Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ap iii ideolohiya neokolonyalismo terorismo populasyon

20,799 views

Published on

Ap iii ideolohiya neokolonyalismo terorismo populasyon at Teknolohiya

 • Be the first to comment

Ap iii ideolohiya neokolonyalismo terorismo populasyon

 1. 1. IBA’T IBANG IDEOLOHIYANG SINUSUNOD NG MGA BANSA
 2. 2. ANO ANG IDEOLOHIYA? • Pamantayang sinusunod ng mga mamamayan
 3. 3. ANO ANG IDEOLOHIYA? • Pamantayang sinusunod ng mga mamamayan • Pwersang nagpapakilos sa kanila bilang isang bansa
 4. 4. ANO ANG IDEOLOHIYA? • Pamantayang sinusunod ng mga mamamayan • Pwersang nagpapakilos sa kanila bilang isang bansa • Ideolohiya – salitang ugat na idea o kaisipan na tuwirang sinusunod ng mga tao
 5. 5. ANO ANG IDEOLOHIYA? • Pamantayang sinusunod ng mga mamamayan • Pwersang nagpapakilos sa kanila bilang isang bansa • Ideolohiya – salitang ugat na idea o kaisipan na tuwirang sinusunod ng mga tao • Lipon ng mga kaisipang pinaniniwalaan at pinanghahawakan ng maraming tao na kumikilos ayon sa mga ideya, simulain, prinsipyo o paniniwala na napapaloob dito.
 6. 6. ANO ANG IDEOLOHIYA? • Nagsimula sa France noong ika – 18 siglo nang tuligsain ng mga manunulat ang banal na karapatan ng mga haring Pranses na mamuno at nag-usisa sa tradisyong orthodox na nauugnay sa Simbahang Romano Katoliko.
 7. 7. ANO ANG IDEOLOHIYA? • Nagsimula sa France noong ika – 18 siglo nang tuligsain ng mga manunulat ang banal na karapatan ng mga haring Pranses na mamuno at nag-usisa sa tradisyong orthodox na nauugnay sa Simbahang Romano Katoliko. • Si Destutt de Tracy – nag-imbento ng salitang ideolohiya
 8. 8. ANO ANG IDEOLOHIYA? • Nagsimula sa France noong ika – 18 siglo nang tuligsain ng mga manunulat ang banal na karapatan ng mga haring Pranses na mamuno at nag-usisa sa tradisyong orthodox na nauugnay sa Simbahang Romano Katoliko. • Si Destutt de Tracy – nag-imbento ng salitang ideolohiya • KATEGORYA NG IDEOLOHIYA 1. Pang-ekonomiya (pangkabuhayan ng bansa at paraan ng paghahati ng kayamanan nito sa mga mamamayan)
 9. 9. ANO ANG IDEOLOHIYA? • KATEGORYA NG IDEOLOHIYA 2. Pampulitika (paraan ng pamumuno at sa paraan ng pagpapatupad ng mga mamamayan) Sino ang mamumuno ngayon? Sino ang dapat mamuno? Paano ang pagpili sa pinuno? Ano ang batayan ng kapangyarihan pampubliko ang kanyang pinaiiral?
 10. 10. IDEOLOHIYANG PAMPULITIKAL • Nagbibigay ng katarungan at puna sa mga desisyong pulitikal • Kilusan para sa lipunang pagbabago • Ang tao ay kikilos ayon sa bisyon ng pagbabagong kaayusan • Kapag malawak ang pang-unawa nila sa mga paniniwala, paninindigan nila na kailangan ng pagbabago.
 11. 11. MGA IDEOLOHIYANG PULITIKAL • • • • • • • Totalitaryanismo Anarkismo Autocracy Komunismo Segregasyonalismo Konstitusyonalismo Demokrasya • Social Democracy • Imperyalismo • Fascismo • Monarkismo • Teokrasya • Emirates • Neokolonyalismo • Syndicalism
 12. 12. Totalitaryanismo • Lahat ng kapangyarihan ay hawak ng pamahalaang sentral, walang karapatang tumutol ang mga mamamayang kasapi nito.
 13. 13. Anarkismo • Doktrinang nagsasaad na lahat ng anyo ng pamahalaan ay mapang-api kaya kailangang alsin.
