COUPLES FOR CHRIST
North 1E Chapter, Angeles City
CHRISTIAN LIFE PROGRAMCHRISTIAN LIFE PROGRAM
OryentasyonOryentasyon
LayuninLayunin
 Upang ibahagi ang isang pakikipag-ugnayan kayUpang ibahagi ang isang pakikipag-ugnayan kay
Jesus bilang S...
A. Introduksyon
1. Bakit tayo nagbubuhos ng panahonBakit tayo nagbubuhos ng panahon
at pagsisikap para makasali sa mgaat p...
Lukas 4:16-21Lukas 4:16-21..
Ipinahayag ni Jesus ang Kanyang misyon.Ipinahayag ni Jesus ang Kanyang misyon.
 ““Umuwi si J...
Ang kaligtasang ipinangako ng Diyos ay
natupad sa pamamagitan Niya.
Ipahahayag Niya ang Mabuting Balita ng
paghahari ng Di...
• Ang Kanyang misyon ay paraAng Kanyang misyon ay para
sa lahat.sa lahat.
• Ang Kanyang proklamasyonAng Kanyang proklamasy...
B. NAINTINDIHAN BA NATIN ANG
MENSAHE NI JESUS? KUNG ITO’YKUNG ITO’Y
PARA SA ATIN, PAANO BA NATINPARA SA ATIN, PAANO BA NAT...
1. Apat ang uri ng tao ang binanggit1. Apat ang uri ng tao ang binanggit
ni Jesus. Nakikita ba natin angni Jesus. Nakikita...
Apat ang uri ng taoApat ang uri ng tao
ang binanggit niang binanggit ni
JesusJesus
a) Ang mga dukha.a) Ang mga dukha. (THE...
2. Ngunit eksaktong dumating si Jesus
upang dalhin ang kaligtasan sa atin sa
lahat ng nabanggit.
a) Ipinaaabot Niya ang Ma...
c. Siya’y nagbibigay paningin sa mga bulag.
•Juan 8:12.
“Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika
niya, “Ako ang ilaw ng...
C. PERO NARARANASAN BA NATIN
NGAYON ANG INIHAHANDOG NA
KALIGTASAN NI JESUS? MAYROON
BA TAYONG KASAGANAANG-
ESPIRITWAL, NAB...
1. Ano ba ang nakikita natin sa mundo
ngayon?
2. Bakit ganito ang mga pagtugon na
ginagawa ng mga Kristiyano sa
makabagong...
D. BAKIT TAYO NAGKUKULANG NG LAKAS NA
ESPIRITWAL BILANG MGA KRISTIYANO?
MAYROONG MGA SUMUSUNOD NA
KADAHILANAN:
1. Ang iba ...
D. BAKIT TAYO NAGKUKULANG NG LAKAS NA
ESPIRITWAL BILANG MGA KRISTIYANO?
MAYROONG MGA SUMUSUNOD NA
KADAHILANAN:
3. Marami a...
E. ANO NGAYON ANG DAPAT NATING
GAWIN SA ATING SITWASYON?
1. Bilang umpisa, intindihin natin na hindi tayo para
sa mundong ...
Pahayag 3:20.
“Nakatayo ako sa labas ng pintuan at
tumutuktok, kung diringgin ninuman ang aking
tinig at bubuksan ang pint...
Ang pagsali sa Christian Life Program
na ito:
• Ang CLP ay may tatlong modyul na
may kanya-kanyang apat na sesyon.
• Hindi...
Sa lahat ng mga ito, ikaw ay dadalhin
sa pintuan ng espiritwal na kalayaan,
kagulangan at lakas sa pamumuhay
Kristiyano.
