Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sektor ng Agrikultura

Bahaging Ginagampanan
ng Agrikultura
Tuklasin
• Bakit ang
Pilipinas ay
tinawag na
bansang
agrikultural?
Agrikultura
Ang agrikultura ay isang agham at
sining na may kinalaman sa pagpaparami
ng mga hayop at mga tanim o halaman.
...
Mga Gawain sa Sektor ng Agrikultura
Sektor ng Agrikultura

MGA GAWAIN
Tanong
• Alin sa mga gawain ng agrikultura ang may
pinakamalaking ambag sa ating ekonomiya?
Bakit?
Pagsasaka
• Ang pagsasaka ay isang gawain na nakatuon
sa pagtatanim ng iba’t-ibang uri ng halaman at
pananim. Ang pangunah...
KAHALAGAHAN ng AGRIKULTURA
• Pinagmumulan ng mga hilaw na materyal.
– Ang sektor na ito ay nagsisilbing tagasuplay ng
mga ...
Ugnayan ng Agrikultura
at Industriya
Mga Hilaw na Materyal

Agrikultura

Industriya

Mga Yaring Produkto
KAHALAGAHAN ng AGRIKULTURA
• Tagabili ng mga produkto ng industriya.
– Kapag ang industriya ay nasuplayan ng mga hilaw
na ...
Kahalagahan ng Agrikultura
• Nagkakaloob ng hanapbuhay
– Maraming mamamayan ang nagkakaroon ng
hanapbuhay sa tulong ng mga...
Kahalagahan ng Agrikultura
• Pinanggagalingan ng Dolyar
– Ang mga produktong agrikultural ay ginagamit na
panluwas na prod...
Mga Suliraning Kinakaharap ng
Sektor ng Agrikultura
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kakulangan ng sapat na imprastuktura at
Puhunan
Pag...
Mga Solusyon sa mga Suliranin ng
Agrikultura
1.
2.
3.
4.
5.

Tunay na pagpapatupad ng reporma sa lupa
Pagtatakda ng tamang...
Mga Solusyon sa mga Suliranin ng
Agrikultura
6. Pagbibigay ng impormasyon at
pagtuturo sa mga magsasaka ukol sa
paggamit n...
•REPORMA SA
LUPA
•REPORMANG
AGRARYO
Mga Batas ukol sa Reporma sa Lupa
1. 1902 Land Registration Act
 Torrens Title
2. 1902 Public Land Act
3. Batas Republika...
5. Agricultural Land Reform Code
 Pangulong Diosdado Macapagal
 Agosto 8, 1963
6. Atas ng Pangulo Blg. 2 at 27
 Pangulo...
Lupain na hindi sakop ng CARP
Paaralan
Sementeryo
Simbahan
Hospital
Watershed
Parke
Mga gubat at reforestation
Mga...
Pagmamanup
aktyur

konstruksyon

Industriya
Industriya
Pagmimina

Serbisyo
• 2.Kahalagahan ng Industriya
A.Tagaproseso ng mga hilaw na
A.Tagaproseso ng mga hilaw na
materyal
materyal
B.Nag susulay ...
1.Kakulangan ng sapat na puhunan

2.Kawalan ng suporta at proteksyon
ng pamahalaan

3.Hindi angkop ang proyekto ng
pamahal...
5.Import dependent ang mga
industriya
Mga hakbang na Maaring gawin sa
ikakalulutas ng Mga suliranin ng
industriya
1. Paglinang ng mga yaman ng bansa na kailanga...
SEKTOR NG INDUSRIYA

Tagabili ng
produktong indusriya

Tagaproseso ng hilaw na
materyal

Pinanggagalingan ng
dolyar

Nagsu...
White elepant projects

Import dependent

Kulang sa puhunan
Kompetisyon sa dayuhan
kompanya
Kulang sa suporta ng
pamahalaa...
Ang
Nasyonalisasyon at
Pagsasapribado ng
Korporasyon
ONG
BLIK
MPU
PA
SYON
ORA
KORP
ED AND
T OWN
NMEN
GOVER
OLLED
CONTR
(GOCC)
TIONS
RPORA
CO
Mga Korporasyong pagmamay-ari ng
Gobyerno upang magbigay serbisy...
Ang Korporasyong Multinasyunal ay mga
korporasyong may sangay sa iba't ibang
bansa at pinamamahalaan ng punong
tanngapan s...
Tatlong istruktura ng MNC
• Ang operasyon at produksyon ng mga input ng
mga kalakal ay ginagawa sa iba’t ibang mga
bansa.
...
Google
Hitachi, Ltd.
Honda
HSBC
Intel Corporation
Isuzu
Johnson & Johnson
Lexmark
LG
McDonalds
Maggi
Microsoft
Nestle
Nike...
Mga Suliranin ng mga Pampublikong Korporasyon
Pagkalugi ng mga Pampublikong Korporasyon
K
O
R
P
O
R
A
S
Y
O
N

Ang nasyonalisasyon ay pamamahala
ng pamahalan sa mga negosyo,
industriya, at korporasyon na
lumili...
isang organisayon sa
pamahalaan sa mga
negosyo, industriya, at
korporasyon na
lumilikha ng mga
produkto at serbisyo na
kai...
Tatlong Paraan ng Pagsasapribado
Divestiture