 14. 14. Autocracy • Ang ganap na kapangyarihan ng pamahalaan ay nasa kamay ng iisang tao lamang.
 15. 15. Komunismo nagsasaad na walang uri ang mga tao sa lipunan, pantay – pantay ang lahat, walang mayaman at walang mahirap. Manggagawa ang mangingibabaw sa isang bansa
 16. 16. Segregasyonalismo • Pamahalaan o doktrinang nagpangkat-pangkat ayon sa lahi o kulay ng balat.
 17. 17. Konstitusyonalismo • Pamahalaan na ang kapangyarihan ay itinatakda ng mga batas na dapat sundin ng mga mamamayan at mga pinuno.
 18. 18. Demokrasya • Pamahalaan na ang mga mamamayan ang direktang namumuno o sa pamamagitan ng mga inilahal nilang kinatawan.
 19. 19. Social Democracy • Pamahalaang nagtataguyod ng mga proseso nang unti-unting paglipat mula kapitalismo tungo sa sosyalismo
 20. 20. Imperyalismo • Patakarang pananakop ng isang bansa ng teritoryo o kolonya upang itakda rito ang mga kapangyarihang pulitikal at ekonomiko.
 21. 21. Fascismo sumasaklaw sa pulitikal na saloobin na nagbibigay – halaga sa bansa bilang sentro ng kasaysayan, buhay at kapangyarihan ng mga pinuno
 22. 22. Monarkismo • Pamahalaang pinamumunuan ng hari o reyna na may limitadong kapangyarihan
 23. 23. Teokrasya • Pamahalaang pinamumunuan ng mga awtoridad ng mga relihiyon.
 24. 24. Emirates • Pamahalaang pinamumunuan ng prinsipe o prinsesa na may limitadong kapangyarihan
 25. 25. Neokolonyalismo • Makabagong uri ng kolonyalismo na pagpapatuloy ng impluwensya ng mga dating bansang mananakop sa pulitika at ekonomiya ng mga dating bansang sinakop.
 26. 26. SYNDICALISM kilusang mapanlaban ng mangagawang unyonista na nagsikap makamit ang sosyalismo sa pamamagitan ng pangkalahatang pag-aaklas
 27. 27. MGA IDEOLOHIYANG PANGEKONOMIYA • Liberalismo • Sosyalismo • Kapitalismo • Proteksyonismo
 28. 28. Liberalismo • Ekonomiyang sumusuporta sa patakarang Laissez-faire o malayang pamilihan at pananalaping nakabatay sa ginto at pilak.
 29. 29. Sosyalismo • Ang patakarang pang-ekonomiya na kung saan ang mga salik ng produksyon ay pag-aari ng estado at hindi ng mga indibidwal.
 30. 30. Kapitalismo • Ekonomiyang ang mga salik ng produksyon ay pag-aari ng mga indibidwal o korporasyon na ang layunin ay magkamal ng malaking tubo.
 31. 31. Proteksyonismo • Patakarang nangangalaga sa produksyon ng bansa sa pamamagitan ng limitadong importasyong ginagawa sa pamamagitan ng taripa at kota (quota).
 32. 32. NEO-KOLONYALISMO • Makabagong uri ng kolonyalismo na pagpapatuloy ng impluwensya ng mga dating bansang mananakop sa pulitika at ekonomiya ng mga dating bansang sinakop.
 33. 33. DAHILAN NG NEOKOLONYALISMO • Ang pangangailangan ng tulong ng mahihinang bansa • Katiwalian sa Pamahalaan • Implasyon
 34. 34. MGA ANYO NG NEOKOLONYALISMO PANG-EKONOMIYA PULITIKAL MILITAR
 35. 35. EPEKTO NG NEOKOLONYALISMO • Labis na Pag-asa sa Ibang Bansa o Overdependence • Kolonyal na Mentalidad o Continued Enslavement • Kawalan ng pagkakakilanlan o Loss of Pride
 36. 36. MINORU YAMASAKI World Trade Center Architect T E R O R I S M O
 37. 37. “World Trade Center Attack 9-11-2001” T E R O R I S M O
 38. 38. T E R O R I S M O “Mag-asawang Burton, kinidnap ng Abu Sayyaf” Ano ang ibig sabihin ng balitang ito?
