬ ‫המקום‬‫לשמע‬ ‫שנזעקו‬‫התליון‬ ‫את‬ ‫הצעקות‬ ‫שלצווארו‬,‫ההורים‬ ‫ושם‬ ‫שמו‬ ‫חרוטים‬ ‫עליו‬.‫על‬ ‫זהה‬ ‫תליון‬ ‫היה‬ ‫הילדה‬ ‫של‬ ‫צווארה‬.‫הכפריים‬, ‫הכומר‬ ‫ובהם‬,‫הילדה‬ ‫את‬ ‫למסור‬ ‫מייד‬ ‫הסכימו‬.
 15. 15. ‫שפורקו‬ ‫עד‬ ‫נמשכה‬ ‫וההנדסה‬ ‫התובלה‬ ‫ופלוגות‬ ‫הבריגדה‬ ‫חיילי‬ ‫בקרב‬ ‫הבריחה‬ ‫פעילות‬ ‫היחידות‬.‫הבריטים‬,‫שהיו‬‫מודעים‬,‫חלקי‬ ‫באופן‬ ‫לפחות‬,‫לפעולות‬‫היהודים‬ ‫החיילים‬ ‫של‬ ‫הסיוע‬ ‫לניצולים‬,‫שחרורם‬ ‫את‬ ‫להחיש‬ ‫התחילו‬‫השבתם‬ ‫ואת‬‫לארץ‬.‫חזרו‬ ‫הבריגדה‬ ‫חיילי‬ ‫רוב‬ ‫הבייתה‬,‫כ‬ ‫אך‬-120‫תעודות‬ ‫עם‬ ‫אזרחיים‬ ‫כשליחים‬ ‫באירופה‬ ‫נשארו‬ ‫מהם‬"‫מותאמות‬"‫ושולבו‬ ‫הבריחה‬ ‫בפעילות‬.‫במסגרת‬"‫כפילים‬ ‫מבצע‬"‫לארץ‬ ‫הגיעו‬‫במקומם‬"‫חוקי‬ ‫באופן‬"‫פליטים‬ ‫שואה‬ ‫ניצולי‬‫לבושים‬‫במדי‬‫הבריטי‬ ‫הצבא‬,‫חיילים‬ ‫אותם‬ ‫של‬ ‫החייל‬ ‫פנקסי‬ ‫כשבידם‬.
 16. 16. ‫גולת‬ ‫את‬ ‫הפליטה‬ ‫שארית‬ ‫עם‬ ‫שלהם‬ ‫במפגש‬ ‫ראו‬ ‫השנייה‬ ‫העולם‬ ‫במלחמת‬ ‫הישוב‬ ‫מתנדבי‬ ‫שירותם‬ ‫של‬ ‫הכותרת‬.‫באירופה‬ ‫והמשחררים‬ ‫הכובשים‬ ‫בצבאות‬ ‫להיכלל‬ ‫הזכות‬ ‫להם‬ ‫עמדה‬ ‫משימה‬ ‫בתוך‬ ‫משימה‬ ‫עצמם‬ ‫על‬ ‫לקחו‬ ‫הקרב‬ ‫ימי‬ ‫ובעצם‬.‫בניצולים‬ ‫הטיפול‬‫הייה‬‫מטלה‬ ‫לבצעה‬ ‫הוכשרו‬ ‫ולא‬ ‫בה‬ ‫לעסוק‬ ‫התכוננו‬ ‫לא‬ ‫האלה‬ ‫העבריים‬ ‫שהחיילים‬,‫ההצלה‬ ‫מפעל‬ ‫אך‬ ‫היה‬ ‫עצמם‬ ‫על‬ ‫שקיבלו‬,‫שלהם‬ ‫עדותם‬ ‫לפי‬,‫במלחמה‬ ‫מחלקם‬ ‫יותר‬ ‫חשוב‬.‫הישוב‬ ‫חיילי‬ ‫העברי‬,‫ישראל‬ ‫מארץ‬ ‫שהגיעו‬,‫הבריחה‬ ‫בדרכי‬ ‫ההצלה‬ ‫חלוצי‬ ‫עם‬ ‫להמנות‬ ‫ראויים‬.
 17. 17. ‫פרק‬‫הבריחה‬‫ומשמעותי‬ ‫רציני‬ ‫באופן‬ ‫מונצח‬ ‫ואינו‬ ‫לרבים‬ ‫מוכר‬ ‫אינו‬.‫אנו‬,‫עמותת‬"‫הבריחה‬ ‫מורשת‬",‫לתת‬ ‫רוצים‬ ‫ארגון‬ ‫של‬ ‫לתרומתו‬ ‫המודעות‬ ‫את‬ ‫ולהעלות‬ ‫הקולקטיבי‬ ‫בזיכרון‬ ‫לו‬ ‫הראוי‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫זה‬ ‫לפרק‬‫הבריחה‬‫להצלת‬ ‫השואה‬ ‫פליטי‬,‫ולהקמת‬ ‫ארצה‬ ‫לעלייתם‬‫המדינה‬. ‫אנשים‬ ‫מזמינים‬ ‫אנו‬‫הבריחה‬ ‫בתנועת‬ ‫פעילים‬ ‫שהיו‬,‫בה‬ ‫שנעזרו‬ ‫ניצולים‬,‫קרובי‬‫משפחה‬,‫מי‬ ‫וכל‬ ‫המשך‬ ‫דור‬ ‫להצטרף‬ ‫לליבו‬ ‫קרוב‬ ‫שהנושא‬‫בפעילותה‬ ‫ולסייע‬ ‫לעמותה‬. : ‫הכנת‬‫המצגת‬:‫קריצ‬ ‫רות‬'‫וד‬ ‫מן‬"‫נהרי‬ ‫מירי‬ ‫ר‬ ‫מודים‬ ‫אנו‬‫על‬‫של‬ ‫לארכיונים‬ ‫התמונות‬"‫ושם‬ ‫יד‬","‫טבנקין‬ ‫יד‬"‫ו‬"‫הגיטאות‬ ‫לוחמי‬ ‫בית‬" ‫אלינו‬ ‫פנו‬ ‫אנא‬ ‫ולתרומות‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬: ‫מייל‬:@gmail.com45habricha ‫טל‬':972-(0)54-6298888 ‫פקס‬:5492858972-(0)3- ‫כתובת‬:‫ד‬"‫נהרי‬ ‫מירי‬ ‫ר‬ ‫ת‬.‫ד‬.45 ‫רמת‬‫השרון‬4710001 ‫אתר‬:/www.habricha.org.il ‫פייסבוק‬:1945www.facebook.com/Habricha://https ‫במוזיאון‬ ‫מוצג‬ ‫הבריטי‬ ‫לצבא‬ ‫היישוב‬ ‫מתנדבי‬ ‫של‬ ‫סיפורם‬"‫הגדודים‬ ‫בית‬"‫במושב‬‫אביחיל‬,‫טל‬':09-8629240

×