A Powerpoint Presentation prepared by:
Bro. Rodel (Chat) E. Sinamban
North 1E Chapter, Angeles City
For some CLP Talks, vi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cfc clp oryentasyon

472 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
472
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cfc clp oryentasyon

 1. 1. COUPLES FOR CHRIST North 1E Chapter, Angeles City CHRISTIAN LIFE PROGRAMCHRISTIAN LIFE PROGRAM OryentasyonOryentasyon
 2. 2. LayuninLayunin  Upang ibahagi ang isang pakikipag-ugnayan kayUpang ibahagi ang isang pakikipag-ugnayan kay Jesus bilang Siya lamang ang tanging paraanJesus bilang Siya lamang ang tanging paraan upang makalabas tayo sa kalunos-lunos naupang makalabas tayo sa kalunos-lunos na kalagayan ng mundo ngayon atkalagayan ng mundo ngayon at  Upang ihandog sa mga tagapakinig ang isangUpang ihandog sa mga tagapakinig ang isang hakbang para makapasok sa pakikipag-ugnayanghakbang para makapasok sa pakikipag-ugnayang ito sa pamamagitan ng CLP atito sa pamamagitan ng CLP at  Ang pagkakaroon ng pakikipag-ugnayangAng pagkakaroon ng pakikipag-ugnayang Kristiyano sa Couples for Christ (CFC)Kristiyano sa Couples for Christ (CFC)
 3. 3. A. Introduksyon 1. Bakit tayo nagbubuhos ng panahonBakit tayo nagbubuhos ng panahon at pagsisikap para makasali sa mgaat pagsisikap para makasali sa mga programang katulad nito?programang katulad nito?
 4. 4. Lukas 4:16-21Lukas 4:16-21.. Ipinahayag ni Jesus ang Kanyang misyon.Ipinahayag ni Jesus ang Kanyang misyon.  ““Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ngUmuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga nang Arawkanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga nang Araw ng Pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa; atng Pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa; at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksanibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito:niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: ‘Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang‘Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang Mabutingniya ako upang ipangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag naBalita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila’y lalaya, At sa mga bulag na sila’y makakikita; Upangsila’y lalaya, At sa mga bulag na sila’y makakikita; Upang bigyang-kaluwagan ang mga sinisiil, At ipahayag angbigyang-kaluwagan ang mga sinisiil, At ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon”. Nilulon niyan angpagliligtas na gagawin ng Panginoon”. Nilulon niyan ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya’y naupo.kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya’y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabiNakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila: “Natupad ngayon ang bahaging ito ngniya sa kanila: “Natupad ngayon ang bahaging ito ng Kasulatan samantalang nakikinig kayo.”Kasulatan samantalang nakikinig kayo.”
 5. 5. Ang kaligtasang ipinangako ng Diyos ay natupad sa pamamagitan Niya. Ipahahayag Niya ang Mabuting Balita ng paghahari ng Diyos (Lukas 4:43) . ““Subalit sinabi niya, “Dapat ko ringSubalit sinabi niya, “Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang Mabutingipangaral sa ibang bayan ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos;Balita tungkol sa paghahari ng Diyos; sapagkat iyan ang layunin ngsapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin.”pagkasugo sa akin.”
 6. 6. • Ang Kanyang misyon ay paraAng Kanyang misyon ay para sa lahat.sa lahat. • Ang Kanyang proklamasyonAng Kanyang proklamasyon ay panghabang-panahon.ay panghabang-panahon. • Ang pangako ay nauukol din sa atin.
 7. 7. B. NAINTINDIHAN BA NATIN ANG MENSAHE NI JESUS? KUNG ITO’YKUNG ITO’Y PARA SA ATIN, PAANO BA NATINPARA SA ATIN, PAANO BA NATIN NATANGGAP ANG KANYANGNATANGGAP ANG KANYANG HANDOG NA KALIGTASAN?HANDOG NA KALIGTASAN?
 8. 8. 1. Apat ang uri ng tao ang binanggit1. Apat ang uri ng tao ang binanggit ni Jesus. Nakikita ba natin angni Jesus. Nakikita ba natin ang ating mga sarili sa Kanyang mgaating mga sarili sa Kanyang mga nabanggit?nabanggit?