Voucher

Contracting
Pagsasapribado

ng Korporasyon

-Ang pagsasapribado ay
paglilipat ng pamamahala ng
mga korporasyon na hawak ng
pamahalaan...
Divestiture

-pagbili ng mga negosyo na
may komersyong potensyal
sa pribadong sektor.
Contracting
- ang paglagda ng kont...
Voucher
-ang paggamit ng garantiya, ang
pamahalaan ay magbibigay at
magiisyu ng mga katibayan na
magagamit ng mga konsyum...
- Paano nakaaapekto ang pagsasapribado at
nasyunalisasyon ng ilang korporasyon sa
lipunan?
- Paano naging epektibo ang pribadong
sektor sa pagbibigay-serbisyo sa mga tao?
- Bakit di-nagawang umunlad ng mga
ibinentang korporasyon ng pamahalaan?
- Bumuo ng sariling saloobin tungkol sa
mga benepisyong dulot ng pagsasapribado
Takdang Aralin
- Bumuo ng sariling saloobin tungkol sa
mga benepisyong dulot ng pagsasapribado
- Magsaliksik ng karagdagan...
J
E
S
U
S
L
O
V
E
S

Ikit me?

Y
O
U
Ano ang napansin na pagkakaiba/pagkakatulad
sa larawan?

Pareho bang mahalaga sa ekonomiya ang mga
manggagawa na nasa lara...
Tunghayan

Ang kalagayan ng Manggawang Pilipino
UNYON (UNION)
Isang organisasyon na tumatangkilik at
nagbibigay ng proteksyon sa mga manggagawa.
Ito ang nakikipaglaban sa...
UNYON NG MGA MANGGAGAWA
LABOR
UNION

COMPAN
Y UNION

URI NG
UNION

INDUTRIAL
UNION

TRADE
UNION/CRAFT
UNYON
(UNION)

=

LABOR
UNION

Trade Union Congress of the
Philippines (TUCP)

KILUSANG MAYO UNO (KMU)
Manggagawa

Unyon

Ito ang nakikipaglaban sa
mga karapatan ng mga
manggagawa at nagsisilbing
tagapamagitan sa pagitan ng
p...
Mga Layunin ng Unyon
Tamang Oras
ng Paggawa at
Malinis na
Pasilidad

Pagkalooban ng
Suporta ang
mga Kasapi

Makatarungang
...
Mga Batas na Nagbibigay Proteksyon at Nangangalaga
sa mga Karapatan ng Manggagawa
Mga Batas na Nagbibigay Proteksyon at Nangangalaga
sa mga Karapatan ng Manggagawa
A. Paternity Leave
B. Maternity Leave
C. Batas Republika Blg. 7610
D. Termination Leave
E. Workmen’s Compensation
F. Pag-e...
UNYON (UNION)
Isang organisasyon na tumatangkilik at
nagbibigay ng proteksyon sa mga manggagawa.
Ito ang nakikipaglaban sa...
Manggagawa

Unyon

Ito ang nakikipaglaban sa
mga karapatan ng mga
manggagawa at nagsisilbing
tagapamagitan sa pagitan ng
p...
Mga Layunin ng Unyon
Tamang Oras
ng Paggawa at
Malinis na
Pasilidad

Pagkalooban ng
Suporta ang
mga Kasapi

Makatarungang
...
LAYUNIN
NG UNYON

UNYON

MGA BATAS

PROTEKSYON
?
MGA URI NG PAGGAWA
Manggagawang Pisikal
Manggagawang Mental
MANGGAGAWANG PISIKAL
Ang Blue Collar Job na tumutukoy sa gawain ng mga
manggagawang mas higit na ginagamit ang kanilang
la...
Blue Collar Job:
• Ang mga welders, drivers, plumbers, janitors at iba pa
ay ilan sa halimbawa ng mga manggagawa ng blue
c...
Bakit maraming manggagawa ang
naaabuso at naaapi kahit mayroon
ng batas na itinakda para sa
kanilang proteksyon?
Paano mas...
NO
VACANCY!
Mga Dayuhan,
namumuhunan sa
bansa!
5000
Manggagawa,
tanggal sa
trabaho!

Pagtaas ng
Sahod, hiling
ng mga
mangg...
Sektor ng Paglilingkod
-Ang Larawan ng Paggawa sa Pilipinas
Ang Manggagawang Pilipino
Sila ay tanyag sa buong mundo
Dahil sa taglay na talino sa
pagtatrabaho
Tawag sa kanila ay
mangg...
Kahalagahan sa paggawa:
• Nalilinang ang mga hilaw na materyales.
• Napoproseso ang mga hilaw na materyales ng
agrikultura...
• Isa sa mahalagang salik ng produksiyon ay
ang PAGGAWA (labor). Lubos na
napakikinabangan ang ibang salik ng
produksiyon ...
SAHOD O SWELDO?
• Makatarungan bang humingi ng dagdag na
sahod ang mga manggagawa?
MANGGAGAWA

PANGASIWAAN

ALITAN SA PAGGAWA
ALITAN SA PAGGAWA
Mga Paraan ng Maggagawa Mga Paraan ng Pangasiwaan

•
•
•
•
•

Boykot
Piket
Welga
Sabotahe
Closed Shop

•...
Boykot
• Ang mga konsyumer ay pinakikiusapan ng
mga manggagawa na huwag bilhin ang
mga produkto ng kanilang kompanya.

