Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prednaska 2010 Janičina

457 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prednaska 2010 Janičina

 1. 1. PREDAJ Z DVORA – registrovaná značka, kódex,… Ing. Ladislav Janičina EKOTREND SLOVAKIA M.Hlaváčka 21 05401 Levoča Seminár Ekologické poľnohospodárstvo a predaj z dvora - projekt „ DNI EP 2009-2011“
 2. 2. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul>
 3. 3. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul>
 4. 4. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul>
 5. 5. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva je držiteľom Osvedčenia o zápise ochrannej známky PREDAJ Z DVORA vydaným Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
 6. 6. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul><ul><li>* značku PREDAJ Z DVORA udeľuje výrobcom </li></ul><ul><li>EKOTREND Slovakia-zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>* značku možno udeliť prvovýrobcom domácej výroby, kt orí : </li></ul><ul><li>predávajú svoje výrobky konečnému spotrebiteľovi </li></ul><ul><li>výrobky sú vyrobené z vlastných surovín </li></ul><ul><li>výrobky vyrábajú podľa vlastných receptúr </li></ul><ul><li>všetky fázy výroby boli uskutočnené na Slovensku </li></ul>
 7. 7. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul><ul><li>Všeobecné zásady udeľovania značky PREDAJ Z DVORA </li></ul><ul><li>Žiadateľom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba </li></ul><ul><li>ktorá vyrába vlastné výrobky. </li></ul><ul><li>-Žiadateľ podáva žiadosť na EKOTREND SLOVAKIA – zväz </li></ul><ul><li>ekologického poľnohospodárstva, ktorý ju zaregistruje. </li></ul><ul><li>- EKOTREND SLOVAKIA – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>vyzve žiadateľa k osobnému stretnutiu. </li></ul><ul><li>Zástupca EKOTREND SLOVAKIA – zväz ekologického </li></ul><ul><li>poľnohospodárstva navštívi žiadateľa. </li></ul><ul><li>Spolu vypíšu jednotlivé formuláre. </li></ul><ul><li>Na odborné posúdenie žiadosti o udelenie značky </li></ul><ul><li>vytvorí predseda zväzu EKOTREND Slovakia trojčlennú komisiu. </li></ul><ul><li>-Komisia posúdi žiadosť a rozhodne. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul><ul><li>Požiadavky na získanie značky PREDAJ Z DVORA </li></ul><ul><li>Výrobca musí spĺňať požiadavky ustanovené príslušnými </li></ul><ul><li>právnymi predpismi. </li></ul><ul><li>-Výrobca musí vyrábať výrobky z vlastnej produkcie podľa </li></ul><ul><li>vlastnej receptúry a technológie výroby. </li></ul><ul><li>-Všetky fázy výrobného procesu sa musia uskutočniť na území </li></ul><ul><li>Slovenskej republiky. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul><ul><li>Udelenie značky PREDAJ Z DVORA </li></ul><ul><li>Ak výrobca spĺňa podmienky na udelenie značky, táto bude </li></ul><ul><li>udelená rozhodnutím v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. </li></ul><ul><li>Ak nie sú splnené podmienky na udelenie značky, túto skutočnosť </li></ul><ul><li>predseda zväzu písomne oznámi žiadateľovi, spolu s uvedením </li></ul><ul><li>dôvodov, pre ktoré nie je možné značku udeliť. </li></ul><ul><li>-Žiadateľ môže opätovne podať žiadosť o udelenie značky </li></ul><ul><li>po odstránení nedostatkov, pre ktoré mu bola žiadosť zamietnutá. </li></ul><ul><li>-Na udelenie značky nie je právny nárok. </li></ul><ul><li>-Komisia je trojčlenná. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul><ul><li>Rozhodnutie o udelení značky PREDAJ Z DVORA </li></ul><ul><li>Zväz EKOTREND Slovakia udeľuje značku vydaním </li></ul><ul><li>rozhodnutia. Rozhodnutie sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, </li></ul><ul><li>z ktorých každý má platnosť originálu. Jedno rozhodnutie sa </li></ul><ul><li>doručuje žiadateľovi, druhé ostáva na Zväze EKOTREND </li></ul><ul><li>Slovakia. Súčasťou rozhodnutia je vystavený certifikát, </li></ul><ul><li>ktorý sa odovzdáva žiadateľovi. </li></ul><ul><li>-Oznámenie o vydaní rozhodnutia sa publikuje </li></ul><ul><li>na www.predajzdvora.sk. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul>Rozhodnutie o udelení značky PREDAJ Z DVORA -Rozhodnutie obsahuje 1/identifikačné údaje o výrobcovi (meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa, IČO), 2/súhlas na používanie loga „PREDAJ Z DVORA“ počas platnosti rozhodnutia o udelení značky, 3/dátum vydania rozhodnutia a obdobie, na ktoré bolo rozhodnutie udelené, 4/podmienky, ktoré musí výrobca, ktorému bola udelená značka dodržiavať pri výrobe.
