Hoofdstuk 3: Deskresearch

1,919 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hoofdstuk 3: Deskresearch

  1. 1. 3. DeskresearchIn dit hoofdstuk worden de resultaten van de deskresearch besproken. De onderwerpen die besprokenworden, zijn de concurrenten, het social media gebruik onder de doelgroep, de invloed van social mediaop het koopproces, de invloed van RSS-feeds op het koopproces, social media kanalen en de toepassinghiervan, de vormgeving van een website, RSS-feeds, gebruik van social media buttons en de promotie vansocial media.3.1 Concurrenten12De HAN is uiteraard niet de enige aanbieder van masteropleidingen. Binnen Nederland zijn er diverseaanbieders van masteropleidingen en cursussen voor professionals. Er zijn een aantal landelijke opleiderszoals NCOI, NTI en LOI en daarnaast nog tal van hogescholen en universiteiten die een soortgelijk aanbodhebben. Voorbeelden in de omgeving van de HAN zijn Fontys Hogescholen, Avans Hogescholen, TU Delft,Wageningen Universiteit en Nyenrode Business Universiteit.3.1.1 Social media activiteitOp de hoofdpagina’s van de meeste aanbieders is er niets dat wijst op het gebruik van social media.Zelden is er een blog dat gerelateerd is aan een hogeschool of universiteit, laat staan gerelateerd aan demasteropleidingen. Hetzelfde geldt voor social media als Twitter, Facebook en LinkedIn. Er zijn wel eenaantal blogs aanwezig, maar deze worden door één persoon en dus vanuit persoonlijk perspectiefgeschreven en niet vanuit de aanbieder van de cursus.3.1.2 Avans Hogescholen en Avans+De enige aanbieder die er uit springt, is Avans Hogescholen. Het gaat dan vooral om Avans+, dat zichvolledig richt op professionals. De website van Avans+, www.avansplus.nl, staat helemaal in het teken vande masteropleidingen.Op de hoofdpagina van Avans+ is duidelijk te zien dat men actief is op social media. Accounts op YouTube,Twitter, LinkedIn en Facebook zijn gemakkelijk te vinden door middel van buttons. Op deze social mediaplaatst men informatie over de verschillende masteropleidingen: op YouTube plaatst men video-impressies van de opleidingen, op Twitter wordt wat luchtigere informatie geplaatst samen met updatesover de huidige evenementen, LinkedIn bevat informatie over de verschillende opleidingen en Facebookgeeft naast informatie ook foto’s en video’s van de opleidingen weer. Binnen Avans zijn er moeilijk blogste vinden. Het blog dat het meest prominent aanwezig is, is die van de Hbo-opleiding Communicatie enMultimedia Design.Het is zichtbaar dat de aanbieders van cursussen nog niet heel erg actief zijn op social media. Wanneer erwel gebruik wordt gemaakt van social media, is er geen duidelijke samenhang te ontdekken tussen desocial media.3.2 Social media gebruikMarja Ruigrok heeft in opdracht van the Next Web onderzoek gedaan naar wat consumenten hetbelangrijkst vinden op internet. Hieruit is naar voren gekomen dat het internet vooral nuttig is alsinformatiebron, voor online bankieren, als nieuwsbron en voor online shoppen.13Social media worden gebruikt om in contact te blijven met vrienden en voor entertainment, maar ook omup to date te blijven met nieuwe ontwikkelingen.1412 Concurrenten: www.ncoi.nl, www.nti.nl, www.loi.nl, www.fontys.nl, www.avans.nl, www.tudelft.nl, www.wageningenuniversity.nl,www.nyenrode.nl |23-05-2011|13 The next web research, Marja Ruigrok HAN iMedia | Adviesrapport 10