Pik...
Welga
• Ay maraming anyo tulad ng sitdown strike,
hunger strike, general strike, at sympathy
strike. Isinasagawa ito sa ib...
Blacklist
• Ito ang listahan ng mga
manggagawa na lumahok sa welga.

Yellow Dog Contract
• Ito ay isang kontrata na pinapa...
Espiya
• Ito ang mga tao na
nagmamanman sa kilos at galaw
ng mga manggagawang kasapi ng
unyon.

Open Shop
• Pagtanggap ng ...
Lockout
• Kapag ang welga ay nagaganap
na, ang pangasiwaan ay
isinasara ang kompanya upang
puwersahin ang mga
manggagawa n...
Mga Paraan ng
Manggagawa:

- Boykot
- Piket
- Welga
- Sabotahe
- Closed Shop

Alitan sa Paggawa
Mga Paraan ng
Pangasiwaan:...
Pagsasagawa ng
Collective Bargaining
Agreement (CBA)

Conciliation
Deadlock

Arbitration

Mediation
National Labor Relatio...
Alitan sa Paggagawa

Welga
Kami,
hmp!!

Collective
bargaining

Manggagawa

Lockout!!
he he.

Pangasiwaan
Pagkakasundo
sa p...
Magkakaroon ng kapayapaan sa industriya
Kapag nagkasundo ang dalawang panig
Palage mu?

Ikit me?
Pagsasanay/Paglalapat Paghusayan C
1.
2.
3.
4.
5.

Closed Shop
Arbiter
Pangasiwaan
Strike
Pagmamanman sa kilos at galaw ng...
Paghusayan D
Upang matiyak na hindi inaabuso at inaapi
ang mga manggagawa at kung maipatutupad
nang maayos ang batas
Dapat...
Baguhin
Kung ako ay isang manggagawa, pananagutan ko
ang paglikha ng mga kalidad na produkto at
serbisyo para sa mga konsy...
Paghandaan
Pagkokompyut ng Real Wage ng mga
Manggagawa
Ano ang Underground Economy?
Paano nakatutulong ang Underground
Eco...
HAVE A NICE DAY
TEORYA TUNGKOL SA SAHOD
Marginal Productivity Theory
Wage Found Theory
Subsistence Theory
Kaibahan ng Nominal Wage at
Real Wage
NOMINAL WAGE
~ ay tinatawag din na money wage. Ito ay
tumutukoy sa halaga ng tinangg...
Sa pagkukwenta ng real wage ay maaring gamitin ang
pormulang ito:

Real Wage=

Nominal Wage
CPI

X

100
PhP6 000
Real Wage=

X 100
189.50

REAL WAGE= PhP3 116.22
Kompyutin ang Real Wages:
Nominal
Wages

CPI

Php 5,250.00

Php 180.90

6,850.00

210.20

8790.20

260.10

3,379.55

302.0...
Under g rou
nd
Economy
Sa isang ekonomiya ay may mga
manggagawa na hindi gaanong nabibigyan
ng pansin ang kahalagahan sapagkat sila ay
kabliang s...
•Mababang
kalidad o
uri ng
produkto
at
serbisyo
•Hindi
nagbabaya
d ng buwis

D
I
K
A
B
U
T
I
H
A
N

•Nagbibiga
y ng
hanapb...
May iba’t ibang hanapbuhay at negosyo ang kabilang sa sektor na ito.
Sari-sari store, karinderya newspaper vendor, fish ba...
Ang pagpapalitan ng produkto at serbisyo ay nagaganap.
Ang produksiyon ay patuloy na isinagawa bunga ng patuloy
na pagkons...
Ang pagpasok sa impormal na sektor ay isang oportunidad sa isang
mahirap na pamilya na magkaroon ng hanapbuhay at dagdag n...
Mababang kalidad/pamantayan ng produkto at serbisyo dahl namo-monitor
at natsetsek ng pamahalaan ang operasyon nito.

1.
2...
MAY GUSTO
BA KAYONG
ITANONG?
IKIT ME?
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2

48,827 views

Published on

Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2

Published in: Education

Ap iv agrikultura at industriya pampublikong korporasyon sektor ng paglilingkod paggawa at manggagawa 2

