Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Outdoor Team Og Lederudvikling

465 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Outdoor Team Og Lederudvikling

  1. 1. Hv ord an ka n2 +2. .. Outdoor Team- og Lederudvikling Topidrætsfolk træner 99% af tiden og konkurrerer 1% af tiden. Virksomheder gør ofte det modsatte. Du kunne aldrig drømme om at løbe en marathon uden træning, vel? Alligevel gør mange virksomheder og medarbejdere det hver dag. For mange er hverdagen et marathon, som med enkelte redskaber sagtens kunne løbes hurtigere og med færre smerter og skader.
  2. 2. Hvad er ”outdoor” team og ”Ikke to mennesker er ens, og derfor er lederudvikling? der heller ikke to virksomheder der er ens!” Vi har med stor succes lavet ”outdoor” forløb si- den 1995, dette har været under firma navnet Team Vision Management (TVM). Vi har derfor TVM Teamudvikling er en proces, og ikke bare valgt at beholde navnet TVM som et produkt når Teambuilding med et nyt ord - det rækker langt vi laver outdoor forløb. videre, og starter meget før. For EvoluZion er TVM outdoor Team- og lederudvikling et middel Vores outdoor har INTET med en event at gøre. og ikke et mål, og har intet med hverken Kan- Vi arbejder med at flytte menneskers adfærd, indræber- eller overlevelseskurser at gøre! handlinger og holdninger gennem processer, vi Begrebet teambuilding er desværre blevet så véd der virker! fortærsket, at det for mange er lig med en sjov oplevelse, og intet andet!!! TVM Team- og Lederudvikling er ikke en event! Teamudvikling Lederudvikling Verden bliver mere kompleks dag for dag, og for Et af de mest omtalte lederudviklingsforløb er at løse denne kompleksitet bedst muligt, skal vi vort koncept, Ledelse I Praksis (LIP), der hen- kunne arbejde sammen på den mest optimale vender sig til alle i virksomheden der arbejder Eksempel på opbygning: måde. Dette fordrer ofte Teamwork - og det er med ledelse i et eller andet omfang. Det kan en disciplin der ikke kan trænes nok. være som personaleleder, projektleder, strate- gisk leder eller som lederaspirant. TVM Team- og lederudvikling tilbydes altid så 2. dag ændres aktiviteten, her sikrer vi at ef- Ofte er det også hele lederteams, direktionen det passer til dine behov. Det kan være en en- fekten forbliver i teamet, også efter at vi har ”Teamwork er det der får almindelige eller bestyrelsen der arbejdes med. kelt dag, men som oftest løbende over 2 - 5 løst vores opgave. Deltagerne vil på skift agere mennesker, til at skabe ualmindelige døgn. som teamleder og være ansvarlige for de øv- resultater...” Lederprogrammet er opbygget således, at vi Før: rige deltagers indsats under projektopgaver, der forud for selve kurset afdækker den enkeltes Umiddelbart efter tilmelding vil deltagerne via varierer mellem fysiske, psykiske, strategiske, holdninger, begrebsforståelser, styrker og svag- mail få tilsendt et interviewskema der udfyldes taktiske og operationelle opgaver. Medarbejderne skal kunne samarbejde og kom- heder m.m. Vi arbejder med blended learning og returneres. Dette bruges til at finjustere vores munikere, løfte i flok og tage et fælles ansvar forstået således, at der er en vekselvirkning forløb, så vi bedst muligt rammer den enkelte 3. dag er en ”generalprøve”, hvor deltagerne for at nå de målsætninger, der kræves for at mellem indlæring af teoretiske værktøjer og og dennes udfordringer. skal bruge den tillærte viden for at løse dagens sikre virksomhedens eksistensgrundlag. Målet praktisk afprøvning af disse, samt deltageren får ca. 14 dage inden forløbet holder vi 1-2 timers opgaver. Når disse opgaver er fuldført tager vi er at udbygge og forankre samarbejdet mel- muligheden for at arbejde med ledelse i ander- ”appetizer”, hvor vi kommer forbi og starte pro- hjem - og ikke før! lem medlemmerne i teamet, samt at skabe en ledes rammer. Kan værktøjerne håndteres un- cessen op. bedre trivsel og et bedre arbejdsmiljø. Målet er der disse forhold, er sandsynligheden for at de også at opnå en større effektivitet. efterfølgende anvendes tilbage i virksomheden, Efter: Nøgleordene er ansvarlighed, åbenhed, ærlig- langt større. Under: Alle ved, at ”mandag morgen” er vi tilbage hed og kommunikation samt gensidig respekt 1.dag starter med at vi arbejder indendørs med i virksomheden og skal bringe den nye viden med en forankring i virksomheden. Vi lægger adfærds- og teamteori (ledelsesteori for ledere), i spil, og det er sjældent let. Derfor er forank- vægt