 39. 39. • Ang Terorismo ay marahas na paghihimagsik ng lagim o takot sa mga tao • Pagkilos na nagdudulot ng takot at kaguluhan sa mga tao. • Ang mga Terorista ay ang mga taong nananakot, nanggugulo at pumapatay dahil sa galit sa nakatatag na pamahalaan. T E R O R I S M O
 40. 40. BAKIT? • Pilitin ang pamahalaan na sundin ang ninanais nilang pagbabagong pampulitika, pang-ekonomiya, at pang-kultura. • Pagnanais na makontrol ang higit na nakararaming bansa. • Makuha ang simpatiya o mapansin upang magkaroon sila suporta sa kanilang mga layunin. T E R O R I S M O
 41. 41. Mga Anyo ng Terorismo • Panloob o Internal na Terorismo • Panlabas o External na Terorismo T E R O R I S M O
 42. 42. Pamamaraan ng Terorismo • • • • T E Suicide Bombing R Arson O Pagpapasabog ng mga pampublikong R sasakyan I Pagpapasabog sa mga subway, mall, S malalaking opisina at airport M O
 43. 43. Mga Teroristang Nakakuha ng Atensyon sa Daigdig • Islamic Dawa Party o Al-Dawa (Shiite Muslim)
 44. 44. Mga Teroristang Nakakuha ng Atensyon sa Daigdig • Islamic Jihad Organization
 45. 45. Mga Teroristang Nakakuha ng Atensyon sa Daigdig • Aum Shrinrikyo (kultong panrelihiyon)
 46. 46. Mga Teroristang Nakakuha ng Atensyon sa Daigdig • Al-Qaeda Group
 47. 47. Mga Kagamitan sa Terorismo • Bomba • Biological Weapons • Anthrax pores, VX Nerve Gas, Toxic Chemical Compound (doxin, salmonella, at mga virus) • Chemical Weapons
 48. 48. Mga Naitalang Terorismo • Oktubre 12, 2002 at Oktubre 1, 2005 – bali Bombings sa Indonesia • Abril 30, 2003 – Mike’s Place suicide bombings sa Israel • 2003 at 2007 – Casablanca bombings sa Morocco • 2003 – Istanbul bombing sa Turkey • Pebrero, 2004 at 2010 – Moscow Metro bombing sa Russia
 49. 49. Mga Naitalang Terorismo • Setyembre 11, 2001 – World Trade Center at Washington Defense Center sa America • 2004 – madrid train bombings sa Spain • Hulyo 7, 2005 at 2007 – London bombings; Glaslow International Airport attack sa United Kingdom • Hulyo 11, 2006 – Mumbai train bombings sa India • Abril 11, 2007 - Algier’s bombings sa Algeria • Setyembre 20, 2008 – Islamabad Marriot Hotel bombings sa Pakistan • Enero 24, 2011 – Domodedovo International Airport bombings sa Russia
 50. 50. 2009 NATO Afghanistan headquarters bombing (August 15, 2009)
 51. 51. Arson Attacks : Karachi, Pakistan
 52. 52. Terorismo sa United States
 53. 53. Ang 9/11 attack • Ang pag-atake ng mga terorista sa NewYork gumimbal sa buong daigdig.Libu-libo ang namatay sa pangyayaring iyon subalit umigting naman ang nasyonalista sa panig ng mga amerikano.
 54. 54. Osama bin Laden Si Osama bin Laden ang pangunahing suspek sa krimeng naganap sa September 11 attack dahil dito lalong pinaigting ni pangulong Bush ng Amerika ang kampanya laban sa terorismo.