 1. 1. Sektor ng Agrikultura Bahaging Ginagampanan ng Agrikultura
 2. 2. Tuklasin • Bakit ang Pilipinas ay tinawag na bansang agrikultural?
 3. 3. Agrikultura Ang agrikultura ay isang agham at sining na may kinalaman sa pagpaparami ng mga hayop at mga tanim o halaman. Ito ay may kaugnayan sa lahat ng gawain na sangkot ang mga hayop at halaman.
 4. 4. Mga Gawain sa Sektor ng Agrikultura Sektor ng Agrikultura MGA GAWAIN
 5. 5. Tanong • Alin sa mga gawain ng agrikultura ang may pinakamalaking ambag sa ating ekonomiya? Bakit?
 6. 6. Pagsasaka • Ang pagsasaka ay isang gawain na nakatuon sa pagtatanim ng iba’t-ibang uri ng halaman at pananim. Ang pangunahing pagkain sa ating bansa tulad ng bigas ay nagmumula sa gawaing ito.
 7. 7. KAHALAGAHAN ng AGRIKULTURA • Pinagmumulan ng mga hilaw na materyal. – Ang sektor na ito ay nagsisilbing tagasuplay ng mga hilaw na materyal na kailangan ng industriya. Mahalaga ang mga materyal na ito upang maisakatuparan ng sektor ng industriya ang kanyang mga gampanin.
 8. 8. Ugnayan ng Agrikultura at Industriya Mga Hilaw na Materyal Agrikultura Industriya Mga Yaring Produkto
 9. 9. KAHALAGAHAN ng AGRIKULTURA • Tagabili ng mga produkto ng industriya. – Kapag ang industriya ay nasuplayan ng mga hilaw na materyal, ito ang ginagamit nila sa paglikha ng mga yaring produkto na siyang bibilhin ng agrikultura. Anumang kitain ng agrikultura sa pagtutustos ng hilaw na materyal ay ipinambibili nila ng mga yaring produkto ng industriya.
 10. 10. Kahalagahan ng Agrikultura • Nagkakaloob ng hanapbuhay – Maraming mamamayan ang nagkakaroon ng hanapbuhay sa tulong ng mga gawain ng agrikultura.
 11. 11. Kahalagahan ng Agrikultura • Pinanggagalingan ng Dolyar – Ang mga produktong agrikultural ay ginagamit na panluwas na produkto. Maraming dolyar ang papasok na magagamit naman na pambili ng materyales at makinarya na kailangan ng bansa.
 12. 12. Mga Suliraning Kinakaharap ng Sektor ng Agrikultura 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kakulangan ng sapat na imprastuktura at Puhunan Pagdagsa ng Dayuhang Produkto Mababang Presyo ng Produktong Agrikultura Kakulangan sa Makabagong Kagamitan at Teknolohiya Implementasyon ng Tunay na Reporma sa Lupa Paglaganap ng Sakit at Peste
 13. 13. Mga Solusyon sa mga Suliranin ng Agrikultura 1. 2. 3. 4. 5. Tunay na pagpapatupad ng reporma sa lupa Pagtatakda ng tamang presyo sa mga produktong agrikultura Pagbibigay ng subsidy sa maliit na mangsasaka Pagpapatayo ng imbakan , irigasyon, tulay, at kalsada Pagbibigay ng solusyon sa suliranin ng agrikultura
 14. 14. Mga Solusyon sa mga Suliranin ng Agrikultura 6. Pagbibigay ng impormasyon at pagtuturo sa mga magsasaka ukol sa paggamit ng makabagong teknolohiya 7. Pagtatag ng kooperatiba at bangko rural 8. Paghihigpit sa mga dayuhang produktong agrikultural na pumasok sa bansa.
 15. 15. •REPORMA SA LUPA
 16. 16. •REPORMANG AGRARYO
 17. 17. Mga Batas ukol sa Reporma sa Lupa 1. 1902 Land Registration Act  Torrens Title 2. 1902 Public Land Act 3. Batas Republika Blg. 1160  Pangulong Ramon Magsaysay  National Resettlement and Rehabilitation Administration (NARRA) 4. Batas Republika Blg. 1190
 18. 18. 5. Agricultural Land Reform Code  Pangulong Diosdado Macapagal  Agosto 8, 1963 6. Atas ng Pangulo Blg. 2 at 27  Pangulong Ferdinand Marcos 7. Batas Republika Blg. 6657  Hunyo 10, 1988  Pangulong Corazon Aquino  Comprehensive Agrarian Reform Law (CARL)  Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP)
 19. 19. Lupain na hindi sakop ng CARP Paaralan Sementeryo Simbahan Hospital Watershed Parke Mga gubat at reforestation Mga palaisdaan Templo
 20. 20. Pagmamanup aktyur konstruksyon Industriya Industriya Pagmimina Serbisyo
 21. 21. • 2.Kahalagahan ng Industriya A.Tagaproseso ng mga hilaw na A.Tagaproseso ng mga hilaw na materyal materyal B.Nag susulay ng mga yaring produkto B.Nag susulay ng mga yaring produkto at kagamitan ng agrikultura at kagamitan ng agrikultura C.Pinanggagalingan ng dolyar C.Pinanggagalingan ng dolyar D.Nagkakaloob ng hanapbuhay at D.Nagkakaloob ng hanapbuhay at kabuhayan kabuhayan
 22. 22. 1.Kakulangan ng sapat na puhunan 2.Kawalan ng suporta at proteksyon ng pamahalaan 3.Hindi angkop ang proyekto ng pamahalaan 4.Kompetisyon sa mga dayuhang kumpanya