 12. 12. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul><ul><li>Kontrola dodržiavania zásad </li></ul><ul><li>Priebežnú kontrolu dodržiavania podmienok rozhodnutí </li></ul><ul><li>o udelení značky a kontrolu parametrov, ako aj súlad </li></ul><ul><li>s požiadavkami legislatívy vykonávajú členovia komisie </li></ul><ul><li>1 x ročne. </li></ul><ul><li>-O kontrole dodržiavania podmienok podľa bodu 1 vyhotoví </li></ul><ul><li>člen komisie záznam. </li></ul><ul><li>-Ak ten, komu bola udelená značka, nedodržiava podmienky </li></ul><ul><li>vyplývajúce z rozhodnutia o udelení značky, člen komisie </li></ul><ul><li>ho vyzve na odstránenie nedostatkov v lehote do 30 dní. </li></ul><ul><li>-Ak ten, komu bola udelená značka nedostatky v danej </li></ul><ul><li>lehote neodstráni, značka mu bude odňatá. </li></ul><ul><li>-Dôvodom na odňatie značky môže byť aj nečestné správanie </li></ul><ul><li>držiteľa značky, ktoré poškodzuje hodnotu značky, alebo je v </li></ul><ul><li>rozpore s marketingovými cieľmi a zásadami udeľovania značky. </li></ul><ul><li>) </li></ul>
 13. 13. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul><ul><li>Zodpovednosť držiteľa značky PREDAJ Z DVORA </li></ul><ul><li>Držiteľ zodpovedá za to, že všetky údaje v žiadosti sú úplné, </li></ul><ul><li>pravdivé a aktuálne. </li></ul><ul><li>-Držiteľ značky je povinný </li></ul><ul><li>1/ dodržiavať podmienky ustanovené v Kódexe predaja z dvora, </li></ul><ul><li>2/ preukázať sa členom komisie rozhodnutím o udelení značky </li></ul><ul><li>a dodržiavať parametre uvedené v technickej dokumentácii k výrobku. </li></ul><ul><li>-Držiteľ značky súhlasí so zverejňovaním údajov vyplývajúcich </li></ul><ul><li>z rozhodnutia o udelení značky v rozsahu: meno fyzickej osoby </li></ul><ul><li>alebo právnickej osoby (obchodné meno, adresa). </li></ul>
 14. 14. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul>Zodpovednosť držiteľa značky PREDAJ Z DVORA -Držiteľ využíva udelenú značku tak, aby nespôsobil jej znevažovanie. -Značka je udeľovaná priebežne počas celého roka. -Držiteľ značky môže požiadať Zväz EKOTREND Slovakia o ukončenie držby značky skôr, ako uplynie ustanovené obdobie platnosti rozhodnutia o udelení značky. -Držiteľ značky je povinný informovať Zväz EKOTREND Slovakia o ukončení výroby a zmenách technológie výroby.
 15. 15. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul>Záverečné ustanovenia - Značku PREDAJ Z DVORA udeľuje Zväz EKOTREND Slovakia na obdobie dvoch rokov. -Všetky údaje uvedené v žiadosti sa považujú za dôverné a možno ich používať len na účely vydania rozhodnutia a jeho udelenia, odňatia rozhodnutia alebo propagácie značky. -Žiadateľ môže znovu požiadať o predĺženie rozhodnutia o udelení značky, a to najmenej dva mesiace pred ukončením oprávnenia používať značku. -Ak sa platnosť rozhodnutia nepredĺži, musí byť logo PREDAJ Z DVORA do 1 mesiaca odstránené.
 16. 16. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul><ul><li>Kódex PREDAJA Z DVORA – Desatoro predaja z dvora </li></ul><ul><li>Som prvovýrobca. </li></ul><ul><li>Vyrábam z vlastných surovín. </li></ul><ul><li>Vyrábam podľa vlastných receptúr. </li></ul><ul><li>Svoje výrobky predávam konečnému spotrebiteľovi. </li></ul><ul><li>Všetky fázy výroby sú uskutočňované na Slovensku. </li></ul><ul><li>Používam značku PREDAJ Z DVORA udelenú </li></ul><ul><li>na základe rozhodnutia komisie Zväzu EKOTREND Slovakia. </li></ul><ul><li>7. Som držiteľom platného certifikátu PREDAJ Z DVORA. </li></ul><ul><li>Svojim správaním pozitívne vplývam na rozvoj </li></ul><ul><li>značky PREDAJ Z DVORA. </li></ul><ul><li>Dodržiavam právne predpisy. </li></ul><ul><li>O problémoch bezodkladne informujem </li></ul><ul><li>Zväz EKOTREND Slovakia. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul>Používať logo PREDAJ Z DVORA je možné len po predchádzajúcej komunikácii so Zväzom EKOTREND Slovakia
 18. 18. <ul><li>EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva </li></ul><ul><li>M. Hlaváčka 21, 054 01 Levoča </li></ul><ul><li>053/4511862, [email_address] , www.ecotrend.sk </li></ul><ul><li>55/1997 Z.z. ZÁKON zo 6. februára 1997 o ochranných známkach </li></ul><ul><li>§ 26 </li></ul><ul><li>Majiteľ ochrannej známky sa môže voči každému domáhať </li></ul><ul><li>zákazu používať jeho ochrannú známku alebo označenie s ňou </li></ul><ul><li>zameniteľné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby </li></ul><ul><li>a aby sa predmety takto označené stiahli z trhu. </li></ul><ul><li>(3) Ak bola zásahom do práv z ochrannej známky spôsobená škoda, </li></ul><ul><li>poškodený má právo na jej náhradu. Ak bola týmto zásahom </li></ul><ul><li>spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané </li></ul><ul><li>zadosťučinenie, ktorým môže byť peňažné plnenie. </li></ul><ul><li>(4) Spory z ochranných známok prerokúvajú a rozhodujú súdy. </li></ul>
 19. 19. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ <ul><li>Ing. Ladislav Janičina </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>www. ecotrend.sk </li></ul><ul><li>Tel: +421 911 234 813 </li></ul>

×