 55. 55. Ano kayang mabisang paraan ang dapat upang mapigil ang banta ng Terorismo? • NATO – North Atlantic Treaty Organization. • Operation Active Endeavor • Operation Enduring Freedom
 56. 56. nh i n g n na Sa elihiyo r a at R Kultu waan? Hid
 57. 57. Bunga at Epekto ng Terorismo • Nasisira ang imahe nito sa panlabas ng bansa at sa pandaigdigang kalakalan • Maraming buhay ang kinikitil nang walang pasintabi o pakundangan • Pagtuturo ng karahasan at itinuturo ng terorismo at pagpapalaganap nito • Pinsala sa kabuhayan at ari-arian ang dulot nito
 58. 58. Mabisang mga Paraan sa Pagkontrol ng Terorismo sa Pilipinas? • Human Security Act o Act No. 9372, Marso 6, 2007
 59. 59. • End Injustice • No to Corruption • Poverty Alleviation
 60. 60. PA HA MA AN LA
 61. 61. Dugtungan ang mga sumusunod: • Kung ako ay magkakapamilya ang nais ko ay----________________ • Pangarap ko na magkaanak ng ____________ • Nais kong makita na ang aking pamilya ay ________________
 62. 62. Kalidad ng Buhay • “Ang mahabang buhay subalit walang kalidad at bale-wala. Higit na mahalaga ay ang tinatayang katayuan ng kalusugan kaysa tinatayang haba ng buhay” Dir. Gen. Hiroshi Nakajima WHO
 63. 63. Mga Dahilan ng Mabilis na Paglaki ng Populasyon • Kultura • Uri ng Ekonomiya • Mataas na Birth Rate at Maliit na Mortality Rate • Migrasyon • Bilang ng Lalaki at Babae at Gulang ng Mamamayan
 64. 64. Zero Population Growth ang pangkalahatang pagiging matatag at hindi pagbabago ng populasyon.
 65. 65. Mga Suliraning Pampopulasyon • • • • • • • Kahirapan Kagutuman Kalusugan Edukasyon Pabahay Kapaligiran Ekonomiya
 66. 66. MGA SULIRANING PAMPOPULASYON
 67. 67. Kahirapan
 68. 68. Kagutuman
 69. 69. KAGUTUMAN THOMAS MALTHUS “sa mundong limitado ang pinagkukunang yaman, bumababa ang demand sa paggawa dahil sa dami ng tao”.
 70. 70. Kalusugan
 71. 71. Edukasyon
 72. 72. Pabahay
 73. 73. Kapaligiran
 74. 74. Ekonomiya
 75. 75. Epekto/Bunga ng Mabilis na Paglaki ng Populasyon • • • • Pagsisiksikan at pagbaba ng kalidad ng buhay Kawalan ng edukasyon Pagkawala ng karapatang pantao Dumadalas ang kaguluhan at nawawalan ng katiwasayan • Polusyon at pagkawasak ng likas na yaman • Hindi umuunlad ng ekonomiya
 76. 76. Pagkontrol ng Populasyon • Population Growth and Economic Development (Economic Development by Michael Todaro) Sa iyong palagay, ano sa nabanggit na mga paraan ang pinakaangkop sa konsepto ng lipunang Pilipino?
 77. 77. Pagpapabuti ng Katayuan ng Kababaihan • Ipaliwanag kung bakit mas liliit ang bilang ng kasapi ng pamilya kung ang babae ay may mataas na antas ng edukasyon? Sang-ayon ka ba rito?
 78. 78. Mga Paraan ng mga Bansa upang Masugpo ang Population Explotion • • • • Aborsyon Ritmo at Pagplano ng Pamilya Vasectomy One-Child Policy
 79. 79. Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 Congress of the Philippines An Act providing for a national policy on Responsible Parenthood and Reproductive Health Citation Republic Act No. 10354 Territorial extent Philippines Enacted by House of Representatives of the Philippines Date enacted December 19, 2012 Enacted by Senate of the Philippines Date enacted December 19, 2012 Date signed December 21, 2012 Legislative history Bill introduced in the House of An Act Providing for a Representatives of the Comprehensive Policy on Philippines Responsible Parenthood, Reproductive Health, and Population and Development, and for Other Purposes
 80. 80. Bill citation House Bill 4244 Introduced by Edcel Lagman First reading February 21, 2011 Second reading December 12, 2012 Third reading December 17, 2012 Bill introduced in the Senate of the Philippines An Act Providing for a National Policy on Reproductive Health and Population and Development Bill citation Senate Bill 2865 Introduced by Pia Cayetano First reading June 6, 2011 Second reading December 17, 2012 Third reading December 17, 2012
 81. 81. RH bill nakalusot sa Kamara at Senado Ang Reproductive Health (RH) bill sa kabila ng mahigpit na pagtutuol dito ng Simbahang Katoliko. "Our legislature took an historic vote today for women and families--as it successfully passed the Reproductive Health Bill," ayon sa Malacañang sa isang pahayag. "We thank our Senators and Congressmen who voted for access to information and care." Sa botong 13-8 na boto, ipinasa ng Senado ang naturang panukala habang 133-79 boto naman na may pitong abstention ang nakuha nito sa Kamara. Magugunitang idineklarang “urgent” ni Pangulong Benigno Aquino III ang RH bill nitong nakaraang linggo para mapabilis ang pagpasa nito sa Kongreso.