 23. 23. 5.Import dependent ang mga industriya
 24. 24. Mga hakbang na Maaring gawin sa ikakalulutas ng Mga suliranin ng industriya 1. Paglinang ng mga yaman ng bansa na kailangan ng industriya 2. Paglilimita ng pagluluwas ng mga produkto ng agrikultura na kailangangkailangan ng industriya 3. Pagbuwag sa programang import liberalization ng pamahalaan 4. Pagsasagawa ng mga proyekto na makaktulong at kapaki-pakinabang sa mga pangangailangan ng industriya 5. Pagtatakda ng patakaran na nagbibigay proteksyon sa maliliit na industriya o pagpapatupad ng proteksyonismo sa lokal na industriyal 6. Pagbibigay-prayoridad sa mga pangangailangan ng industriya 7. Pagkakaloob ng utang sa mga negosyanteng pilipino para sa pamumuhunan 8. Politikal will ng gobyerno na tulungan at suportahan ang sektor ng industriya 9. Paghihikayat sa mga dayuhan g kumpanya na hindi kakumpetensya ng mga lokal na kumpanya 10. Pagbibibgay ng insentibo sa maliliit na industriya
 25. 25. SEKTOR NG INDUSRIYA Tagabili ng produktong indusriya Tagaproseso ng hilaw na materyal Pinanggagalingan ng dolyar Nagsusulay ng yaring produkto SERBISYO SERBISYO PAGMIMINA PAGMIMINA KONSTRUKSYON KONSTRUKSYON PAGMAMANUPAKTUR PAGMAMANUPAKTUR Nagkakaloob ng hanapbuhay
 26. 26. White elepant projects Import dependent Kulang sa puhunan Kompetisyon sa dayuhan kompanya Kulang sa suporta ng pamahalaan Paglinang sa yaman ng bansa Political will ng pamahalaan Pagbuwag sa import liberalization program Proteksyonismo sa indusriya Pagbibigay ng insentibo sa maliliit na industriya
 27. 27. Ang Nasyonalisasyon at Pagsasapribado ng Korporasyon
 28. 28. ONG BLIK MPU PA SYON ORA KORP
 29. 29. ED AND T OWN NMEN GOVER OLLED CONTR (GOCC) TIONS RPORA CO Mga Korporasyong pagmamay-ari ng Gobyerno upang magbigay serbisyo sa mga tao at i-monitor ang takbo ng negosyo at mabantayan ang pagtatakda ng presyo sa mga produktong ipinuprodyus.
 30. 30. Ang Korporasyong Multinasyunal ay mga korporasyong may sangay sa iba't ibang bansa at pinamamahalaan ng punong tanngapan sa inang bansa na may lubos na kapangyarihan sa lahat ng kayamanan at ari-arian sa mga sangay nito sa buong daigdig
 31. 31. Tatlong istruktura ng MNC • Ang operasyon at produksyon ng mga input ng mga kalakal ay ginagawa sa iba’t ibang mga bansa. • Ang operasyon at produksyon ng kalakal ay ginagawa sa iisang bansa lamang ngunit ipinamamahagi sa iba-ibang mga bansa. • Ang operasyon at produksyon ng iba-ibang kalakal ay ginagawa sa iba’t ibang mga bansa.
 32. 32. Google Hitachi, Ltd. Honda HSBC Intel Corporation Isuzu Johnson & Johnson Lexmark LG McDonalds Maggi Microsoft Nestle Nike, Inc. Nintendo The Walt Disney Company Toshiba Nissan Toyota Pepsi Co Unilever Volkswagen Pfizer Philips Xerox Procter & Gamble Yahoo! Redbull Yakult Reebok Samsung Shell Siemens Sony The GAP
 33. 33. Mga Suliranin ng mga Pampublikong Korporasyon
 34. 34. Pagkalugi ng mga Pampublikong Korporasyon
 35. 35. K O R P O R A S Y O N Ang nasyonalisasyon ay pamamahala ng pamahalan sa mga negosyo, industriya, at korporasyon na lumilikha ng mga produkto at serbisyo na kailangang-kailangan ng mga mamamayan. GOBYERNO Ang korporasyon ay isang organisasyon na pag-aari ng maraming tao na itinatag nang naaayon sa batas. N A S Y O N A L I S A S Y O N
 36. 36. isang organisayon sa pamahalaan sa mga negosyo, industriya, at korporasyon na lumilikha ng mga produkto at serbisyo na kailangang-kailangan ng mga mamamayan GOBYERNO GOCCs K O R P O R A S Y O N PRIBADO Ang paglilipat ng pamamahala ng mga Pampublikong Korporasyon sa Pribadong Sektor .
 37. 37. Tatlong Paraan ng Pagsasapribado Divestiture Voucher Contracting
 38. 38. Pagsasapribado ng Korporasyon -Ang pagsasapribado ay paglilipat ng pamamahala ng mga korporasyon na hawak ng pamahalaan sa pribadong sektor.. - Ito’y pinasimulaan ng pamahalaan ni dating Pangulong Corazon Aquino -Ang pagsasapribado ay
 39. 39. Divestiture -pagbili ng mga negosyo na may komersyong potensyal sa pribadong sektor. Contracting - ang paglagda ng kontrata ng pamahalaan na ipinagkakaloob sa pribadong kompanya ang pamamahala
 40. 40. Voucher -ang paggamit ng garantiya, ang pamahalaan ay magbibigay at magiisyu ng mga katibayan na magagamit ng mga konsyumer sa pagbili ng mga produkto at serbisyo ng mga pribadog Ang tatlong paraan na kompanya. nabanggit ay kailangan upang ang layunin ng