  2. 2. 3.3 Social media kanalen en toepassingen15Er zijn veel verschillende social media kanalen te onderscheiden en elk kanaal heeft uiteraard zijn eigentoepassingen. In onderstaand figuur worden de verschillende social media kanalen getoond, waarbij ookwordt aangegeven voor welke bedrijfsactiviteiten deze het meest geschikt zijn. Hieruit kan men dusafleiden welke social media ze het beste in kunnen zetten voor een bepaalde bedrijfsactiviteit. Onderstaande bedrijfsactiviteiten horen bij de verschillende schijven van het figuur 1. Branding & PR 6 Marktonderzoek 2. Leadgeneratie 7. Innovatie & productoptimalisatie 3. Sales Promotion 8. Expertise en marktleiderschap 4. Relatiebeheer 9. Interne communicatie 5. Social recruitment/PR 10. Klantenservice14 http://www.slideshare.net/Tomtrendstream/iab-social-media-research-october-22nd-201015 http://www.veldmerk.nl/wp-content/uploads/2011/05/Infographic-Social-Media-kanalen-en-toepassingen1.pdf HAN iMedia | Adviesrapport 11
  3. 3. 3.4 Invloed van social media op het koopprocesBijna de helft van de consumenten gebruikt een combinatie van search en social media in het online-aankoopproces. Maar liefst 86% noemt zoekmachines zeer belangrijk, terwijl slechts 1% aangeeftuitsluitend gebruik te maken van social media. Binnen social media hebben reviews en blogs meer invloedop consumenten dan Facebook, Twitter of YouTube. Dit blijkt uit de nieuwe studie van GroupM insamenwerking met Comscore, ‘The Virtuous Circle: the Role of Search and Social media in the PurchasePathway. 163.4.1 Eerste stap17Zoekmachines als Google en Bing zijn voor 58% van de respondentende eerste stap in het koopproces, terwijl 24% eerst bedrijfssitesbezoekt en 18% begint bij social media, aldus het onderzoek.3.4.2 Combinatie search en social media18Van degenen die eerst naar een zoekmachine gaan, bezoekt 40% Figuur 1 – Zoekgedrag consumentenalsnog social media voordat de koopbeslissing wordt genomen.46% van de respondenten die juist met social media beginnen, stapt alsnog over naar search. Slechts 1%van de consumenten gebruikt enkel social media voor het doen van een aankoop.3.4.3. Trends en ontwikkelingen19De mensen achter Google zijn al enige tijd bezig om de search meer ‘social’ te maken. Zo hebben ze,geïnspireerd op de beroemde ‘vind ik leuk’ knop van Facebook, een eigen button ontwikkeld. Het idee iszo ongeveer hetzelfde: internetgebruikers kunnen hun voorkeur voor bepaalde pagina’s uiten door bijdeze pagina op de +1 button te klikken. Naarmate mensen meer gebruik maken van deze button, zal dewaarde ook groeien. Pagina’s waarbij vaak op de +1 button gedrukt wordt, zullen dus ook hogerop komente staan in de zoekresultaten van Google zelf. Dit is met name het verschil tussen de +1 button van Googleen de ‘vind ik leuk’ knop van Facebook.Ook op andere manieren is Google bezig met een sociale vooruitgang. Wanneer bijvoorbeeld de privacystatus in Facebook of Twitter op publiekelijk staat, zullen statusupdates en tweets ook getoond worden inde zoekresultaten van Google. Op deze manier wordt getracht het gebruik van social media als Facebooken Twitter te stimuleren en de bestaande gebruikers hiervan in contact te brengen met gebruikers diedezelfde interesses delen.203.5 Vormgeving van een website21Om tot een goed resultaat te komen, is de vormgeving van een website een belangrijk gegeven.Hieronder staat kort het effect van vormgeving beschreven maar ook de belangrijke aspecten van eeninformatieve website.De vormgeving van tekst kan invloed hebben op het besluitvormingsproces. Zo leiden bepaaldetekstkleuren eerder tot actie. Groen zou de meest gunstige kleur zijn om een positieve reactie te krijgenen zo zou rood negativiteit opwekken.22 Kleur kan dus niet alleen tot het ondernemen van acties leiden,maar het vergroot ook de gebruiksvriendelijkheid. Kleur zorgt er namelijk in elk geval voor dat duidelijk iswelke onderwerpen/gedeeltes bij elkaar horen.16 http://www.scribd.com/doc/49442666/The-Virtuous-Circle-The-Role-of-Search-and-Social-Media-in-the-Purchase-Pathway-Research-from-GroupM-Search17 Bron: http://www.frankwatching.com/archive/2011/06/13/social-search-update-de-toekomst-van-search/18 Bron: http://www.frankwatching.com/archive/2011/06/13/social-search-update-de-toekomst-van-search/19 Bron: http://www.frankwatching.com/archive/2011/06/13/social-search-update-de-toekomst-van-search/20 Bron: http://www.readwriteweb.com/archives/Facebook_will_be_Googled_if_your_profile_is_set_to.php21 Bron: Onderzoek, Nadine Roks, http://hbo-kennisbank.uvt.nl/cgi/av/show.cgi?fid=4724, 24-05-201122 Bron: website; http://www.begrijpelijkeformulieren.nl/over-begrijpelijke-formulieren/leesbare-tekst, 24-05-2011 HAN iMedia | Adviesrapport 12
  4. 4. Het zorgt voor samenhang, maar ook voor een betere leesbaarheid. Door bepaald kleurgebruik wordt hetvoor de gebruiker ook duidelijk welke functie iets heeft. 23Contrasterende kleuren zorgen ervoor dat teksten goed leesbaar zijn, deze kunnen goed gebruikt wordenwanneer er informatie overgebracht wordt. Echter is het gebruik van teveel kleuren niet aan te raden,omdat dit tot verwarring kan leiden. Drie of vier kleuren is meestal het meest geschikt. Wanneer er meerdan drie kleuren gebruikt worden bestaat er kans op verwarring. Koude tinten en een standaard opmaakpassen het beste bij een informatieve website. Daarnaast hecht men minder waarde aan afbeeldingen bijinformatieve sites als bij andere websites.Ook de plek van artikelen op een website kan voor bepaalde acties zorgen. Een website is ingedeeld inbepaalde zones, die de prioriteit van de pagina aangeven. Onderstaand staat de studie van eyetrackweergegeven, die aangeeft welke plekken op een website de meeste aandacht krijgen van bezoekers.3.6 RSS-feedsRSS-feeds kunnen op drie manieren gebruikt worden: zenden, inladen en ontvangen. Hieronder wordendeze toepassingen verder uitgelegd.3.6.1 RSS-feed zenden:Het deelbaar maken van je berichten via RSS-feeds doe je om zoveel mogelijk bekendheid voor jeberichten te krijgen. Andere sites of personen kunnen deze berichten met behulp van een RSS-reader24oppakken. Deze berichten kunnen vervolgens gelezen worden of getoond worden op een website.Wanneer andere websites jouw berichten op hun website tonen draagt dit ook nog eens bij aan devindbaarheid binnen zoekmachines.2523 Bron: artikel; Stefan Grommen, http://datanews.rnews.be/nl/ict/nieuws/nieuwsoverzicht/2009/08/24/tekstkleur-beinvloedt-besluitvorming/article-1194716302249.htm#90;104;25578, 24-05-201124 Definitie: een manier om RSS-feeds van websites te verzamelen en lezen25 http://www.seodesignsolutions.com/blog/link-building/using-rss-feeds-content-for-building-links/ HAN iMedia | Adviesrapport 13
  5. 5. 3.6.2 RSS-feed inladenOok is het mogelijk content van andere sites, blogs, Twitter of Facebook als RSS-feed inje website te laden. Hierbij worden de kopjes van de content van andere websites opjouw website weergegeven. Wanneer men hierop klikt, wordt de lezer directdoorverwezen naar de site waar de betreffende content op staat. Zo is het bijvoorbeelddus mogelijk content van een blog weer te geven op een website zonder dat de contentwerkelijk op deze website staat. Een voorbeeld hoe dit kan, staat hiernaast. Dit is eenRSS-feed op het blog ‘Geenstijl’. Dergelijke RSS-feeds kunnen worden gemaakt met toolsals Blogger26, Movable Type27 en Pivot28. Figuur 2: Voorbeeld van feeds3.6.3 RSS-feed ontvangen:Door middel van een RSS-reader kan men in één oogopslag al het nieuws en alle nieuwe blog-berichtenoverzien. Voor lezers van sites en blogs waar de content regelmatig vernieuwd wordt, is een RSS-feedbijna onmisbaar.