 82. 82. Sang -ayon ka ba sa reproductive health bill? Kung ako ang tatanungin sang-ayon talaga ako sa reproductive health bill. May mga choices pa rin naman ang tao kung ano ang gagamitin nyang paraan para makapag-plano ng pamilya. Gaya ng contraceptive, condoms, pills, rythm calendar, IUD etc. Ibig sabihin may kanya kanya pa ring choice ang bawat tao kung ano ang gagawin niya sa katawan niya para makapag-plano ng pamilya. Eh di piliin na lang kung saan siya safe sa pakiramdam nya. Sa akin ang pipiliin ko ay rhythm calendar para safe sa mga side effects na dulot ng contraceptives. Ms. Karla Maninang
 83. 83. Ang main issue naman dito ay mabawasan ang lumalaking populasyon ng pilipinas. At mabawasan ang paghihirap ng bawat sambahayan na dulot ng malaking pamilya. (kung ako rin ang tatanungin, sang-ayon talaga ako sa RH bill sapagkat ito ay para sa ating kinabukasan at para sa ating kaayusan.Bakit tumututol ang iba?? iyon talaga ang tanong na palaging umiiral sa isip ko tuwing naririnig ko ang salitang RH BILL at isa pa,wala naman tayong pinapatay na sanggol sapagkat ito ay para lamang maibsan ang ating lumolobong population) ROBERT alyas ngengot
 84. 84. kung ako ang tatanungin sang ayon ako dati hindi sang ayon pareho silang maganda at may masamang naidudulot sa ating bansa. Sang-ayon ako dahil kokonti nalang ang taong maghihirap at hindi na lolobo ang ating bansa higit sa lahat giginhawa na ang pamumuhay ng ating mga mamayang pilipino. Elsa Curi Pot hindi ako sang-ayon kasi kapag maipasa na ang house bill no.4244 pipigilan nito ang paglobo ng population at kokonti nalang ang manual labor dito sa pilipinas na siyang dahilan ng pagkonti o pagbaba ng ating ekonomiya.....at higit sa lahat labag ito sa utos ng diyos at adhikain ng simbahang katoliko. Tukmol Baog
 85. 85. Sang- ayon ako. ... You know, there is a big differences between the word " poverty" and the word " over population". If it is similar. why do people not using those words in the same sentences...diba? I mean in short Government has a DIFFERENT plan for the both side problem. They are planning to lessen the POPULATION. But they did not mean anything about the poverty. But i know Government has another plan for it...And Gosh, Hindi ba sila makaintindi, Over populated na ang mundo. And infact there's a lot of people here in the world, who are "JOBLESS" and mas lalong naghihirap ang mundo kasi DAGDAG sa Palamunin ang mga walang trabaho. Buknoy Gozun
 86. 86. May mga programa ang pamahalaan tungkol sa populasyon ng Pilipinas. Isa na rito ang Reproductive Health Bill o ang RH Bill. Ang sabi ng pamahalaan, makakatulong ito upang makontrol ang mabilis na pag lobo ng bilang ng populasyon ng Pilipinas ngunit may mga umaalma sa panukalang ito katulad ng simbahan. Ang sabi ng simbahan, labag daw ito sa mga salita ng Diyos tulad nga daw ng sinabi ng Diyos na "Go forth and multiply.". Nasa sainyo na lang kung saan kayo papanig basta sana ay kung saan sa tingin niyo ang tama iyon ang sundin niyo.