 41. 41. - Paano nakaaapekto ang pagsasapribado at nasyunalisasyon ng ilang korporasyon sa lipunan?
 42. 42. - Paano naging epektibo ang pribadong sektor sa pagbibigay-serbisyo sa mga tao?
 43. 43. - Bakit di-nagawang umunlad ng mga ibinentang korporasyon ng pamahalaan?
 44. 44. - Bumuo ng sariling saloobin tungkol sa mga benepisyong dulot ng pagsasapribado
 45. 45. Takdang Aralin - Bumuo ng sariling saloobin tungkol sa mga benepisyong dulot ng pagsasapribado - Magsaliksik ng karagdagang datos tungkol sa paksa na magpapaunlad sa aralin - Paghandaan ang Aralin 31 Sektor ng Paglilingkod
 46. 46. J E S U S L O V E S Ikit me? Y O U
 47. 47. Ano ang napansin na pagkakaiba/pagkakatulad sa larawan? Pareho bang mahalaga sa ekonomiya ang mga manggagawa na nasa larawan?
 48. 48. Tunghayan Ang kalagayan ng Manggawang Pilipino
 49. 49. UNYON (UNION) Isang organisasyon na tumatangkilik at nagbibigay ng proteksyon sa mga manggagawa. Ito ang nakikipaglaban sa mga karapatan ng mga manggagawa at nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng pangasiwaan at manggagawa.
 50. 50. UNYON NG MGA MANGGAGAWA LABOR UNION COMPAN Y UNION URI NG UNION INDUTRIAL UNION TRADE UNION/CRAFT
 51. 51. UNYON (UNION) = LABOR UNION Trade Union Congress of the Philippines (TUCP) KILUSANG MAYO UNO (KMU)
 52. 52. Manggagawa Unyon Ito ang nakikipaglaban sa mga karapatan ng mga manggagawa at nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng pangasiwaan at manggagawa. Pangasiwaan
 53. 53. Mga Layunin ng Unyon Tamang Oras ng Paggawa at Malinis na Pasilidad Pagkalooban ng Suporta ang mga Kasapi Makatarungang Sahod at Ibang Benepisyo
 54. 54. Mga Batas na Nagbibigay Proteksyon at Nangangalaga sa mga Karapatan ng Manggagawa
 55. 55. Mga Batas na Nagbibigay Proteksyon at Nangangalaga sa mga Karapatan ng Manggagawa
 56. 56. A. Paternity Leave B. Maternity Leave C. Batas Republika Blg. 7610 D. Termination Leave E. Workmen’s Compensation F. Pag-eempleyo ng mga Babae at Bata
 57. 57. UNYON (UNION) Isang organisasyon na tumatangkilik at nagbibigay ng proteksyon sa mga manggagawa. Ito ang nakikipaglaban sa mga karapatan ng mga manggagawa at nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng pangasiwaan at manggagawa.
 58. 58. Manggagawa Unyon Ito ang nakikipaglaban sa mga karapatan ng mga manggagawa at nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng pangasiwaan at manggagawa. Pangasiwaan
 59. 59. Mga Layunin ng Unyon Tamang Oras ng Paggawa at Malinis na Pasilidad Pagkalooban ng Suporta ang mga Kasapi Makatarungang Sahod at Ibang Benepisyo
 60. 60. LAYUNIN NG UNYON UNYON MGA BATAS PROTEKSYON ?
 61. 61. MGA URI NG PAGGAWA Manggagawang Pisikal Manggagawang Mental
 62. 62. MANGGAGAWANG PISIKAL Ang Blue Collar Job na tumutukoy sa gawain ng mga manggagawang mas higit na ginagamit ang kanilang lakas pisikal at inerhiya sa paglikha ng produkto at serbisyo. MANGGAGAWANG MENTAL Ang gawain ng manggagawa na mas ginagamit ang mental na kapasidad at kaisipan ay nabibilang sa White Collar Job. Job
 63. 63. Blue Collar Job: • Ang mga welders, drivers, plumbers, janitors at iba pa ay ilan sa halimbawa ng mga manggagawa ng blue collar job. White Collar Job: • Samantalang ang superbisor, manedyer, doktor, nars, guro at iba pang propesyonal ay kabilang sa white collar job.
 64. 64. Bakit maraming manggagawa ang naaabuso at naaapi kahit mayroon ng batas na itinakda para sa kanilang proteksyon? Paano masasabi na nagtatagumpay ang unyon sa pagtatamo ng mga layunin nito?
 65. 65. NO VACANCY! Mga Dayuhan, namumuhunan sa bansa! 5000 Manggagawa, tanggal sa trabaho! Pagtaas ng Sahod, hiling ng mga manggagawa
 66. 66. Sektor ng Paglilingkod -Ang Larawan ng Paggawa sa Pilipinas
 67. 67. Ang Manggagawang Pilipino Sila ay tanyag sa buong mundo Dahil sa taglay na talino sa pagtatrabaho Tawag sa kanila ay manggagawang Pinoy na ngayo’y nananaghoy Bunga ng trato sa kanila’y iniuukol Mababang sahod sa kanila’y ipinagkakaloob Kaya UNYON at GOBYERNO ay dapat kumilos
 68. 68. Kahalagahan sa paggawa: • Nalilinang ang mga hilaw na materyales. • Napoproseso ang mga hilaw na materyales ng agrikultura. • Nalilinang ang mga likas na yaman. • Napapaandar at nagagamit ang mga makinarya at teknolohiya. • Nalilikha ang mga praduktong kailangan ng bansa.
