Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cfc clp talk 6

8,428 views

Published on

 • I'd advise you to use this service: ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ The price of your order will depend on the deadline and type of paper (e.g. bachelor, undergraduate etc). The more time you have before the deadline - the less price of the order you will have. Thus, this service offers high-quality essays at the optimal price.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • I downloaded your plans 2 days ago and had to come back just to say that, it's just like what you said in the video. There is enough variety of projects in here, big and small, intricate and simple. Cheers! ➢➢➢ https://t.cn/A62Ygslz
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Bro. Rodel Maraming Salamat Po sa Presentation..GOD BLESS!!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Cfc clp talk 6

 1. 1. C O U P L E S F O R C H R I S T CHRISTIAN LIFE PROGRAM TALK No. 6 ANG KRISTIYANONG MITHIIN: ANG PAGMAMAHAL SA KAPWA North1E Chapter, Angeles City
 2. 2. C O U P L E S F O R C H R I S T LAYUNIN: Upang ipaliwanag ang kahulugan ng Kristiyanong Pagmamahal at tulungan ang mga tao na maipakita at maipadama ang Kristiyanong Pag-ibig na ito sa kanilang buhay.
 3. 3. C O U P L E S F O R C H R I S T 1. Ang pagmamahal sa kapwa, kasama ang pagmamahal sa Diyos, ay siyang bumubuo sa kalagitnaan ng Kristiyanong pamumuhay. Binuo ni Jesus ang lahat ng batas sa pamamagitan ng dalawang pinakadakilang kautusang ito. 2. Ang dalawang ito ay palaging magkasama. 1 Juan 4:20. Kaya’t ito ang malinaw: walang pagmamahal sa kapwa, wala ang Kristiyanismo. “Ang nagsasabing ‘Iniibig ko ang Diyos’ at napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita?” A. PANIMULA:
 4. 4. C O U P L E S F O R C H R I S T B. ANG KRISTIYANONG PAG-IBIG AY….. 1. hindi lamang ang pagkakaroon ng positibong damdamin. 2. hindi palaging “umo-oo”. 3. hindi mapagtanggol. 4.hindi makasarili. 5.hindi mapang-gamit
 5. 5. C O U P L E S F O R C H R I S T C. ANO NGAYON ANG KRISTIYANONG PAG-IBIG? 1. a Juan 15: 9-10 “Kung paanong iniibig ako ng ama, gayon din naman, iniibig ko kayo; manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig; tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako’y nananatili sa kanyang pag-ibig.”
 6. 6. C O U P L E S F O R C H R I S T 1. b Juan 15:12 “Ito ang aking utos: mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo.” 1. c Juan 15:13 “Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan.”
 7. 7. C O U P L E S F O R C H R I S T 2. Pero karamihan ay hindi naman tinawag upang mamatay para sa iba. Paano natin ngayon maisasalin ang pag-ibig sa ating praktikal na pang araw-araw na gawain? Juan 13:1-5 Juan 13:14-15 Juan 13:34
 8. 8. C O U P L E S F O R C H R I S T 3. At sino ang ating kapwa? Maari ba nating piliin kung sino ang ating mamahalin? Isang Mabuting Samaritano (Lukas 10:29b-37).
 9. 9. C O U P L E S F O R C H R I S T D. PAANO KA MAGMAHAL SA IYONG PANGARAW-ARAW NA BUHAY? 1. Mga katangian ng Kristiyanong Pag-ibig 1Cor. 13:4-7 a) Matiyaga (Patient) - b) Magandang-Loob (Kind) – c) Hindi nananaghili (not Envy or Jealous)– d) Hindi nagmamapuri o nagmamataas (not Conceited or Proud) – e) Hindi magaspang (not ill-mannered or Irritable) – f) Hindi makasarili (not Self-Seeking) – g) Hindi magagalitin (not quick to Anger or Quick-temper) –
 10. 10. C O U P L E S F O R C H R I S T i) Hindi nagtatanim ng galit (does not keep records of wrongs) j) Hindi nagagalak sa mga masamang gawa (not happy with evil) –with truth) – k) Mapagbata (never gives up) – l) Mapagtiwala (faith) – m) Puno ng Pag-asa (hope) n) Nagtitiyaga (patient) –
 11. 11. C O U P L E S F O R C H R I S T 1 Cor 13:4-7 4 “Ako” ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. 6 Hindi “ko” ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. 7 “Ako” ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. 2. Basahin ang talata nguni’t palitan ng “ako” ang salitang “pag-ibig”. Maari rin basahin sa paraang patanong: “Ako ba’y matiyaga? Ako ba’y may magandang loob? …”
 12. 12. C O U P L E S F O R C H R I S T E. TALIWAKAS 1. Ang Kristiyanong pag-ibig ay isang utos at ito’y kailangan sa Kristiyanismo. 2. Kung nakarating ka sa konklusyon na ang Kristiyanong pag-ibig ay mahirap at imposible, TAMA KA. Roma 5:5 “At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos”.
 13. 13. A Powerpoint Presentation prepared by: Bro. Rodel (Chat) E. Sinamban North 1E Chapter, Angeles City For some CLP Talks, visit slideshare.com. type CFC CLP Talk and click search. Bro. Rodel (Chat) E. Sinamban North 1E Chapter, Angeles City C O U P L E S F O R C H R I S T
 14. 14. C O U P L E S F O R C H R I S T
 15. 15. C O U P L E S F O R C H R I S T
 16. 16. C O U P L E S F O R C H R I S T
 17. 17. C O U P L E S F O R C H R I S T
 18. 18. C O U P L E S F O R C H R I S T
 19. 19. C O U P L E S F O R C H R I S T

×