“From a journalistic perspective: Blogging and other conversational media are entering a new phase whenit comes to community information needs — theyre growing up. Traditional media are using thesetools(RSS) to do better journalism, and are beginning to engage their audiences in the journalism.”29Forrester30 omschrijft de huidige gebruikers van RSS-feeds als informatiejunks en online shoppers. Ookblijkt uit research dat er een duidelijke link bestaat tussen blogs en RSS-gebruik: 25% van de volwassenRSS-gebruikers houdt zelf een blog bij, vergeleken bij 1% van niet RSS-gebruikers.Voordelen:  De gebruiker bespaart tijd door minder te zoeken, want hij/zij krijgt een melding wanneer er nieuwe content wordt gepubliceerd.  De gebruiker krijgt snel een compleet overzicht van alle content uit zijn of haar interessegebied.  De inhoud wordt in een versimpelde weergave getoond met een link naar de originele pagina. Op deze manier wordt de gebruiker complexe menu’s bespaard en kan hij/zij een eigen vormgeving bepalen.3.7 Het gebruik van social media buttonsSocial media buttons zijn een manier om de content op je website op een snelle manier te verspreiden.Bezoekers die op je website komen en jouw content leuk vinden, zullen dit graag willen delen met hunvrienden. Door deze buttons op je website te vermelden, wordt jouw boodschap zonder enige moeite dewereld ingestuurd.31Gemiddeld genomen stijgt het gehele verwijzende verkeer naar mediasites met 300% wanneer Facebookin de site wordt geïntegreerd. Ook de tijd die de gebruiker op de site spendeert stijgt aanzienlijk. Dit blijktuit cijfers van Facebook32. De ‘vind ik leuk’-knop is effectiever wanneer er kleine foto’s van vriendenworden gebruikt en mensen commentaar kunnen plaatsen. Daarnaast zou de knop zowel boven als onderartikelen geplaatst moeten worden.3326 www.blogger.com27 http://www.movabletype.com/28 http://www.pivotlog.net/29 http://www.masternewmedia.org/blog_trends_and_statistics_the_state_of/#ixzz1NMv56Rt930 http://www.clickz.com/clickz/stats/1696735/whos-using-rss31 http://www.socialfollow.com/blog/tag/social-media-buttons/32 www.searchengineland.com33 www.searchengineland.com HAN iMedia | Adviesrapport 14
  6. 6. 3.8 Hoe promoot je je social media activiteit34Onderstaand worden een aantal manieren weergegeven waarmee social media gepromoot kunnenworden.3.8.1 Op een websiteSocial media activiteiten kunnen het best worden weergegeven op de hoofdpagina van een website. Erkunnen social media buttons worden toegevoegd waardoor men direct wordt doorverwezen naar desocial media, of er kunnen RSS-feeds worden ingeladen voor het weergeven van de laatste tweets,Facebook berichten etc.3.8.2 In nieuwsbrievenEen nieuwsbrief is een goede plaats om social media kanalen bekend te maken, omdat een nieuwsbriefwordt gelezen door klanten die al geïnteresseerd zijn in het bedrijf. Zij zullen er dus ook sneller voorkiezen om het bedrijf te volgen op social media.Een bedrijf kan ervoor kiezen om een artikel te schrijven over hun social media accounts, zodat hetbestaan hiervan onder de aandacht wordt gebracht bij de lezers. Daarnaast kan een bedrijf, wanneer denieuwsbrief online wordt verstuurd, social media knoppen toevoegen waarmee de lezer direct wordtdoorverwezen naar de betreffende social media.3.8.3 In e-mailsIn e-mail wordt vaak gebruik gemaakt van een standaard handtekening/ondertekening. Aan dezehandtekening/ondertekening zouden verwijzingen naar de verschillende social media accountstoegevoegd kunnen worden.3.8.4 Op andere social media kanalenOm mensen te laten weten dat je op verschillende social media actief bent, kun je gebruik maken vancross-promoting. Hiermee wordt bedoeld dat je als bedrijf op social media pagina’s laat weten dat je ookactief bent op andere social media.3.8.5 OfflineSocial media kunnen ook offline gepromoot worden. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld viaposters, billboards, brochures en informatiemateriaal. Posters en billboards kunnen ervoor zorgen dat deactiviteiten op Twitter en Facebook bekend worden. Zo kan men door deze activiteiten te volgen op dehoogte blijven van acties of aanbiedingen.35 Het vernoemen van de online activiteiten in brochures enander informatiemateriaal zorgt voor meer bekendheid van deze kanalen. Tevens geeft het vernoemenvan social media accounts op visitekaartjes meer contactopties.3634 http://www.cybermarkintl.com/seo-blog/how-to-promote-your-social-media/35 http://www.ispymarketing.com/blog/?p=59236 http://mashable.com/2010/11/14/social-media-promotion/ HAN iMedia | Adviesrapport 15
  7. 7. 3.10 Invloed van RSS-feeds op het besluitvormingsprocesBij het inzetten van feeds op een statische website is het belangrijk om van tevoren het gewenste doelvan deze vorm van communicatie vast te stellen. Wat wil je bereiken en met welke RSS-feed speel je hetbeste in op de bijbehorende fase in het besluitvormingsproces? 37 Figuur 2: Besluitvormingsproces van de consumentMet RSS-feeds kun je op drie verschillende manieren het besluitvormingsproces van de consumentbeïnvloeden, namelijk door mensen te informeren, te beïnvloeden of door community building. Dezevormen van beïnvloeden worden hieronder toegelicht.3.10.1 InformerenVoor een consument is informatie belangrijk bij het maken van een keuze. Dit kan objectieve informatiezijn, zoals een prijs of feature, of subjectieve informatie, zoals een review op internet. Juist deze laatstevorm van informatie blijkt doorslaggevend bij het maken van een aankoopbeslissing. Uit onderzoek isnamelijk gebleken dat wanneer uit reacties en recensies een bepaalde mening over een product naarvoren komt, dit wel degelijk invloed heeft op het vormen van een besluit. 38Het informeren als doelstelling valt onder de stap ‘zoeken naar informatie’ van het besluitvormingsprocesvan de consument. De feed die hiervoor het meest geschikt is, is de RSS-feed in de vorm een blog.393.10.2 BeïnvloedenDe consument beïnvloeden door middel van RSS-feeds gebeurt vooral door het tonen van meningen vananderen.40 Dit kan een mening zijn van een professional uit het vakgebied of van een consument die reedsis overgegaan tot een aankoopbesluit en zijn of haar visie wil uiten. Door de mening van anderen te tonenis het mogelijk de perceptie van de lezer te beïnvloeden op een positieve of negatieve manier (afhankelijkvan de mening van de schrijver).41 Het op deze wijze beïnvloeden van de consument komt erg van pas bijde stap ‘alternatieven evalueren’ en het uiteindelijke ‘aankoopbesluit’ van het besluitvormingsproces.Wanneer de consument de alternatieven naast elkaar legt en er uiterst positieve meningen vangebruikers worden getoond zal dit de perceptie van de consument over dit alternatief ook positiefbeïnvloeden. De feed die hiervoor het meest geschikt is, is de RSS-feed in de vorm van Twitter.423.10.3 Community buildingOok community building is een doel van RSS-feeds. Door middel van community building kunnenconsumenten zich identificeren met andere gebruikers van het product. De manier waarop een dergelijkecommunity gevormd wordt, is meestal een ‘vind ik leuk’ knop waaraan de Facebook pagina van degebruiker is gekoppeld. Door de consument in contact te brengen met de huidige gebruiker, wordt eenbehoefte gecreëerd bij de consument om ook gebruiker te worden van dit product. Met deze stap wordtdus ingespeeld op het kopje ‘behoefte onderkennen’. De meest geschikte RSS-feed hiervoor blijkt die vanFacebook43.37 Bron: Marketing de Essentie door P. Kotler en G. Armstrong38 Bijlage 9 – 1.1.1 Aanvullende vragen usability test39 Bijlage 9 – Figuur 1.2.0540 Bijlage 9 – Figuur 1.2.0541 Bijlage 9 – Figuur 1.1.0342 Bijlage 9 – Figuur 1.2.0743 Bijlage 9 – Figuur 1.1.10 HAN iMedia | Adviesrapport 16

×