 69. 69. • Isa sa mahalagang salik ng produksiyon ay ang PAGGAWA (labor). Lubos na napakikinabangan ang ibang salik ng produksiyon sa tulong ng paggawa. Ang mga gawaing pang-ekonomiya ay naisasakatuparan dahil sa lubos na paggamit ng mga manggagawa ng kanilang lakas at kakayahan upang makalikha ng mga produkto at serbisyo.
 70. 70. SAHOD O SWELDO? • Makatarungan bang humingi ng dagdag na sahod ang mga manggagawa?
 71. 71. MANGGAGAWA PANGASIWAAN ALITAN SA PAGGAWA
 72. 72. ALITAN SA PAGGAWA Mga Paraan ng Maggagawa Mga Paraan ng Pangasiwaan • • • • • Boykot Piket Welga Sabotahe Closed Shop • • • • • • • Blacklist Yellow Dog Contract Pagtanggap ng Scab Espiya Open Shop Lockout Injuction
 73. 73. Boykot • Ang mga konsyumer ay pinakikiusapan ng mga manggagawa na huwag bilhin ang mga produkto ng kanilang kompanya. Piket • Ay isang paraan ng paghihikayat sa mga ibang manggagawa na lumahok sa welga at sa mga konsyumer para huwag tangkilikin ang naturang kumpanya.
 74. 74. Welga • Ay maraming anyo tulad ng sitdown strike, hunger strike, general strike, at sympathy strike. Isinasagawa ito sa iba’t-ibang paraan ngunit may iisang hangarin na nais matamo, ang maiparating sa kinauukulan ang kanilang mga karaingan. Sabotahe • Ay isang lihim na paraan na ginagawa ng mga manggagawa na nakaaapekto sa produksyon at kompanya. Closed Shop • Isang paraan ito ng mga manggagawa para gawing pabor sa unyon ang pinangasiwaan.
 75. 75. Blacklist • Ito ang listahan ng mga manggagawa na lumahok sa welga. Yellow Dog Contract • Ito ay isang kontrata na pinapapirmahan sa mga manggagawa bago tanggapin sa trabaho Pagtanggap ng Scab • Kapag nagsisimula nang magpiket ang mga welgista, ang kompanya ay tumatanggap ng mga manggagawang hindi kasapi ng unyon.
 76. 76. Espiya • Ito ang mga tao na nagmamanman sa kilos at galaw ng mga manggagawang kasapi ng unyon. Open Shop • Pagtanggap ng mga manggagawa na hindi kasapi ng unyon upang hindi maantala ang produksiyon kahit na magsagawa ng welga ang mga kasapi ng unyon.
 77. 77. Lockout • Kapag ang welga ay nagaganap na, ang pangasiwaan ay isinasara ang kompanya upang puwersahin ang mga manggagawa na itigil na ang pagwewelga. Injunction Ito ay utos mula sa hukuman na nagsasabing ang isinasagawang welga ay labag sa batas
 78. 78. Mga Paraan ng Manggagawa: - Boykot - Piket - Welga - Sabotahe - Closed Shop Alitan sa Paggawa Mga Paraan ng Pangasiwaan: - Blacklist - Yellow Dog Contact - Pagtanggap ng Scab - Espiya - Open Shop - Lockout - Injunction
 79. 79. Pagsasagawa ng Collective Bargaining Agreement (CBA) Conciliation Deadlock Arbitration Mediation National Labor Relations Commission (NLRC) Department of Labor and Employment (DOLE)
 80. 80. Alitan sa Paggagawa Welga Kami, hmp!! Collective bargaining Manggagawa Lockout!! he he. Pangasiwaan Pagkakasundo sa pamamagitan ng Arbitrasyon
 81. 81. Magkakaroon ng kapayapaan sa industriya Kapag nagkasundo ang dalawang panig Palage mu? Ikit me?
 82. 82. Pagsasanay/Paglalapat Paghusayan C 1. 2. 3. 4. 5. Closed Shop Arbiter Pangasiwaan Strike Pagmamanman sa kilos at galaw ng mga manggagawa 6. Mediator 7. Scab 8. Mediation 9. Department of Labor and Employment 10. Listahan ng mga manggagawa na lumahok sa welga
 83. 83. Paghusayan D Upang matiyak na hindi inaabuso at inaapi ang mga manggagawa at kung maipatutupad nang maayos ang batas Dapat laging nag-uugnayan at nag-uusap ang dalawang panig upang mapag-usapan ang makabubuti sa bawat isa
 84. 84. Baguhin Kung ako ay isang manggagawa, pananagutan ko ang paglikha ng mga kalidad na produkto at serbisyo para sa mga konsyumer . Bilang kasapi ng pangasiwaan, may pananagutan ako sa aking mga manggagawa. Dapat kong ipagkaloob ang mga bagay na makatutulong at makabubuti sa aking mga manggagawa.
 85. 85. Paghandaan Pagkokompyut ng Real Wage ng mga Manggagawa Ano ang Underground Economy? Paano nakatutulong ang Underground Economy sa bansa? Ano-ano ang kabutihan at di-kabutihan ng Underground economy? IKIT ME?
 86. 86. HAVE A NICE DAY
 87. 87. TEORYA TUNGKOL SA SAHOD Marginal Productivity Theory Wage Found Theory Subsistence Theory