på, at alle kan deltage, alle bliver vindere, ”Why should anyone be let by you?” kombineret med håndgribelige værktøjer som rings- og konsolideringsfasen utrolig vigtig. Vi og at de aktuelle forløb er sjove, spændende, ofte varierer. Senere på dagen begiver vi os af arbejder med forankring af processen, og kon- relevante og motiverende. sted til den praktiske del af modulet, der finder solidering af de opnåede resultater på vores helt Vi skaber vindere og resultater, der kan ses og sted Outdoor i Skandinavien. egen måde - en måde som virker! Det sker ca. mærkes i hverdagen. Aktiviteterne afvikles hvor Det næste halve til hele døgn frembringer vi en en måned efter kurset. det måtte ønskes, og hvor det er formålstjenligt. erkendelse blandt deltagerne af den nuværen- Frem til forankringsdagen understøtter vi ofte de situation. Virkelige fremskridt sker først, når processen med coaching af deltagerne, dette man erkender tingenes rette sammenhæng. kan arrangeres efter behov.
  3. 3. Forudsætninger Hvad opnår deltagerne? Da vi skal arbejde i et ”laboratorium”, hvor vi træner og eks- Ved teamudvikling tilføres deltagerne viden om: perimentere, er der naturligvis behov for diskretion under- • Adfærdsteori vejs, og den fortrolighed vil vi appellere til overholdes. Det • Teamsammensætning er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om et ”overle- velseskursus”, og man behøver ikke at være en supermand / • Teamteori -kvinde for at deltage. • Metodik til effektiv kommunikation • Coachingteknik og træning • Procesevaluering Return of investment • Selvindsigt - personlig udvikling • Praktisk anvendelse af ovenstående En Teamudviklingsaktivitet er en investering, og investeringer skal forrentes på bedste vis! Man kan sjældent ændre menne- skers holdninger, vaner, rutiner og fordomme i løbet af et par Deltagerne på LIP får desuden viden om: døgn, - men ved at arbejde procesorienteret, hvor team- og • Forskellige Ledelsesværktøjer lederudvikling indgår som en del af denne proces, kan Evolu- • Ledelsesnetværk Zion i dag gennem mange aktiviteter dokumentere, at det er • Lederrollen en rigtig god investering. • Værdibaseret ledelse Team- og lederudvikling - det kan simpelthen måles på bundlinien. Hvad betyder det for virksomhedens indtjening, at medarbej- derne kommunikerer blot 5% bedre, at medarbejderne selv tager ansvar for deres opgaver og hverdag, at medarbejderne komplementerer hinanden arbejdsmæssigt, og de får en fæl- les referenceramme.....??? EvoluZion - din vækstpartner Referencer Alle vores uddannelser og kurser laves både som ”Jeg har personligt haft stort udbytte af forløbet. Et forløb som ad- åbne og lukkedes skræddersyede forløb. skiller sig væsentligt fra de traditionelle ”metervarer”. Jeg kan helt klart anbefale EvoluZion til udvikling af individer og grupper, samt Som besætning er vi i alt 28 medarbejdere sparring i forbindelse med ledelse og kommunikation.” tilknyttet EvoluZion, og alle vores konsulenter har Thomas Skou, Distriktschef, Telenor stor praktisk erfaring, da de har siddet på den ”Teknikker og metoder blev relateret til hverdagen og man fik man- anden side af bordet, enten i form af leder, chef ge gode ideer med hjem til sin egen værktøjskasse. Kurset var en eller direktører stillinger, indenfor salg, HR, øko- god kombination af teori og praksis. Absolut et kursusforløb, der kan nomi og organisationsudvikling. Vi er autoriseret anbefales.” inden for de mest anvendte organisationsværktø- Lars Mattson, Management Konsulent, WM-data jer, kulturudvikling og psykologiske tests. ”Kurset er velstruktureret, godt opbygget og meget forpligtende – så vel før, under og efter kurset. Instruktørerne har en prisværdig Udover vores outdoor forløb, tilbyder vi uddan- god fornemmelse for den enkelte deltagers grænser. Læg der til en nelser, kurser, coaching og rådgivning af ledere, smuk scenografi i form af perfekte rammer og et kursuscrew som teams og organisationer. Målet med vores ydelser gav alt hvad de havde i sig hele vejen. Men jeg kan kun anbefale er at skabe synlige resultater for vores samar- at man hanker op i den indre selvtilfredshed, og lader sig udfordre. bejdspartnere. Det virker endnu!” Stefan U. Nielsen HR-Direktør Ferring International A/S Alle forløb kan godkendes til VEU godtgørelse Evoluzion EvoluZion EvoluZion Automatikvej 1 Schubertsvej 12 Saltværksvej 2 2860 Søborg 8920 Randers NV 2770 Kastrup T: 70 23 70 27 E: info@evoluzion.dk W: EvoluZion.dk

×