 87. 87. HIV Human Immunodeficiency Virus Ang ibig sabihin ng HIV sa Ingles ay “human immunodeficiency virus”. Ang HIV ay isang mikrobyong makamandag. Ang mga taong may HIV ay hindi mararamdaman na sila ay may sakit sa loob ng mga unang taon mula sa oras ng pagkakahawa. Pero ang mikrobyo ay paunti-unting sisiraing lahat ang resistensiya ng katawan. Ang mga taong may HIV ay may mikrobyo sa katawan at maaring mahawahan ang ibang tao sa buong buhay
 88. 88. AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome Ang pinakagrabeng grado ng sakit ay tinatawag na AIDS. Ang ibig sabihin ng AIDS sa Ingles ay “acquired immune deficiency syndrome”. Ito ay nangangahulugan na ang resistensiya ng katawan ay humihina o kaya hindi gumagana. Ang taong may HIV ay magkakadebelop ng AIDS kapag ang resistensiya ng katawan ay humina at kapag hindi na kaya ng katawan na labanan ang mikrobyong HIV.
 89. 89. AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome Ang mga taong may HIV ay magkakadebelop din ng AIDS kapag hindi nabigyan ng gamot o kaya hindi naasikaso. Sa ibang parte ng mundo ang AIDS ay isa sa mga pangkaraniwang dahilan sa pagkamatay ng tao. Ito rin ang dahilan kung bakit umigsi ng 10 taon ang buhay ng tao sa ibang parte ng mundo.
 90. 90. AIDS originated in sub-Saharan Africa in the 20th century. Unang naitala sa US ang unang kaso noong 1981
 91. 91. Ito ay nag ugat sa human immunodeficiency virus (HIV).
 92. 92. AIDS resulta ng pagkasira ng human immune system.
 93. 93. AIDS ang ngbibigay ng impeksyon sa vital organs of ng ating human immune system,...
 94. 94. ...destroys vital cells required for the functioning of the immune system,...
 95. 95. Mga Teoryang ipinanukala sa Pagkakapasa ng Virus Maaaring pagpatay ng tao sa isang unggoy at pagkain sa laman nito Maaaring bunga ng medical experiments na ginamit ang mga unggoy sa Africa at naisalin sa tao hanggang lumaganap sa mundo
 96. 96. Mga salik na naging daan sa Mabilis na Pagkalat ng Aids Paglalakbay sa iba’t ibang panig ng mundo at pakikipagtalik sa taong mayroon nito Malawakang bentahan ng dugo at bahagi ng medical malpractice
 97. 97. ...and results in fevers, sweats, swollen glands, chills, weakness, and weight loss. Ultimately, AIDS kills.
 98. 98. Over 38.6 million worldwide have AIDS. 25 million have already fallen prey to AIDS.
 99. 99. There is no known cure.
 100. 100. AIDS is a huge emotional issue,...
 101. 101. ...AIDS infected people need to be treated with love and care.
 102. 102. AIDS does not spread with normal human contact
 103. 103. Meanwhile, the worldwide battle to find a cure for AIDs...
 104. 104. SARS!
 105. 105. SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME O KILLER PNEUMONIA Lumaganap noong 2003 Nagmula sa virus na tinaguriang Paramyxoviridae na dala ng hangin Noong April 21,2003, may 2,718 kaso ng SARS ang naitala at 111 sa mga ito ang namatay
 106. 106. Sintomas ng SARS • Nagsisimula sa simpleng lagnat • Sinasamahan ng panginginig, sakit ng ulo, at pananalit ng katawan • Nauuwi sa dry cough o tuyong ubo matapos ang dalawa hanggang pitong araw • Kapag hindi naagapan, maaaring ikamatay ng pasyente dahil sa malfunctioning ng baga at iba pang internal organ
 107. 107. Poster
 108. 108. IKIT ME, HOOH!
 109. 109. Mga Isyu at Suliraning Dulot ng Teknolohiya
 110. 110. Simulan….. Bilang isang mag-aaral, marami kang ginagamit na teknolohiya. Ilista sa kahon ang mga ginagamit mo mula sa iyong paghahanda sa pagpasok hanggang makarating sa iyong paaralan. Ano ang iyong napupuna sa iyong ginawang listahan? Ano kaya ang epekto nito sa bansa?