 88. 88. Kaibahan ng Nominal Wage at Real Wage NOMINAL WAGE ~ ay tinatawag din na money wage. Ito ay tumutukoy sa halaga ng tinanggap na kabayaran. REAL WAGE ~ ay tumutukoy sa halaga ng produkto at serbisyo na mabibili mula sa kitang tinanggap.
 89. 89. Sa pagkukwenta ng real wage ay maaring gamitin ang pormulang ito: Real Wage= Nominal Wage CPI X 100
 90. 90. PhP6 000 Real Wage= X 100 189.50 REAL WAGE= PhP3 116.22
 91. 91. Kompyutin ang Real Wages: Nominal Wages CPI Php 5,250.00 Php 180.90 6,850.00 210.20 8790.20 260.10 3,379.55 302.00 25,273.75 331.50 Real Wages Php 2,902.16 Php 3,258.80 Php 15,704.00 Php 5,200.00 Php 7,541.48
 92. 92. Under g rou nd Economy
 93. 93. Sa isang ekonomiya ay may mga manggagawa na hindi gaanong nabibigyan ng pansin ang kahalagahan sapagkat sila ay kabliang sa impormal sektor. IMPORMAL NA SEKTOR ??? UNDERGROUND ECONOMY Legal Ilegal - Ito ay tumutukoy sa mga transaksiyong pang ekonomiya, mga uri ng hanapbuhay at mga tao na kumikita ngunit hindi nakukuwenta at hindi nakatala sa pamahalaan. Dahilan kaya hindi sila nagbabayad ng buwis
 94. 94. •Mababang kalidad o uri ng produkto at serbisyo •Hindi nagbabaya d ng buwis D I K A B U T I H A N •Nagbibiga y ng hanapbuha y •Makabibili ng murang produkto at serbisyo
 95. 95. May iba’t ibang hanapbuhay at negosyo ang kabilang sa sektor na ito. Sari-sari store, karinderya newspaper vendor, fish ball vendor, cigarette vendor, side car/tricycle boy, barberya, beauty parlor, talipapa, balut vendor, manghihilot, tubero, jeepney driver, kargador, at marami pang uri nito ang kumakatawan sa impormal na sektor. Kabilang sa impormal na sektor ang Underground Economy. Ang Underground economy ay tumutukoy sa sa mga transaksiyong pang ekonomiya, mga uri ng hanapbuhay at mga tao na kumikita ngunit hindi nakukuwenta at hinfi nakatala at sa pamahalaan. Ang Ganitong uri ng negosyo at hanapbuhay ng mga tao, legal o ilegal man ay hindi nagbabayad ng buwis. Ang drug trafficking, Kidnapping, smuggling, illegal gambling, at prostitusyon ay ilan sa mga ilegal na gawain na pinagkakakitaan ng malaki ng mga taong kasangkot dito.
 96. 96. Ang pagpapalitan ng produkto at serbisyo ay nagaganap. Ang produksiyon ay patuloy na isinagawa bunga ng patuloy na pagkonsumo ng tao. Ang underground economy ay sumasakop sa 43% ng ating Gross National Product kung gagamitin ang Paraan sa pasukat ng may hanapbuhay sa poermal na sektor. Maraming manggagawa ang nagkaroon ng pagkakataon na magkahanapbuhay at kumita sa tulong ng mga gawain na kabilang sa Underground economy.
 97. 97. Ang pagpasok sa impormal na sektor ay isang oportunidad sa isang mahirap na pamilya na magkaroon ng hanapbuhay at dagdag na kita. Sa ganoong sitwasyon ay nagtutugunan ng mga mahihirap na tao ang kanilang pangangailangan. Nakatutulong rin ang mga produktong isinu-supply ng mga nasa impormal na sektor na mas mura ang halaga sa mga konsyumer na gipit sa pera. Kaya patuloy na tinatangkilik ito ng mga konsyumer dahil nakabibili sila ng murang kasiyahan. Sumisigla ang pamilihan sapagkat maraming manggawa at nagtitinda ng mga lokal na perodukto. Sa maikling salita, giging mabili ang lokal na produkto dahitl ito ang pangkaraniwang ipinagbibili at isinu-supply ng mga manggagawang naghanapbuhay sa Underground economy. Ngunit sa kasalukuyan, dahil sa [agdagasa ng murang produkto mula sa ibang bansa, nagkaroon ng kakompetensiya ang lokal na produkto.
 98. 98. Mababang kalidad/pamantayan ng produkto at serbisyo dahl namo-monitor at natsetsek ng pamahalaan ang operasyon nito. 1. 2. Hindi nakaaambag sa pondo ng pamahalaan. Ang mga negosyo sa sektor na ito ay di-nakatala kaya di-nagbabayad ng buwis. 3. 4. 5. Maaaring Mapanganib sa kalusugan ng mga taong makabibili ng peodukto dahil hindi dumadaan sa padsusuri ng mga awtoridad. Nagpapalaganap ng mga ilegal na gawain dahil mas malaki and kinikita. Nagiging dahilan ng pagkakaroon ng monopolyo sa isang produkto o serbisyo dahil sa murang halaga ng produkto na isinu-supply. 6. 7. Nagkakaroon ng kaguluhan bunga ng ilagal na gawain ng tao. Nagiging daan upang lumaganap ang korupsiyon dahil sa panunuhol ng mga taong kasangkot sa ilegal na gawain at kahit na iyong nagtitinda sa mga kalsada na hinuhuli ng awtoridad.
 99. 99. MAY GUSTO BA KAYONG ITANONG? IKIT ME?

×