 9. 9. Apat ang uri ng taoApat ang uri ng tao ang binanggit niang binanggit ni JesusJesus a) Ang mga dukha.a) Ang mga dukha. (THE POOR)(THE POOR) bb)) Ang mga bilanggoAng mga bilanggo (THE(THE CAPTIVES)CAPTIVES) c) Ang mga bulagc) Ang mga bulag .. (THE BLIND)(THE BLIND) d) Ang mga inaapi o sinisiild) Ang mga inaapi o sinisiil .. (THE OPPRESSED)(THE OPPRESSED)
 10. 10. 2. Ngunit eksaktong dumating si Jesus upang dalhin ang kaligtasan sa atin sa lahat ng nabanggit. a) Ipinaaabot Niya ang Mabuting Balita sa mga dukha. b) Ipinahahayag Niya ang kalayaan sa mga bilanggo
 11. 11. c. Siya’y nagbibigay paningin sa mga bulag. •Juan 8:12. “Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, “Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay-buhay, at di na lalakad sa kadiliman.” d) Pinapalaya Niya ang mga sinisiil.
 12. 12. C. PERO NARARANASAN BA NATIN NGAYON ANG INIHAHANDOG NA KALIGTASAN NI JESUS? MAYROON BA TAYONG KASAGANAANG- ESPIRITWAL, NABUBUHAY BA TAYO SA KALAYAAN, TUMITINGIN BA TAYO SA PANANAW NG DIYOS?
 13. 13. 1. Ano ba ang nakikita natin sa mundo ngayon? 2. Bakit ganito ang mga pagtugon na ginagawa ng mga Kristiyano sa makabagong mundong ito?
 14. 14. D. BAKIT TAYO NAGKUKULANG NG LAKAS NA ESPIRITWAL BILANG MGA KRISTIYANO? MAYROONG MGA SUMUSUNOD NA KADAHILANAN: 1. Ang iba ay ayaw bitawan ang pagkakasala. 2. Maaring ang isang tao ay mabuti, ngunit ang pagbabalik sa Panginoon ay hindi lubos. Nasisiyahan na lamang tao sa isang madamdaming karanasan at hindi natin pinababayaan ang ating pagbabalik-loob para magkaroon ng epekto sa ating pamamaraan ng pag-iisip, pamumuhay, pag-galaw at pakikitungo sa ibang tao.
 15. 15. D. BAKIT TAYO NAGKUKULANG NG LAKAS NA ESPIRITWAL BILANG MGA KRISTIYANO? MAYROONG MGA SUMUSUNOD NA KADAHILANAN: 3. Marami ang walang personal na pakikipag- ugnayan kay Jesus. 4. Mayroong mga taong walang suportang Kristiyano. 5. Ang ibang mga Kristiyano ay hindi namumuhay sa lakas at kapangyarihan ng Espiritu Santo.
 16. 16. E. ANO NGAYON ANG DAPAT NATING GAWIN SA ATING SITWASYON? 1. Bilang umpisa, intindihin natin na hindi tayo para sa mundong ito kungdi sa isang mas mataas na buhay na kasama ang Diyos. 2. Pansarili mong imbestigahin kung ano ang iniaalay ni Jesus. Huwag mo lang basta palampasin ito. Sa ngayon, harapin mo ito ng may pananampalataya at alamin na ang Diyos mo ay nag-aalay sa iyo ng isang paanyaya.
 17. 17. Pahayag 3:20. “Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok, kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako’y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain.” 3. Sa isang matibay na pananaw, ano ang ibig sabihin sa iyo ng paanyayang ito?
 18. 18. Ang pagsali sa Christian Life Program na ito: • Ang CLP ay may tatlong modyul na may kanya-kanyang apat na sesyon. • Hindi mo kailangan na italaga ang iyong sarili sa buong CLP, kungdi ang pagdalo lamang nang paisa-isa sa bawat sesyon.
 19. 19. Sa lahat ng mga ito, ikaw ay dadalhin sa pintuan ng espiritwal na kalayaan, kagulangan at lakas sa pamumuhay Kristiyano.
 20. 20. A Powerpoint Presentation prepared by: Bro. Rodel (Chat) E. Sinamban North 1E Chapter, Angeles City For some CLP Talks, visit slideshare.com. type CFC CLP Talks and click search. Bro. Rodel (Chat) E. Sinamban North 1E Chapter, Angeles City

×