 111. 111. Tunghayan… Teknolohiya at Impormasyon/ Komunikasyon Teknolohiya at Agham Teknolohiya at Transportasyon TEKNOLOHIYA Teknolohiya at Agrikultura Teknolohiya at Industriya
 112. 112. Teknolohiya at Agham Teknolohiya •Ito’y tumutuko’y sa agham o pagaaral ng praktikal o industrial arts o applied science Agham •An area of knowledge that is an object of study
 113. 113. Teknolohiya at Impormasyon/ Komunikasyon  Komputer pinakamahalagang imbensyo sa makabagong panahon.  Mas napaunlad pa ang teknolohiya sa pamamagitan ng Internet; ito ay ang tinitukoy na cyber space.  Maraming naitutulong sa mga kumpanya sa pakikipagugnayan mas napapadali pa nito ang usapan.  Mabisa sa mga studyante dahil napapadali nito ang mga asignatura at mga proyekto.  Ang paggamit ng IBM Digital Library ( binubuo ng lahat ng elektronikong aklatan sa pamamagitan nito ay napapangalagaan ang mga artifacs ng bansa.)
 114. 114. Teknolohiya at Agrikultura  Pinaunlad ng agham at teknolohiya ang kakayahan ng mga magsasakang magsaka.  Nakaimdento ng iba’t ibang kagamitan sa pagsasaka na mas lalong mabilis matapos.  Kaakibat nito’y mga suliranin dahil nabawasa na ang mga magsasaka dahil don marami ng nawalan ng trabaho .  Dahil sa mga mekanisasyong dulot ng teknolohiya nakagawa ng mga artificial na pamamaraan: -sa bukid -sa pagbibinhi -sa abono at marami pang iba.
 115. 115. Teknolohiya at Industriya  Ito ang bumago sa Great Britain mula agricultural living patungong isang lipunang nagtratrabaho sa pabrika ito’y ang tinatawag na Rebolusyong Industruyal.  Isa rin ang Europa na pinalitan ang lakas-paggawa ng tao sa makinarya ito ang dahilan ng kanilang pag-unlad Mga patunay na pati sa aspeto ng industriya ay nahawaan na rin ng teknolohiya at agham.
 116. 116. Teknolohiya at Transportasyon
 117. 117. Tunghayan… Ano ang Teknolohiya? Ang Teknolohiya ay isang pagbabago o penomenon na nangyayari sa panahon natin ngayon. Sa sobrang bilis ng pagbabago hindi natin namamalayan ang dulot nito sa ating bansa. Kaunlaran, pagiging produktibo, ito ang layon ng Teknolohiya na baguhin ang pamamaraan ng buhay natin, at bilang isang indibidwal dapat rin natin harapin ang maaring maging kapalit nito. Bilang paglalawig aming iisa-isahin ang tungkol dito.
 118. 118. Teknolohiya at Kalagayang Ekolohikal Sa pag-unlad ng interaksyon ng mga tao sa bawat komunidad at lunsod sa bawat nasyon at estado, kaakibat nito’y pag-unlad ng iba’t- ibang aspeto. Isa na rito ang agham at teknolohiya. Malalaman natin ang iba’t ibang ginagampanan ng teknolohiya sa buhay natin at sa mundo kung ano ang magiging epekto nito sa ating kapaligiran kung ito ba ay makabubuti o makasasama.
 119. 119. KAUNLARANG PANTEKNOLOHIYA SA MUNDO Mga Positibong Epekto: < Pag-unlad ng antas ng libangan < Mas mapapadali ang pagresponde sa mga kaganapan < Mas mapapabilis at madami ang gawaing maaaring magawa < Global Networking < Mas mapapalapit sa iba sa pamamagitan ng komunikasyon gamit ang teknolohiya < Mas makakamura sa ibang paraan
 120. 120. MGA SULIRANIN SA PAGGAMIT NG TEKNILOHIYA Paglipat ng Teknolohiya  Hindi bagong ideya ang paglipat ng teknolohiya kundi natural na prosesong nauugat sa pakikisalamuha ng tao sa pamamagitan nito’y naipapasa ang kaalaman at kasanayan sa isang Kultura. 1967 naitatag ang Republic act 5189 ang Board of Investment(BOI) na naatasang mamahala sa pamumuhunan sa mga indutriya ng bansa. - nakatutok sa nangunguna at di nangungunang proyekto -100 bahagda ng mga proyektong ito ay pagaari ng mga dayuhan - sa mga pilipino napupunta ang hindi nangungunang proyekto.
 121. 121. Paglawak ng Agwat ng Mayayaman at Mahihirap na Bansa Mayamang Bansa Maunlad ang teknolohiya ng mayayamang Bansa. Kayang kayang gumastos ng marami para sa ikauunlad ng bansa nila. Mahirap na Bansa Kulang -kulang o hindi maunlad teknolohiya . Hindi nili kayang bumili ng makabagong teknolohiya walang pera at kailangan pang umutang sa pandaigdigang institusyon upang makabili.
 122. 122. MGA PARAAN NG PAGLILIPAT NG TEKNOLOHIYA Blue print, mga modelo, disenyo, patent Aklat, journal at iba pang inilathala. Sa paglalakbay ng mga tao sa mga bansa tulad: - migrasyon -pagbabalik ng mga mandarayuhan -pagaaral sa ibang bansa Dayuhang pamumuhunan at paglipat ng kaalaman Teknikal na pakikipagtulungan
 123. 123. DAHIL SA PANG-AABUSO…
 124. 124. PAGMASDAN ANG GANDA NG ILOG PASIG NOON…
 125. 125. NGAYON…
 126. 126. GLOBAL WARMING Ito ay ang pagtaas ng temperatura ng mundo bunga ng pagkabuo ng gas sa himpapawid o abnormal na pagtaas ng temperetura ng mundo. •Mga epekto nito ay pagkasira ng bahay pagdami ng namamatay dahil sa sakit na dulot nito. •Nagdudulot rin ito ng biglang ppagbabago ng panahon. •Mga gas na sanhi nito: Carbon Dioxide Chlorofluorocarbon Nitrogen Mababang lebel ng ozone Sulphur Oxide
 127. 127. •Ito ay panahon kung saan ang lahat ng tubig ay unti unting natutuyo at walang tumutubong pananim. •Itoy kasunod ng El Nino ito ay panahon kung saan labis ang pagtaas ng tubig na dulot na pagbuhos ng ulan.
 128. 128. MGA PROGRAMA SA PANGAGALAGA NG TIMBANG NA KALAGAYANG EKOLOHIKAL
 129. 129. Batas/ Institusyon Mga probisyon/ Programang Ekolohikal Asia-Pacific • nangangampanya upang mabigyangConference on Climate lunas ang suliranin sa pagbabago ng Change klima , polusyon at pagkakalbo ng kagubatan. United Nations •Nakatutok sa mga kahalagahan ng Environment punongkahoy, paghadlang sa pagsira at Program(UNEP) partisipasyon sa muling pagtataim . Republic Act 8749 o • Pinaiiral sa Pilipinas na nagbabawal sa Clean Air Act paggamit o paggawa ng incinerator. Republic Act 9003 o Ecology Solid Waste Management Act of 2001 •Isinasaad sa batas na ito ang paghihiwalay at paggamit ng composting . Ang awtor ng batas na ito ay si Loren Legarda at pinirmahan ni Pangulong G. M. Arroyo.
 130. 130. Batas/ Institusyon Greenpeace Mga probisyon/ Programang Ekolohikal •Nagmomonitor ng nakalalason ng dumi na tinatambak ng industriyalisadong bansa sa ikatlong daigdig. Ecotourism •Isang ecologically sustainable na turismo ito sa likas na kapaligiran at kultura sa mga turista upang mapalawak ang ang kanilang dito at makabubuti sa pamayanan. Kagawaran ng •Nangunguna ang programang ito sa Kapaligiran at Likas na pagsaskatuparan ng mga programa yaman patungkol sa kapaligiran.
 131. 131. TEKNOLOHIYA AT PANGANGALAGA NG TIMBANG NA KALGAYANG EKOLOHIKAL
 132. 132. Pangangalaga sa Timbang na Kalagayang Ekolohikal Pagbawal sa sistemang kaingin sa pagsasaka. Pagpili ng mga puputuling puno. Hindi pagsusunog sa mga basurang hindi natutunaw. Pagtatanim ng puno. Pagtitipid sa paggamit ng tubig. Paggamit ng organic compost sa pagtatanim. Pagiwas sa paggamit ng produktong may CFC. Pagtitipid sa paggamit ng enerhiya. Paggamit ng lakas heothermal. Paggamit ng enerhiyang solar.
 133. 133. IKIT ME, HOOH!
 134. 134. Thank You!
 135. 135. Takda • Mga Programa at Organisasyong Pampopulasyon sa Daigdig • Mga makabagong sakit na nagbabanta sa buhay ng tao • III Gawain A at B

×